Harrastukset
Viimeisin tunti
Kempeleläinen Saija Kivelä muistuttaa, että kotikunnassa on hyvä harrastaa: "Kunnan avustustoiminnassa tulee olla läpinäkyvät ja avoimet periaatteet, joilla avustuksia jaetaan, jotta ne olisivat tasapuolisia kaikille järjestöille"
Lukijalta Mielipide Saija Kivelä

Kem­pe­le­läi­nen Saija Kivelä muis­tut­taa, että ko­ti­kun­nas­sa on hyvä har­ras­taa: "Kunnan avus­tus­toi­min­nas­sa tulee olla lä­pi­nä­ky­vät ja avoimet pe­riaat­teet, joilla avus­tuk­sia jae­taan, jotta ne oli­si­vat ta­sa­puo­li­sia kai­kil­le jär­jes­töil­le"

09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Alle kouluikäisten tulisi uuden suosituksen mukaan liikkua kolme tuntia päivässä: "Liikkuminen ei tässä tarkoita vain sitä, että vedetään verkkarit päälle ja lähdetään hikoilemaan"

Alle kou­lu­ikäis­ten tulisi uuden suo­si­tuk­sen mukaan liikkua kolme tuntia päi­väs­sä: "Liik­ku­mi­nen ei tässä tar­koi­ta vain sitä, että ve­de­tään verk­ka­rit päälle ja läh­de­tään hi­koi­le­maan"

25.02.2021 08:30
Tilaajille
Lakeudelle läjäpäin maksuttomia harrastuspaikkoja

La­keu­del­le lä­jä­päin mak­sut­to­mia har­ras­tus­paik­ko­ja

18.02.2021 09:00
Tilaajille
Vesa haluaa purkaa nuorten harrastustoiminnan rajoitteita, mutta se edellyttää, että jokainen noudattaa koronaohjeistuksia
Kolumni Vesa Anttila

Vesa haluaa purkaa nuorten har­ras­tus­toi­min­nan ra­joit­tei­ta, mutta se edel­lyt­tää, että jo­kai­nen nou­dat­taa ko­ro­na­oh­jeis­tuk­sia

03.02.2021 15:05
Limingan kunta sai 58 000 euroa lasten ja nuorten harrastustoimintaan kevätlukukaudelle

Li­min­gan kunta sai 58 000 euroa lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan ke­vät­lu­ku­kau­del­le

07.01.2021 20:13
Liminkalaisella Rauhalan perheellä riittää viikossa puuhaa, mutta lepopäiviäkin mahtuu urheilu- ja kulttuuriharrastusten väliin

Li­min­ka­lai­sel­la Rau­ha­lan per­heel­lä riittää vii­kos­sa puuhaa, mutta le­po­päi­viä­kin mahtuu ur­hei­lu- ja kult­tuu­ri­har­ras­tus­ten väliin

04.12.2020 09:00
Tilaajille
Lapsille ja nuorille mahdollisuus järjestää maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän päätteeksi – kuntien tulee jättää hakemus Harrastamisen Suomen mallin pilottiin tänään

Lap­sil­le ja nuo­ril­le mah­dol­li­suus jär­jes­tää mak­su­ton­ta har­ras­tus­toi­min­taa kou­lu­päi­vän päät­teek­si – kuntien tulee jättää hakemus Har­ras­ta­mi­sen Suomen mallin pi­lot­tiin tänään

02.12.2020 15:04
Tilaajille
Heluna, Irja, Perho ja Kehrä – ne kaikki löytyvät Iljanan Liisan hyllystä

Heluna, Irja, Perho ja Kehrä – ne kaikki löy­ty­vät Iljanan Liisan hyl­lys­tä

28.11.2020 12:00
Tilaajille
"Lapset haaveilivat vakaasta ja riittävästä toimeentulosta, vanhempien työpaikkojen säilymisestä sekä vanhempiensa taloudellisesta tukemisesta" – Tuija Maijanen kertoo Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni -kyselyn tuloksista
Kolumni Tuija Maijanen

"Lapset haa­vei­li­vat va­kaas­ta ja riit­tä­väs­tä toi­meen­tu­los­ta, van­hem­pien työ­paik­ko­jen säi­ly­mi­ses­tä sekä van­hem­pien­sa ta­lou­del­li­ses­ta tu­ke­mi­ses­ta" – Tuija Mai­ja­nen kertoo Pe­las­ta­kaa Lapset ry:n Lapsen ääni -ky­se­lyn tu­lok­sis­ta

25.11.2020 07:52
Tilaajille
Joillekin lapsille instrumentin soittamisen innostajana on orkesteritoiminta, ja sen tietävät muun muassa 12-vuotias Inga ja 13-vuotias Saaga

Joil­le­kin lap­sil­le inst­ru­men­tin soit­ta­mi­sen in­nos­ta­ja­na on or­kes­te­ri­toi­min­ta, ja sen tie­tä­vät muun muassa 12-vuo­tias Inga ja 13-vuo­tias Saaga

07.11.2020 15:07
Tilaajille
Annin ja Pirjon taiteen tekeminen lopahti eri syistä, mutta nyt molemmat puhkuvat uutta intoa – "Pitkän koronakevään jälkeen tuntuu, että nyt voi taas hengittää"

Annin ja Pirjon taiteen te­ke­mi­nen lopahti eri syistä, mutta nyt mo­lem­mat puh­ku­vat uutta intoa – "Pitkän ko­ro­na­ke­vään jälkeen tuntuu, että nyt voi taas hen­git­tää"

23.10.2020 12:06
Tilaajille
Paikalliskamppailu liminkalaisten ja oulunsalolaisten kesken päätyi KISE:n voittoon –" Derby-ottelut ovat aina mukavia, kun vastassa on tuttuja jätkiä"

Pai­kal­lis­kamp­pai­lu li­min­ka­lais­ten ja ou­lun­sa­lo­lais­ten kesken päätyi KISE:n voit­toon –" Der­by-ot­te­lut ovat aina mu­ka­via, kun vas­tas­sa on tuttuja jätkiä"

20.10.2020 14:15
Tilaajille