Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kempeleen kuntatalous
Kempeleessä taas ostohousut jalassa – kunta hankkii maata

Kem­pe­lees­sä taas os­to­hou­sut jalassa – kunta hankkii maata

19.12.2023 11:09
Tilaajille
Kempeleessä esitys vähävaraisten lapsiperheiden rahallisesta tukemisesta eteni keskustelusta neuvottelutaukoon – lopulta se kaatui selvästi äänestyksessä

Kem­pe­lees­sä esitys vä­hä­va­rais­ten lap­si­per­hei­den ra­hal­li­ses­ta tu­ke­mi­ses­ta eteni kes­kus­te­lus­ta neu­vot­te­lu­tau­koon – lopulta se kaatui sel­väs­ti ää­nes­tyk­ses­sä

12.12.2023 06:47
Tilaajille
Kempeleen talousarvioehdotus: tulos pakkaselle 3,2 miljoonaa euroa, jättisuuret investoinnit, mutta keskiössä ovat lapset ja nuoret

Kem­pe­leen ta­lou­sar­vioeh­do­tus: tulos pak­ka­sel­le 3,2 mil­joo­naa euroa, jät­ti­suu­ret in­ves­toin­nit, mutta kes­kiös­sä ovat lapset ja nuoret

28.11.2023 09:00
Tilaajille
Kempeleen valtuusto säilytti äänestyksen jälkeen tuloverotuksen tämän vuoden tasolla – valtuutetut peräsivät valaistusta ja sovittujen asioiden pitämistä

Kem­pe­leen val­tuus­to säi­lyt­ti ää­nes­tyk­sen jälkeen tu­lo­ve­ro­tuk­sen tämän vuoden tasolla – ­val­tuu­te­tut pe­rä­si­vät va­lais­tus­ta ja so­vit­tu­jen asioi­den pi­tä­mis­tä

07.11.2023 17:49
Tilaajille
Kempeleen vuoden 2024 talousarvio näyttää ensi vaiheessa miinusta – raamia aiotaan tiukentaa

Kem­pe­leen vuoden 2024 ta­lous­ar­vio näyttää ensi vai­hees­sa mii­nus­ta – raamia aiotaan tiu­ken­taa

03.10.2023 07:49
Tilaajille
Investointien määrä ei Kempeleessä vähene – loppuvuodesta valmistuvan Kirkonkylän monitoimitalon jälkeen työlista on pitkä

In­ves­toin­tien määrä ei Kem­pe­lees­sä vähene – lop­pu­vuo­des­ta val­mis­tu­van Kir­kon­ky­län mo­ni­toi­mi­ta­lon jälkeen työ­lis­ta on pitkä

29.08.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen Kirkkotien remontti raukeaa, sillä valtionosuuden käyttämiseksi loppuu aika kesken – hallintovalitus jumiutti suunnitelmat

Kem­pe­leen Kirk­ko­tien re­mont­ti rau­keaa, sillä val­tion­osuu­den käyt­tä­mi­sek­si loppuu aika kesken – hal­lin­to­va­li­tus ju­miut­ti suun­ni­tel­mat

16.08.2023 14:48
Tilaajille
Kempeleen valtuusto hyväksyi tivolin parkkipaikan rakentamiseen lisärahoituksen, vaikka tyylipisteitä ei jaettukaan – harrastamisen Suomen malli jatkuu noin sadan kerhon voimin

Kem­pe­leen val­tuus­to hy­väk­syi tivolin park­ki­pai­kan ra­ken­ta­mi­seen li­sä­ra­hoi­tuk­sen, vaikka tyy­li­pis­tei­tä ei jaet­tu­kaan – har­ras­ta­mi­sen Suomen malli jatkuu noin sadan kerhon voimin

22.05.2023 22:10
Tilaajille
Tivolin parkkialueen rakentaminen maksaa Kempeleen kunnalle 0,4 miljoonaa euroa – lisärahoitukselle tarvitaan valtuuston siunaus

Tivolin park­ki­alueen ra­ken­ta­mi­nen maksaa Kem­pe­leen kun­nal­le 0,4 mil­joo­naa euroa – li­sä­ra­hoi­tuk­sel­le tar­vi­taan val­tuus­ton siunaus

12.05.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen väkiluku nousi viime vuonna, mutta kasvu oli maltillisempaa – sen sijaan kunnan tilinpäätöspotti oli melkein neljä miljoonaa

Kem­pe­leen vä­ki­lu­ku nousi viime vuonna, mutta kasvu oli mal­til­li­sem­paa – sen sijaan kunnan ti­lin­pää­tös­pot­ti oli melkein neljä mil­joo­naa

28.03.2023 09:00
Tilaajille
Ensimmäisen vaiheen kalustukseen 280 000 euroa – Kempeleen Kirkonkylätalon kalusteet hankitaan Isku Interior Oy:ltä

