Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lapset
Hailuotolaislapset opettelevat erätaitokulttuuria – paikallisen metsästysseuran jäsenmäärä on noussut erätaitokerhon ansiosta

Hai­luo­to­lais­lap­set opet­te­le­vat erä­tai­to­kult­tuu­ria – pai­kal­li­sen met­säs­tys­seu­ran jä­sen­mää­rä on noussut erä­tai­to­ker­hon an­sios­ta

27.01.2023 06:00
Tilaajille
Rantalakeuden kummityttö Emma on rakastaa kissoja, nukkeja ja piirtämistä – siirtyminen päiväkotiin sujui kitkatta

Ran­ta­la­keu­den kum­mi­tyt­tö Emma on ra­kas­taa kis­so­ja, nukkeja ja piir­tä­mis­tä – ­siir­ty­mi­nen päi­vä­ko­tiin sujui kit­kat­ta

22.01.2023 11:13 1
Tilaajille
Julius Enojärvi, 4 kuukautta, osaa kellua ja sukeltaa – Vauvauinnin suosion salaisuus on yksinkertainen

Julius Eno­jär­vi, 4 kuu­kaut­ta, osaa kellua ja su­kel­taa – Vau­va­uin­nin suosion sa­lai­suus on yk­sin­ker­tai­nen

07.01.2023 15:00
Tilaajille
Ensin suunnitellaan, sitten ommellaan ja kiinnitetään silmät – murtolaislasten käsissä syntyy keppihevosia

Ensin suun­ni­tel­laan, sitten om­mel­laan ja kiin­ni­te­tään silmät – mur­to­lais­las­ten käsissä syntyy kep­pi­he­vo­sia

18.12.2022 18:00
Tilaajille
Lapsiperheille apua yhdeltä luukulta ja matalalla kynnyksellä: "Saimme heti konkreettisia neuvoja kotiin", kertoo Niina

Lap­si­per­heil­le apua yhdeltä luu­kul­ta ja ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä: "Saimme heti konk­reet­ti­sia neuvoja ko­tiin", kertoo Niina

12.12.2022 11:08
Tilaajille
Kaksinkertainen lapsilisä maksetaan jouluaaton aattona

Kak­sin­ker­tai­nen lap­si­li­sä mak­se­taan jou­lu­aa­ton aattona

24.11.2022 17:09
Kempeleläinen Elmer tykkää vaikuttamisesta – keskiviikkoaamu alkoi Pikkuparlamentin kokoontumisella

Kem­pe­le­läi­nen Elmer tykkää vai­kut­ta­mi­ses­ta – kes­ki­viik­ko­aa­mu alkoi Pik­ku­par­la­men­tin ko­koon­tu­mi­sel­la

25.11.2022 10:40
Tilaajille
Tällä hetkellä Suomessa yli 100 000 lapsella on puutetta elämisen perustarpeista, kirjoittaa Tytti Tuppurainen
Kolumni

Tällä het­kel­lä Suo­mes­sa yli 100 000 lap­sel­la on puu­tet­ta elä­mi­sen pe­rus­tar­peis­ta, kir­joit­taa Tytti Tup­pu­rai­nen

22.11.2022 20:00
Katso video: Noora johdattelee pienet tyrnäväläiset tanssiin – Kun äidit tanssivat taaperoiden tahtiin, se on vaihtelua kummallekin

Katso video: Noora joh­dat­te­lee pienet tyr­nä­vä­läi­set tans­siin – Kun äidit tans­si­vat taa­pe­roi­den tah­tiin, se on vaih­te­lua kum­mal­le­kin

09.11.2022 09:00
Tilaajille
Tämä talo kutsuu tiistaina hailuotolaisia Miikaa ja Reetaa – saariston superpäiville kokoontuu saaristolaislapsia eri puolilta Suomea

Tämä talo kutsuu tiis­tai­na hai­luo­to­lai­sia Miikaa ja Reetaa – saa­ris­ton su­per­päi­vil­le ko­koon­tuu saa­ris­to­lais­lap­sia eri puo­lil­ta Suomea

06.11.2022 18:00
Tilaajille
Limingassa panostetaan lasten tuen lisäämiseen varhaiskasvatuksessa – koronapandemian haasteet näkyvät kouluissa

Li­min­gas­sa pa­nos­te­taan lasten tuen li­sää­mi­seen var­hais­kas­va­tuk­ses­sa – ko­ro­na­pan­de­mian haas­teet näkyvät kou­luis­sa

