Mainos: Syksyn supertarjouksena Rantalakeus Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Vesi
Vesi on panimoiden tärkein raaka-aine – "Hailuodon vesi on pehmeää,  ja sitä voi verrata Pilsnerin alueen veteen"

Vesi on pa­ni­moi­den tärkein raa­ka-ai­ne – "­Hai­luo­don vesi on peh­meää, ja sitä voi verrata Pils­ne­rin alueen veteen"

04.06.2023 18:00
Tilaajille
Terveydensuojelutarkastajan apuna uimaveden tutkimisessa on näytepullo, kylmälaukku, lomake ja lämpömittari

Ter­vey­den­suo­je­lu­tar­kas­ta­jan apuna ui­ma­ve­den tut­ki­mi­ses­sa on näy­te­pul­lo, kyl­mä­lauk­ku, lomake ja läm­pö­mit­ta­ri

03.06.2023 09:00
Tilaajille
Lakeuden alueen pohjavesivarannot ovat pääasiassa pienet – mistä saadaan tulevaisuudessa puhdasta vettä?

La­keu­den alueen poh­ja­ve­si­va­ran­not ovat pää­asias­sa pienet – mistä saadaan tu­le­vai­suu­des­sa puh­das­ta vettä?

31.05.2023 15:00
Tilaajille
Limingan kylänraitin kesäkukat keräävät kiitosta – lue kunnan puutarhureiden vinkit kukkaloiston saavuttamiseksi

Li­min­gan ky­län­rai­tin ke­sä­ku­kat ke­rää­vät kii­tos­ta – lue kunnan puu­tar­hu­rei­den vinkit kuk­ka­lois­ton saa­vut­ta­mi­sek­si

30.05.2023 14:14
Tilaajille
Oulunsalolaiselle Minnalle veden ja värin yllätyksellinen yhteispeli on tärkeää – "Valot, varjot, tunteen ja herkkyyden, koen että ne saan juuri vesiväreillä parhaiten"

Ou­lun­sa­lo­lai­sel­le Min­nal­le veden ja värin yl­lä­tyk­sel­li­nen yh­teis­pe­li on tärkeää – "Valot, varjot, tunteen ja herk­kyy­den, koen että ne saan juuri ve­si­vä­reil­lä par­hai­ten"

30.05.2023 06:00
Tilaajille
Pellon vesitasapaino alkaa muotoilusta, mutta silmänvaraisesti sitä ei tehdä – tyrnäväläisviljelijän apuna ovat laser- ja gps-laitteet

Pellon ve­si­ta­sa­pai­no alkaa muo­toi­lus­ta, mutta sil­män­va­rai­ses­ti sitä ei tehdä – tyr­nä­vä­läis­vil­je­li­jän apuna ovat laser- ja gps-lait­teet

28.05.2023 18:00
Tilaajille
Professori Timo Muotka muistuttaa, että vesistöjen muutokset kasvavat merkittäviksi hitaasti – ja usein ne ensimmäisenä huomaa kalastaja

Pro­fes­so­ri Timo Muotka muis­tut­taa, että ve­sis­tö­jen muu­tok­set kas­va­vat mer­kit­tä­vik­si hi­taas­ti – ja usein ne en­sim­mäi­se­nä huomaa ka­las­ta­ja

28.05.2023 13:00
Tilaajille
Vesimaksut nousevat Oulunsalossa tammikuussa – syynä on kustannusten nousu ja investoinnit

Ve­si­mak­sut nou­se­vat Ou­lun­sa­los­sa tam­mi­kuus­sa – syynä on kus­tan­nus­ten nousu ja in­ves­toin­nit

17.11.2022 16:41
Vedenjakelua joudutaan rajoittamaan Hailuodossa – syinä Bättre Folk- tapahtuman suuri vedenkulutus ja putkirikko

Ve­den­ja­ke­lua jou­du­taan ra­joit­ta­maan Hai­luo­dos­sa – syinä Bättre Folk- ta­pah­tu­man suuri ve­den­ku­lu­tus ja put­ki­rik­ko

19.07.2021 15:09
Limingassa vuoti parhaimmillaan 23 kuutiota vettä tunnissa: Tupoksen vuotokohta löydetty, Ketunmaan osalta vuoto jatkuu edelleen –nyt havaittu Vuoto  myös Temmeksellä

Li­min­gas­sa vuoti par­haim­mil­laan 23 kuu­tio­ta vettä tun­nis­sa: Tu­pok­sen vuo­to­koh­ta löy­det­ty, Ke­tun­maan osalta vuoto jatkuu edel­leen –nyt ha­vait­tu Vuoto myös Tem­mek­sel­lä

22.03.2021 09:53
Jos vesilaitoksen työntekijä sairastuu koronaan, mistä apu? Katso videolta Limingan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Katja Arvolan ajatukset huoltovarmuuden ylläpitämisestä korona-aikana

Jos ve­si­lai­tok­sen työn­te­ki­jä sai­ras­tuu ko­ro­naan, mistä apu? Katso vi­deol­ta Li­min­gan Ve­si­huol­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Katja Arvolan aja­tuk­set huol­to­var­muu­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä ko­ro­na-ai­ka­na

02.11.2020 12:30
Tilaajille
Entä jos vesihuoltolaitoksen työntekijä sairastuu koronaan – löytyykö tilalle korvaavia työntekijöitä?

Entä jos ve­si­huol­to­lai­tok­sen työn­te­ki­jä sai­ras­tuu ko­ro­naan – löy­tyy­kö tilalle kor­vaa­via työn­te­ki­jöi­tä?

02.11.2020 12:30
Tilaajille