Ruutikankaan ampumaurheilukeskus
Ruutikankaan liittymän rakennustyöt alkavat – tietyöstä aiheutuu jonkin verran haittaa

Ruu­ti­kan­kaan liit­ty­män ra­ken­nus­työt alkavat – tie­työs­tä ai­heu­tuu jonkin verran haittaa

24.05.2022 14:49
Ministeri Antti Kurvinen: Olympiakomitea ja Valtion liikuntaneuvosto eivät puoltaneet Ruutikangasta

Mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen: Olym­pia­ko­mi­tea ja Valtion lii­kun­ta­neu­vos­to eivät puol­ta­neet Ruu­ti­kan­gas­ta

21.01.2022 06:00
Tilaajille
Ruutikankaan ampumaurheilukeskus tippui ministeriön rahoitussuunnitelmasta ja 900 000 jäi ensi vuonna saamatta

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus tippui mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­suun­ni­tel­mas­ta ja 900 000 jäi ensi vuonna saa­mat­ta

22.12.2021 13:52
Tilaajille
Ruutikankaan ampumaurheilukeskukselle isot MM-kisat vuonna 2024 – paikalle odotetaan jopa 600 kisaajaa

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kuk­sel­le isot MM-ki­sat vuonna 2024 – pai­kal­le odo­te­taan jopa 600 ki­saa­jaa

07.12.2021 14:56
Päätoimiittaja-Saulin mielestä Ruutikankaasta on otettava kaikki irti
Pääkirjoitus

Pää­toi­miit­ta­ja-Sau­lin mie­les­tä Ruu­ti­kan­kaas­ta on otet­ta­va kaikki irti

17.11.2021 06:00 1
Tilaajille
"Ei vaadita älyttömiä investointeja, joilla saisi houkuteltua tänne ihmisiä" – Lumijoen valtuustossakin pohdittiin kunnan roolia Ruutikankaan alueen kehittämisessä

"Ei vaadita älyt­tö­miä in­ves­toin­te­ja, joilla saisi hou­ku­tel­tua tänne ih­mi­siä" – Lu­mi­joen val­tuus­tos­sa­kin poh­dit­tiin kunnan roolia Ruu­ti­kan­kaan alueen ke­hit­tä­mi­ses­sä

16.11.2021 08:55
Tilaajille
Limingan valtuusto hyväksyi kunnan mukanaolon Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksen alueen kehittämisessä, kunhan muu rahoitus on kunnossa ja Lumijoen kuntakin osallistuu taloudellisesti

Li­min­gan val­tuus­to hy­väk­syi kunnan mu­ka­na­olon Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kuk­sen alueen ke­hit­tä­mi­ses­sä, kunhan muu ra­hoi­tus on kun­nos­sa ja Lu­mi­joen kun­ta­kin osal­lis­tuu ta­lou­del­li­ses­ti

15.11.2021 18:03
Tilaajille
Kunnanhallitus äänesti: Liminka ei varaa Ruutikankaalle enintään 1,5 miljoonaa euroa – "Ensin on tehtävä tarkemmat suunnitelmat", sanoo vastaesityksen tehnyt Asko Laukkanen

Kun­nan­hal­li­tus ää­nes­ti: Liminka ei varaa Ruu­ti­kan­kaal­le enin­tään 1,5 mil­joo­naa euroa – "Ensin on tehtävä tar­kem­mat suun­ni­tel­mat", sanoo vas­ta­esi­tyk­sen tehnyt Asko Lauk­ka­nen

03.11.2021 22:20
Tilaajille
Mitä muuta kuin ampumista Ruutikankaalle? Limingan kunta työstää oheistoiminnasta uutta yleissuunnitelmaa, masterplania, joka valmistunee elokuussa

Mitä muuta kuin am­pu­mis­ta Ruu­ti­kan­kaal­le? Li­min­gan kunta työstää oheis­toi­min­nas­ta uutta yleis­suun­ni­tel­maa, mas­terp­la­nia, joka val­mis­tu­nee elo­kuus­sa

