Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumni

"Jos lapset päi­vä­ko­dis­sa esi­mer­kik­si kesken aa­mu­pa­lan nos­ta­vat esille miel­tään kovasti as­kar­rut­ta­via asioi­ta, niin ai­kuis­ten kan­nat­tai­si tarttua ja vaihtaa suun­ni­tel­maa", kan­nus­taa Virpi

-
Kuva: Tiina Jokinen
Kuntakuulumisia

Päiväkodin ovesta aamulla astuessa sisään, voi kynnystä ylittävällä lapsella pyöriä mielessä erilaisia odotuksia ja toiveita tulevasta. Mitä tänään leikitään? Ketä kavereita on tulossa? Saankohan minä päättää tänään kirjan, jota luetaan?

Varhaiskasvatuksen yksi tärkeimpiä tavoitteita on tuottaa lapselle kokemus osallisuudesta, kuulumisesta joukkoon. Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa. Lasten yhteisöllisen vaikuttamisen pohjaa luodaan päiväkodissa vahvistamalla lapsen kokemusta osallisuudesta omaan lähiyhteisöön.

Pienten lasten osallisuutta vahvistavat aikuisten teot ja puhe: lapsen sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tunne kuulumisesta joukkoon sekä myönteinen ja kannustava vuorovaikutus vahvistavat lapsen pärjäävyyttä, oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä.

Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen. Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja aloitteisiin vastaaminen vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.

"Lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy osallisuuden kautta."

Kempeleen kunnan tavoitteena on saavuttaa Unicefin lapsiystävällinen kunta tunnustus. Lapsiystävällisen kunnan yksi keskeinen tunnuspiirre on lasten mahdollisuus tulla kuulluksi ja olla osallisena omaan elämään vaikuttavissa asioissa. Päiväkodin arjessa lasten vaikuttamisen ja osallisuuden mahdollisuudet asuvat monissa pienissä arkirutiineissa, joissa aikuinen voi aktiivisella lasten aloitteisiin vastaamisella tuottaa kokemuksen kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta.

Jos lapset päiväkodissa esimerkiksi kesken aamupalan nostavat esille mieltään kovasti askarruttavia asioita, niin aikuisten kannattaisi tarttua niihin ja ehkä vaihtaa jo suunniteltua aamupäivän toimintaa vastaamaan lasten kiinnostuksen kohteita.

Aikuiselta tämä vaatii toki tarkan pelisilmän ohella aitoa halua kuulla lasten ajatukset ja kiinnostuksen kohteet.  

Osallisuuden näkökulmasta lapsen on myös tärkeä tuntea turvallisuuden tunnetta valintoja tehdessään. Lasta ei jätetä yksin, vaan aikuinen tukee lasta tarvittaessa lapsen omissa valinnoissa. Aito kiinnostus jokaisen lapsen kertomuksia kohtaan muodostaa myönteisen kuvan kuuntelevasta ja välittävästä aikuisesta.

Kaikille lapsille annetaan yrittämisen mahdollisuus ja sitä tuetaan kannustamalla ja positiivisella palautteella. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä merkityksellisempää on aikuisen herkkyys tunnistaa lapsen aloitteet ja valmiudet sekä antaa aikaa lapselle oppia asioita omassa tahdissaan. Lapselta ei myöskään vaadita sellaista mitä hän ei kykene saavuttamaan, vaan lasta tuetaan, jotta hän pystyy osallistumaan yhteiseen toimintaan.

Lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy osallisuuden kautta.  Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan sekä luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.

Päiväkodeissa ja muissa kasvuympäristöissä merkityksellistä on se, miten me aikuisina rakennamme jokapäiväistä arkea niin, että lapsi tulee kuulluksi omana itsenään ja saa vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin.

Se mitä puhumme ja miten puhumme toisillemme rakentaa ympäröivää todellisuuttamme ja lasten kokemusta osallisuudesta.  

Virpi UutelaKirjoittaja työskentelee Kempeleen kunnan varhaiskasvatuksen johtajana.