Ne­los­tien uusi linjaus myös tar­kas­tel­ta­vak­si – ­Hau­ru­ky­län ja Haa­ra­sil­lan väli olisi haas­ta­vaa pa­ran­taa ny­kyi­sel­le pai­kal­leen, esi­sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la pää­tel­lään

Haurukylä-Haaransilta_VE1_1_30000
Haurukylä-Haaransilta_VE1_1_30000
Kuva: WSP FInland Oy

Esiselvitys nelostien kehittämisestä Haurukylän ja Haaransillan välillä on valmistunut.

Sen johtopäätöksenä todettiin, että Haurukylä - Haaransilta -jaksolla on syytä tarkastella myös muita tielinjausvaihtoehtoja.

Yksi tarkasteltava vaihtoehto on maakunta- ja yleiskaavoissa esitetty uusi 13,5 km pituinen valtatielinjaus, joka sijoittuu nykyisen valtatien 4 itäpuolelle, Limingan ja Tyrnävän kuntien rajalle. Kyseistä tielinjaa, sen ohituskaista- ja eritasoliittymäjärjestelyjä sekä vertailukustannuksia tarkasteltiin nyt valmistuneessa kehittämisselvityksessä karkealla tarkkuudella.

Tien nykypaikalla parantamisen haasteet todettiin suuriksi. Tiejärjestelyillä olisi haitallisia vaikutuksia muun muassa nykyiselle maankäytölle ja elinkeinoelämälle, valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ja arvokkaaseen maisema-alueeseen sekä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteisiin. Toimenpiteiden toteuttamiseen liittyy myös teknisiä haasteita.

Seuraavana suunnitteluvaiheena on ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jossa vertaillaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointi ohjaa jatkosuunnittelua. YVA:lle ei ole olemassa vielä rahoitusta, eikä sen aikataulu ole vielä selvillä.

Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T -ydinverkkokäytävää.

Tien tavoitteiden saavuttaminen nykypaikalla edellyttäisi mittavia toimenpiteitä. Nopeustaso tulisi nostaa 100 km/h:iin, toteuttaa kaksi ohituskaistaparia sekä keskikaidetta koko tiejaksolle. Nykyiset tasoliittymät poistettaisiin ja liikenne ohjatttaisiin rinnakkaisteitä pitkin eritasoliittymiin, joita jaksolle on esitetty kolme. Uusia rinnakkaisteitä tarvittaisiin lähes koko jaksolle.

Lisäksi tarvittaisiin alikulkuja ja muita kulkuyhteyksiä maatalouden tarpeisiin. Nopeustason nosto 100 km/h:iin edellyttäisi linjauksen parantamista usean kilometrin osuudella. Valtatien melualueella sijaitsee kymmeniä asuinrakennuksia ja vapaa-ajan asuntoja, joiden kohdalla tarvittaisiin meluntorjuntatoimenpiteitä.

Erityinen tarkasteltava kohde on ollut valtateiden 4 ja 8 sekä seututien 847 liittymäjärjestelyt Haaransillan kohdalla, johon on tutkittu vaihtoehtoisia eritasoliittymäratkaisuja.

Valmis selvitys julkaistaan internetissä, ja se on löydettävissä hankkeen verkkosivujen kautta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää selvityksestä lausunnot selvitysalueen kunnilta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta sekä museolta. Lausunnot yhdessä raportin kanssa toimivat jatkosuunnitteluohjeina.