Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Harrastukset
Viimeisin 24 tuntia

Ou­lun­sa­lon kirkon ym­pä­ris­tö täyttyi taas Poké­mon-met­säs­tä­jis­tä – "Tämän pelin yh­tei­söl­li­syys kantaa pit­käl­le"

19.09.2021 14:06
Tilaajille
Kuukausi

Kem­pe­le­läi­sen Valto Sa­lon­pe­rän ko­koel­mas­sa on pel­käs­tään pos­ti­merk­ke­jä yli kaksi mil­joo­naa – lauan­tai­na hän myi "y­li­mää­räi­siä" Kem­pe­leen Nuo­ri­so­seural­la jär­jes­te­tys­sä har­ras­ta­jien koh­taa­mi­ses­sa

18.09.2021 15:34
Tilaajille

Var­ja­kan kylä Ou­lun­sa­los­sa pääsi kolmen parhaan jouk­koon Poh­jois-Poh­jan­maan Vuoden Kylä -kil­pai­lus­sa - tu­le­vai­suu­des­sa ky­lä­yh­dis­tys ja kenties koko kylä tun­ne­taan War­jak­ka­na

17.09.2021 12:03
Tilaajille

Val­ja­kol­li­nen sa­mo­je­din-hy­myä – Katso ihanat videot Halista ja Tui­tus­ta sekä koi­ra­val­ja­kon yh­teis­työs­tä

28.08.2021 06:00
Tilaajille
Samojedipennut Hali ja Tuittu kasvavat hyvää vauhtia täydentämään Hangenhelmen kennelin valjakkoa

Sa­mo­je­di­pen­nut Hali ja Tuittu kas­va­vat hyvää vauhtia täy­den­tä­mään Han­gen­hel­men ken­ne­lin val­jak­koa

27.08.2021 09:41
Tilaajille
Hangenhelmen valjakko näyttää vauhdin mallia Lumijoen Ylipäässä

Han­gen­hel­men val­jak­ko näyttää vauhdin mallia Lu­mi­joen Yli­pääs­sä

27.08.2021 05:01
Tilaajille

Rie­mu­kas­ta ja reilua fu­tis­ta! – "­Näil­lä ken­til­lä on po­ten­tiaa­lia jär­jes­tää isom­pia­kin tur­nauk­sia!"

26.08.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

On eräs asia, jota ilman Saara ei oikein pärjää

25.08.2021 08:37
Tilaajille
Vanhemmat

Kun­nos­tuk­seen meni talvi ja puolet kesää: Ristoa ja Kalevia jän­nit­ti, miltä pressun alla vuosia säi­ly­tet­ty vanha vos­sik­ka näyt­täi­si nyt – ­hii­ren­pe­siä ei onneksi löy­ty­nyt

07.08.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Sama kaiku on as­kel­ten: J o 7-9-vuo­tiaat su­den­pen­nut har­joit­te­le­vat te­ke­mään asioita yh­tei­sen hyvän eteen ja päät­tä­mään asiois­ta yh­des­sä, täh­den­tää Mari

28.07.2021 06:00
Tilaajille

Kem­pe­le­läi­sel­le Noo­ral­le uinti on tärkeä har­ras­tus – kesällä hän har­joit­te­lee luon­non­ve­sis­sä ja ur­hei­lee koko perheen kanssa

22.07.2021 18:04
Tilaajille

Kem­pe­lees­sä käyn­nis­tyi laa­tik­ko­vil­je­ly­ko­kei­lu ke­sä­kuus­sa – Siiran per­hees­sä vil­je­ly­vas­tuu­ta kan­ne­taan kolmen naisen voimin

21.07.2021 09:00
Tilaajille

Lapsia ei sade pi­dät­te­le – ­Vi­hi­luo­don lii­kun­ta­ker­ho ko­koon­tuu sa­de­va­rauk­sel­la, mutta in­nok­kaim­mat tulevat pai­kal­le pie­nes­tä sa­de­kuu­ros­ta huo­li­mat­ta

15.07.2021 06:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvin suun­ni­tel­tu lii­kun­ta­paik­ka on kuin puo­lek­si tehty, kir­joit­taa lu­mi­jo­ki­nen Heikki Laurila

22.06.2021 15:37
Tilaajille

"Si­vu­vau­nus­sa sai hyvät unet" - Raili Pyykkö on istunut kym­me­niä tu­han­sia ki­lo­met­re­jä moot­to­ri­pyö­rän si­vu­vau­nun kyy­dis­sä, eikä tur­val­li­sem­paa mat­ka­ta­paa löydy hänen mie­les­tään

30.04.2021 19:02
Tilaajille

Jaossa mil­joo­na euroa nuorten har­ras­tus- ja ke­sä­toi­min­nan li­sää­mi­sek­si, josta 77 000 euroa Poh­jois-Poh­jan­maal­le – haku auki 15. tou­ko­kuu­ta saakka

26.04.2021 06:26
Tilaajille

Si­sa­ruk­set Maija, Hilla ja Emma van­no­vat sa­li­ban­dyn nimeen –TyP­Siin tulisi pe­laa­jia ovista ja ik­ku­nois­ta

16.04.2021 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kem­pe­le­läi­nen Saija Kivelä muis­tut­taa, että ko­ti­kun­nas­sa on hyvä har­ras­taa: "Kunnan avus­tus­toi­min­nas­sa tulee olla lä­pi­nä­ky­vät ja avoimet pe­riaat­teet, joilla avus­tuk­sia jae­taan, jotta ne oli­si­vat ta­sa­puo­li­sia kai­kil­le jär­jes­töil­le"

26.02.2021 09:00
Tilaajille

Alle kou­lu­ikäis­ten tulisi uuden suo­si­tuk­sen mukaan liikkua kolme tuntia päi­väs­sä: "Liik­ku­mi­nen ei tässä tar­koi­ta vain sitä, että ve­de­tään verk­ka­rit päälle ja läh­de­tään hi­koi­le­maan"

25.02.2021 08:30
Tilaajille

La­keu­del­le lä­jä­päin mak­sut­to­mia har­ras­tus­paik­ko­ja

18.02.2021 09:00
Tilaajille