NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Nelostie
Yksi kuoli rekan ja henkilöauton nokkakolarissa Temmeksellä – molemmat ajoneuvot syttyivät palamaan

Yksi kuoli rekan ja hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ris­sa Tem­mek­sel­lä – mo­lem­mat ajo­neu­vot syt­tyi­vät pa­la­maan

25.09.2022 18:46
Oulun seudun kuntien esitys hallitukselle: Poikkimaantietä, Oulun asemakeskusta ja Nelostietä parannettava

Oulun seudun kuntien esitys hal­li­tuk­sel­le: Poik­ki­maan­tie­tä, Oulun ase­ma­kes­kus­ta ja Ne­los­tie­tä pa­ran­net­ta­va

12.08.2022 10:31
Täysperävaunurekka paloi Nelostiellä Tyrnävän kohdalla – palo haittasi liikennettä 11 tunnin ajan

Täys­pe­rä­vau­nu­rek­ka paloi Ne­los­tiel­lä Tyr­nä­vän koh­dal­la – palo hait­ta­si lii­ken­net­tä 11 tunnin ajan

30.06.2022 08:55
Pohjois-Pohjanmaan liitto moittii väyläverkon investointiohjelmaa – "Ohjelma jättää huomioimatta pohjoisen Suomen sekä koko Suomen huoltovarmuuden"

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto moittii väy­lä­ver­kon in­ves­toin­ti­oh­jel­maa – "Oh­jel­ma jättää huo­mioi­mat­ta poh­joi­sen Suomen sekä koko Suomen huol­to­var­muu­den"

09.05.2022 06:00
Tilaajille
Nelostien uusi linjaus myös tarkasteltavaksi – Haurukylän ja Haarasillan väli olisi haastavaa parantaa nykyiselle paikalleen, esiselvityksen perusteella päätellään

Ne­los­tien uusi linjaus myös tar­kas­tel­ta­vak­si – ­Hau­ru­ky­län ja Haa­ra­sil­lan väli olisi haas­ta­vaa pa­ran­taa ny­kyi­sel­le pai­kal­leen, esi­sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la pää­tel­lään

01.11.2021 10:58 1
Nelostien toimenpideselvitys valmistui: Sekä Temmeksen että Ala-Temmeksen kohdalla tarkasteltavaksi tulee kaksi vaihtoehtoista linjausta

Ne­los­tien toi­men­pi­de­sel­vi­tys val­mis­tui: Sekä Tem­mek­sen että Ala-Tem­mek­sen koh­dal­la tar­kas­tel­ta­vak­si tulee kaksi vaih­to­eh­tois­ta lin­jaus­ta

27.08.2021 09:29
Henkilöauto, pakettiauto ja yhdistelmäajoneuvo kolaroivat yöllä Nelostiellä Limingassa – yksi henkilö loukkaantui vakavasti

Hen­ki­löau­to, pa­ket­ti­au­to ja yh­dis­tel­mä­ajo­neu­vo ko­la­roi­vat yöllä Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa – yksi henkilö louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

23.07.2021 09:15
Nelostien nykypaikalla kehittämisellä runsaasti kielteisiä vaikutuksia Limingan arvokkaalle maisemalle, elinkeinolle ja asukkaille – Uusi linjaus Haurukylältä pohjoiseen on myös hieman edullisempi vaihtoehto

Ne­los­tien ny­ky­pai­kal­la ke­hit­tä­mi­sel­lä run­saas­ti kiel­tei­siä vai­ku­tuk­sia Li­min­gan ar­vok­kaal­le mai­se­mal­le, elin­kei­nol­le ja asuk­kail­le – Uusi linjaus Hau­ru­ky­läl­tä poh­joi­seen on myös hieman edul­li­sem­pi vaih­to­eh­to

17.06.2021 19:41
Tilaajille
Henkilöauto ja rekka törmäsivät Nelostiellä Limingassa – henkilöauton kuljettaja menehtyi onnettomuudessa

Hen­ki­lö­au­to ja rekka tör­mä­si­vät Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa – hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

31.05.2021 16:09
Vastaus Jussi Ylitalon mielipidekirjoitukseen: " Lausuntovaiheessa kunnat voivat halutessaan asettaa suunnitelman nähtäville ja ottaa lausunnossaan kantaa muun muassa taajamien kohdan linjausvaihtoehtoihin"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastaus Jussi Yli­ta­lon mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen: " Lau­sun­to­vai­hees­sa kunnat voivat ha­lu­tes­saan asettaa suun­ni­tel­man näh­tä­vil­le ja ottaa lau­sun­nos­saan kantaa muun muassa taa­ja­mien kohdan lin­jaus­vaih­toeh­toi­hin"

25.05.2021 11:47
Tilaajille
Ylitalon Jussin mielestä tien tehtävä  on yhdistää, eikä  erottaa - Ohitustie Temmekselle olisi aito vaihtoehto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­ta­lon Jussin mie­les­tä tien tehtävä on yh­dis­tää, eikä erottaa - Ohi­tus­tie Tem­mek­sel­le olisi aito vaih­to­eh­to

