Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tyrnävän kunta
Tyrnävän kytkeminen osaksi seudullista pyörätieverkostoa käynnistyy – ely-keskus alkaa suunnitella pyöräreittiä Murron kautta

Tyr­nä­vän kyt­ke­mi­nen osaksi seu­dul­lis­ta pyö­rä­tie­ver­kos­toa käyn­nis­tyy – ely-kes­kus alkaa suun­ni­tel­la pyö­rä­reit­tiä Murron kautta

15.03.2023 15:00
Tilaajille
Tyrnävälle aiotaan perustaa liikuntakoordinaattorin toimi – myös erityisryhmien liikuntapalvelut voisivat parantua lisäresurssin myötä

Tyr­nä­väl­le aiotaan pe­rus­taa lii­kun­ta­koor­di­naat­to­rin toimi – myös eri­tyis­ryh­mien lii­kun­ta­pal­ve­lut voi­si­vat pa­ran­tua li­sä­re­surs­sin myötä

17.02.2023 15:00
Tilaajille
Kirkkomännikön koulun tontin kaavamuutos vireille – yhdistysten toiminta-avustuksetkin kohta haettavissa

Kirk­ko­män­ni­kön koulun tontin kaa­va­muu­tos vi­reil­le – yh­dis­tys­ten toi­min­ta-avus­tuk­set­kin kohta haet­ta­vis­sa

08.02.2023 15:00
Tilaajille
Tyrnävän Kuulammen koulun osallisuushankkeisiin avustusta – Lisää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta!

Tyr­nä­vän Kuu­lam­men koulun osal­li­suus­hank­kei­siin avus­tus­ta – Lisää yh­tei­söl­li­syyt­tä ja osal­li­suut­ta!

22.01.2023 18:00
Tyrnävällä sosiaalitoimen ja seurakunnan diakoniatyön tiiviistä yhteistyöstä on hyviä kokemuksia – "Kun toimimme yhdessä, vaikuttavuus on suurempi"

Tyr­nä­väl­lä so­siaa­li­toi­men ja seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työn tii­viis­tä yh­teis­työs­tä on hyviä ko­ke­muk­sia – "Kun toi­mim­me yh­des­sä, vai­kut­ta­vuus on suu­rem­pi"

01.12.2022 06:00
Tilaajille
"Teemme päätöksenteosta entistä läpinäkyvämpää, jotta kunnan asioiden seuraaminen olisi helpompaa", kirjoittavat Jussi Ylitalo ja Annukka Suotula
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Teemme pää­tök­sen­teos­ta entistä lä­pi­nä­ky­väm­pää, jotta kunnan asioi­den seu­raa­mi­nen olisi hel­pom­paa", kir­joit­ta­vat Jussi Ylitalo ja Annukka Suotula

29.11.2022 12:49
Tilaajille
Vesa Anttila nautti luottamushenkilöiden luottamusta, tiedottavat valtuustoryhmien sekä kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat

Vesa Anttila nautti luot­ta­mus­hen­ki­löi­den luot­ta­mus­ta, tie­dot­ta­vat val­tuus­to­ryh­mien sekä kun­nan­val­tuus­ton ja -hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jat

09.11.2022 23:08
TyTen ja OsVan pesäpalloilijat ainutlaatuiseen yhteistyöhön – Naisten ykköspesiksen sekä suomensarjan edustusjoukkueiden harjoittelu toteutetaan jatkossa yhteisesti ja joukkueet muodostetaan yhteisestä pelaajapoolista

TyTen ja OsVan pe­sä­pal­loi­li­jat ai­nut­laa­tui­seen yh­teis­työ­hön – Naisten yk­kös­pe­sik­sen sekä suo­men­sar­jan edus­tus­jouk­kuei­den har­joit­te­lu to­teu­te­taan jat­kos­sa yh­tei­ses­ti ja jouk­kueet muo­dos­te­taan yh­tei­ses­tä pe­laa­ja­poo­lis­ta

04.10.2022 14:14
Tilaajille
Saha ja vasara pysyvät Tyrnävän uuden teknisen johtajan käsissä – Komun Hannu ei pelkää laittaa käsiään saveen

Saha ja vasara pysyvät Tyr­nä­vän uuden tek­ni­sen joh­ta­jan käsissä – Komun Hannu ei pelkää laittaa käsiään saveen

12.09.2022 18:00 1
Tilaajille
Aloite: Tilavuokrat yhtenäisiksi Tyrnävällä – kunnanhallitus tarkisti vuokrausehtoja saman tien

Aloite: Ti­la­vuok­rat yh­te­näi­sik­si Tyr­nä­väl­lä – kun­nan­hal­li­tus tar­kis­ti vuok­raus­eh­to­ja saman tien

08.09.2022 11:00
Tilaajille
Tiitu puhuu taiteen puolesta – "Kulttuurin on oltava kaikkien helposti saatavilla"

Tiitu puhuu taiteen puo­les­ta – "Kult­tuu­rin on oltava kaik­kien hel­pos­ti saa­ta­vil­la"

