Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Harrastukset
Kuukausi ja vanhemmat
Kyselyn mukaan tuposlaisille mopoilijoille maistuu paremmin kotityöt kuin lukeminen

Kyselyn mukaan tu­pos­lai­sil­le mo­poi­li­joil­le maistuu pa­rem­min ko­ti­työt kuin lu­ke­mi­nen

31.01.2023 13:00
Linnanmaan ja Oulunsalon jäähallit pysyvät kesällä kiinni lähes neljän kuukauden ajan energian säästämiseksi – hallien kulut olleet talvella kymmeniä tuhansia euroja

Lin­nan­maan ja Ou­lun­sa­lon jää­hal­lit pysyvät kesällä kiinni lähes neljän kuu­kau­den ajan ener­gian sääs­tä­mi­sek­si – hallien kulut olleet tal­vel­la kym­me­niä tu­han­sia euroja

26.01.2023 18:00
Tilaajille
Oulunsalon Pallo sai Petristä uuden valmennuspäällikön – "Tässä on hyvät lähtökohdat kehittää toimintaa"

Ou­lun­sa­lon Pallo sai Pet­ris­tä uuden val­men­nus­pääl­li­kön – "Tässä on hyvät läh­tö­koh­dat ke­hit­tää toi­min­taa"

25.01.2023 06:00
Tilaajille
Tyrnävän reserviläiset juhli kuusikymppisiä – vuosiin on mahtunut talkoita, ampumakisoja, kursseja, väestönsuojelua ja rakentamisprojekteja

Tyr­nä­vän re­ser­vi­läi­set juhli kuu­si­kymp­pi­siä – ­vuo­siin on mah­tu­nut tal­koi­ta, am­pu­ma­ki­so­ja, kurs­se­ja, väes­tön­suo­je­lua ja ra­ken­ta­mis­pro­jek­te­ja

24.01.2023 11:00
Tilaajille
Kempele sopi romun täyttämän Kalliomontun uimapaikan pohjan siivouksesta sukeltajien kanssa

Kempele sopi romun täyt­tä­män Kal­lio­mon­tun ui­ma­pai­kan pohjan sii­vouk­ses­ta su­kel­ta­jien kanssa

23.01.2023 19:13
Tyrnävän omatoimikirjasto käyttöön alkuvuodesta – käyttösäännöt koskevat omatoimikirjaston lisäksi myös kirjakaappeja

Tyr­nä­vän oma­toi­mi­kir­jas­to käyt­töön al­ku­vuo­des­ta – ­käyt­tö­sään­nöt kos­ke­vat oma­toi­mi­kir­jas­ton lisäksi myös kir­ja­kaap­pe­ja

22.01.2023 15:00
Lyydia päätyi opiskelijalehtien kautta viestinnän asiantuntijaksi Hyvinvointiala Hali ry:lle – “Tavallaan ajauduin vaikuttamaan”

Lyydia päätyi opis­ke­li­ja­leh­tien kautta vies­tin­nän asian­tun­ti­jak­si Hy­vin­voin­ti­ala Hali ry:lle – “Ta­val­laan ajau­duin vai­kut­ta­maan”

20.01.2023 06:00
Tilaajille
Lithoviuksen sukuseura ja sukukirja perusteilla – tarinoita kaivataan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lit­ho­viuk­sen su­ku­seu­ra ja su­ku­kir­ja pe­rus­teil­la – ta­ri­noi­ta kai­va­taan

18.01.2023 16:03
Tilaajille
"Yksilöiden terveyttä edistäviin valintapäätöksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa kannustamalla, innostamalla, mahdollistamalla ja valistamalla", muistuttaa Tuomas Lohi
Kolumni

"Yk­si­löi­den ter­veyt­tä edis­tä­viin va­lin­ta­pää­tök­siin voidaan kui­ten­kin vai­kut­taa kan­nus­ta­mal­la, in­nos­ta­mal­la, mah­dol­lis­ta­mal­la ja va­lis­ta­mal­la", muis­tut­taa Tuomas Lohi

18.01.2023 06:01
Heidi aloitti Lumijoen liikunta- ja hyvinvointikoordinaattorina – liikkumisesta tulee äkkiä tapa, viisi minuuttia päivässä on hyvä alku

Heidi aloitti Lu­mi­joen lii­kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri­na – liik­ku­mi­ses­ta tulee äkkiä tapa, viisi mi­nuut­tia päi­väs­sä on hyvä alku

18.01.2023 06:00
Tilaajille
Heli suree arvorakennusten alennustilaa: "Toivottavasti tulee vielä aika, jolloin niin uusia kuin vanhojakin rakennuksia halutaan vaalia – ei hankkiutua niistä eroon"
Kolumni

