Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksessa on reagoitava nopeasti muuttuviin tarpeisiin – tulevaa ounastellaan esimerkiksi rakennusvalvonnasta saatujen ennakkotietojen perusteella

Var­hais­kas­va­tuk­ses­sa on rea­goi­ta­va no­peas­ti muut­tu­viin tar­pei­siin – tulevaa ou­nas­tel­laan esi­mer­kik­si ra­ken­nus­val­von­nas­ta saa­tu­jen en­nak­ko­tie­to­jen pe­rus­teel­la

21.01.2024 06:00
Tilaajille
Jo lapsuudessa kylvetään siemen sille, miten me suhtaudumme eläimiin – Pirjo puhuu monilajisuudesta sekä eläinten ja luonnon kunnioittamisesta

Jo lap­suu­des­sa kyl­ve­tään siemen sille, miten me suh­tau­dum­me eläi­miin – Pirjo puhuu mo­ni­la­ji­suu­des­ta sekä eläin­ten ja luonnon kun­nioit­ta­mi­ses­ta

19.10.2023 18:00
Tilaajille
Pilke-päiväkoti Loimun lapset ovat saaneet retkeillä Muksubussilla.

Pil­ke-päi­vä­ko­ti Loimun lapset ovat saaneet ret­keil­lä Muk­su­bus­sil­la.

07.09.2023 18:00
Tilaajille
Päiväkoti Pilkkeen Neroja kyyditään Muksubussilla! – Katso kuvat ja video!

Päi­vä­ko­ti Pilk­keen Neroja kyy­di­tään Muk­su­bus­sil­la! – Katso kuvat ja video!

07.09.2023 19:33
Tilaajille
Kirkkomännikön koulun ruokala ja keittiö puretaan, jotta varhaiskasvatuksen ja alaluokkien käyttöön tarkoitettu rakennus voidaan tehdä

Kirk­ko­män­ni­kön koulun ruokala ja keittiö pu­re­taan, jotta var­hais­kas­va­tuk­sen ja ala­luok­kien käyt­töön tar­koi­tet­tu ra­ken­nus voidaan tehdä

05.07.2023 17:56
Tilaajille
Kirkkomännikön päiväkodin rakentaa Oulun Rakennusteho – nykyinen  ruokasali ja keittiö puretaan lähipäivinä

Kirk­ko­män­ni­kön päi­vä­ko­din ra­ken­taa Oulun Ra­ken­nus­te­ho – ny­kyi­nen  ruo­ka­sa­li ja keittiö pu­re­taan lä­hi­päi­vi­nä

26.06.2023 21:53
Tilaajille
Vanhempaintoimikunnan hankkima leikkimökki tuo iloa Katrin päiväkodin lapsille

Van­hem­pain­toi­mi­kun­nan hank­ki­ma leik­ki­mök­ki tuo iloa Katrin päi­vä­ko­din lap­sil­le

31.05.2023 09:55
Tilaajille
Pienen lapsen päiväkoti-ikävän helpottamiseen on keinonsa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muutamasta varhaiskasvatuksen kommunikaatio-ohjaajasta

Pienen lapsen päi­vä­ko­ti-ikä­vän hel­pot­ta­mi­seen on kei­non­sa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muu­ta­mas­ta var­hais­kas­va­tuk­sen kom­mu­ni­kaa­tio-oh­jaa­jas­ta

17.05.2023 15:00
Tilaajille
Tyrnävän koulukorttelissa käynnistellään kaavamuutosta ja maankäyttösuunnitelma asetetaan nähtäville – kohta jälkimmäistä voi kommentoida

Tyr­nä­vän kou­lu­kort­te­lis­sa käyn­nis­tel­lään kaa­va­muu­tos­ta ja maan­käyt­tö­suun­ni­tel­ma ase­te­taan näh­tä­vil­le – kohta jäl­kim­mäis­tä voi kom­men­toi­da

31.03.2023 15:00
Tilaajille
Kun työyhteisö on kunnossa, opettajan tehtäviin riittää hakijoita – "Opettajan työtä arvostetaan edelleen"

Kun työyh­tei­sö on kun­nos­sa, opet­ta­jan teh­tä­viin riittää ha­ki­joi­ta – "O­pet­ta­jan työtä ar­vos­te­taan edel­leen"

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Tyrnävä päätti maksaa perhepäivähoitajille vaativuuslisää

