Kempeleen kuntatalous
Katso kuvat entisen Pohjolan Kaapeli Oy:n tehtaan sisältä – lähiviikkoina käynnistyy Kempeleen kasvuun olennaisesti vaikuttaneen rakennuksen purku

Katso kuvat entisen Poh­jo­lan Kaapeli Oy:n tehtaan sisältä – lä­hi­viik­koi­na käyn­nis­tyy Kem­pe­leen kasvuun olen­nai­ses­ti vai­kut­ta­neen ra­ken­nuk­sen purku

19.10.2021 17:00
Tilaajille
Atte ja Aki toivovat yhtä isoa skeittiparkkia useamman pienemmän sijaan – Sarkkirannassa nykyisen skeittausalueen kehittäminen on ongelmallista, mutta mihin skeittaajat voitaisiin siirtää?

Atte ja Aki toi­vo­vat yhtä isoa skeit­ti­park­kia useam­man pie­nem­män sijaan – ­Sark­ki­ran­nas­sa ny­kyi­sen skeit­taus­alueen ke­hit­tä­mi­nen on on­gel­mal­lis­ta, mutta mihin skeit­taa­jat voi­tai­siin siir­tää?

22.09.2021 01:17
Tilaajille
Kempeleen Kirkonkylän koulun lukuvuosi on väistöliikkeitä ja tilarulettia – "Tämä ei ole ideaalitilanne missään nimessä"

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulun lu­ku­vuo­si on väis­tö­liik­kei­tä ja ti­la­ru­let­tia – "Tämä ei ole ideaa­li­ti­lan­ne missään ni­mes­sä"

20.08.2021 06:00
Tilaajille
Kempeleen kunta – Linnakangas – matkailu? "Investointitarpeet niin infran kuin julkisen rakentamisen osalta lisäävät velanottotarvetta entisestään"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kem­pe­leen kunta – Lin­na­kan­gas – mat­kai­lu? "In­ves­toin­ti­tar­peet niin infran kuin jul­ki­sen ra­ken­ta­mi­sen osalta li­sää­vät ve­lan­ot­to­tar­vet­ta en­ti­ses­tään"

18.08.2021 01:05
Tilaajille
Kärkkäinen suunnittelee tavaratalon avaamista Kempeleeseen – Zatelliitin paalupaikalle kaavaillaan myös uutta Prismaa ja runsaasti muuta liiketilaa

Kärk­käi­nen suun­nit­te­lee ta­va­ra­ta­lon avaa­mis­ta Kem­pe­lee­seen – Za­tel­lii­tin paa­lu­pai­kal­le kaa­vail­laan myös uutta Prismaa ja run­saas­ti muuta lii­ke­ti­laa

14.06.2021 20:08
Tilaajille
Katso Kempeleen kunnan ja Rantalakeuden yhteinen kuntavaalipaneeli  – mitä puolueet miettivät esimerkiksi investoinneista, palveluista ja säästöohjelmasta?

Katso Kem­pe­leen kunnan ja Ran­ta­la­keu­den yh­tei­nen kun­ta­vaa­li­pa­nee­li – mitä puo­lueet miet­ti­vät esi­mer­kik­si in­ves­toin­neis­ta, pal­ve­luis­ta ja sääs­töoh­jel­mas­ta?

26.05.2021 16:00 1
Kempeleen Kirkonkylän koulun D-talon oppilaat siirtyvät väistötiloihin ensi vuoden alusta – moni valtuutettu toivoi vuosikustannuksiin säästöjä, mutta Kristillisdemokraattien Leena Askeli muistutti väistötiloissakin noudatettavan opetussuunnitelmaa: "Jonkinlainen kriteeristö on oltava"

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulun D-talon op­pi­laat siir­ty­vät väis­tö­ti­loi­hin ensi vuoden alusta – moni val­tuu­tet­tu toivoi vuo­si­kus­tan­nuk­siin sääs­tö­jä, mutta Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Leena Askeli muis­tut­ti väis­tö­ti­lois­sa­kin nou­da­tet­ta­van ope­tus­suun­ni­tel­maa: "Jon­kin­lai­nen kri­tee­ris­tö on oltava"