Heli suree ar­vo­ra­ken­nus­ten alen­nus­ti­laa: "Toi­vot­ta­vas­ti tulee vielä aika, jolloin niin uusia kuin van­ho­ja­kin ra­ken­nuk­sia ha­lu­taan vaalia – ei hank­kiu­tua niistä eroon"

18.01.2023 06:00
Tilaajille
Sekä Liminka että Lumijoki hyväksyivät Ruutikunnat Oy:n sopimusluonnokset – Liminka haluaa työryhmistä määräaikaisia

Sekä Liminka että Lu­mi­jo­ki hy­väk­syi­vät Ruu­ti­kun­nat Oy:n so­pi­mus­luon­nok­set – Liminka haluaa työ­ryh­mis­tä mää­rä­ai­kai­sia

19.01.2023 16:02
Tilaajille
Oulunsalon Nuorisoseuralla tanssitaan lasten tahtiin – innokkaimmat pukevat harjoituksiin prinsessamekon, mutta tanssin aloittamiseen riittää tossut ja väljät vaatteet

Ou­lun­sa­lon Nuo­ri­so­seural­la tans­si­taan lasten tahtiin – in­nok­kaim­mat pukevat har­joi­tuk­siin prin­ses­sa­me­kon, mutta tanssin aloit­ta­mi­seen riittää tossut ja väljät vaat­teet

17.01.2023 15:00
Tilaajille
Jos säät sallivat,  Köykkyrin rinne tehdään viikossa: Lumettamiseen tarvitaan vähintään kymmenen asteen pakkanen sekä luonnon- ja tykkilunta

Jos säät sal­li­vat, Köyk­ky­rin rinne tehdään vii­kos­sa: Lu­met­ta­mi­seen tar­vi­taan vä­hin­tään kym­me­nen asteen pak­ka­nen sekä luon­non- ja tyk­ki­lun­ta

17.01.2023 12:06
Tilaajille
Limingan kunnanhallitus pohtii Ruutikunnat Oy:n perustamisasioita maanantaina – kunnanhallitus luotsaisi ohjausryhmän sijaan yhtiötä

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus pohtii Ruu­ti­kun­nat Oy:n pe­rus­ta­mis­asioi­ta maa­nan­tai­na – kun­nan­hal­li­tus luot­sai­si oh­jaus­ryh­män sijaan yhtiötä

16.01.2023 18:18
Alatemmesläiset keräävät taas voimiaan – Ideointi-illassa kyläläisiä haastetaan miettimään uusia avauksia

Ala­tem­mes­läi­set ke­rää­vät taas voi­miaan – Ideoin­ti-il­las­sa ky­lä­läi­siä haas­te­taan miet­ti­mään uusia avauk­sia

15.01.2023 06:00
Tilaajille
Kan­sal­li­nen Ran­ta­la­keus-hiih­to si­va­koi­tiin nyt Li­min­gan Ran­ta­ky­läs­sä – sää pelotteli vaan ei estänyt hiihtoja, katso kuvagalleria!

Kan­sal­li­nen Ran­ta­la­keus-hiih­to si­va­koi­tiin nyt Li­min­gan Ran­ta­ky­läs­sä – sää pe­lot­te­li vaan ei estänyt hiih­to­ja, katso ku­va­gal­le­ria!

14.01.2023 20:50
Tilaajille
Norsu etsintäkuuluttaa yhdistystoimijoita Jaksamisen jäljellä -hankkeeseen – Ilmoittaudu kokemusasiantuntijaksi!

Norsu et­sin­tä­kuu­lut­taa yh­dis­tys­toi­mi­joi­ta Jak­sa­mi­sen jäl­jel­lä -hank­kee­seen – Il­moit­tau­du ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­jak­si!

12.01.2023 11:00
Ymmärrys terveyden edistämisen vaikutuksista lisää myös liikunta- ja hyvinvointialojen yritysten kasvumahdollisuuksia – kempeleläinen Dynamosali laajensi, jotta kaikki halukkaat sopivat liikkumaan

Ym­mär­rys ter­vey­den edis­tä­mi­sen vai­ku­tuk­sis­ta lisää myös lii­kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­alo­jen yri­tys­ten kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia – kem­pe­le­läi­nen Dy­na­mo­sa­li laa­jen­si, jotta kaikki ha­luk­kaat sopivat liik­ku­maan

12.01.2023 06:00
Tilaajille
Kempele heräsi toimiin, kun Kalliomontun uimapaikan pohjasta paljastui röykkiöittäin romua – "Inhottava ajatus että uidaan paikassa joka on täynnä romua"

Kempele heräsi toi­miin, kun Kal­lio­mon­tun ui­ma­pai­kan poh­jas­ta pal­jas­tui röyk­kiöit­täin romua – "In­hot­ta­va ajatus että uidaan pai­kas­sa joka on täynnä romua"

11.01.2023 18:00
Tilaajille