NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Harrastukset
Viimeisin 12 tuntia
Hannun aloitteessa kannustetaan ikäihmisiä liikkeelle, Kaisan aloitteessa toivotaan Kirkonkylälle ilmoitustaulua – perusturvan osalta  harkitaan erityistilintarkastusta

Hannun aloit­tees­sa kan­nus­te­taan ikä­ih­mi­siä liik­keel­le, Kaisan aloit­tees­sa toi­vo­taan Kir­kon­ky­läl­le il­moi­tus­tau­lua – pe­rus­tur­van osalta har­ki­taan eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus­ta

05.06.2023 21:52
Tilaajille
Viikko
Uimalla voi tehdä vaikka yönylivaelluksia, kunhan tietää mitä tekee – Päivi Pälvimäen neuvoilla pääset alkuun

Uimalla voi tehdä vaikka yö­ny­li­vael­luk­sia, kunhan tietää mitä tekee – Päivi Päl­vi­mäen neu­voil­la pääset alkuun

04.06.2023 15:00
Tilaajille
Aatu ja Eemeli halusivat kokeilla ampumista ennen astumista puolustusvoimien palvelukseen – Kempeleen apumaradan avoimet ovet vetivät runsaasti kiinnostuineita

Aatu ja Eemeli ha­lu­si­vat ko­keil­la am­pu­mis­ta ennen as­tu­mis­ta puo­lus­tus­voi­mien pal­ve­luk­seen – Kem­pe­leen apu­ma­ra­dan avoimet ovet vetivät run­saas­ti kiin­nos­tui­nei­ta

02.06.2023 13:00
Tilaajille
Uutta yhdistystoimijaa ei saisi heti lannistaa kaikilla mahdollisilla vastuutehtävillä – Ensin tulee juurruttaa, huomauttaa Sauli
Kolumni

Uutta yh­dis­tys­toi­mi­jaa ei saisi heti lan­nis­taa kai­kil­la mah­dol­li­sil­la vas­tuu­teh­tä­vil­lä – Ensin tulee juur­rut­taa, huo­maut­taa Sauli

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Päivittäin pyöräilevä Tuomas kannustaa valitsemaan peltilehmän sijaan putkiratsun
Kolumni

Päi­vit­täin pyö­räi­le­vä Tuomas kan­nus­taa va­lit­se­maan pel­ti­leh­män sijaan put­ki­rat­sun

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tyrnävän ja Temmeksen eläkeläiset käyvät vuoroin vieraissa – laulua, retkiä ja yhteisaterioita

Tyr­nä­vän ja Tem­mek­sen elä­ke­läi­set käyvät vuoroin vie­rais­sa – laulua, retkiä ja yh­teis­ate­rioi­ta

29.05.2023 09:00
Tilaajille
Temmeksellä ideoita ja aktiivisuutta riittää: kymmenvuotias kyläyhdistys avaa tänä kesänä matkaparkin ja suunnittelee pumptrack-radan rakentamista

Tem­mek­sel­lä ideoita ja ak­tii­vi­suut­ta riit­tää: kym­men­vuo­tias ky­lä­yh­dis­tys avaa tänä kesänä mat­ka­par­kin ja suun­nit­te­lee pumpt­rack-ra­dan ra­ken­ta­mis­ta

28.05.2023 20:14
Tilaajille
LC Kempele Sampola jatkaa ahkeraa palvelemista – 40-vuotias klubi lahjoitti ennätyssumman hyväntekeväisyyteen

LC Kempele Sampola jatkaa ahkeraa pal­ve­le­mis­ta – 40-vuo­tias klubi lah­joit­ti en­nä­tys­sum­man hy­vän­te­ke­väi­syy­teen

26.05.2023 18:00
Tilaajille
Oulun osallistuvan budjetoinnin äänestysaika päättyy sunnuntaina – Oulunsaloon on ehdotettu pumptrack-rataa sekä Viljapuistoon esteettömiä penkkejä

Oulun osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ää­nes­tys­ai­ka päättyy sun­nun­tai­na – Ou­lun­sa­loon on eh­do­tet­tu pumpt­rack-ra­taa sekä Vil­ja­puis­toon es­teet­tö­miä penk­ke­jä

25.05.2023 15:00
Tilaajille
Sarjanousu onnistui sittenkin – tulevalla kaudella lumijokinen SS Kanuuna pelaa miesten 2. divarissa

