Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Ruutikankaan ampumaurheilukeskus
Kempele kiinnostunut sijoittamaan Ruutikunnat Oy:hyn 100 000 euroa, mutta ilman osakkuutta

Kempele kiin­nos­tu­nut si­joit­ta­maan Ruu­ti­kun­nat Oy:hyn 100 000 euroa, mutta ilman osak­kuut­ta

07.03.2023 16:48
Tilaajille
Sekä Liminka että Lumijoki hyväksyivät Ruutikunnat Oy:n sopimusluonnokset – Liminka haluaa työryhmistä määräaikaisia

Sekä Liminka että Lu­mi­jo­ki hy­väk­syi­vät Ruu­ti­kun­nat Oy:n so­pi­mus­luon­nok­set – Liminka haluaa työ­ryh­mis­tä mää­rä­ai­kai­sia

19.01.2023 16:02
Tilaajille
Limingan kunnanhallitus valmisteli Ruutikunnat hakemaan ministeriön rahoitusta – Rahoitussuunnitelmaan saajaksi on merkitty Ruutikangas Oy, mutta sitä voi hakea alueen omistaja, sanoo kunnanjohtaja

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus val­mis­te­li Ruu­ti­kun­nat ha­ke­maan mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­ta – Ra­hoi­tus­suun­ni­tel­maan saa­jak­si on mer­kit­ty Ruu­ti­kan­gas Oy, mutta sitä voi hakea alueen omis­ta­ja, sanoo kun­nan­joh­ta­ja

21.12.2022 18:18
Tilaajille
Kunnanhallitukselle esitetään: Ruutikunnat Oy:n perustetaan ripeästi, jotta yhtiö ehtii hakea Ruutikankaalle myönnettyä  liikuntapaikka-avustusta vuoden loppuun mennessä

Kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään: Ruu­ti­kun­nat Oy:n pe­rus­te­taan ri­peäs­ti, jotta yhtiö ehtii hakea Ruu­ti­kan­kaal­le myön­net­tyä  lii­kun­ta­paik­ka-avus­tus­ta vuoden loppuun men­nes­sä

16.12.2022 12:09
Ruutikangas pääsi takaisin liikuntarakentamisen kärkihankkeeksi – Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmassa on ensi vuodelle merkitty 750 000 euroa

Ruu­ti­kan­gas pääsi ta­kai­sin lii­kun­ta­ra­ken­ta­mi­sen kär­ki­hank­keek­si – Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­suun­ni­tel­mas­sa on ensi vuo­del­le mer­kit­ty 750 000 euroa

15.12.2022 12:43
Limingan kunnanhallitus äänesti Ruutikangas-lausunnosta: "On vaikea laittaa nimeä alle lausuntoon, jonka sisällöstä en kaikkea tiedä"

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus äänesti Ruu­ti­kan­gas-lau­sun­nos­ta: "On vaikea laittaa nimeä alle lau­sun­toon, jonka si­säl­lös­tä en kaikkea tiedä"

05.10.2022 08:12
Tilaajille
Puheenjohtajan ääni ratkaisi: Limingan investointiosuus Ruutikankaan kehittämisestä puhutti – lopulta se äänestettiin takaisin valmisteluun äänin 17-17

Pu­heen­joh­ta­jan ääni rat­kai­si: Li­min­gan in­ves­toin­ti­osuus Ruu­ti­kan­kaan ke­hit­tä­mi­ses­tä puhutti – lopulta se ää­nes­tet­tiin ta­kai­sin val­mis­te­luun äänin 17-17

30.08.2022 07:49
Tilaajille
Limingan elinkeino-, kaavoitus- ja maankäyttötyöryhmä esittää ensi vuoden investointeihin Ruutikankaan kehittämiseen 400 000 euroa – valtuusto käsittelee ehdotusta erillisessä seminaarissa

Li­min­gan elin­kei­no-, kaa­voi­tus- ja maan­käyt­tö­työ­ryh­mä esittää ensi vuoden in­ves­toin­tei­hin Ruu­ti­kan­kaan ke­hit­tä­mi­seen 400 000 euroa – val­tuus­to kä­sit­te­lee eh­do­tus­ta eril­li­ses­sä se­mi­naa­ris­sa

07.06.2022 09:24
Tilaajille
Ruutikankaan liittymän rakennustyöt alkavat – tietyöstä aiheutuu jonkin verran haittaa

Ruu­ti­kan­kaan liit­ty­män ra­ken­nus­työt alkavat – tie­työs­tä ai­heu­tuu jonkin verran haittaa

24.05.2022 14:49
Ministeri Antti Kurvinen: Olympiakomitea ja Valtion liikuntaneuvosto eivät puoltaneet Ruutikangasta

Mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen: Olym­pia­ko­mi­tea ja Valtion lii­kun­ta­neu­vos­to eivät puol­ta­neet Ruu­ti­kan­gas­ta

21.01.2022 06:00
Tilaajille
Ruutikankaan ampumaurheilukeskus tippui ministeriön rahoitussuunnitelmasta ja 900 000 jäi ensi vuonna saamatta

