Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lapsemme maailmalla
Kempeleläislähtöisen Sirpan esikoisteos julkaistaan tiistaina – opettajavuosien ja Iso-Britanniaan muuton  jälkeen hän haluaa heittäytyä täysin kirjoittamiselle

Kem­pe­le­läis­läh­töi­sen Sirpan esi­kois­teos jul­kais­taan tiis­tai­na – opet­ta­ja­vuo­sien ja Iso-Bri­tan­niaan muuton jälkeen hän haluaa heit­täy­tyä täysin kir­joit­ta­mi­sel­le

31.07.2023 07:02
Tilaajille
August ja Norja ovat vieneet oulunsalolaislähtöisen Sonjan sydämen – väitöskirjaan viimeistelevä tutkija toi hääjuhlansa kotiseudulle

August ja Norja ovat vieneet ou­lun­sa­lo­lais­läh­töi­sen Sonjan sydämen – väi­tös­kir­jaan vii­meis­te­le­vä tutkija toi hää­juh­lan­sa ko­ti­seu­dul­le

30.07.2023 18:00
Tilaajille
EU-hallinto vei kempeleläislähtöisen Antin mukanaan  – nyt hän on parlamentin puhemiehen tiimissä näköalapaikalla Euroopan kehitykseen

EU-hal­lin­to vei kem­pe­le­läis­läh­töi­sen Antin mu­ka­naan – nyt hän on par­la­men­tin pu­he­mie­hen tii­mis­sä nä­kö­ala­pai­kal­la Eu­roo­pan ke­hi­tyk­seen

18.03.2023 06:00
Tilaajille
Liminkalaislähtöinen Maria on unelmaduunissaan historian ja tekoälyn keskellä – mistä oikein on kyse?

Li­min­ka­lais­läh­töi­nen Maria on unel­ma­duu­nis­saan his­to­rian ja te­ko­älyn kes­kel­lä – mistä oikein on kyse?

28.01.2023 18:00
Tilaajille
Veikka osallistui ensimmäiseen Tupoksen Pressiklubiin – nyt hän opiskelee valtiotieteitä Helsingissä ja suunnittelee uraa journalismin parissa

Veikka osal­lis­tui en­sim­mäi­seen Tu­pok­sen Pres­si­klu­biin – nyt hän opis­ke­lee val­tio­tie­tei­tä Hel­sin­gis­sä ja suun­nit­te­lee uraa jour­na­lis­min parissa

28.11.2022 18:00
Tilaajille
"Minulla ei ole absoluuttista sävelkorvaa" – Teini-iässä musiikintekemisestä innostunut Aaron soittaa, säveltää ja sovittaa

"Mi­nul­la ei ole ab­so­luut­tis­ta sä­vel­kor­vaa" – Tei­ni-iäs­sä mu­sii­kin­te­ke­mi­ses­tä in­nos­tu­nut Aaron soit­taa, sä­vel­tää ja so­vit­taa

06.09.2022 18:00
Tilaajille
Lähtisitkö oluttuopin äärelle maalaamaan? Oulunsalolaisjuurilleen paluuta miettivä Alexander haluaa madaltaa taiteen tekemisen kynnystä ja innostaa ihmisiä toteuttamaan itseään

Läh­ti­sit­kö olut­tuo­pin äärelle maa­laa­maan? Ou­lun­sa­lo­lais­juu­ril­leen paluuta miet­ti­vä Ale­xan­der haluaa ma­dal­taa taiteen te­ke­mi­sen kyn­nys­tä ja in­nos­taa ihmisiä to­teut­ta­maan itseään

15.08.2022 18:00
Tilaajille
Kempeläislähtöinen Miia toteutti haaveensa Espoossa – nyt hän pyörittää Suomen ensimmäistä OCR-sisäharjoitteluareenaa

Kem­pe­läis­läh­töi­nen Miia to­teut­ti haa­veen­sa Es­poos­sa – nyt hän pyö­rit­tää Suomen en­sim­mäis­tä OCR-si­sä­har­joit­te­lua­ree­naa

14.08.2022 18:00
Tilaajille
"USA ja Eurooppa ovat tottuneet sanelemaan maailmanjärjestyksen ja kauppasopimukset sekä levittämään ihmisoikeuksia ja demokratiaa – kohta meidän pitää kysyä kiinalaisilta", toteaa liminkalaislähtöinen politiikan tutkija Antti Ronkainen

