Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ruutikankaan ampumaurheilukeskus
Jarkko Koskelalla on luja tahtotila saada Ruutikankaasta maailmanluokan ampumaurheilukeskus – "Yhteistyöllä tämä tehdään"

Jarkko Kos­ke­lal­la on luja tah­to­ti­la saada Ruu­ti­kan­kaas­ta maail­man­luo­kan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus – "Yh­teis­työl­lä tämä teh­dään"

11.09.2023 09:49
Tilaajille
Ruutikankaan ampumaurheilukeskus valmistautuu ensimmäisiin isoihin kisoihinsa – Kansainväliset kilpailut vaativat vähintään 400-paikkaista ravintolaa, parkkipaikkoja tulossa 2 000

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus val­mis­tau­tuu en­sim­mäi­siin isoihin ki­soi­hin­sa – Kan­sain­vä­li­set kil­pai­lut vaa­ti­vat vä­hin­tään 400-paik­kais­ta ra­vin­to­laa, park­ki­paik­ko­ja tulossa 2 000

23.07.2023 13:00
Lumijoki aikoo sinetöidä osallistumisensa Ruutikunnat Oy:öön – valtuusto kokoontuu vielä kerran hyväksymään ehdollisen investoinnin ja hyväksymään osakassopimuksen

Lu­mi­jo­ki aikoo si­ne­töi­dä osal­lis­tu­mi­sen­sa Ruu­ti­kun­nat Oy:öön – ­val­tuus­to ko­koon­tuu vielä kerran hy­väk­sy­mään eh­dol­li­sen in­ves­toin­nin ja hy­väk­sy­mään osa­kas­so­pi­muk­sen

21.06.2023 16:00
Tilaajille
Muhoslaisesta Jarkko Koskelasta Ruutikuntien toimitusjohtaja – Koskelalla kokemusta niin media-alalta, yrittäjyydestä ja koulutusalaltakin

Mu­hos­lai­ses­ta Jarkko Kos­ke­las­ta Ruu­ti­kun­tien toi­mi­tus­joh­ta­ja – Kos­ke­lal­la ko­ke­mus­ta niin me­dia-alal­ta, yrit­tä­jyy­des­tä ja kou­lu­tus­alal­ta­kin

20.06.2023 16:36
Tilaajille
Kempeleen kunnanhallitus esittää valtuustolle 100 000 euron sijoitusta Ruutikunnat Oy:hyn – kunta ei halua kuitenkaan osakkaaksi

Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le 100 000 euron si­joi­tus­ta Ruu­ti­kun­nat Oy:hyn – kunta ei halua kui­ten­kaan osak­kaak­si

12.06.2023 19:21 1
Tilaajille
Ääniä oli jaossa Limingan kunnanhallituksen kokouksessa, kun päätettiin ehdokkaista Ruutikunnat Oy:n hallitukseen – myös muissa asioissa eriäviä näkemyksiä

Ääniä oli jaossa Li­min­gan kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa, kun pää­tet­tiin eh­dok­kais­ta Ruu­ti­kun­nat Oy:n hal­li­tuk­seen – myös muissa asiois­sa eriäviä nä­ke­myk­siä

24.05.2023 09:22
Tilaajille
Ruutikankaan ampumaurheilukeskus on vielä kesken, mutta kilpailukausi on jo käynnistynyt kiihkeänä – jopa yksipäiväisten sporting-kisojen ilmoittautuminen piti sulkea ennenaikaisesti

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus on vielä kesken, mutta kil­pai­lu­kau­si on jo käyn­nis­ty­nyt kiih­keä­nä – jopa yk­si­päi­väis­ten spor­ting-ki­so­jen il­moit­tau­tu­mi­nen piti sulkea en­nen­ai­kai­ses­ti

17.05.2023 17:00
Tilaajille
Siikajoki ei innostunut lähtemään Ruutikuntien osakkaaksi

Sii­ka­jo­ki ei in­nos­tu­nut läh­te­mään Ruu­ti­kun­tien osak­kaak­si

09.05.2023 11:35
Tilaajille
Lumijoen talousarvion muutokset käsittelyyn kesäkuussa – Laho ehdotti lumijokisille eskarilaisille älykelloja

Lu­mi­joen ta­lous­ar­vion muu­tok­set kä­sit­te­lyyn ke­sä­kuus­sa – Laho ehdotti lu­mi­jo­ki­sil­le es­ka­ri­lai­sil­le äly­kel­lo­ja

25.04.2023 06:00 2
Tilaajille
Ruutikunnat Oy etsii toimitusjohtajaa Ruutikankaan ampumaurheilukeskukselle – haussa myynnin ja markkinoinnin dynaaminen ammattilainen kehittämään aluetta

