Mainos: Tilaa tästä Rantalakeus Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle

äänestäminen
Äidille ei kannata antaa kahta ääntä, muistuttaa Veikka
Kolumni

Äidille ei kannata antaa kahta ääntä, muis­tut­taa Veikka

18.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Seurakuntavaalit: Lumijoella äänestettiin vilkkaimmin ennakkoon – seurakunnassa valmistaudutaan nyt pitkään varsinaiseen vaalipäivään

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit: Lu­mi­joel­la ää­nes­tet­tiin vilk­kaim­min en­nak­koon – seu­ra­kun­nas­sa val­mis­tau­du­taan nyt pitkään var­si­nai­seen vaa­li­päi­vään

14.11.2022 13:52
Tilaajille
Toivottavasti ensi vuoden eduskuntavaaleihin mennessä äänestyksestä on tullut hävyttömän trendikästä ja uurnille jonotetaan yhtä innokkaasti kuin ämpäreitä kauppakeskuksen avajaisissa, kirjoittaa Tiina
Kolumni

Toi­vot­ta­vas­ti ensi vuoden edus­kun­ta­vaa­lei­hin men­nes­sä ää­nes­tyk­ses­tä on tullut hä­vyt­tö­män tren­di­käs­tä ja uur­nil­le jo­no­te­taan yhtä in­nok­kaas­ti kuin äm­pä­rei­tä kaup­pa­kes­kuk­sen ava­jai­sis­sa, kir­joit­taa Tiina

26.01.2022 06:00
Tilaajille
Tiesitkö, että voit äänestää ulkona? – "Äänestyslippu leimataan äänestäjän nähden, ja se viedään klipsin avulla vaaliuurnaan äänestäjän puolesta"

Tie­sit­kö, että voit ää­nes­tää ulkona? – "Ää­nes­tys­lip­pu lei­ma­taan ää­nes­tä­jän nähden, ja se viedään klipsin avulla vaa­li­uur­naan ää­nes­tä­jän puo­les­ta"

20.01.2022 15:00
Tilaajille
"Äänestämisestä tulee ihanan aikuinen olo" – mutta mistä asiasta Salmen Mikko on aluevaalien kynnyksellä huolissaan?
Kolumni

"Ää­nes­tä­mi­ses­tä tulee ihanan ai­kui­nen olo" – mutta mistä asiasta Salmen Mikko on alue­vaa­lien kyn­nyk­sel­lä huo­lis­saan?

18.01.2022 16:17
Lakeustalon uurnilla kuhisi jo ensimmäisenä äänestyspäivänä – "Valitsin ehdokkaani puolueen sijaan valitsemalla ihmisen"

La­keus­ta­lon uur­nil­la kuhisi jo en­sim­mäi­se­nä ää­nes­tys­päi­vä­nä – "Va­lit­sin eh­dok­kaa­ni puo­lueen sijaan va­lit­se­mal­la ih­mi­sen"

14.01.2022 03:16
Tilaajille
Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa ensi viikon keskiviikkona, koronatilanne otetaan huomioon vaalijärjestelyissä

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa ensi viikon kes­ki­viik­ko­na, ko­ro­na­ti­lan­ne otetaan huo­mioon vaa­li­jär­jes­te­lyis­sä

06.01.2022 06:00
Kuntavaalien tulokset löydät tulospalvelustamme – miten kotikunnassasi äänestettiin?

Kun­ta­vaa­lien tu­lok­set löydät tu­los­pal­ve­lus­tam­me – miten ko­ti­kun­nas­sa­si ää­nes­tet­tiin?

13.06.2021 12:20
Sunnuntaina on viimeinen hetki vaikuttaa vaalitulokseen –Tiina on huomannut, että vaaliväsymyksestä ei ole vielä tietoakaan: "Näissä kuntavaaleissa voi todellakin kokea oman äänensä merkityksen"
Kolumni

Sun­nun­tai­na on vii­mei­nen hetki vai­kut­taa vaa­li­tu­lok­seen –Tiina on huo­man­nut, että vaa­li­vä­sy­myk­ses­tä ei ole vielä tie­toa­kaan: "Näissä kun­ta­vaa­leis­sa voi to­del­la­kin kokea oman äänensä mer­ki­tyk­sen"

09.06.2021 04:07
Tilaajille
Sauli-päätoimittaja odottaa jo kuumeisesti sunnuntaita ja harmittelee, että vaalikeskustelu olisi voinut käydä aktiivisempanakin –"Enemmänkin vaalipuhetta olisi lakeudelle mahtunut, ja toivottavasti keskustelu ei myöskään lannistu vaalien jälkeen."
Pääkirjoitus

Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja odottaa jo kuu­mei­ses­ti sun­nun­tai­ta ja har­mit­te­lee, että vaa­li­kes­kus­te­lu olisi voinut käydä ak­tii­vi­sem­pa­na­kin –"E­nem­män­kin vaa­li­pu­het­ta olisi la­keu­del­le mah­tu­nut, ja toi­vot­ta­vas­ti kes­kus­te­lu ei myös­kään lan­nis­tu vaalien jäl­keen."

09.06.2021 02:09
Tilaajille
Hailuodossa ollut ennakkoäänestyksessä vilkkainta, Tyrnävällä kahden ensimmäisen äänestyspäivän äänestysprosentti lakeuden pienin – Lumijoella kävi toisenakin päivänä useita kymmeniä äänestäjiä.

Hai­luo­dos­sa ollut en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä vilk­kain­ta, Tyr­nä­väl­lä kahden en­sim­mäi­sen ää­nes­tys­päi­vän ää­nes­tys­pro­sent­ti la­keu­den pienin – Lu­mi­joel­la kävi toi­se­na­kin päivänä useita kym­me­niä ää­nes­tä­jiä.

28.05.2021 12:32
Tilaajille
Heli muistelee vuosikymmenten takaista aikaa: En äänestänyt itseäni
Kolumni

Heli muis­te­lee vuo­si­kym­men­ten ta­kais­ta aikaa: En ää­nes­tä­nyt itseäni

24.02.2021 06:00
Tilaajille