Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rantakylä
Kamrockin louhossuunnitelmat huolestuttavat Limingassa – "Kuka haluaa poimia kivipölyn peitossa olevia marjoja?"

Kam­roc­kin lou­hos­suun­ni­tel­mat huo­les­tut­ta­vat Li­min­gas­sa – "Kuka haluaa poimia ki­vi­pö­lyn pei­tos­sa olevia mar­jo­ja?"

28.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Kamrock Oy:n Rantakylään suunnitteleman louhoksen ympäristölupahakemus uudelleen nähtäville – hakemusta on täydennetty luonto- ja meluselvityksillä

Kamrock Oy:n Ran­ta­ky­lään suun­nit­te­le­man lou­hok­sen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus uu­del­leen näh­tä­vil­le – ha­ke­mus­ta on täy­den­net­ty luonto- ja me­lu­sel­vi­tyk­sil­lä

17.11.2023 14:49 1
Tilaajille
Limingan Rantakylän alueella rakentaminen lienee jäissä, kunnes uusi kaava saa lainvoiman – maanomistajilta kritiikkiä kantatilaselvityksen rakennuspaikkoihin

Li­min­gan Ran­ta­ky­län alueel­la ra­ken­ta­mi­nen lienee jäissä, kunnes uusi kaava saa lain­voi­man – ­maa­no­mis­ta­jil­ta kri­tiik­kiä kan­ta­ti­la­sel­vi­tyk­sen ra­ken­nus­paik­koi­hin

27.10.2023 06:00
Tilaajille
Ruutikankaan-Liminganlahden osayleiskaava on mittava, mutta tärkeä hanke – kaavoitettavan alueen koko on 52 neliökilometriä

Ruu­ti­kan­kaan-Li­min­gan­lah­den osa­yleis­kaa­va on mit­ta­va, mutta tärkeä hanke – kaa­voi­tet­ta­van alueen koko on 52 ne­liö­ki­lo­met­riä

22.08.2023 11:00
Tilaajille
Rantakylää kaavaillaan mukaan Limingan matkailusuunnitelmaan – seuraavaksi vuorossa olisivat Ala-Temmes ja vanhan Limingan historian tuotteistaminen

Ran­ta­ky­lää kaa­vail­laan mukaan Li­min­gan mat­kai­lu­suun­ni­tel­maan – seu­raa­vak­si vuo­ros­sa oli­si­vat Ala-Tem­mes ja vanhan Li­min­gan his­to­rian tuot­teis­ta­mi­nen

28.02.2023 15:32
Tilaajille
Lauantaina Rantalakeus-hiihdot starttaavat Rantakylässä kello 11 – liminkalaiset profiloituvat ekologisella palkitsemisvaihtoehdolla, Saku tarjoaa makkarat

Lauan­tai­na Ran­ta­la­keus-hiih­dot start­taa­vat Ran­ta­ky­läs­sä kello 11 – li­min­ka­lai­set pro­fi­loi­tu­vat eko­lo­gi­sel­la pal­kit­se­mis­vaih­toeh­dol­la, Saku tarjoaa mak­ka­rat

12.01.2023 06:00
Tilaajille
Kamrock sai lisäaikaa vastata muistutuksiin – Rantakylään suunnitellun louhoksen ympäristölupahakemus yhä vireillä

Kamrock sai li­sä­ai­kaa vastata muis­tu­tuk­siin – ­Ran­ta­ky­lään suun­ni­tel­lun lou­hok­sen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus yhä vi­reil­lä

01.10.2022 11:00
Tilaajille
Tuhdisti maastopyöräilyä edessä viikonloppuna: Limingan Rantakylässä pääsevät myös mattimeikäläiset halutessaan pyöräilemään 24 tuntia putkeen: "Emme halua näyttäytyä vakavana kilpailutapahtumana, vaan painotamme hauskanpitoa ja elämystä"

Tuh­dis­ti maas­to­pyö­räi­lyä edessä vii­kon­lop­pu­na: Li­min­gan Ran­ta­ky­läs­sä pää­se­vät myös mat­ti­mei­kä­läi­set ha­lu­tes­saan pyö­räi­le­mään 24 tuntia put­keen: "Emme halua näyt­täy­tyä va­ka­va­na kil­pai­lu­ta­pah­tu­ma­na, vaan pai­no­tam­me haus­kan­pi­toa ja elä­mys­tä"

06.06.2022 14:47
Tilaajille
Rantakylään suunnitteilla louhos ja murskaamo – tie louhokselle vedettäisiin kasitien kautta