"USA ja Eu­roop­pa ovat tot­tu­neet sa­ne­le­maan maail­man­jär­jes­tyk­sen ja kaup­pa­so­pi­muk­set sekä le­vit­tä­mään ih­mis­oi­keuk­sia ja de­mo­kra­tiaa – kohta meidän pitää kysyä kii­na­lai­sil­ta", toteaa li­min­ka­lais­läh­töi­nen po­li­tii­kan tutkija Antti Ron­kai­nen

28.10.2021 18:00
Tilaajille
Vuoden positiivisimmaksi suomalaiseksi ehdolla oleva Anniina Valtonen muistaa hyvin Zeppelinin karkkilaivan pehmiksineen, karkkinauhoineen ja tynnyripenkkeineen

Vuoden po­si­tii­vi­sim­mak­si suo­ma­lai­sek­si ehdolla oleva Anniina Val­to­nen muistaa hyvin Zep­pe­li­nin kark­ki­lai­van peh­mik­si­neen, kark­ki­nau­hoi­neen ja tyn­ny­ri­penk­kei­neen

23.10.2021 17:00
Tilaajille
"Voin päättää, milloin menen nukkumaan ja lähden liikkumaan, valitsen seuran, mikä on minulle hyväksi sekä syön monipuolisesti" – Saksaan muuttanut Mintti aloitti uudessa ympäristössä itsensä tutkimisen

"Voin päät­tää, milloin menen nuk­ku­maan ja lähden liik­ku­maan, va­lit­sen seuran, mikä on minulle hyväksi sekä syön mo­ni­puo­li­ses­ti" – Saksaan muut­ta­nut Mintti aloitti uudessa ym­pä­ris­tös­sä itsensä tut­ki­mi­sen

09.10.2021 06:00
Tilaajille
Rakkaus vei lakeuden Reetan Norjaan – "Haaveilemme omasta kesämökistä vuorilla"

Rakkaus vei la­keu­den Reetan Norjaan – "Haa­vei­lem­me omasta ke­sä­mö­kis­tä vuo­ril­la"

30.07.2021 06:29
Tilaajille
Lontoossa asuva Antti Savilaakso on toiminut vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä – kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin heräsi jo lapsuudessa Lumijoella

Lon­toos­sa asuva Antti Sa­vi­laak­so on toi­mi­nut vas­tuul­li­sen si­joit­ta­mi­sen edel­lä­kä­vi­jä­nä – kiin­nos­tus yh­teis­kun­nal­li­siin asioi­hin heräsi jo lap­suu­des­sa Lu­mi­joel­la

22.07.2021 18:00
Tilaajille
Norjan ja Skotlannin kautta Iso-Britanniaan päätynyt lumijokinen Tiina Wu ei uskonut koskaan olevansa opettaja - Toisin kävi.

Norjan ja Skot­lan­nin kautta Iso-Bri­tan­niaan pää­ty­nyt lu­mi­jo­ki­nen Tiina Wu ei uskonut koskaan ole­van­sa opet­ta­ja - Toisin kävi.

08.05.2021 15:00
Tilaajille
Kempeleläislähtöinen Johanna Konttila valmentaa urheilijoiden psyykettä: "Kyse on kognitiivisten taitojen systemaattisesta kehittämisestä, tavoitteena on madaltaa harjoittelun ja kilpailun välistä raja-aitaa"

Kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Johanna Kont­ti­la val­men­taa ur­hei­li­joi­den psyy­ket­tä: "Kyse on kog­ni­tii­vis­ten tai­to­jen sys­te­maat­ti­ses­ta ke­hit­tä­mi­ses­tä, ta­voit­tee­na on ma­dal­taa har­joit­te­lun ja kil­pai­lun välistä ra­ja-ai­taa"

27.03.2021 15:00
Tilaajille
Ida-Reetta ei enää työkseen ennusta säätä, mutta moni lähipiirissä luottaa edelleen hänen säätuntemukseensa – meteorologin kesäloman ajankohta ei kuitenkaan kerro suven säästä

Ida-Reet­ta ei enää työk­seen ennusta säätä, mutta moni lä­hi­pii­ris­sä luottaa edel­leen hänen sää­tun­te­muk­seen­sa – me­teo­ro­lo­gin ke­sä­lo­man ajan­koh­ta ei kui­ten­kaan kerro suven säästä

03.02.2021 19:03
Tilaajille