03.05.2021 18:49
Tilaajille
Kempeleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että koulun D-talo korvataan väistötiloilla –vuosikustannusarvio noin miljoona euroa

Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le, että koulun D-talo kor­va­taan väis­tö­ti­loil­la –vuo­si­kus­tan­nu­sar­vio noin mil­joo­na euroa

28.04.2021 09:00
Tilaajille
Liimatantien varren asukkaat toivovat, että Kempele osallistuu siltarumpujen remonttikustannuksiin – kunnanhallitus kehotti tiekuntaa kääntymään ensin Oulun kaupungin puoleen

Lii­ma­tan­tien varren asuk­kaat toi­vo­vat, että Kempele osal­lis­tuu sil­ta­rum­pu­jen re­mont­ti­kus­tan­nuk­siin – kun­nan­hal­li­tus kehotti tie­kun­taa kään­ty­mään ensin Oulun kau­pun­gin puoleen

27.04.2021 18:00
Tilaajille
Vaalipostia: Kempele hakee säästöjä vammaispalveluja ulkoistamalla – "Asukkaat ja omaiset saivat kuulla vasta kokouksen jälkeen näistä asuntolan lakkautussuunnitelmista ja välittömästi yritettiin vaikuttaa kaikin tavoin asuntolan säilyttämisen puolesta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kempele hakee sääs­tö­jä vam­mais­pal­ve­lu­ja ul­kois­ta­mal­la – "A­suk­kaat ja omaiset saivat kuulla vasta ko­kouk­sen jälkeen näistä asun­to­lan lak­kau­tus­suun­ni­tel­mis­ta ja vä­lit­tö­mäs­ti yri­tet­tiin vai­kut­taa kaikin tavoin asun­to­lan säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta"

09.04.2021 07:44
Tilaajille
Ylikylän moduulikouluhankinnan valintaperusteista äänestettiin kunnanhallituksessa – laatua halutaan painottaa hintaa enemmän

Yli­ky­län mo­duu­li­kou­lu­han­kin­nan va­lin­ta­pe­rus­teis­ta ää­nes­tet­tiin kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa – laatua ha­lu­taan pai­not­taa hintaa enemmän

09.02.2021 16:37
Tilaajille
Zatelliitin kaavamuutokselle ja laajennukselle valtuuston hyväksyntä – katso minkä kokoisia tontteja on tarjolla

Za­tel­lii­tin kaa­va­muu­tok­sel­le ja laa­jen­nuk­sel­le val­tuus­ton hy­väk­syn­tä – katso minkä ko­koi­sia tont­te­ja on tar­jol­la

02.02.2021 09:00
Tilaajille
"Taloudellisessa tukemisessa varsinaiset tienhuoltomäärärahat tulisi säilyttää vähintään ennallaan kunnan eri alueiden palveluiden tasavertaisuuden vuoksi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Ta­lou­del­li­ses­sa tu­ke­mi­ses­sa var­si­nai­set tien­huol­to­mää­rä­ra­hat tulisi säi­lyt­tää vä­hin­tään en­nal­laan kunnan eri aluei­den pal­ve­lui­den ta­sa­ver­tai­suu­den vuoksi"

06.01.2021 13:17
Tilaajille
Kempeleessä useat kaavahankkeet etenevät –lisää pientalotontteja, Zatelliitin alueelle halutaan suuri kaupan toimija

Kem­pe­lees­sä useat kaa­va­hank­keet ete­ne­vät –lisää pien­ta­lo­tont­te­ja, Za­tel­lii­tin alueel­le ha­lu­taan suuri kaupan toimija