Ran­ta­ky­lään suun­nit­teil­la louhos ja murs­kaa­mo – tie lou­hok­sel­le ve­det­täi­siin ka­si­tien kautta

30.03.2022 15:12
Tilaajille
Rantakylän uimamontun vesi yhä korkealla – uimareiden muistettava noudattaa varoituksia ja ohjeistuksia

Ran­ta­ky­län ui­ma­mon­tun vesi yhä kor­keal­la – ui­ma­rei­den muis­tet­ta­va nou­dat­taa va­roi­tuk­sia ja oh­jeis­tuk­sia

20.07.2021 17:00
Tilaajille
Monipuolista ja hauskaa! Hiihtäjät treenaavat Limingassa kesälläkin olosuhteiden ja tilanteen mukaan

Mo­ni­puo­lis­ta ja haus­kaa! Hiih­tä­jät tree­naa­vat Li­min­gas­sa ke­säl­lä­kin olo­suh­tei­den ja ti­lan­teen mukaan

18.07.2021 09:01
Tilaajille
Voisiko Rantakylän koulun alueella olla muutakin kuin rikkinäisiä ikkunoita? – Tää on mulle tärkeää -hanke etsii kyläläisten kanssa ideoita alueen kehittämiseksi

Voisiko Ran­ta­ky­län koulun alueel­la olla muu­ta­kin kuin rik­ki­näi­siä ik­ku­noi­ta? – Tää on mulle tärkeää -hanke etsii ky­lä­läis­ten kanssa ideoita alueen ke­hit­tä­mi­sek­si

13.05.2021 19:00
Tilaajille
Katso video ja tulokset: Limingan Rantakylässä hiihdettiin auringonpaisteessa –koronan vuoksi yleisö ei päässyt paikalle ja osallistujamääräkin oli rajoitettu

Katso video ja tu­lok­set: Li­min­gan Ran­ta­ky­läs­sä hiih­det­tiin au­rin­gon­pais­tees­sa –ko­ro­nan vuoksi yleisö ei päässyt pai­kal­le ja osal­lis­tu­ja­mää­rä­kin oli ra­joi­tet­tu

27.02.2021 15:14
Tilaajille
Lauantain Limingan kansalliset hiihdot ja sunnuntain Zeppelin-hiihdot hiihdetään ilman yleisöä – Kempeleessä hiihdetään tiistaina myös Rantalakeus-cupin osakilpailu yleisöttä: "Ilman maskia saa olla vain lämmittelyn ja kilpailusuorituksen aikana"

Lauan­tain Li­min­gan kan­sal­li­set hiihdot ja sun­nun­tain Zep­pe­lin-hiih­dot hiih­de­tään ilman yleisöä – Kem­pe­lees­sä hiih­de­tään tiis­tai­na myös Ran­ta­la­keus-cu­pin osa­kil­pai­lu ylei­söt­tä: "Ilman maskia saa olla vain läm­mit­te­lyn ja kil­pai­lu­suo­ri­tuk­sen aikana"

25.02.2021 10:36
Rantakylän koulun alue  Maaseudun Sivistysliiton hankkeeseen – Tää on mulle tärkee haluaa innostaa ja auttaa alueen kehittämisessä

Ran­ta­ky­län koulun alue Maa­seu­dun Si­vis­tys­lii­ton hank­kee­seen – Tää on mulle tärkee haluaa in­nos­taa ja auttaa alueen ke­hit­tä­mi­ses­sä

11.02.2021 09:59
Tilaajille
Limingan Niittomiesten hiihtokoulussa osataa pitää hauskaa – epävakainen talvisää ei toimintaa pääse estämään, sillä uusia ideoita riittää

Li­min­gan Niit­to­mies­ten hiih­to­kou­lus­sa osataa pitää hauskaa – epä­va­kai­nen tal­vi­sää ei toi­min­taa pääse es­tä­mään, sillä uusia ideoita riittää

25.11.2020 09:00
Tilaajille
Limingan Rantakylän liikunta- ja virkitysalueen kehittämissuunnitelman luonnos valmis: voisiko alueelle rakentua Rantakylätalo eri lajien käyttöön?

Li­min­gan Ran­ta­ky­län lii­kun­ta- ja vir­ki­ty­sa­lueen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man luonnos valmis: voisiko alueel­le ra­ken­tua Ran­ta­ky­lä­ta­lo eri lajien käyt­töön?

09.10.2020 08:00
Tilaajille