Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sähkön hinta
Mitä tilalle, kun Kempeleessä asuvien Savolaisten sähkösopimus päättyy elokuussa? "Kävi hyvä tuuri, että saimme pitkään sähköä hyvään hintaan"

Mitä ti­lal­le, kun Kem­pe­lees­sä asuvien Sa­vo­lais­ten säh­kö­so­pi­mus päättyy elo­kuus­sa? "Kävi hyvä tuuri, että saimme pitkään sähköä hyvään hin­taan"

17.07.2023 11:00
Tilaajille
Ennuste kertoo, milloin pyykinpesu onnistuu halvimmalla – Oulussa kehitetty malli ennakoi sähkön hintaa tuulen ja auringonpaisteen avulla

Ennuste kertoo, milloin pyy­kin­pe­su on­nis­tuu hal­vim­mal­la – Oulussa ke­hi­tet­ty malli ennakoi sähkön hintaa tuulen ja au­rin­gon­pais­teen avulla

12.07.2023 13:00
Tilaajille
Yli 50 vuotta kestäneen parisuhteen salaisuus on molemminpuolinen jatina, naurahtavat lumijokiset Aino ja Seppo Lainekallio

Yli 50 vuotta kes­tä­neen pa­ri­suh­teen sa­lai­suus on mo­lem­min­puo­li­nen jatina, nau­rah­ta­vat lu­mi­jo­ki­set Aino ja Seppo Lai­ne­kal­lio

26.02.2023 18:00
Tilaajille
Kyselytunti toi vastauksen 14 kysymykseen – Tyrnävän valtuusto testasi uutta tiedotustapaa

Ky­se­ly­tun­ti toi vas­tauk­sen 14 ky­sy­myk­seen – Tyr­nä­vän val­tuus­to testasi uutta tie­do­tus­ta­paa

20.02.2023 20:19
Tilaajille
Oomi laskee hintoja myös huhtikuusta eteenpäin – jatkuvissa sopimuksissa sähkön hinta on vajaat 20 senttiä

Oomi laskee hintoja myös huh­ti­kuus­ta eteen­päin – jat­ku­vis­sa so­pi­muk­sis­sa sähkön hinta on vajaat 20 senttiä

06.02.2023 12:53
Oomi laskee kalliiden sähkösopimusten hintaa määräajaksi noin 25 senttiin, myös tammikuun hinta laskee takautuvasti – koskee "merkittävää määrää" asiakkaista

Oomi laskee kal­lii­den säh­kö­so­pi­mus­ten hintaa mää­rä­ajak­si noin 25 sent­tiin, myös tam­mi­kuun hinta laskee ta­kau­tu­vas­ti – koskee "mer­kit­tä­vää määrää" asiak­kais­ta

02.02.2023 19:00
Tilaajille
Neljännes kotitalouksista on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin sähkön hinnan nousun vuoksi – yli puolet on joutunut muuttamaan kulutustottumuksiaan

Nel­jän­nes ko­ti­ta­louk­sis­ta on jou­tu­nut ta­lou­del­li­siin vai­keuk­siin sähkön hinnan nousun vuoksi – yli puolet on jou­tu­nut muut­ta­maan ku­lu­tus­tot­tu­muk­siaan

28.01.2023 15:00
Tilaajille
Kannattiko villasukissa värjöttely loppuvuodesta? Selvitimme, miten  suomalaiset onnistuivat välttämään sähköpulan säästötoimilla

Kan­nat­ti­ko vil­la­su­kis­sa vär­jöt­te­ly lop­pu­vuo­des­ta? Sel­vi­tim­me, miten suo­ma­lai­set on­nis­tui­vat vält­tä­mään säh­kö­pu­lan sääs­tö­toi­mil­la

22.01.2023 18:01
Tilaajille
Alle 90 euron sähkölaskuun ei heru tukea – kokosimme tärkeimmät tiedot tarjolla olevista tukimuodoista

Alle 90 euron säh­kö­las­kuun ei heru tukea – ko­ko­sim­me tär­keim­mät tiedot tar­jol­la ole­vis­ta tu­ki­muo­dois­ta

11.01.2023 15:00
Tilaajille
Kempeleläisen moottoripyöräkerhon sähkölaskusta tuli liian iso: toimitalon kustannuksista vastaa nyt kunta, mutta mikä on rakennuksen kohtalo?

