Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Liikenneturvallisuus
Sauli muistuttaa pääkirjoituksessa, ettei omalla turvallisuudellaan kannata pelata venäläistä rulettia
Pääkirjoitus

Sauli muis­tut­taa pää­kir­joi­tuk­ses­sa, ettei omalla tur­val­li­suu­del­laan kannata pelata ve­nä­läis­tä ru­let­tia

27.09.2023 06:00
Tilaajille
Hyvä neuvo hirvikolarin välttämiseen: piilota puhelimesi peräkonttiin – Kuljettajat eivät suhtaudu vakavasti hirvivaaramerkkeihin

Hyvä neuvo hir­vi­ko­la­rin vält­tä­mi­seen: piilota pu­he­li­me­si pe­rä­kont­tiin – Kul­jet­ta­jat eivät suh­tau­du va­ka­vas­ti hir­vi­vaa­ra­merk­kei­hin

04.09.2023 06:00 1
Tilaajille
Kempeleen Kirkkotien remontti raukeaa, sillä valtionosuuden käyttämiseksi loppuu aika kesken – hallintovalitus jumiutti suunnitelmat

Kem­pe­leen Kirk­ko­tien re­mont­ti rau­keaa, sillä val­tio­no­suu­den käyt­tä­mi­sek­si loppuu aika kesken – hal­lin­to­va­li­tus ju­miut­ti suun­ni­tel­mat

16.08.2023 14:48
Tilaajille
Limingassa koulutietä turvaa 29 suojatievahtia – mukana muun muassa yhden liminkalaisyrityksen työntekijät

Li­min­gas­sa kou­lu­tie­tä turvaa 29 suo­ja­tie­vah­tia – mukana muun muassa yhden li­min­ka­lais­yri­tyk­sen työn­te­ki­jät

27.07.2023 15:00 1
Tilaajille
Limingassa etsitään vapaaehtoisia suojaamaan ensimmäisten koulupäivien koulutietä – syyskuussa Krankka-areenalla järjestetään iso liikenneturvallisuustapahtuma

Li­min­gas­sa et­si­tään va­paa­eh­toi­sia suo­jaa­maan en­sim­mäis­ten kou­lu­päi­vien kou­lu­tie­tä – syys­kuus­sa Krank­ka-aree­nal­la jär­jes­te­tään iso lii­ken­ne­tur­val­li­suus­ta­pah­tu­ma

05.06.2023 06:00
Tilaajille
Limingan keskustan koulukeskuksen ja liikuntapuiston liikenneturvallisuus halutaan kuntoon – suunnittelutyö käynnistyy syksyllä

Li­min­gan kes­kus­tan kou­lu­kes­kuk­sen ja lii­kun­ta­puis­ton lii­ken­ne­tur­val­li­suus ha­lu­taan kuntoon – suun­nit­te­lu­työ käyn­nis­tyy syk­syl­lä

18.05.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen Rasvatielle hidastetöyssyt tänä kesänä – monessa paikassa töyssyt aiheuttavat melu- ja tärinäongelmaa

Kem­pe­leen Ras­va­tiel­le hi­das­te­töys­syt tänä kesänä – monessa pai­kas­sa töyssyt ai­heut­ta­vat melu- ja tä­ri­nä­on­gel­maa

03.05.2023 09:01
Tilaajille
Kehittämissuunnittelu valtateille 4 ja 8 välillä Haaransilta – Lapinkangas on käynnistynyt

Ke­hit­tä­mis­suun­nit­te­lu val­ta­teil­le 4 ja 8 välillä Haa­ran­sil­ta – La­pin­kan­gas on käyn­nis­ty­nyt

14.04.2023 14:13
Tilaajille
Vihiluodontien tilanteesta pidetty palaveri ei tuonut pikaista ratkaisua tienkäyttäjien tuskaan

Vi­hi­luo­don­tien ti­lan­tees­ta pidetty pa­la­ve­ri ei tuonut pi­kais­ta rat­kai­sua tien­käyt­tä­jien tuskaan

21.03.2023 16:49
Tilaajille
Vihiluodontien vaarallisuus puhuttaa edelleen – kyläläiset vaativat toimintaa lupausten sijaan

Vi­hi­luo­don­tien vaa­ral­li­suus pu­hut­taa edel­leen – ky­lä­läi­set vaa­ti­vat toi­min­taa lu­paus­ten sijaan

