NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

varhaiskasvatus
Tyrnävälle yli 120 000 euroa erityistukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

Tyr­nä­väl­le yli 120 000 euroa eri­tyis­tu­kea ta­sa-ar­von ja yh­den­ver­tai­suu­den edis­tä­mi­seen kou­luis­sa ja var­hais­kas­va­tuk­ses­sa

11.05.2023 09:00
Limingan kunnanhallitukselle esitettiin neliosastoisen päiväkodin rakentamista – hallitus palautti asian valmisteluun

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­tet­tiin ne­li­osas­toi­sen päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mis­ta – hal­li­tus pa­laut­ti asian val­mis­te­luun

10.05.2023 15:00
Tilaajille
Hailuodossa vastikään aloittanut koulutsemppari juttelee, innostaa ja kannustaa – "Kouluissa on hyvä olla moniammatillisuutta ja eri näkövinkkelistä lasten kanssa työskenteleviä aikuisia"

Hai­luo­dos­sa vast­ikään aloit­ta­nut kou­lut­semp­pa­ri jut­te­lee, in­nos­taa ja kan­nus­taa – "Kou­luis­sa on hyvä olla mo­ni­am­ma­til­li­suut­ta ja eri nä­kö­vink­ke­lis­tä lasten kanssa työs­ken­te­le­viä ai­kui­sia"

11.04.2023 11:00
Tilaajille
Hannu muistuttaa siitä, mikä on meidän tärkein voimavaramme
Kolumni

Hannu muis­tut­taa siitä, mikä on meidän tärkein voi­ma­va­ram­me

29.03.2023 11:45
Tilaajille
Esitys: Kotihoidontuen kuntalisää kokeillaan Lumijoella kaksi vuotta – kokeiluvuosien aikana seurattaisiin, mitä vaikutusta sillä on varhaiskasvatuspaikkoihin

Esitys: Ko­ti­hoi­don­tuen kun­ta­li­sää ko­keil­laan Lu­mi­joel­la kaksi vuotta – ­ko­kei­lu­vuo­sien aikana seu­rat­tai­siin, mitä vai­ku­tus­ta sillä on var­hais­kas­va­tus­paik­koi­hin

29.11.2022 12:06
Tilaajille
Limingassa panostetaan lasten tuen lisäämiseen varhaiskasvatuksessa – koronapandemian haasteet näkyvät kouluissa

Li­min­gas­sa pa­nos­te­taan lasten tuen li­sää­mi­seen var­hais­kas­va­tuk­ses­sa – ko­ro­na­pan­de­mian haas­teet näkyvät kou­luis­sa

02.11.2022 11:00
Tilaajille
Kotihoidontuen Kempele-lisän reilu nosto sai kuntalaiskyselyssä ison selkänojan – nyt eri vaihtoehtoja selvittää erillinen työryhmä

Ko­ti­hoi­don­tuen Kem­pe­le-li­sän reilu nosto sai kun­ta­lais­ky­se­lys­sä ison sel­kä­no­jan – nyt eri vaih­to­eh­to­ja sel­vit­tää eril­li­nen työ­ryh­mä

12.10.2022 09:00
Tyrnävällä varhaiskasvatuksen tilaongelma on akuutti, eikä perhepäivähoitajiakaan ole enää kuin viisi: "Jos esiopetus laajenee koskemaan myös viisivuotiaita, varhaiskasvatuspaikkojen tarve lisääntyy huomattavasti"

Tyr­nä­väl­lä var­hais­kas­va­tuk­sen ti­la­on­gel­ma on akuut­ti, eikä per­he­päi­vä­hoi­ta­jia­kaan ole enää kuin viisi: "Jos esi­ope­tus laa­je­nee kos­ke­maan myös vii­si­vuo­tiai­ta, var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen tarve li­sään­tyy huo­mat­ta­vas­ti"

10.10.2022 06:00
Tilaajille
Leenan ja Marian innokkuus synnytti Linnakankaan päiväkodin esikoululaisille oman tehtäväkirjan – kokemukset ovat olleet niin hyvät, että kirjan käyttö saa jatkoa

Leenan ja Marian in­nok­kuus syn­nyt­ti Lin­na­kan­kaan päi­vä­ko­din esi­kou­lu­lai­sil­le oman teh­tä­vä­kir­jan – ko­ke­muk­set ovat olleet niin hyvät, että kirjan käyttö saa jatkoa

01.06.2022 06:00
Tilaajille
Katso video: Merirosvokylässä hymy on herkässä – Kempeleen Metsärinteen perhepäivähoitajat viettivät hoitolastensa kanssa kesän juhlahetken satumetsässä

Katso video: Me­ri­ros­vo­ky­läs­sä hymy on her­käs­sä – Kem­pe­leen Met­sä­rin­teen per­he­päi­vä­hoi­ta­jat viet­ti­vät hoi­to­las­ten­sa kanssa kesän juh­la­het­ken sa­tu­met­säs­sä

31.05.2022 16:00
Tilaajille
Näin kajahtaa Kapteeni katsoi horisonttiin – kempeleläislapset ottivat kesän vastaan merirosvokylässä

Näin ka­jah­taa Kap­tee­ni katsoi ho­ri­sont­tiin – ­kem­pe­le­läis­lap­set ottivat kesän vastaan me­ri­ros­vo­ky­läs­sä

31.05.2022 11:35
Tilaajille
"Jätehuolto-organisaatiot haluavat parantaa kierrätystä – ottakaa vinkistä vaari, niin tuloksia tulee"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Jä­te­huol­to-or­ga­ni­saa­tiot ha­lua­vat pa­ran­taa kier­rä­tys­tä – ottakaa vin­kis­tä vaari, niin tu­lok­sia tulee"

06.04.2022 06:19
Tilaajille
Ukrainalaislapsia astelee pian Lumijoen koulutielle – "Koulupaikat sekä varhaiskasvatuksen paikat tulevat tarpeeseen"

Uk­rai­na­lais­lap­sia astelee pian Lu­mi­joen kou­lu­tiel­le – "­Kou­lu­pai­kat sekä var­hais­kas­va­tuk­sen paikat tulevat tar­pee­seen"

31.03.2022 15:00
Tilaajille
Voisiko yhden suuren päiväkodin sijaan rakentaa kaksi? Olisiko se edullisempi vaihtoehto? – "Vasta hankintapäätöstä tehtäessä tiedetään lopullinen hintataso"

Voisiko yhden suuren päi­vä­ko­din sijaan ra­ken­taa kaksi? Olisiko se edul­li­sem­pi vaih­toeh­to? – "Vasta han­kin­ta­pää­tös­tä teh­täes­sä tie­de­tään lo­pul­li­nen hin­ta­ta­so"

03.03.2022 06:00
Tilaajille
Päiväkoti Ensilumen laajennus tulisi tarpeeseen – syksyllä perustettu ryhmis Hile löysi uudet tilat asuinhuoneistosta, koska päiväkodissa oli tilanahtautta

Päi­vä­ko­ti En­si­lu­men laa­jen­nus tulisi tar­pee­seen – syk­syl­lä pe­rus­tet­tu ryhmis Hile löysi uudet tilat asuin­huo­neis­tos­ta, koska päi­vä­ko­dis­sa oli ti­lan­ah­taut­ta

14.10.2021 12:42
Tilaajille