Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Oulun seudun ympäristötoimi
Kamrockin louhossuunnitelmat huolestuttavat Limingassa – "Kuka haluaa poimia kivipölyn peitossa olevia marjoja?"

Kam­roc­kin lou­hos­suun­ni­tel­mat huo­les­tut­ta­vat Li­min­gas­sa – "Kuka haluaa poimia ki­vi­pö­lyn pei­tos­sa olevia mar­jo­ja?"

28.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Jahotec Oy:n biokaasulaitokselle esitetään uhkasakkoa – ympäristöluvassa asetettua lupamääräystä vuosiraportin toimittamisesta ei ole kehotuksesta huolimatta toimitettu

Jahotec Oy:n bio­kaa­su­lai­tok­sel­le esi­te­tään uh­ka­sak­koa – ym­pä­ris­tö­lu­vas­sa ase­tet­tua lu­pa­mää­räys­tä vuo­si­ra­por­tin toi­mit­ta­mi­ses­ta ei ole ke­ho­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta toi­mi­tet­tu

22.09.2023 13:00
Tilaajille
Vaasan hallinto-oikeus kumosi Isapen ympäristöluvan hylkäämisen – Juurussuolle suunnitellun kierrätyslaitoksen lupaprosessi "katsotaan loppuun asti"

Vaasan hal­lin­to-oi­keus kumosi Isapen ym­pä­ris­tö­lu­van hyl­kää­mi­sen – ­Juu­rus­suol­le suun­ni­tel­lun kier­rä­tys­lai­tok­sen lu­pap­ro­ses­si "kat­so­taan loppuun asti"

25.09.2023 12:03
Tilaajille
Ilkivallan kohteeksi joutuneen Mourunginjärven uimarannan vedessä voi uida

Il­ki­val­lan koh­teek­si jou­tu­neen Mou­run­gin­jär­ven ui­ma­ran­nan vedessä voi uida

22.06.2023 17:24
Tilaajille
Tyrnävän Suutarinjärvelle uimakielto – Vedestä löytyi ulosteperäisiä bakteereja

Tyr­nä­vän Suu­ta­rin­jär­vel­le ui­ma­kiel­to – Vedestä löytyi ulos­te­pe­räi­siä bak­tee­re­ja

22.06.2023 16:43
Tilaajille
Ympäristötoimi tutkii veden laatua Kempeleessä Mourunginjärven uimarannalla – lauantaina havaittu kemiallisten vessojen kaataminen voi aiheuttaa terveysriskejä

Ym­pä­ris­tö­toi­mi tutkii veden laatua Kem­pe­lees­sä Mou­run­gin­jär­ven ui­ma­ran­nal­la – lauan­tai­na ha­vait­tu ke­mial­lis­ten ves­so­jen kaa­ta­mi­nen voi ai­heut­taa ter­veys­ris­ke­jä

19.06.2023 14:57 1
Tilaajille
Terveydensuojelutarkastajan apuna uimaveden tutkimisessa on näytepullo, kylmälaukku, lomake ja lämpömittari

Ter­vey­den­suo­je­lu­tar­kas­ta­jan apuna ui­ma­ve­den tut­ki­mi­ses­sa on näy­te­pul­lo, kyl­mä­lauk­ku, lomake ja läm­pö­mit­ta­ri

03.06.2023 09:00
Tilaajille
"Pitkä ja raskas prosessi" – Ympäristöluvan ylityksestä annettu uhkasakko pieneni merkittävästi

"Pitkä ja raskas pro­ses­si" – Ym­pä­ris­tö­lu­van yli­tyk­ses­tä annettu uh­ka­sak­ko pieneni mer­kit­tä­väs­ti

30.09.2022 16:30
Tilaajille
Oulunsalon haulikkoradalle ei valituslupaa – määräaikainen ympäristölupa päättyy vuoden 2024 lopussa

Ou­lun­sa­lon hau­lik­ko­ra­dal­le ei va­li­tus­lu­paa – mää­räai­kai­nen ym­pä­ris­tö­lu­pa päättyy vuoden 2024 lopussa

27.09.2022 19:15
Tilaajille
Nallikarin keskiviikon vesinäytteet olivat puhtaita – uintikielto kuitenkin jatkuu, kunnes kaksi peräkkäistä näytettä ovat puhtaita

Nal­li­ka­rin kes­ki­vii­kon ve­si­näyt­teet olivat puh­tai­ta – uin­ti­kiel­to kui­ten­kin jatkuu, kunnes kaksi pe­räk­käis­tä näy­tet­tä ovat puh­tai­ta

01.07.2022 12:50
Tilaajille
Nallikarin uimaranta on asetettu uintikieltoon toistaiseksi – ulosteperäisiä enterokokkeja löytyi liikaa myös toisesta näytteestä

Nal­li­ka­rin ui­ma­ran­ta on ase­tet­tu uin­ti­kiel­toon tois­tai­sek­si – ulos­te­pe­räi­siä en­te­ro­kok­ke­ja löytyi liikaa myös toi­ses­ta näyt­tees­tä

27.06.2022 12:39
Oulunsalolaismiestä kannustetaan jätevesisäiliönsä tyhjentämiseen tehostetaan uhkasakolla – "Nyt olen tyhjentänyt säliöt säännöllisesti"

Ou­lun­sa­lo­lais­mies­tä kan­nus­te­taan jä­te­ve­si­säi­liön­sä tyh­jen­tä­mi­seen te­hos­te­taan uh­ka­sa­kol­la – "Nyt olen tyh­jen­tä­nyt säliöt sään­nöl­li­ses­ti"

04.12.2020 12:00
Tilaajille
Ympäristöluvan mukainen käsittelymäärä ylittynyt: Oulun seudun ympäristötoimi määräsi Romuta Oy:lle uhkasakon tehostamaan toiminnan keskeyttämismääräystä – Yritys aikoo valittaa päätöksestä

Ym­pä­ris­tö­lu­van mu­kai­nen kä­sit­te­ly­mää­rä ylit­ty­nyt: Oulun seudun ym­pä­ris­tö­toi­mi määräsi Romuta Oy:lle uh­ka­sa­kon te­hos­ta­maan toi­min­nan kes­keyt­tä­mis­mää­räys­tä – Yritys aikoo va­lit­taa pää­tök­ses­tä

30.11.2020 10:10
Tilaajille