28.12.2020 09:00
Tilaajille
Kempeleläinen kunnanvaltuutettu Sanna Laine haluaa sosiaalityöhön riittävät resurssit: "Johtamisen tehtävänä on varmistaa vaikuttavat ja laadukkaat sosiaalipalvelut"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kem­pe­le­läi­nen kun­nan­val­tuu­tet­tu Sanna Laine haluaa so­siaa­li­työ­hön riit­tä­vät re­surs­sit: "Joh­ta­mi­sen teh­tä­vä­nä on var­mis­taa vai­kut­ta­vat ja laa­duk­kaat so­siaa­li­pal­ve­lut"

24.12.2020 11:42
Tilaajille
Kempeleen valtuustossa napakkaa keskustelua sosiaali- ja terveystoimen virkojen täyttämisestä, kun SDP esitti lisäkäsiä – "Nimittäisin näitä vaaliviroiksi", tuumasi eräs keskustavaltuutettu

Kem­pe­leen val­tuus­tos­sa na­pak­kaa kes­kus­te­lua so­siaa­li- ja ter­veys­toi­men vir­ko­jen täyt­tä­mi­ses­tä, kun SDP esitti li­sä­kä­siä – "Ni­mit­täi­sin näitä vaa­li­vi­roik­si", tuumasi eräs kes­kus­ta­val­tuu­tet­tu

07.12.2020 19:42
Tilaajille
Tarvitaanko Kempeleeseen kirjasto- ja kulttuuritaloa? "Nyt elämme aikaa, jolloin kunnan talous sukeltaa syvälle muun muassa erittäin massiivisten investointitarpeiden vuoksi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vi­taan­ko Kem­pe­lee­seen kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­ta­loa? "Nyt elämme aikaa, jolloin kunnan talous su­kel­taa syvälle muun muassa erit­täin mas­sii­vis­ten in­ves­toin­ti­tar­pei­den vuoksi"

04.12.2020 07:01
Tilaajille
Minna-Maaria Sipilä haluaa säilyttää lapsiperheiden  Kempele-lisän "Asian voi ajatella niinkin, että tuen lopettaminen tarkoittaisi sitä, että sillä samalla rahalla, jonka kunta satsaa lapsiperheisiin kahden vuoden aikana, saataisiin vain kuukaudeksi paikka päiväkodista yhdelle pienelle lapselle"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Min­na-Maa­ria Sipilä haluaa säi­lyt­tää lap­si­per­hei­den Kem­pe­le-li­sän "Asian voi aja­tel­la niin­kin, että tuen lo­pet­ta­mi­nen tar­koit­tai­si sitä, että sillä samalla ra­hal­la, jonka kunta satsaa lap­si­per­hei­siin kahden vuoden aikana, saa­tai­siin vain kuu­kau­dek­si paikka päi­vä­ko­dis­ta yhdelle pie­nel­le lap­sel­le"

26.11.2020 14:25
Tilaajille
Kempeleen kunta tekee toimenpiteitä, jotta Kirkonkylän koulun D-talo voisi säilyä opetuskäytössä uuden koulun valmistumiseen saakka, mutta kaikille vanhemmille se ei riitä: adressin allekirjoittajat haluavat rakennuksen tilalle moduulikoulun mahdollisimman nopasti

Kem­pe­leen kunta tekee toi­men­pi­tei­tä, jotta Kir­kon­ky­län koulun D-talo voisi säilyä ope­tus­käy­tös­sä uuden koulun val­mis­tu­mi­seen saakka, mutta kai­kil­le van­hem­mil­le se ei riitä: ad­res­sin al­le­kir­joit­ta­jat ha­lua­vat ra­ken­nuk­sen tilalle mo­duu­li­kou­lun mah­dol­li­sim­man nopasti

26.11.2020 12:00
Tilaajille
Olisitko valmis maksamaan palkastasi enemmän tuloveroa kotikuntaas? Kysyimme asiaa kuudelta kempeleläiseltä

Oli­sit­ko valmis mak­sa­maan pal­kas­ta­si enemmän tu­lo­ve­roa ko­ti­kun­taas? Ky­syim­me asiaa kuu­del­ta kem­pe­le­läi­sel­tä

21.11.2020 15:00
Tilaajille