Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

varhaiskasvatus
Päiväkodinjohtaja Timolla on monipuolinen valmennusura – "Lasten kanssa tulee kyllä juttuun, kun pistää itsensä ja persoonansa peliin"

Päi­vä­ko­din­joh­ta­ja Timolla on mo­ni­puo­li­nen val­men­nus­ura – "­Las­ten kanssa tulee kyllä jut­tuun, kun pistää itsensä ja per­soo­nan­sa peliin"

18.11.2023 16:36
Tilaajille
Limingassa kaavaillaan perhepäivähoidosta luopumista – "Monella on harhakäsitys perhepäivähoidon edullisuudesta"

Li­min­gas­sa kaa­vail­laan per­he­päi­vä­hoi­dos­ta luo­pu­mis­ta – "Mo­nel­la on har­ha­kä­si­tys per­he­päi­vä­hoi­don edul­li­suu­des­ta"

09.11.2023 11:57 2
Tilaajille
"Jos lapset päiväkodissa esimerkiksi kesken aamupalan nostavat esille mieltään kovasti askarruttavia asioita, niin aikuisten kannattaisi tarttua ja vaihtaa suunnitelmaa", kannustaa Virpi
Kolumni

"Jos lapset päi­vä­ko­dis­sa esi­mer­kik­si kesken aa­mu­pa­lan nos­ta­vat esille miel­tään kovasti as­kar­rut­ta­via asioi­ta, niin ai­kuis­ten kan­nat­tai­si tarttua ja vaihtaa suun­ni­tel­maa", kan­nus­taa Virpi

11.09.2023 10:33
Pilke-päiväkoti Loimun lapset ovat saaneet retkeillä Muksubussilla.

Pil­ke-päi­vä­ko­ti Loimun lapset ovat saaneet ret­keil­lä Muk­su­bus­sil­la.

07.09.2023 18:00
Tilaajille
Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus – Raija Melgin-Keränen: " Toivon päättäjiltä tukea ja ymmärrystä tätä työtä kohtaan"

Laa­du­kas var­hais­kas­va­tus on jo­kai­sen lapsen oikeus – Raija Mel­gin-Ke­rä­nen: " ­Toi­von päät­tä­jil­tä tukea ja ym­mär­rys­tä tätä työtä koh­taan"

24.08.2023 11:00
Tilaajille
Lumijoen uusi päiväkoti Pikkulumi avaa ovensa ensi viikon maanantaina – viskarit ihastuivat uusiin tiloihin

Lu­mi­joen uusi päi­vä­ko­ti Pik­ku­lu­mi avaa ovensa ensi viikon maa­nan­tai­na – ­vis­ka­rit ihas­tui­vat uusiin ti­loi­hin

08.08.2023 06:00
Tilaajille
Tyrnävälle yli 120 000 euroa erityistukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

Tyr­nä­väl­le yli 120 000 euroa eri­tyis­tu­kea ta­sa-ar­von ja yh­den­ver­tai­suu­den edis­tä­mi­seen kou­luis­sa ja var­hais­kas­va­tuk­ses­sa

11.05.2023 09:00
Limingan kunnanhallitukselle esitettiin neliosastoisen päiväkodin rakentamista – hallitus palautti asian valmisteluun

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­tet­tiin ne­li­osas­toi­sen päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mis­ta – hal­li­tus pa­laut­ti asian val­mis­te­luun

10.05.2023 15:00
Tilaajille
Hailuodossa vastikään aloittanut koulutsemppari juttelee, innostaa ja kannustaa – "Kouluissa on hyvä olla moniammatillisuutta ja eri näkövinkkelistä lasten kanssa työskenteleviä aikuisia"

Hai­luo­dos­sa vast­ikään aloit­ta­nut kou­lut­semp­pa­ri jut­te­lee, in­nos­taa ja kan­nus­taa – "Kou­luis­sa on hyvä olla mo­ni­am­ma­til­li­suut­ta ja eri nä­kö­vink­ke­lis­tä lasten kanssa työs­ken­te­le­viä ai­kui­sia"

11.04.2023 11:00
Tilaajille
Hannu muistuttaa siitä, mikä on meidän tärkein voimavaramme
Kolumni

Hannu muis­tut­taa siitä, mikä on meidän tärkein voi­ma­va­ram­me

29.03.2023 11:45
Tilaajille
Esitys: Kotihoidontuen kuntalisää kokeillaan Lumijoella kaksi vuotta – kokeiluvuosien aikana seurattaisiin, mitä vaikutusta sillä on varhaiskasvatuspaikkoihin

Esitys: Ko­ti­hoi­don­tuen kun­ta­li­sää ko­keil­laan Lu­mi­joel­la kaksi vuotta – ­ko­kei­lu­vuo­sien aikana seu­rat­tai­siin, mitä vai­ku­tus­ta sillä on var­hais­kas­va­tus­paik­koi­hin