26.06.2022 12:00
Tilaajille
"Kuntien tehtävä on mahdollistaa yritystoiminnalle otollinen maaperä muun muassa houkuttelevan kaavoituksen avulla – sen sijaan seiniin sijoittaminen ei ole ainakaan kuntalaisten kannalta se paras tapa"
Pääkirjoitus

"Kun­tien tehtävä on mah­dol­lis­taa yri­tys­toi­min­nal­le otol­li­nen maaperä muun muassa hou­kut­te­le­van kaa­voi­tuk­sen avulla – sen sijaan seiniin si­joit­ta­mi­nen ei ole ai­na­kaan kun­ta­lais­ten kan­nal­ta se paras tapa"

16.02.2022 06:02 1
Tilaajille
Tyrnävän kunnanhallitukselle esitetään: Kehitysyhtiölle lainatakaus hallin rakentamiseksi kuituhampputehtaalle

Tyr­nä­vän kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään: Ke­hi­tys­yh­tiöl­le lai­na­ta­kaus hallin ra­ken­ta­mi­sek­si kui­tu­hamp­pu­teh­taal­le

10.02.2022 07:50 1
Tilaajille
Tyrnävän kehityspäällikkö hakee Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtajaksi – hakijoita yhteensä 11

Tyr­nä­vän ke­hi­tys­pääl­lik­kö hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton suun­nit­te­lu­joh­ta­jak­si – ha­ki­joi­ta yh­teen­sä 11

05.01.2022 14:20
Tilaajille
Tyrnävän ensi vuoden talousarvio hyväksyttiin kiitosten kera – vain juhlasiltainvestointi äänestytti valtuustoa

Tyr­nä­vän ensi vuoden ta­lous­ar­vio hy­väk­syt­tiin kii­tos­ten kera – vain juh­la­sil­ta­in­ves­toin­ti ää­nes­tyt­ti val­tuus­toa

16.12.2021 09:06
Tilaajille
Kuusi vuotta musiikin siivillä: Tyrnävän kunnan kulttuuripalkinto myönnettiin Sointupajan väsymättömille Erja Anttilalle ja Anu Kanerva-aholle – myös Murron kylätoimikunta ja Jaakko Hietikko palkittiin

Kuusi vuotta mu­sii­kin sii­vil­lä: ­Tyr­nä­vän kunnan kult­tuu­ri­pal­kin­to myön­net­tiin Soin­tu­pa­jan vä­sy­mät­tö­mil­le Erja Ant­ti­lal­le ja Anu Ka­ner­va-ahol­le – myös Murron ky­lä­toi­mi­kun­ta ja Jaakko Hie­tik­ko pal­kit­tiin

14.12.2021 16:52
Tilaajille
Palavereita henki huuruten – Tyrnävällä kannustetaan kävelykokouksiin ja muihin työhyvinvointitekoihin

Pa­la­ve­rei­ta henki huu­ru­ten – Tyr­nä­väl­lä kan­nus­te­taan kä­ve­ly­ko­kouk­siin ja muihin työ­hy­vin­voin­ti­te­koi­hin

01.12.2021 09:00
Tilaajille
Neuvottelevatko Tyrnävä ja Arina Temmeksen elintarvikekaupan tilanteesta? – Tyrnävän Kehitys Oy käynnistää selvitystyön

Neu­vot­te­le­vat­ko Tyrnävä ja Arina Tem­mek­sen elin­tar­vi­ke­kau­pan ti­lan­tees­ta? – Tyr­nä­vän Kehitys Oy käyn­nis­tää sel­vi­tys­työn

30.11.2021 14:24
Tilaajille
"Oman henkilökohtaisen tietokoneen hankkiminen ja ajanmukaisena ylläpitäminen jokaiselle lapselle ei myöskään ole itsestään selvää – se on kallista", toteaa Tyrnävän kunnan tietohallintopäällikkö Kai Skiftesvik
Kolumni

"Oman hen­ki­lö­koh­tai­sen tie­to­ko­neen hank­ki­mi­nen ja ajan­mu­kai­se­na yl­lä­pi­tä­mi­nen jo­kai­sel­le lap­sel­le ei myös­kään ole it­ses­tään selvää – se on kal­lis­ta", toteaa Tyr­nä­vän kunnan tie­to­hal­lin­to­pääl­lik­kö Kai Skif­tes­vik

09.11.2021 15:20
Tyrnäväläispeltojen valumavesien ravinteet talteen ja kiertoon – biopolymeerin ja kuituhampusta valmistetun biohiilen avulla saadaan rikkiyhdisteitä, fosforia ja typpeä sidottua palkitun kempeleläisyrityksen kehittämällä menetelmällä – Katso video!

Tyr­nä­vä­läis­pel­to­jen va­lu­ma­ve­sien ra­vin­teet talteen ja kier­toon – bio­po­ly­mee­rin ja kui­tu­ham­pus­ta val­mis­te­tun bio­hii­len avulla saadaan rik­kiyh­dis­tei­tä, fos­fo­ria ja typpeä si­dot­tua pal­ki­tun kem­pe­le­läis­yri­tyk­sen ke­hit­tä­mäl­lä me­ne­tel­mäl­lä – Katso video!

07.10.2021 06:00
Tilaajille