Tyrnävä päätti maksaa per­he­päi­vä­hoi­ta­jil­le vaa­ti­vuus­li­sää

16.03.2023 11:00
Tilaajille
Laadukas varhaiskasvatus vaatii hyvät resurssit – "Jos perusasiat eivät ole kunnossa, niin ei päästä laadukkaaseen lopputulokseen"

Laa­du­kas var­hais­kas­va­tus vaatii hyvät re­surs­sit – "Jos pe­ru­sa­siat eivät ole kun­nos­sa, niin ei päästä laa­duk­kaa­seen lop­pu­tu­lok­seen"

01.03.2023 18:00
Tilaajille
Onko inkluusion toteutukseen resursoitu riittävästi päiväkodin ja koulun ryhmien tasolla, jotta jokaisen lapsen ja nuoren oikeudet toteutuvat, kysyvät Erkki ja Susanna
Kolumni

Onko ink­luu­sion to­teu­tuk­seen re­sur­soi­tu riit­tä­väs­ti päi­vä­ko­din ja koulun ryhmien ta­sol­la, jotta jo­kai­sen lapsen ja nuoren oi­keu­det to­teu­tu­vat, kysyvät Erkki ja Susanna

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Rantalakeuden kummityttö Emma on rakastaa kissoja, nukkeja ja piirtämistä – siirtyminen päiväkotiin sujui kitkatta

Ran­ta­la­keu­den kum­mi­tyt­tö Emma on ra­kas­taa kis­so­ja, nukkeja ja piir­tä­mis­tä – ­siir­ty­mi­nen päi­vä­ko­tiin sujui kit­kat­ta

22.01.2023 11:13 1
Tilaajille
Esiopetus päättyy Touhula Murrossa kesällä – eskarilaiset aloittavat syksyllä joko kunnan päiväkodeissa tai koulujen eskariryhmissä

Esio­pe­tus päättyy Touhula Mur­ros­sa kesällä – es­ka­ri­lai­set aloit­ta­vat syk­syl­lä joko kunnan päi­vä­ko­deis­sa tai kou­lu­jen es­ka­ri­ryh­mis­sä

24.01.2023 13:51
Tilaajille
Kempeleen kunnan avoimet varhaiskasvatuskerhot muuttuivat tammikuun alussa maksuttomiksi – "Ei ole mielekästä periä maksua ennaltaehkäisevästä peruspalvelusta"

Kem­pe­leen kunnan avoimet var­hais­kas­va­tus­ker­hot muut­tui­vat tam­mi­kuun alussa mak­sut­to­mik­si – "Ei ole mie­le­käs­tä periä maksua en­nal­taeh­käi­se­väs­tä pe­rus­pal­ve­lus­ta"

04.01.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleessä pohditaan kotihoidontuen kuntalisän merkittävää nostoa, jos se helpottaisi varhaiskasvatuksen kustannuspainetta

Kem­pe­lees­sä poh­di­taan ko­ti­hoi­don­tuen kun­ta­li­sän mer­kit­tä­vää nostoa, jos se hel­pot­tai­si var­hais­kas­va­tuk­sen kus­tan­nus­pai­net­ta

13.09.2022 16:29
Tilaajille
Loimu-tiedepäiväkodissa ihmetellään erilaisia asioita ja ilmiöitä

Loi­mu-tie­de­päi­vä­ko­dis­sa ih­me­tel­lään eri­lai­sia asioita ja il­miöi­tä

30.08.2022 18:00
Tilaajille
Pilke-päiväkoteihin kuuluvassa tiedepainotteisessa hirsipäiväkoti Loimussa saattaa päivän aikana nähdä tuposlaisen tulivuorenpurkauksen

Pil­ke-päi­vä­ko­tei­hin kuu­lu­vas­sa tie­de­pai­not­tei­ses­sa hir­si­päi­vä­ko­ti Loi­mus­sa saattaa päivän aikana nähdä tu­pos­lai­sen tu­li­vuo­ren­pur­kauk­sen

30.08.2022 18:00
Tilaajille
Menikö politikointi lasten edun edelle, kysyvät Tuomas ja Arja Limingan päiväkotihankkeen keskeyttämisestä
Mielipidekirjoitus

Menikö po­li­ti­koin­ti lasten edun edelle, kysyvät Tuomas ja Arja Li­min­gan päi­vä­ko­ti­hank­keen kes­keyt­tä­mi­ses­tä

24.05.2022 16:00
Tilaajille