En­sim­mäi­sen vaiheen ka­lus­tuk­seen 280 000 euroa – Kem­pe­leen Kir­kon­ky­lä­ta­lon ka­lus­teet han­ki­taan Isku In­te­rior Oy:ltä

27.12.2022 09:00 1
Tilaajille
Kempele ei ota syömävelkaa, mutta lainaa tarvitaan suureen investointimäärään

Kempele ei ota syö­mä­vel­kaa, mutta lainaa tar­vi­taan suureen in­ves­toin­ti­mää­rään

07.12.2022 19:09
Tilaajille
Kempeleen talousarvioehdotus: Panostus lapsiin ja nuoriin jatkuu, joukkoliikenne kehittyy

Kem­pe­leen ta­lou­sar­vioeh­do­tus: Pa­nos­tus lapsiin ja nuoriin jatkuu, jouk­ko­lii­ken­ne ke­hit­tyy

26.11.2022 06:00
Tilaajille
Kotihoidontuen Kempele-lisän reilu nosto sai kuntalaiskyselyssä ison selkänojan – nyt eri vaihtoehtoja selvittää erillinen työryhmä

Ko­ti­hoi­don­tuen Kem­pe­le-li­sän reilu nosto sai kun­ta­lais­ky­se­lys­sä ison sel­kä­no­jan – nyt eri vaih­to­eh­to­ja sel­vit­tää eril­li­nen työ­ryh­mä

12.10.2022 09:00
Kempeleen kuntatalous tällä hetkellä paljon odotettua parempi – ensi vuotta vääristävät verohännät, jotka lihottavat taloutta sotekustannusten poistuttua

Kem­pe­leen kun­ta­ta­lous tällä het­kel­lä paljon odo­tet­tua parempi – ensi vuotta vää­ris­tä­vät ve­ro­hän­nät, jotka li­hot­ta­vat ta­lout­ta so­te­kus­tan­nus­ten pois­tut­tua

24.09.2022 06:00
Tilaajille
Zimmariin ei ole luvassa näillä näkyminen kylmiä suihkuja: "Uimahalli on kiistatta energiasyöppö, mutta jos palvelun laatu heikkenee ja pääsylippujen hinnat nousevat, tämä voi heijastua suoraan kansanterveyteen"

Zim­ma­riin ei ole luvassa näillä nä­ky­mi­nen kylmiä suih­ku­ja: "Ui­ma­hal­li on kiis­tat­ta ener­gia­syöp­pö, mutta jos pal­ve­lun laatu heik­ke­nee ja pää­sy­lip­pu­jen hinnat nou­se­vat, tämä voi hei­jas­tua suoraan kan­san­ter­vey­teen"

21.09.2022 15:00
Tilaajille
Koko perheellä päivystysaulaan: "Uuden käytännön myötä myös terveet sisarukset on otettava mukaan päivystysaulaan odottelemaan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koko per­heel­lä päi­vys­ty­sau­laan: "Uuden käy­tän­nön myötä myös terveet si­sa­ruk­set on otet­ta­va mukaan päi­vys­tys­au­laan odot­te­le­maan"

21.09.2022 14:59
Tilaajille
Uudessa Kempele-sopimuksessa juostaan edelleen yhteistä polkua – strategia on saamassa myös musiikkiversion

Uudessa Kem­pe­le-so­pi­muk­ses­sa juos­taan edel­leen yh­teis­tä polkua – stra­te­gia on saa­mas­sa myös mu­siik­ki­ver­sion

05.09.2022 18:09
Tilaajille
Katso havainnekuvat ja -video: Zatelliitin paraatipaikalle ZetterPark – Kolmesta rakennuksesta koostuvaan kokonaisuuteen tulossa erikoiskauppaa, toimistotiloja ja uusi BestCaravanin myymälä

Katso ha­vain­ne­ku­vat ja -video: Za­tel­lii­tin pa­raa­ti­pai­kal­le Zet­ter­Park – Kol­mes­ta ra­ken­nuk­ses­ta koos­tu­vaan ko­ko­nai­suu­teen tulossa eri­kois­kaup­paa, toi­mis­to­ti­lo­ja ja uusi Best­Ca­ra­va­nin myymälä

30.05.2022 20:33
Lakeuden suurimmissa kunnissa opetustiloihin käytetään iso kasa euroja – Liminka on kouluinvestoinneissaan jo loppusuoralla, Kempeleessä hankkeita on edessä vielä paljon

La­keu­den suu­rim­mis­sa kun­nis­sa ope­tus­ti­loi­hin käy­te­tään iso kasa euroja – Liminka on kou­lu­in­ves­toin­neis­saan jo lop­pu­suo­ral­la, Kem­pe­lees­sä hank­kei­ta on edessä vielä paljon

10.05.2022 15:03
Tilaajille