Ruu­ti­kun­nat Oy etsii toi­mi­tus­joh­ta­jaa Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kuk­sel­le – haussa myynnin ja mark­ki­noin­nin dy­naa­mi­nen am­mat­ti­lai­nen ke­hit­tä­mään aluetta

13.04.2023 09:59
Liminka myöntää Ruutikunnille tarvittaessa väliaikaista rahoitusta, jotta kisapaikat saadaan kuntoon ennen kesän kilpailuja

Liminka myöntää Ruu­ti­kun­nil­le tar­vit­taes­sa vä­li­ai­kais­ta ra­hoi­tus­ta, jotta ki­sa­pai­kat saadaan kuntoon ennen kesän kil­pai­lu­ja

11.04.2023 15:00
Tilaajille
Ruutikankaan ensimmäisten MM-kisojen järjestelyt täydessä käynnissä – oheispalveluiden kansainvälistämisessä on vielä viilaamista

Ruu­ti­kan­kaan en­sim­mäis­ten MM-ki­so­jen jär­jes­te­lyt täy­des­sä käyn­nis­sä – oheis­pal­ve­lui­den kan­sain­vä­lis­tä­mi­ses­sä on vielä vii­laa­mis­ta

04.04.2023 11:46
Tilaajille
Raahen kaupunginhallitus myönteinen Ruutikunnille – osakkuus etenee vielä valtuustolle

Raahen kau­pun­gin­hal­li­tus myön­tei­nen Ruu­ti­kun­nil­le – osak­kuus etenee vielä val­tuus­tol­le

28.03.2023 08:26
Tilaajille
Ruutikunnat sai ministeriöltä liki 770 000 euron valtionavustuksen

Ruu­ti­kun­nat sai mi­nis­te­riöl­tä liki 770 000 euron val­tion­avus­tuk­sen

24.03.2023 17:32
Laajeneeko Ruutikunnat Oy:n omistuspohja? – Raahe harkitsee, sijoittaako se yhtiöön 150 000 euroa

Laa­je­nee­ko Ruu­ti­kun­nat Oy:n omis­tus­poh­ja? – Raahe har­kit­see, si­joit­taa­ko se yhtiöön 150 000 euroa

23.03.2023 15:00
Tilaajille
Kempele kiinnostunut sijoittamaan Ruutikunnat Oy:hyn 100 000 euroa, mutta ilman osakkuutta

Kempele kiin­nos­tu­nut si­joit­ta­maan Ruu­ti­kun­nat Oy:hyn 100 000 euroa, mutta ilman osak­kuut­ta

07.03.2023 16:48
Tilaajille
Sekä Liminka että Lumijoki hyväksyivät Ruutikunnat Oy:n sopimusluonnokset – Liminka haluaa työryhmistä määräaikaisia

Sekä Liminka että Lu­mi­jo­ki hy­väk­syi­vät Ruu­ti­kun­nat Oy:n so­pi­mus­luon­nok­set – Liminka haluaa työ­ryh­mis­tä mää­rä­ai­kai­sia

19.01.2023 16:02
Tilaajille
Limingan kunnanhallitus valmisteli Ruutikunnat hakemaan ministeriön rahoitusta – Rahoitussuunnitelmaan saajaksi on merkitty Ruutikangas Oy, mutta sitä voi hakea alueen omistaja, sanoo kunnanjohtaja

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus val­mis­te­li Ruu­ti­kun­nat ha­ke­maan mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­ta – Ra­hoi­tus­suun­ni­tel­maan saa­jak­si on mer­kit­ty Ruu­ti­kan­gas Oy, mutta sitä voi hakea alueen omis­ta­ja, sanoo kun­nan­joh­ta­ja

21.12.2022 18:18
Tilaajille
Kunnanhallitukselle esitetään: Ruutikunnat Oy:n perustetaan ripeästi, jotta yhtiö ehtii hakea Ruutikankaalle myönnettyä  liikuntapaikka-avustusta vuoden loppuun mennessä

Kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään: Ruu­ti­kun­nat Oy:n pe­rus­te­taan ri­peäs­ti, jotta yhtiö ehtii hakea Ruu­ti­kan­kaal­le myön­net­tyä  lii­kun­ta­paik­ka-avus­tus­ta vuoden loppuun men­nes­sä

16.12.2022 12:09
Ruutikangas pääsi takaisin liikuntarakentamisen kärkihankkeeksi – Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmassa on ensi vuodelle merkitty 750 000 euroa

Ruu­ti­kan­gas pääsi ta­kai­sin lii­kun­ta­ra­ken­ta­mi­sen kär­ki­hank­keek­si – Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­suun­ni­tel­mas­sa on ensi vuo­del­le mer­kit­ty 750 000 euroa

15.12.2022 12:43