Sar­ja­nou­su on­nis­tui sit­ten­kin – tu­le­val­la kau­del­la lu­mi­jo­ki­nen SS Kanuuna pelaa miesten 2. di­va­ris­sa

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Eristyneisyys ja pieni yhteisö kiehtoivat Hailuotoon saapunutta, madridilaista Mateoa – "Koen olevani samankaltainen pohjoismaalaisten kanssa, rento"

Eris­ty­nei­syys ja pieni yhteisö kieh­toi­vat Hai­luo­toon saa­pu­nut­ta, mad­ri­di­lais­ta Mateoa – "Koen olevani sa­man­kal­tai­nen poh­jois­maa­lais­ten kanssa, rento"

23.05.2023 18:00
Tilaajille
Tyrnävä jakoi ison nipun avustuksia – yhteissumma yli 36 000 euroa

Tyrnävä jakoi ison nipun avus­tuk­sia – yh­teis­sum­ma yli 36 000 euroa

23.05.2023 13:00
Kempeleläiset kuntoilijat tempaisivat keräämällä 11 pussia roskia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kem­pe­le­läi­set kun­toi­li­jat tem­pai­si­vat ke­rää­mäl­lä 11 pussia roskia

23.05.2023 12:08
Hyvinvointipäivä puuroineen ja tietoiskuineen veti Lakeustalolle väkeä – "Tultiin katsomaan, tuleeko täällä vastaan jotain jänskää"

Hy­vin­voin­ti­päi­vä puu­roi­neen ja tie­to­is­kui­neen veti La­keus­ta­lol­le väkeä – "Tul­tiin kat­so­maan, tuleeko täällä vastaan jotain jäns­kää"

23.05.2023 11:00
Tilaajille
Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mustarastasta? Testasimme kahta suosittua sovellusta, jotka tunnistavat lintuja äänestä

Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mus­ta­ras­tas­ta? Tes­ta­sim­me kahta suo­sit­tua so­vel­lus­ta, jotka tun­nis­ta­vat lintuja äänestä

22.05.2023 16:00
Tilaajille
Katso video: Viljo Kinnunen on nuori klassisen kitaran taitaja – "Klassisessa musiikissa on rauhoittava ääni ja se ottaa mukavasti korvaan"

Katso video: Viljo Kin­nu­nen on nuori klas­si­sen kitaran taitaja – "K­las­si­ses­sa mu­sii­kis­sa on rau­hoit­ta­va ääni ja se ottaa mu­ka­vas­ti kor­vaan"

21.05.2023 18:00
Tilaajille
Ruutikankaan ampumaurheilukeskus on vielä kesken, mutta kilpailukausi on jo käynnistynyt kiihkeänä – jopa yksipäiväisten sporting-kisojen ilmoittautuminen piti sulkea ennenaikaisesti

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus on vielä kesken, mutta kil­pai­lu­kau­si on jo käyn­nis­ty­nyt kiih­keä­nä – jopa yk­si­päi­väis­ten spor­ting-ki­so­jen il­moit­tau­tu­mi­nen piti sulkea en­nen­ai­kai­ses­ti

17.05.2023 17:00
Tilaajille
Kempeleen Eläkeliitto juhli kotikutoisesti omin voimin – ansiomerkillä palkittiin kolmea jäsentä

Kem­pe­leen Elä­ke­liit­to juhli ko­ti­ku­toi­ses­ti omin voimin – an­sio­mer­kil­lä pal­kit­tiin kolmea jäsentä

15.05.2023 13:00
Tilaajille
Tutkimus vahvistaa: Jos haluaa maksimoida liikunnan hyödyt, kannattaa lenkin jälkeen lähteä löylyihin – yhteisvaikutus hyväksi verisuonille

Tut­ki­mus vah­vis­taa: Jos haluaa mak­si­moi­da lii­kun­nan hyödyt, kan­nat­taa lenkin jälkeen lähteä löy­lyi­hin – yh­teis­vai­ku­tus hyväksi ve­ri­suo­nil­le

13.05.2023 15:00
Päivätyöstään luopuva Markku haluaa lapset ja nuoret seikkailemaan – Liisanlinnan yhteyteen rakentuu alatemmesläisten partiolaisten uusi kotipesä

Päi­vä­työs­tään luopuva Markku haluaa lapset ja nuoret seik­kai­le­maan – Lii­san­lin­nan yh­tey­teen ra­ken­tuu ala­tem­mes­läis­ten par­tio­lais­ten uusi ko­ti­pe­sä

12.05.2023 18:00 2
Tilaajille