Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Ne­los­tien toi­men­pi­de­sel­vi­tys val­mis­tui: Sekä Tem­mek­sen että Ala-Tem­mek­sen koh­dal­la tar­kas­tel­ta­vak­si tulee kaksi vaih­to­eh­tois­ta lin­jaus­ta

.

Tyrnävä Liminka
-
Kuva: Ely-keskus

Nelostien kehittämiseksi tehty toimenpideselvitys välille Pulkkila–Haurukylä on valmistunut. Selvityksessä on kyse pitkän aikavälin tavoitteista noin 60 kilometrin pituiselle matkalle Siikalatvan, Tyrnävän ja Limingan alueella.

Selvityksessä esitellään Temmeksen kohdalle kahta vaihtoehtoa: Valtatie 4 joko parannettaisiin nykyiselle paikalleen tai se kulkisi nykyisen tielinjauksen itäpuolelta "maastokäytävässä". Tällä vaihtoehdolla halutaan vähentää taajamarakenteelle aiheutuvia haittoja.

Valtatien sijaintia Temmeksen kohdalla tarkastellaan tarkemmin seuraavissa suunniteluvaiheissa.

Myös Ala-Temmeksen kohdalla esitetään useita vaihtoehtoja: tietä kohennettaisiin nykyiselle paikalleen tai se linjattaisiin kulkemaan nykyisen tien itäpuolelta. Selvityksessä on kolme eri vaihtoehtoa sille, miten nelostie liittyisi kasitiehen.

Suunnitellulle osuudelle on esitetty yhteensä 10 ohituskaistaparia sekä 12 uutta eritasoliittymää, jotka korvaavat nykyiset tasoliittymät, sekä runsaasti uusia rinnakkaisteitä. Koko osuudelle rakennetaan ajosuunnat erottava keskikaide ja nopeusrajoitus nostetaan 100 kilometriin tunnissa.

Asuinpihojen suojaaminen valtatien liikennemelulta edellyttää meluntorjuntaa noin 13–16 km osuudelle.

Selvityksiin ei ole merkitty maa- ja metsätalouden liikenneyhteyksiä, vaan ne linjataan suunnittelun edetessä.

Koko jakson toimenpiteiden alustava esisuunnittelutason kustannusarvio on noin 240 miljoonaa euroa.

Haurukylän kohdalla tie kulkisi nykyisellä paikallaan.
Haurukylän kohdalla tie kulkisi nykyisellä paikallaan.
Kuva: Ely-keskus

Valmis selvitys on löydettävissä hankkeen verkkosivuilta. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus pyytää selvityksestä lausunnot selvitysalueen kunnilta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta ja museolta. Lausunnot yhdessä raportin kanssa toimivat jatkosuunnitteluohjeina.

Toimenpideselvitys ei ole maantielain mukainen suunnitelma, vaan selvityksessä esitetyt toimenpiteet tarkentuvat ja saavat lainvoiman myöhemmin laadittavien kaavojen sekä tiesuunnitelmien kautta. Toimenpideselvityksen ratkaisut toimivat lähtökohtina kuntien maankäytön ja liikenteen suunnittelulle sekä juridisille väyläsuunnitelmille.

Selvitys on laadittu syksyn 2020 ja kesän 2021 välisenä aikana. Keväällä 2021 järjestettiin yleisötilaisuus, jossa suunnitelmaluonnoksia esiteltiin alueen asukkaille ja muille hankkeesta kiinnostuneille. Suunnitelmista saatiin runsaasti palautetta. Saatuja palautteita on otettu suunnitelmaratkaisuissa mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T -ydinverkkokäytävää. Sen merkitys erityisesti valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta on suuri. Esitettyjen toimenpiteiden lähtökohtana on ollut vuonna 2020 valmistunut selvitys ”Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki - Tornio/Haaparanta”. Siinä määritettiin koko välille pitkän aikavälin tavoitetila, joka vastaa pääväyläasetuksen ja TEN-T -ydinverkkokäytävän edellyttämää tasoa. Tavoitteena on parantaa valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta.

Ala-Temmeksen kohdalla nelostielle esitetään myös vaihtoehtoista linjausta.
Ala-Temmeksen kohdalla nelostielle esitetään myös vaihtoehtoista linjausta.
Kuva: Ely-keskus