19.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Temmesläinen Ilkka Kangas ei ole ilahtunut ely-keskuksen suunnitelmista parantaa nelostietä nykyiselle paikalleen: “Tilan toiminta voi loppua siihen”

Tem­mes­läi­nen Ilkka Kangas ei ole ilah­tu­nut ely-kes­kuk­sen suun­ni­tel­mis­ta pa­ran­taa ne­los­tie­tä ny­kyi­sel­le pai­kal­leen: “Tilan toi­min­ta voi loppua siihen”

26.04.2021 13:06 1
Tilaajille
Temmesläiset haluaisivat ohitustien – ely-keskukselle lähti lausunnot MTK:lta, kotiseutuyhdistykseltä ja kyläyhdistykseltä

Tem­mes­läi­set ha­luai­si­vat ohi­tus­tien – ely-kes­kuk­sel­le lähti lau­sun­not MTK:l­ta, ko­ti­seu­tu­yh­dis­tyk­sel­tä ja ky­lä­yh­dis­tyk­sel­tä

22.04.2021 09:00
Tilaajille
Valtuutettu Esa Saarela: Nelostien nykylinjaus uhka Temmekselle ja Tyrnävälle – "Entisen nelostien rauhoittuminen kyläraitiksi, nopeampi yhteys Ouluun, viehättävä kylämiljöö sekä temmesläinen kuulu yhteishenki, ovat ne ainekset, joilla perinteikäs Temmes lähtee asukasluvultaan uuteen kasvuun"
Mielipidekirjoitus

Val­tuu­tet­tu Esa Saa­re­la: Ne­los­tien ny­ky­lin­jaus uhka Tem­mek­sel­le ja Tyr­nä­väl­le – "En­ti­sen ne­los­tien rau­hoit­tu­mi­nen ky­lä­rai­tik­si, no­peam­pi yhteys Ouluun, vie­hät­tä­vä ky­lä­mil­jöö sekä tem­mes­läi­nen kuulu yh­teis­hen­ki, ovat ne ai­nek­set, joilla pe­rin­tei­käs Temmes lähtee asu­kas­lu­vul­taan uuteen kas­vuun"

21.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Nelostien uusissa suunnitelmissa varaudutaan kahden eritasoliittymän rakentamiseen Temmeksen kohdalla – Infossa kyläläisiä huolettivat liikennemelun kasvu ja yhteydet muualle

Ne­los­tien uusissa suun­ni­tel­mis­sa va­rau­du­taan kahden eri­ta­so­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­seen Tem­mek­sen koh­dal­la – Infossa ky­lä­läi­siä huo­let­ti­vat lii­ken­ne­me­lun kasvu ja yh­tey­det muualle

15.04.2021 09:00
Tilaajille
Tyrnävän valtuusto keskusteli Nahkurista, nelostiestä ja liikuntamahdollisuuksista – Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti aloitteen ulkosalibandykaukalosta

Tyr­nä­vän val­tuus­to kes­kus­te­li Nah­ku­ris­ta, ne­los­ties­tä ja lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sis­ta – Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mä jätti aloit­teen ul­ko­sa­li­ban­dy­kau­ka­los­ta

12.04.2021 21:37
Tilaajille
Tänään järjestetään yleisötilaisuus nelostien kehittämisestä – katso linkki täältä ja osallistu keskusteluun

Tänään jär­jes­te­tään ylei­sö­ti­lai­suus ne­los­tien ke­hit­tä­mi­ses­tä – katso linkki täältä ja osal­lis­tu kes­kus­te­luun

07.04.2021 11:00 2
Rakennetaanko Nelostielle ohitustie vai jatkuva ohituskaistatie? Tien palvelutasoa halutaan nostaa ja keskinopeutta parantaa Haaransillan ja Pulkkilan välillä

Ra­ken­ne­taan­ko Ne­los­tiel­le ohi­tus­tie vai jatkuva ohi­tus­kais­ta­tie? Tien pal­ve­lu­ta­soa ha­lu­taan nostaa ja kes­ki­no­peut­ta pa­ran­taa Haa­ran­sil­lan ja Pulk­ki­lan välillä

25.03.2021 19:03
Tilaajille
Tukkirekkaa ohittamassa olleet henkilöautot törmäsivät Nelostiellä Kempeleessä – rekan perävaunu kaatui, tie oli poikki yli viisi tuntia

Tuk­ki­rek­kaa ohit­ta­mas­sa olleet hen­ki­lö­au­tot tör­mä­si­vät Ne­los­tiel­lä Kem­pe­lees­sä – rekan pe­rä­vau­nu kaatui, tie oli poikki yli viisi tuntia

19.02.2021 08:50
Ely-keskus selvittää Nelostien parantamista välillä Haaransilta-Pulkkila – 70 kilometrin tieosuudelle halutaan keskikaiteellinen ohituskaistoitus ja pääosin satasen rajoitus

Ely-kes­kus sel­vit­tää Ne­los­tien pa­ran­ta­mis­ta välillä Haa­ran­sil­ta-Pulk­ki­la – 70 ki­lo­met­rin tie­osuu­del­le ha­lu­taan kes­ki­kai­teel­li­nen ohi­tus­kais­toi­tus ja pääosin satasen ra­joi­tus

11.01.2021 15:47 1