29.11.2022 12:06
Tilaajille
Limingassa panostetaan lasten tuen lisäämiseen varhaiskasvatuksessa – koronapandemian haasteet näkyvät kouluissa

Li­min­gas­sa pa­nos­te­taan lasten tuen li­sää­mi­seen var­hais­kas­va­tuk­ses­sa – ko­ro­na­pan­de­mian haas­teet näkyvät kou­luis­sa

02.11.2022 11:00
Tilaajille
Kotihoidontuen Kempele-lisän reilu nosto sai kuntalaiskyselyssä ison selkänojan – nyt eri vaihtoehtoja selvittää erillinen työryhmä

Ko­ti­hoi­don­tuen Kem­pe­le-li­sän reilu nosto sai kun­ta­lais­ky­se­lys­sä ison sel­kä­no­jan – nyt eri vaih­to­eh­to­ja sel­vit­tää eril­li­nen työ­ryh­mä

12.10.2022 09:00
Tyrnävällä varhaiskasvatuksen tilaongelma on akuutti, eikä perhepäivähoitajiakaan ole enää kuin viisi: "Jos esiopetus laajenee koskemaan myös viisivuotiaita, varhaiskasvatuspaikkojen tarve lisääntyy huomattavasti"

Tyr­nä­väl­lä var­hais­kas­va­tuk­sen ti­la­on­gel­ma on akuut­ti, eikä per­he­päi­vä­hoi­ta­jia­kaan ole enää kuin viisi: "Jos esi­ope­tus laa­je­nee kos­ke­maan myös vii­si­vuo­tiai­ta, var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen tarve li­sään­tyy huo­mat­ta­vas­ti"

10.10.2022 06:00
Tilaajille
Leenan ja Marian innokkuus synnytti Linnakankaan päiväkodin esikoululaisille oman tehtäväkirjan – kokemukset ovat olleet niin hyvät, että kirjan käyttö saa jatkoa

Leenan ja Marian in­nok­kuus syn­nyt­ti Lin­na­kan­kaan päi­vä­ko­din esi­kou­lu­lai­sil­le oman teh­tä­vä­kir­jan – ko­ke­muk­set ovat olleet niin hyvät, että kirjan käyttö saa jatkoa

01.06.2022 06:00
Tilaajille
Katso video: Merirosvokylässä hymy on herkässä – Kempeleen Metsärinteen perhepäivähoitajat viettivät hoitolastensa kanssa kesän juhlahetken satumetsässä

Katso video: Me­ri­ros­vo­ky­läs­sä hymy on her­käs­sä – Kem­pe­leen Met­sä­rin­teen per­he­päi­vä­hoi­ta­jat viet­ti­vät hoi­to­las­ten­sa kanssa kesän juh­la­het­ken sa­tu­met­säs­sä

31.05.2022 16:00
Tilaajille
Näin kajahtaa Kapteeni katsoi horisonttiin – kempeleläislapset ottivat kesän vastaan merirosvokylässä

Näin ka­jah­taa Kap­tee­ni katsoi ho­ri­sont­tiin – ­kem­pe­le­läis­lap­set ottivat kesän vastaan me­ri­ros­vo­ky­läs­sä

31.05.2022 11:35
Tilaajille
"Jätehuolto-organisaatiot haluavat parantaa kierrätystä – ottakaa vinkistä vaari, niin tuloksia tulee"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Jä­te­huol­to-or­ga­ni­saa­tiot ha­lua­vat pa­ran­taa kier­rä­tys­tä – ottakaa vin­kis­tä vaari, niin tu­lok­sia tulee"

06.04.2022 06:19
Tilaajille
Ukrainalaislapsia astelee pian Lumijoen koulutielle – "Koulupaikat sekä varhaiskasvatuksen paikat tulevat tarpeeseen"

Uk­rai­na­lais­lap­sia astelee pian Lu­mi­joen kou­lu­tiel­le – "­Kou­lu­pai­kat sekä var­hais­kas­va­tuk­sen paikat tulevat tar­pee­seen"

31.03.2022 15:00
Tilaajille
Voisiko yhden suuren päiväkodin sijaan rakentaa kaksi? Olisiko se edullisempi vaihtoehto? – "Vasta hankintapäätöstä tehtäessä tiedetään lopullinen hintataso"

Voisiko yhden suuren päi­vä­ko­din sijaan ra­ken­taa kaksi? Olisiko se edul­li­sem­pi vaih­toeh­to? – "Vasta han­kin­ta­pää­tös­tä teh­täes­sä tie­de­tään lo­pul­li­nen hin­ta­ta­so"

03.03.2022 06:00
Tilaajille