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus tippui mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­suun­ni­tel­mas­ta ja 900 000 jäi ensi vuonna saa­mat­ta

22.12.2021 13:52
Tilaajille
Ruutikankaan ampumaurheilukeskukselle isot MM-kisat vuonna 2024 – paikalle odotetaan jopa 600 kisaajaa

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kuk­sel­le isot MM-ki­sat vuonna 2024 – pai­kal­le odo­te­taan jopa 600 ki­saa­jaa

07.12.2021 14:56
Päätoimiittaja-Saulin mielestä Ruutikankaasta on otettava kaikki irti
Pääkirjoitus

Pää­toi­miit­ta­ja-Sau­lin mie­les­tä Ruu­ti­kan­kaas­ta on otet­ta­va kaikki irti

17.11.2021 06:00 1
Tilaajille
"Ei vaadita älyttömiä investointeja, joilla saisi houkuteltua tänne ihmisiä" – Lumijoen valtuustossakin pohdittiin kunnan roolia Ruutikankaan alueen kehittämisessä

"Ei vaadita älyt­tö­miä in­ves­toin­te­ja, joilla saisi hou­ku­tel­tua tänne ih­mi­siä" – Lu­mi­joen val­tuus­tos­sa­kin poh­dit­tiin kunnan roolia Ruu­ti­kan­kaan alueen ke­hit­tä­mi­ses­sä

16.11.2021 08:55
Tilaajille
Limingan valtuusto hyväksyi kunnan mukanaolon Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksen alueen kehittämisessä, kunhan muu rahoitus on kunnossa ja Lumijoen kuntakin osallistuu taloudellisesti

Li­min­gan val­tuus­to hy­väk­syi kunnan mu­ka­na­olon Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kuk­sen alueen ke­hit­tä­mi­ses­sä, kunhan muu ra­hoi­tus on kun­nos­sa ja Lu­mi­joen kun­ta­kin osal­lis­tuu ta­lou­del­li­ses­ti

15.11.2021 18:03
Tilaajille
Kunnanhallitus äänesti: Liminka ei varaa Ruutikankaalle enintään 1,5 miljoonaa euroa – "Ensin on tehtävä tarkemmat suunnitelmat", sanoo vastaesityksen tehnyt Asko Laukkanen

Kun­nan­hal­li­tus ää­nes­ti: Liminka ei varaa Ruu­ti­kan­kaal­le enin­tään 1,5 mil­joo­naa euroa – "Ensin on tehtävä tar­kem­mat suun­ni­tel­mat", sanoo vas­ta­esi­tyk­sen tehnyt Asko Lauk­ka­nen

03.11.2021 22:20
Tilaajille
Mitä muuta kuin ampumista Ruutikankaalle? Limingan kunta työstää oheistoiminnasta uutta yleissuunnitelmaa, masterplania, joka valmistunee elokuussa

Mitä muuta kuin am­pu­mis­ta Ruu­ti­kan­kaal­le? Li­min­gan kunta työstää oheis­toi­min­nas­ta uutta yleis­suun­ni­tel­maa, mas­terp­la­nia, joka val­mis­tu­nee elo­kuus­sa

19.07.2021 09:53
Tilaajille
Miten synnytetään liminkalaisille nykyistä vahvempi me-henki, kysyy kunnanjohtaja Pekka Rajala: "Meillä vastustetaan uutta ja tulevaisuuden mahdollisuuksia"

Miten syn­ny­te­tään li­min­ka­lai­sil­le ny­kyis­tä vah­vem­pi me-hen­ki, kysyy kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajala: "Meillä vas­tus­te­taan uutta ja tu­le­vai­suu­den mah­dol­li­suuk­sia"

28.05.2021 07:18
Tilaajille
Tämä oli aprillipila: Ruutikankaalla saattavat kolmen vuoden päästä kajahdella myös tenorit ja sopraanot –  tuleva ampumaurheilukeskus on mukana italialaisen oopperatalon hankekartoituksessa

Tämä oli ap­ril­li­pi­la: Ruu­ti­kan­kaal­la saat­ta­vat kolmen vuoden päästä ka­jah­del­la myös tenorit ja sop­raa­not – tuleva am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus on mukana ita­lia­lai­sen oop­pe­ra­ta­lon han­ke­kar­toi­tuk­ses­sa

01.04.2021 05:00 1
Ruutikankaalle mahtuisi paljon muutakin kuin ampumaurheilua:  ideointi-illassa nousi esille lukuisia ajatuksia alueen hyödyntämiseksi – myös täysin uutta lajia ehdotettiin

Ruu­ti­kan­kaal­le mah­tui­si paljon muu­ta­kin kuin am­pu­maur­hei­lua: ideoin­ti-il­las­sa nousi esille lu­kui­sia aja­tuk­sia alueen hyö­dyn­tä­mi­sek­si – myös täysin uutta lajia eh­do­tet­tiin

23.03.2021 20:01
Tilaajille