Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Sähkön hinta
Oulun Seudun Sähkö tarjoaa halpaa sähköä, mutta vain jäsenilleen – jäsenalennukset onnistuvat oman sähköntuotannon tuloilla

Oulun Seudun Sähkö tarjoaa halpaa sähköä, mutta vain jä­se­nil­leen – jä­sen­alen­nuk­set on­nis­tu­vat oman säh­kön­tuo­tan­non tu­loil­la

01.12.2022 11:00
Tilaajille
Oulun Seudun Sähkön asiakkaat voivat ajastaa vesivaraajansa lämpiämään yömyöhään, jolloin sähkö on edullisinta

Oulun Seudun Sähkön asiak­kaat voivat ajastaa ve­si­va­raa­jan­sa läm­piä­mään yö­myö­hään, jolloin sähkö on edul­li­sin­ta

18.11.2022 12:22
Oulun Seudun Sähkö varautuu kiertäviin sähkökatkoksiin – kotitaloudet olisivat sähköttä pisimmillään kaksi tuntia

Oulun Seudun Sähkö va­rau­tuu kier­tä­viin säh­kö­kat­kok­siin – ­ko­ti­ta­lou­det oli­si­vat säh­köt­tä pi­sim­mil­lään kaksi tuntia

05.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Ledit eivät juuri kuluta sähköä, mutta turha niitä on polttaa päivällä tai keskellä yötä

Ledit eivät juuri kuluta sähköä, mutta turha niitä on polttaa päi­väl­lä tai kes­kel­lä yötä

31.10.2022 15:00
Tilaajille
Tavallisen kuluttajan sähkölaskuun tulossa pieni helpotus: Fingrid jättää perimättä kantaverkkomaksuja

Ta­val­li­sen ku­lut­ta­jan säh­kö­las­kuun tulossa pieni hel­po­tus: Fingrid jättää pe­ri­mät­tä kan­ta­verk­ko­mak­su­ja

18.10.2022 11:00
Tilaajille
"Sähköjärjestelmän tulee toimia ihmistä varten, ei toisinpäin" – Mari-Leena Talvitie haluaa selvittää sähkön markkinamallin muutostarpeet
Kolumni

"Säh­kö­jär­jes­tel­män tulee toimia ihmistä varten, ei toi­sin­päin" – Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie haluaa sel­vit­tää sähkön mark­ki­na­mal­lin muu­tos­tar­peet

12.10.2022 06:57
Osaajat saman katon alle Kempeleeseen – Salotec rakensi tilat ja houkutteli naapurikseen Oumanin

Osaajat saman katon alle Kem­pe­lee­seen – Salotec rakensi tilat ja hou­kut­te­li naa­pu­rik­seen Oumanin

11.10.2022 09:00
Tilaajille
Näin suomalaisia autetaan suurten sähkölaskujen kanssa: kotitalousvähennys, suora tuki ja veronalennus

Näin suo­ma­lai­sia au­te­taan suurten säh­kö­las­ku­jen kanssa: ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys, suora tuki ja ve­ron­alen­nus

29.09.2022 11:00
Tilaajille
Zimmariin ei ole luvassa näillä näkyminen kylmiä suihkuja: "Uimahalli on kiistatta energiasyöppö, mutta jos palvelun laatu heikkenee ja pääsylippujen hinnat nousevat, tämä voi heijastua suoraan kansanterveyteen"

Zim­ma­riin ei ole luvassa näillä nä­ky­mi­nen kylmiä suih­ku­ja: "Ui­ma­hal­li on kiis­tat­ta ener­gia­syöp­pö, mutta jos pal­ve­lun laatu heik­ke­nee ja pää­sy­lip­pu­jen hinnat nou­se­vat, tämä voi hei­jas­tua suoraan kan­san­ter­vey­teen"

21.09.2022 15:00
Tilaajille
Kiinteistöliitto: Kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet tänä vuonna paljon – Kempele ja Oulu yhä edullisimpien joukossa

Kiin­teis­tö­liit­to: Kun­ta­koh­tai­set kiin­teis­tö­kus­tan­nuk­set ovat nous­seet tänä vuonna paljon – ­Kem­pe­le ja Oulu yhä edul­li­sim­pien jou­kos­sa

12.09.2022 12:13
Automatiikka auttaa omakotitalojen sähkönkulutuksen arvioimisessa, myös energiasääennustetta kannattaa seurata

Au­to­ma­tiik­ka auttaa oma­ko­ti­ta­lo­jen säh­kön­ku­lu­tuk­sen ar­vioi­mi­ses­sa, myös ener­gia­sää­en­nus­tet­ta kan­nat­taa seurata

07.09.2022 11:39
Tilaajille
Omasta tuulivoimalasta saa nyt halpaa sähköä– Lumituuli Oy pohtii toiminnan laajentamista

Omasta tuu­li­voi­ma­las­ta saa nyt halpaa sähköä– Lu­mi­tuu­li Oy pohtii toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta

02.09.2022 18:59
Tilaajille
Kempeleen kunta joutuu kilpailuttamaan sähkösopimuksen vaikeassa tilanteessa, Liminka nauttii nykyistä sopimusta vielä kaksi vuotta – Kunnissa mietitään miten energialaskua saataisiin pienemmäksi

Kem­pe­leen kunta joutuu kil­pai­lut­ta­maan säh­kö­so­pi­muk­sen vai­keas­sa ti­lan­tees­sa, Liminka nauttii ny­kyis­tä so­pi­mus­ta vielä kaksi vuotta – Kun­nis­sa mie­ti­tään miten ener­gia­las­kua saa­tai­siin pie­nem­mäk­si

17.08.2022 06:00
Tilaajille
Sähkön hinta nousee, mutta voimme myös itse vaikuttaa energialaskumme loppusummaan
Pääkirjoitus

Sähkön hinta nousee, mutta voimme myös itse vai­kut­taa ener­gia­las­kum­me lop­pu­sum­maan

27.07.2022 06:00
Tilaajille
Aurinkosähkön suosio hyppäsi – Oomin mukaan aurinkosähköjärjestelmien myynti voi tänä vuonna tuplaantua

Au­rin­ko­säh­kön suosio hyppäsi – Oomin mukaan au­rin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mien myynti voi tänä vuonna tup­laan­tua

25.03.2022 09:00
Tilaajille
Villen mielestä syy kohoaviin energiahintoihin on ylimitoitetut, liian lyhyelle aikavälille määritellyt poliittiset päätökset: "Meillä ei ole vielä tarjolla korvaavaa teknologiaa tarpeeksi edullisesti ja riittävästi."
Kolumni

Villen mie­les­tä syy ko­hoa­viin ener­gia­hin­toi­hin on yli­mi­toi­te­tut, liian ly­hyel­le ai­ka­vä­lil­le mää­ri­tel­lyt po­liit­ti­set pää­tök­set: "Meillä ei ole vielä tar­jol­la kor­vaa­vaa tek­no­lo­giaa tar­peek­si edul­li­ses­ti ja riit­tä­väs­ti."

22.10.2021 11:36
Tilaajille
Pekka iloitsee sähkön siirtohintoja hillitsevästä lakiesityksestä – muitakin asumisen kustannuksia tulisi hänen mielestään kohtuullistaa
Kolumni

Pekka iloit­see sähkön siir­to­hin­to­ja hil­lit­se­väs­tä la­ki­esi­tyk­ses­tä – mui­ta­kin asu­mi­sen kus­tan­nuk­sia tulisi hänen mie­les­tään koh­tuul­lis­taa

03.02.2021 07:25