Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Lapset
Puimuri ei sovi mummolaan sisälle ja papan traktorista rikkoontuivat jarrut – Rusilan sisarukset kertovat, millaista on elämä maatilalla

Puimuri ei sovi mum­mo­laan sisälle ja papan trak­to­ris­ta rik­koon­tui­vat jarrut – Rusilan si­sa­ruk­set ker­to­vat, mil­lais­ta on elämä maa­ti­lal­la

18.09.2022 18:00
Tilaajille
Pilke-päiväkoteihin kuuluvassa tiedepainotteisessa hirsipäiväkoti Loimussa saattaa päivän aikana nähdä tuposlaisen tulivuorenpurkauksen

Pil­ke-päi­vä­ko­tei­hin kuu­lu­vas­sa tie­de­pai­not­tei­ses­sa hir­si­päi­vä­ko­ti Loi­mus­sa saattaa päivän aikana nähdä tu­pos­lai­sen tu­li­vuo­ren­pur­kauk­sen

30.08.2022 18:00
Tilaajille
On uutisia, joita toimituksessa ei haluttaisi kirjoittaa – lapsen tai nuoren äkillinen poismeno on koko yhteisön suru
Kolumni

On uu­ti­sia, joita toi­mi­tuk­ses­sa ei ha­lut­tai­si kir­joit­taa – lapsen tai nuoren äkil­li­nen pois­me­no on koko yh­tei­sön suru

17.08.2022 06:00
Tilaajille
Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa keskellä nykyteknologiaa, hän ei välttämättä osaa käyttää sitä – he tarvitsevat tukea ja mallia oppiakseen, muistuttaa Tuomas
Kolumni

Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa kes­kel­lä ny­ky­tek­no­lo­giaa, hän ei vält­tä­mät­tä osaa käyttää sitä – he tar­vit­se­vat tukea ja mallia op­piak­seen, muis­tut­taa Tuomas

09.08.2022 19:53
Tilaajille
Ajaako lasten vähyys koulut etämuotoon? Korona-aikana kasvanut syntyvyys kääntyi taas ennätykselliseen laskuun

Ajaako lasten vähyys koulut etä­muo­toon? Ko­ro­na-ai­ka­na kas­va­nut syn­ty­vyys kääntyi taas en­nä­tyk­sel­li­seen laskuun

31.07.2022 12:00
Tilaajille
Liminkalainen Reeta vaihtoi kolmivuorotyöstä yrittäjäksi, mutta rakas ammatti säilyi –  "Kätilöys on minun vahvuuteni ja osa identiteettiäni"

Li­min­ka­lai­nen Reeta vaihtoi kol­mi­vuo­ro­työs­tä yrit­tä­jäk­si, mutta rakas ammatti säilyi –  "­Kä­ti­löys on minun vah­vuu­te­ni ja osa iden­ti­teet­tiä­ni"

26.07.2022 18:00
Tilaajille
Sodan jaloista Suomeen paennut Yeva pääsi leikkimään ja kokemaan uutta – Ukrainalaiset ja suomalaiset perheet tapasivat toisiaan Kempeleen leikkipäivässä

Sodan ja­lois­ta Suomeen paennut Yeva pääsi leik­ki­mään ja ko­ke­maan uutta – Uk­rai­na­lai­set ja suo­ma­lai­set perheet ta­pa­si­vat toi­siaan Kem­pe­leen leik­ki­päi­väs­sä

25.07.2022 12:00
Tilaajille
Judo on iso osa liminkalaisen Narvan perheen elämää: "Meillä on säännöllinen rytmi, joka koskee nukkumaanmenoaikoja, ruokailuja ja treenaamista"

Judo on iso osa li­min­ka­lai­sen Narvan perheen elämää: "Meillä on sään­nöl­li­nen rytmi, joka koskee nuk­ku­maan­me­noai­ko­ja, ruo­kai­lu­ja ja tree­naa­mis­ta"

19.07.2022 16:01
Tilaajille
Yrittäjyyden harjoitteleminen lapsena tai nuorena ei tarkoita, että kaikista lopulta tulee yrittäjiä, mutta monet tärkeät taidot karttuvat
Pääkirjoitus

Yrit­tä­jyy­den har­joit­te­le­mi­nen lapsena tai nuorena ei tar­koi­ta, että kai­kis­ta lopulta tulee yrit­tä­jiä, mutta monet tärkeät taidot kart­tu­vat

06.07.2022 06:00
Tilaajille
Katso video: Seitsemänvuotias lumijokinen Mico avasi kotipihansa kulmalle kesäkioskin – ensimmäiset myytävät hän hankki viikkorahoillaan

Katso video: Seit­se­män­vuo­tias lu­mi­jo­ki­nen Mico avasi ko­ti­pi­han­sa kul­mal­le ke­sä­kios­kin – en­sim­mäi­set myy­tä­vät hän hankki viik­ko­ra­hoil­laan

05.07.2022 18:00
Tilaajille
Ikää vasta seitsemän vuotta, mutta intoa sitäkin enemmän – lumijokinen Mico perusti kesäkioskin, jota hän suunnitellut jo vuoden ajan