Kem­pe­le­läi­sen moot­to­ri­pyö­rä­ker­hon säh­kö­las­kus­ta tuli liian iso: toi­mi­ta­lon kus­tan­nuk­sis­ta vastaa nyt kunta, mutta mikä on ra­ken­nuk­sen koh­ta­lo?

02.01.2023 06:12
Tilaajille
Oomi laskee sähkön kuluttajahintaa kylmimmän talven ajaksi – väliaikainen hinnan alennus voimassa kolme kuukautta

Oomi laskee sähkön ku­lut­ta­ja­hin­taa kyl­mim­män talven ajaksi – vä­li­ai­kai­nen hinnan alennus voi­mas­sa kolme kuu­kaut­ta

23.12.2022 09:46
Kansalaisten avuksi on tultava, toteaa eurooppa- ja ohjausministeri Tytti Tuppurainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sa­lais­ten avuksi on tul­ta­va, toteaa eu­roop­pa- ja oh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen

21.12.2022 06:34
Tilaajille
Risto vastaa Laurin kirjoitukseen: "Yrityksen liiketoiminnan, myös osuuskunnan, vastuulliseen hoitamiseen liittyy riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Risto vastaa Laurin kir­joi­tuk­seen: "Y­ri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan, myös osuus­kun­nan, vas­tuul­li­seen hoi­ta­mi­seen liittyy riskien tun­nis­ta­mi­nen ja niihin va­rau­tu­mi­nen"

14.12.2022 08:21
Tilaajille
Lauri haluaa sähkön hinnasta perusteluja: "Tällaiset 400 prosentin korotukset pitää perustella numeroilla, eikä ylimalkaisilla toteamuksilla markkinoiden epävarmuudesta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lauri haluaa sähkön hin­nas­ta pe­rus­te­lu­ja: "Täl­lai­set 400 pro­sen­tin ko­ro­tuk­set pitää pe­rus­tel­la nu­me­roil­la, eikä yli­mal­kai­sil­la to­tea­muk­sil­la mark­ki­noi­den epä­var­muu­des­ta"

14.12.2022 08:20
Tilaajille
Oulun Seudun Sähkö tarjoaa halpaa sähköä, mutta vain jäsenilleen – jäsenalennukset onnistuvat oman sähköntuotannon tuloilla

Oulun Seudun Sähkö tarjoaa halpaa sähköä, mutta vain jä­se­nil­leen – jä­sen­alen­nuk­set on­nis­tu­vat oman säh­kön­tuo­tan­non tu­loil­la

01.12.2022 11:00
Tilaajille
Oulun Seudun Sähkön asiakkaat voivat ajastaa vesivaraajansa lämpiämään yömyöhään, jolloin sähkö on edullisinta

Oulun Seudun Sähkön asiak­kaat voivat ajastaa ve­si­va­raa­jan­sa läm­piä­mään yö­myö­hään, jolloin sähkö on edul­li­sin­ta

18.11.2022 12:22
Oulun Seudun Sähkö varautuu kiertäviin sähkökatkoksiin – kotitaloudet olisivat sähköttä pisimmillään kaksi tuntia

Oulun Seudun Sähkö va­rau­tuu kier­tä­viin säh­kö­kat­kok­siin – ­ko­ti­ta­lou­det oli­si­vat säh­köt­tä pi­sim­mil­lään kaksi tuntia

05.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Ledit eivät juuri kuluta sähköä, mutta turha niitä on polttaa päivällä tai keskellä yötä

Ledit eivät juuri kuluta sähköä, mutta turha niitä on polttaa päi­väl­lä tai kes­kel­lä yötä

31.10.2022 15:00
Tilaajille
Tavallisen kuluttajan sähkölaskuun tulossa pieni helpotus: Fingrid jättää perimättä kantaverkkomaksuja

Ta­val­li­sen ku­lut­ta­jan säh­kö­las­kuun tulossa pieni hel­po­tus: Fingrid jättää pe­ri­mät­tä kan­ta­verk­ko­mak­su­ja

18.10.2022 11:00
Tilaajille
"Sähköjärjestelmän tulee toimia ihmistä varten, ei toisinpäin" – Mari-Leena Talvitie haluaa selvittää sähkön markkinamallin muutostarpeet
Kolumni

"Säh­kö­jär­jes­tel­män tulee toimia ihmistä varten, ei toi­sin­päin" – Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie haluaa sel­vit­tää sähkön mark­ki­na­mal­lin muu­tos­tar­peet

12.10.2022 06:57