21.02.2023 15:00
Tilaajille
Limingalle neljännesmiljoonan avustus Tupoksen koulualueen kehittämiseen – Traficom avustaa myös liikenneturvallisuutta edistävää Nollavisio-hanketta

Li­min­gal­le nel­jän­nes­mil­joo­nan avustus Tu­pok­sen kou­lu­alueen ke­hit­tä­mi­seen – T­ra­fi­com avustaa myös lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta edis­tä­vää Nol­la­vi­sio-han­ket­ta

17.02.2023 09:43
Limingassa osa koulukyydeistä peruttiin liukkauden vuoksi – "Jätämme ajamatta osan vuoroista, kunnes teille saadaan hiekkaa"

Li­min­gas­sa osa kou­lu­kyy­deis­tä pe­rut­tiin liuk­kau­den vuoksi – "Jä­täm­me aja­mat­ta osan vuo­rois­ta, kunnes teille saadaan hiek­kaa"

14.01.2023 06:00
Tilaajille
Tarvitaanko kiertoliittymään taidetta? Näin vastaa tutkija ja taitelija, mutta mitä mieltä sinä olet?

Tar­vi­taan­ko kier­to­liit­ty­mään tai­det­ta? Näin vastaa tutkija ja tai­te­li­ja, mutta mitä mieltä sinä olet?

12.11.2022 06:00
Tilaajille
Kevyen liikenteen väylä kaatui Zeppelinin lumenläjitykseen – neuvotteluja jatketaan, mutta kunta menetti jo valtionavustuksen

Kevyen lii­ken­teen väylä kaatui Zep­pe­li­nin lu­men­lä­ji­tyk­seen – neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan, mutta kunta menetti jo val­tio­na­vus­tuk­sen

07.11.2022 18:17
Tilaajille
Oikein valittu lisä­valo täydentää kauko­valoja, mutta autonvaloviidakossa voi helposti mennä sormi suuhun

Oikein valittu li­sä­va­lo täy­den­tää kau­ko­va­lo­ja, mutta au­ton­va­lo­vii­da­kos­sa voi hel­pos­ti mennä sormi suuhun

26.10.2022 15:00
Tilaajille
Liikenteessä siirrytään talvinopeusrajoituksiin – muutos alkaa Lapista, lakeudella merkkien vaihto tapahtuu ensi viikolla

Lii­ken­tees­sä siir­ry­tään tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­siin – muutos alkaa La­pis­ta, la­keu­del­la merk­kien vaihto ta­pah­tuu ensi vii­kol­la

20.10.2022 16:19
Tilaajille
Liikenneturvan kysely: 71 prosenttia henkilöautolla ajavista kertoo toisinaan ajavansa ylinopeutta raskasta ajoneuvoa ohittaessaan

Lii­ken­ne­tur­van kysely: 71 pro­sent­tia hen­ki­lö­au­tol­la aja­vis­ta kertoo toi­si­naan aja­van­sa yli­no­peut­ta ras­kas­ta ajo­neu­voa ohit­taes­saan

17.10.2022 15:01
Tilaajille
Tokaluokkalainen Meimi sai Lumijoella turvallisen koulutien – "Enää ei tarvitse hypätä ojaan"

To­ka­luok­ka­lai­nen Meimi sai Lu­mi­joel­la tur­val­li­sen kou­lu­tien – "Enää ei tar­vit­se hypätä ojaan"

12.10.2022 06:00
Tilaajille
Liminka osallistuu myös Ruutikankaan tieliittymän sähkö- ja kuitukustannuksiin  – eurot jaetaan Limingan, Lumijoen ja Elyn välillä

Liminka osal­lis­tuu myös Ruu­ti­kan­kaan tie­liit­ty­män sähkö- ja kui­tu­kus­tan­nuk­siin – eurot jaetaan Li­min­gan, Lu­mi­joen ja Elyn välillä

23.09.2022 11:00
Tilaajille
Sauli-päätoimittaja ei ymmärrä ihmisiä, jotka eivät pimeällä hyödynnä heijastimen suomaa henkivakuutusta – auton ratin takaa se tuntuu hurjalta
Pääkirjoitus

Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja ei ymmärrä ih­mi­siä, jotka eivät pi­meäl­lä hyö­dyn­nä hei­jas­ti­men suomaa hen­ki­va­kuu­tus­ta – auton ratin takaa se tuntuu hur­jal­ta

21.09.2022 06:00
Tilaajille