Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Biokaasu
Viljelijöiden perustama High Grade Biokaasu Oy selvittää biokaasulaitoksen mahdollisuuksia Tyrnävällä

Vil­je­li­jöi­den pe­rus­ta­ma High Grade Bio­kaa­su Oy sel­vit­tää bio­kaa­su­lai­tok­sen mah­dol­li­suuk­sia Tyr­nä­väl­lä

19.12.2023 08:11
Tilaajille
Kannattaako biokaasulaitosta rakentaa Tyrnävälle? – Selvityksen tuloksia esitellään laitoksesta kiinnostuneille lokakuussa

Kan­nat­taa­ko bio­kaa­su­lai­tos­ta ra­ken­taa Tyr­nä­väl­le? – ­Sel­vi­tyk­sen tu­lok­sia esi­tel­lään lai­tok­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le lo­ka­kuus­sa

26.09.2023 10:29 2
Tilaajille
Jahotec Oy:n biokaasulaitokselle esitetään uhkasakkoa – ympäristöluvassa asetettua lupamääräystä vuosiraportin toimittamisesta ei ole kehotuksesta huolimatta toimitettu

Jahotec Oy:n bio­kaa­su­lai­tok­sel­le esi­te­tään uh­ka­sak­koa – ym­pä­ris­tö­lu­vas­sa ase­tet­tua lu­pa­mää­räys­tä vuo­si­ra­por­tin toi­mit­ta­mi­ses­ta ei ole ke­ho­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta toi­mi­tet­tu

22.09.2023 13:00
Tilaajille
Biokaasulaitosselvitykset jatkuvat – laitos voisi nousta Tyrnävälle aikaisintaan kahden vuoden kuluttua

Bio­kaa­su­lai­tos­sel­vi­tyk­set jat­ku­vat – laitos voisi nousta Tyr­nä­väl­le ai­kai­sin­taan kahden vuoden ku­lut­tua

05.01.2023 18:00
Tilaajille
Jahotec ei saanut lupaa jalostaa biokaasua liikennekäyttöön – Yrittäjä aikoo valittaa päätöksestä

Jahotec ei saanut lupaa ja­los­taa bio­kaa­sua lii­ken­ne­käyt­töön – Yrit­tä­jä aikoo va­lit­taa pää­tök­ses­tä

04.01.2023 11:12
Tilaajille
Tyrnävällä selvitetään biokaasulaitoksen kannattavuutta – biomassaa on riittävästi, avoimina olevia kysymyksiä selvitetään kiinnostuneiden viljelijöiden kanssa

Tyr­nä­väl­lä sel­vi­te­tään bio­kaa­su­lai­tok­sen kan­nat­ta­vuut­ta – ­bio­mas­saa on riit­tä­väs­ti, avoi­mi­na olevia ky­sy­myk­siä sel­vi­te­tään kiin­nos­tu­nei­den vil­je­li­jöi­den kanssa

19.12.2022 11:00
Tilaajille
Jahotec hakee ympäristölupamuutosta, asukkaat taas huolissaan – yrittäjä sanoo hajujen pysyvän kurissa vastaanottohallin kattamisen myötä, vaikka jätemäärä kasvaisikin

Jahotec hakee ym­pä­ris­tö­lu­pa­muu­tos­ta, asuk­kaat taas huo­lis­saan – yrit­tä­jä sanoo hajujen pysyvän kurissa vas­taan­ot­to­hal­lin kat­ta­mi­sen myötä, vaikka jä­te­mää­rä kas­vai­si­kin

06.09.2022 11:00
Tilaajille
Jahotec haluaa lisätä jätteen käsittelymääriä ja valmistaa biokaasua liikennekäyttöön

Jahotec haluaa lisätä jätteen kä­sit­te­ly­mää­riä ja val­mis­taa bio­kaa­sua lii­ken­ne­käyt­töön

25.08.2022 15:00
Tilaajille
Hailuodon Panimo hyödyntää ensi vuonna biokaasua – noin 200 000 euron biokaasulaitosinvestointi syntyy yhteistyössä Iljanan maitotilan kanssa

Hai­luo­don Panimo hyö­dyn­tää ensi vuonna bio­kaa­sua – noin 200 000 euron bio­kaa­su­lai­tos­in­ves­toin­ti syntyy yh­teis­työs­sä Iljanan mai­to­ti­lan kanssa

22.04.2021 13:00
Tilaajille