Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulun kaupunki
"Haastavassa toimintaympäristössä meidän tulee tarttua asioihin aiempaakin rohkeammin, toimijoiden yhteistyöllä ja positiivista toimintakulttuuria edistäen"
Kolumni

"Haas­ta­vas­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä meidän tulee tarttua asioi­hin aiem­paa­kin roh­keam­min, toi­mi­joi­den yh­teis­työl­lä ja po­si­tii­vis­ta toi­min­ta­kult­tuu­ria edis­täen"

18.09.2023 14:14
Oulun kaupungin syksyn omakotitonttien hakuun 73 tonttia – eniten tontteja tarjolla Ritaharjusta, Oulunsalosta yksi tontti

Oulun kau­pun­gin syksyn oma­ko­ti­tont­tien hakuun 73 tonttia – eniten tont­te­ja tar­jol­la Ri­ta­har­jus­ta, Ou­lun­sa­los­ta yksi tontti

05.08.2023 11:00
Oulu tukee 114 eurolla ja Kempele 12 eurolla per asukas – Kalevan selvitys osoittaa jättimäiset erot kuntien kulttuurirahoissa

Oulu tukee 114 eurolla ja Kempele 12 eurolla per asukas – Kalevan sel­vi­tys osoit­taa jät­ti­mäi­set erot kuntien kult­tuu­ri­ra­hois­sa

05.07.2023 11:00
Tilaajille
Löytyisikö Oulunsalosta alakouluikäisiä lapsia uutisankkureiksi? Oulun kaupunki suunnittelee Lasten uutisten käynnistämistä

Löy­tyi­si­kö Ou­lun­sa­los­ta ala­kou­lu­ikäi­siä lapsia uu­ti­sank­ku­reik­si? Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­lee Lasten uu­tis­ten käyn­nis­tä­mis­tä

19.04.2023 15:00
Yhteisötoiminnan avustuksia Oulunsalon alueen yhdistyksille yhteensä 7 103 euroa – Warjakkalaisille lohkesi isoin potti

Yh­tei­sö­toi­min­nan avus­tuk­sia Ou­lun­sa­lon alueen yh­dis­tyk­sil­le yh­teen­sä 7 103 euroa – War­jak­ka­lai­sil­le lohkesi isoin potti

03.03.2023 15:00
Tilaajille
Linnanmaan ja Oulunsalon jäähallit pysyvät kesällä kiinni lähes neljän kuukauden ajan energian säästämiseksi – hallien kulut olleet talvella kymmeniä tuhansia euroja

Lin­nan­maan ja Ou­lun­sa­lon jää­hal­lit pysyvät kesällä kiinni lähes neljän kuu­kau­den ajan ener­gian sääs­tä­mi­sek­si – hallien kulut olleet tal­vel­la kym­me­niä tu­han­sia euroja

26.01.2023 18:00
Tilaajille
Pyhäinpäivä ja henkilökunnan virkistyspäivä vaikuttavat Oulun kirjastojen aukioloihin marraskuun ensimmäisellä viikolla

Py­häin­päi­vä ja hen­ki­lö­kun­nan vir­kis­tys­päi­vä vai­kut­ta­vat Oulun kir­jas­to­jen au­ki­oloi­hin mar­ras­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la

28.10.2022 15:00
Oulu puoltaa Hailuodon edustan merialueelle sijoittuvaa jättimäistä tuulivoimahanketta – Halla-tuulivoimapuisto edistää kansallista energiaomavaraisuutta

Oulu puoltaa Hai­luo­don edustan me­ri­alueel­le si­joit­tu­vaa jät­ti­mäis­tä tuu­li­voi­ma­han­ket­ta – Hal­la-tuu­li­voi­ma­puis­to edistää kan­sal­lis­ta ener­gia­oma­va­rai­suut­ta

12.10.2022 12:58
Tilaajille
Huomio lakeuden toimijat! Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmahaku on avattu – aikaa hakea on 9. joulukuuta saakka

Huomio la­keu­den toi­mi­jat! Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den oh­jel­ma­ha­ku on avattu – aikaa hakea on 9. jou­lu­kuu­ta saakka

06.10.2022 14:25
Oulunsalolainen, millainen olisi hyvä kaupunginjohtaja Oululle? Viestintäjohtaja Mikko tuumaa Pohjois-Suomen mielenkiintoisimman työpaikan olevan tarjolla
Kolumni

Ou­lun­sa­lo­lai­nen, mil­lai­nen olisi hyvä kau­pun­gin­joh­ta­ja Ou­lul­le? Vies­tin­tä­joh­ta­ja Mikko tuumaa Poh­jois-Suo­men mie­len­kiin­toi­sim­man työ­pai­kan olevan tar­jol­la

13.09.2022 15:11
Oulu ei häviä miljoonia Salonrannan jaossa – tonttien arvon on määritellyt ulkopuolinen auktorisoitu arvioitsija