02.11.2022 11:00
Tilaajille
Poliisi muistuttaa vanhempia lasten ja nuorten somen käytön valvonnasta – "Päätöksen asennettavista sovelluksista tulee aina tehdä aikuisen"

Poliisi muis­tut­taa van­hem­pia lasten ja nuorten somen käytön val­von­nas­ta – "Pää­tök­sen asen­net­ta­vis­ta so­vel­luk­sis­ta tulee aina tehdä ai­kui­sen"

22.10.2022 09:00
Puimuri ei sovi mummolaan sisälle ja papan traktorista rikkoontuivat jarrut – Rusilan sisarukset kertovat, millaista on elämä maatilalla

Puimuri ei sovi mum­mo­laan sisälle ja papan trak­to­ris­ta rik­koon­tui­vat jarrut – Rusilan si­sa­ruk­set ker­to­vat, mil­lais­ta on elämä maa­ti­lal­la

18.09.2022 18:00
Tilaajille
Pilke-päiväkoteihin kuuluvassa tiedepainotteisessa hirsipäiväkoti Loimussa saattaa päivän aikana nähdä tuposlaisen tulivuorenpurkauksen

Pil­ke-päi­vä­ko­tei­hin kuu­lu­vas­sa tie­de­pai­not­tei­ses­sa hir­si­päi­vä­ko­ti Loi­mus­sa saattaa päivän aikana nähdä tu­pos­lai­sen tu­li­vuo­ren­pur­kauk­sen

30.08.2022 18:00
Tilaajille
On uutisia, joita toimituksessa ei haluttaisi kirjoittaa – lapsen tai nuoren äkillinen poismeno on koko yhteisön suru
Kolumni

On uu­ti­sia, joita toi­mi­tuk­ses­sa ei ha­lut­tai­si kir­joit­taa – lapsen tai nuoren äkil­li­nen pois­me­no on koko yh­tei­sön suru

17.08.2022 06:00
Tilaajille
Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa keskellä nykyteknologiaa, hän ei välttämättä osaa käyttää sitä – he tarvitsevat tukea ja mallia oppiakseen, muistuttaa Tuomas
Kolumni

Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa kes­kel­lä ny­ky­tek­no­lo­giaa, hän ei vält­tä­mät­tä osaa käyttää sitä – he tar­vit­se­vat tukea ja mallia op­piak­seen, muis­tut­taa Tuomas

09.08.2022 19:53
Tilaajille
Ajaako lasten vähyys koulut etämuotoon? Korona-aikana kasvanut syntyvyys kääntyi taas ennätykselliseen laskuun

Ajaako lasten vähyys koulut etä­muo­toon? Ko­ro­na-ai­ka­na kas­va­nut syn­ty­vyys kääntyi taas en­nä­tyk­sel­li­seen laskuun

31.07.2022 12:00
Tilaajille
Liminkalainen Reeta vaihtoi kolmivuorotyöstä yrittäjäksi, mutta rakas ammatti säilyi –  "Kätilöys on minun vahvuuteni ja osa identiteettiäni"

Li­min­ka­lai­nen Reeta vaihtoi kol­mi­vuo­ro­työs­tä yrit­tä­jäk­si, mutta rakas ammatti säilyi –  "­Kä­ti­löys on minun vah­vuu­te­ni ja osa iden­ti­teet­tiä­ni"

26.07.2022 18:00
Tilaajille
Sodan jaloista Suomeen paennut Yeva pääsi leikkimään ja kokemaan uutta – Ukrainalaiset ja suomalaiset perheet tapasivat toisiaan Kempeleen leikkipäivässä

Sodan ja­lois­ta Suomeen paennut Yeva pääsi leik­ki­mään ja ko­ke­maan uutta – Uk­rai­na­lai­set ja suo­ma­lai­set perheet ta­pa­si­vat toi­siaan Kem­pe­leen leik­ki­päi­väs­sä

25.07.2022 12:00
Tilaajille
Judo on iso osa liminkalaisen Narvan perheen elämää: "Meillä on säännöllinen rytmi, joka koskee nukkumaanmenoaikoja, ruokailuja ja treenaamista"

Judo on iso osa li­min­ka­lai­sen Narvan perheen elämää: "Meillä on sään­nöl­li­nen rytmi, joka koskee nuk­ku­maan­me­noai­ko­ja, ruo­kai­lu­ja ja tree­naa­mis­ta"

19.07.2022 16:01
Tilaajille