Ikää vasta seit­se­män vuotta, mutta intoa sitäkin enemmän – lu­mi­jo­ki­nen Mico perusti ke­sä­kios­kin, jota hän suun­ni­tel­lut jo vuoden ajan

05.07.2022 11:20
Tilaajille
Vielä ei ole Sauli vastannut, mutta kempeleläiset Sasu ja Väinö toivovat, että pääsisivät haastattelemaan uutislähetykseensä tasavallan presidenttiä – ulkoministerin he ovat jo jututtaneet

Vielä ei ole Sauli vas­tan­nut, mutta kem­pe­le­läi­set Sasu ja Väinö toi­vo­vat, että pää­si­si­vät haas­tat­te­le­maan uu­tis­lä­he­tyk­seen­sä ta­sa­val­lan pre­si­dent­tiä – ul­ko­mi­nis­te­rin he ovat jo ju­tut­ta­neet

07.06.2022 07:39
Tilaajille
Katso video: Leikki on lasten työtä, mutta pitäisikö meidän aikuistenkin välillä hypätä vakavasta maailmastamme leikin maailmaan? Rantalakeuden toimitus testasi hiekkalaatikkoleikit kesken työpäivän

Katso video: Leikki on lasten työtä, mutta pi­täi­si­kö meidän ai­kuis­ten­kin välillä hypätä va­ka­vas­ta maail­mas­tam­me leikin maail­maan? Ran­ta­la­keu­den toi­mi­tus testasi hiek­ka­laa­tik­ko­lei­kit kesken työ­päi­vän

26.05.2022 12:30
Näin mahtavasti kajahti 20 kempeleläislapsen laulu Tenavatahti-laulukatselmuksessa – katso videolta pätkä jokaisen esityksestä

Näin mah­ta­vas­ti kajahti 20 kem­pe­le­läis­lap­sen laulu Te­na­va­tah­ti-lau­lu­kat­sel­muk­ses­sa – katso vi­deol­ta pätkä jo­kai­sen esi­tyk­ses­tä

05.05.2022 12:02
Tilaajille
Salonpään koulun piha hyötykäyttöön myös kouluajan ulkopuolella – "Toivottavasti myös liikenteenjakajalla skeitanneet nuoret ovat siirtyneet koulun pihalle"

Sa­lon­pään koulun piha hyö­ty­käyt­töön myös kou­lu­ajan ul­ko­puo­lel­la – "Toi­vot­ta­vas­ti myös lii­ken­teen­ja­ka­jal­la skei­tan­neet nuoret ovat siir­ty­neet koulun pi­hal­le"

29.04.2022 21:05
Tilaajille
Pilke päiväkodit avaa elokuussa tiedepainotteisen hirsipäiväkodin Limingan Saunarantaan – lapsilla käytössä pipettejä, luuppeja ja koeputkia

Pilke päi­vä­ko­dit avaa elo­kuus­sa tie­de­pai­not­tei­sen hir­si­päi­vä­ko­din Li­min­gan Sau­na­ran­taan – lap­sil­la käy­tös­sä pi­pet­te­jä, luup­pe­ja ja koe­put­kia

24.03.2022 18:16
Tilaajille
Suosikkieläimestä valmistuu toivetaulu – lapset lähestyivät hailuotolaisvanhuksia ja tekevät heille taidetta

Suo­sik­ki­eläi­mes­tä val­mis­tuu toi­ve­tau­lu – lapset lä­hes­tyi­vät hai­luo­to­lais­van­huk­sia ja tekevät heille tai­det­ta

23.03.2022 15:00
Tilaajille
Pieni makupala perhepäivähoitajan arjesta – "Lumet puhdistettiin kiveltä ja voi miten hellästi lapset sitten silittelivät kiveä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pieni ma­ku­pa­la per­he­päi­vä­hoi­ta­jan arjesta – "Lumet puh­dis­tet­tiin kiveltä ja voi miten hel­läs­ti lapset sitten si­lit­te­li­vät kiveä"

24.02.2022 11:22
Tilaajille
Keskusteleva kunnanvaltuusto ei kuntalaisen näkökulmasta ole huono asia – Limingan valtuustossa asiaa riitti päiväkotihankkeen ympärillä rutkasti
Pääkirjoitus

Kes­kus­te­le­va kun­nan­val­tuus­to ei kun­ta­lai­sen nä­kö­kul­mas­ta ole huono asia – ­Li­min­gan val­tuus­tos­sa asiaa riitti päi­vä­ko­ti­hank­keen ym­pä­ril­lä rut­kas­ti

23.02.2022 06:00
Tilaajille
Muutto Manchesterista Liminkaan tapahtui sattumalta: "Isä kävi katsomassa talon ja me maksoimme etumaksun näkemättä sitä itse"

Muutto Man­ches­te­ris­ta Li­min­kaan ta­pah­tui sat­tu­mal­ta: "Isä kävi kat­so­mas­sa talon ja me mak­soim­me etu­mak­sun nä­ke­mät­tä sitä itse"

09.02.2022 21:13 1
Tilaajille