Oulu ei häviä mil­joo­nia Sa­lon­ran­nan jaossa – tont­tien arvon on mää­ri­tel­lyt ul­ko­puo­li­nen auk­to­ri­soi­tu ar­vioit­si­ja

31.08.2022 14:00
Tilaajille
Nallikarin keskiviikon vesinäytteet olivat puhtaita – uintikielto kuitenkin jatkuu, kunnes kaksi peräkkäistä näytettä ovat puhtaita

Nal­li­ka­rin kes­ki­vii­kon ve­si­näyt­teet olivat puh­tai­ta – uin­ti­kiel­to kui­ten­kin jatkuu, kunnes kaksi pe­räk­käis­tä näy­tet­tä ovat puh­tai­ta

01.07.2022 12:50
Tilaajille
Oulun Taksipalvelut Oy hakeutuu konkurssiin – Oulun kaupunki purki OTP:n liikennöintisopimukset toistuvien ja jatkuvien rikkomusten vuoksi

Oulun Tak­si­pal­ve­lut Oy ha­keu­tuu kon­kurs­siin – Oulun kau­pun­ki purki OTP:n lii­ken­nöin­ti­so­pi­muk­set tois­tu­vien ja jat­ku­vien rik­ko­mus­ten vuoksi

21.06.2022 13:31
Korkein huutokauppatarjous Salonpään koulusta 12 500 euroa – myynti-ilmoitusta silmäiltiin yli 16 000 kertaa

Korkein huu­to­kaup­pa­tar­jous Sa­lon­pään kou­lus­ta 12 500 euroa – myyn­ti-il­moi­tus­ta sil­mäil­tiin yli 16 000 kertaa

19.04.2022 12:00
Tilaajille
Johtajaviroista päättänyt Pohjois-Pohjanmaan aluehallitus: palkat perustuvat tehtävien vaativuustasoon – "Kyseessä ovat kokonaispalkat, joiden lisäksi ei makseta muita korvauksia"

Joh­ta­ja­vi­rois­ta päät­tä­nyt Poh­jois-Poh­jan­maan alue­hal­li­tus: palkat pe­rus­tu­vat teh­tä­vien vaa­ti­vuus­ta­soon – "Ky­sees­sä ovat ko­ko­nais­pal­kat, joiden lisäksi ei makseta muita kor­vauk­sia"

06.04.2022 12:33
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan aluehallitus päättää hyvinvointialueen johtajaviroista tiistaina – hyvinvointialueen sosiaalijohtajan virkaan esitetään Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivistoa

Poh­jois-Poh­jan­maan alue­hal­li­tus päättää hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­ja­vi­rois­ta tiis­tai­na – hy­vin­voin­ti­alueen so­siaa­li­joh­ta­jan virkaan esi­te­tään Ou­lun­kaa­ren kun­ta­yh­ty­män johtaja Leena Pim­pe­ri-Koi­vis­toa

04.04.2022 10:00
Tilaajille
Saadaanko Oulunsalon keskustaan lisää kerrostaloja? "Uskoisin, että ensi keväänä asiat ovat menneet sen verran eteenpäin, että voimme kertoa tarkemmista suunnitelmista"

Saa­daan­ko Ou­lun­sa­lon kes­kus­taan lisää ker­ros­ta­lo­ja? "Us­koi­sin, että ensi keväänä asiat ovat menneet sen verran eteen­päin, että voimme kertoa tar­kem­mis­ta suun­ni­tel­mis­ta"

25.11.2021 06:00
Tilaajille
Oulun kaupunki aloittaa ikäihmisten massarokotukset koronavirusta vastaan – ensimmäisenä rokotteita annetaan yli 85-vuotiaille ja heidän seniori-ikäisille asuinkumppaneilleen

Oulun kau­pun­ki aloit­taa ikä­ih­mis­ten mas­sa­ro­ko­tuk­set ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan – en­sim­mäi­se­nä ro­kot­tei­ta an­ne­taan yli 85-vuo­tiail­le ja heidän se­nio­ri-ikäi­sil­le asuin­kump­pa­neil­leen

05.02.2021 12:31
Miten korona vaikuttaa vaaleihin?, miettii Mikko Salmi: "Oma kynä kannattaa ottaa vaalipaikalle mukaan"
Kolumni

Miten korona vai­kut­taa vaa­lei­hin?, miettii Mikko Salmi: "Oma kynä kan­nat­taa ottaa vaa­li­pai­kal­le mukaan"

12.01.2021 12:52
Uusi digipalvelulaki edellyttää esteettömyyttä verkkomaailmassa – "Yleisenä ohjeena on, että videon tulee olla saavutettava heti ensijulkaisusta"

Uusi di­gi­pal­ve­lu­la­ki edel­lyt­tää es­teet­tö­myyt­tä verk­ko­maail­mas­sa – "Y­lei­se­nä ohjeena on, että videon tulee olla saa­vu­tet­ta­va heti en­si­jul­kai­sus­ta"

09.12.2020 09:00
Tilaajille