19.07.2021 09:53
Tilaajille
Miten synnytetään liminkalaisille nykyistä vahvempi me-henki, kysyy kunnanjohtaja Pekka Rajala: "Meillä vastustetaan uutta ja tulevaisuuden mahdollisuuksia"

Miten syn­ny­te­tään li­min­ka­lai­sil­le ny­kyis­tä vah­vem­pi me-hen­ki, kysyy kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajala: "Meillä vas­tus­te­taan uutta ja tu­le­vai­suu­den mah­dol­li­suuk­sia"

28.05.2021 07:18
Tilaajille
Tämä oli aprillipila: Ruutikankaalla saattavat kolmen vuoden päästä kajahdella myös tenorit ja sopraanot –  tuleva ampumaurheilukeskus on mukana italialaisen oopperatalon hankekartoituksessa

Tämä oli ap­ril­li­pi­la: Ruu­ti­kan­kaal­la saat­ta­vat kolmen vuoden päästä ka­jah­del­la myös tenorit ja sop­raa­not – tuleva am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus on mukana ita­lia­lai­sen oop­pe­ra­ta­lon han­ke­kar­toi­tuk­ses­sa

01.04.2021 05:00 1
Ruutikankaalle mahtuisi paljon muutakin kuin ampumaurheilua:  ideointi-illassa nousi esille lukuisia ajatuksia alueen hyödyntämiseksi – myös täysin uutta lajia ehdotettiin

Ruu­ti­kan­kaal­le mah­tui­si paljon muu­ta­kin kuin am­pu­maur­hei­lua: ideoin­ti-il­las­sa nousi esille lu­kui­sia aja­tuk­sia alueen hyö­dyn­tä­mi­sek­si – myös täysin uutta lajia eh­do­tet­tiin

23.03.2021 20:01
Tilaajille
Ruutikankaalle etsitään ideoita ja toimijoita - 30 hehtaaria tapahtumatilaa odottaa äksöniä

Ruu­ti­kan­kaal­le et­si­tään ideoita ja toi­mi­joi­ta - 30 heh­taa­ria ta­pah­tu­ma­ti­laa odottaa äksöniä

22.03.2021 17:00
Tilaajille
Kansanedustaja Juha Pylväs sai tuhdin muistion liminkalaisilta – tapaamisessa esillä Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksen lisäksi saavutettavuus ja elinkeinoelämän kuljetukset

Kan­san­edus­ta­ja Juha Pylväs sai tuhdin muis­tion li­min­ka­lai­sil­ta – ta­paa­mi­ses­sa esillä Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kuk­sen lisäksi saa­vu­tet­ta­vuus ja elin­kei­no­elä­män kul­je­tuk­set

20.01.2021 12:14
Tilaajille
Oulunsalon haulikkoradalle haetaan toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa – "Täällä on kasvanut ja harjoitellut kolme olympiakävijää, joista yksi on hopeamitalisti", kertoo Oulun seudun haulikkoampujien puheenjohtaja Markus Remes

Ou­lun­sa­lon hau­lik­ko­ra­dal­le haetaan tois­tai­sek­si voi­mas­sa olevaa ym­pä­ris­tö­lu­paa – "Täällä on kas­va­nut ja har­joi­tel­lut kolme olym­pia­kä­vi­jää, joista yksi on ho­pea­mi­ta­lis­ti", kertoo Oulun seudun hau­lik­ko­am­pu­jien pu­heen­joh­ta­ja Markus Remes

19.11.2020 09:00
Tilaajille
"Onko Ruutikangas kuntien kannalta brändikäs nimi? – Lumijoen valtuutetut innostuivat keskustelemaan matkailusta ja pohtimaan keinoja saada kuntaan lisää turisteja

"Onko Ruu­ti­kan­gas kuntien kan­nal­ta brän­di­käs nimi? – Lu­mi­joen val­tuu­te­tut in­nos­tui­vat kes­kus­te­le­maan mat­kai­lus­ta ja poh­ti­maan keinoja saada kuntaan lisää tu­ris­te­ja

17.11.2020 08:09
Tilaajille