Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Tyrnävän Kehitys Oy

"A­vain­sa­na on yh­teis­työ" – Asik­ka­la­lai­nen Lasse Lyi­jy­nen va­lit­tiin Tyr­nä­vän Kehitys Oy:n johtoon

15.09.2021 14:17
Tilaajille

Neljä hakijaa so­vel­tu­vuus­tes­tei­hin – ­Tyr­nä­vän Kehitys Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­va­lin­ta eteni kol­man­teen vai­hee­seen

09.08.2021 10:37

Kun­nan­val­tuus­to kiit­te­li elin­kei­no­stra­te­giaa – Tyr­nä­vän yri­tys­myön­tei­syy­teen toi­vot­tiin paljon pa­ran­nus­ta

25.05.2021 09:55
Tilaajille

Tyr­nä­vän ke­hi­tys­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si haki 15 hen­ki­löä – "Ha­ke­mus­ten kes­ki­ar­vo vä­hin­tään hyvä plus"

17.05.2021 10:42 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Isoja askelia eteen­päin – "Kunnan elin­voi­mai­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­nen ja sen ke­hit­tä­mi­nen on iso ko­ko­nai­suus, joka vaatii huo­lel­lis­ta suun­nit­te­lua, teh­tä­vien ja­ka­mis­ta ja joh­ta­mis­ta"

04.05.2021 14:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia Tyr­nä­vän Kehitys Oy:stä: "Ih­me­tys­tä kui­ten­kin ai­heut­taa yhtiön hal­li­tuk­sen päätös olla hyö­dyn­tä­mät­tä rek­ry­toin­nis­sa ul­ko­puo­lis­ta tukea rek­ry­toin­nin am­mat­ti­lai­sil­ta, ai­na­kaan haun al­ku­vai­hees­sa"

28.04.2021 06:54
Tilaajille

- Tyr­nä­väl­lä pe­rus­asiat ovat koh­dil­laan, sanoo kunnan uusi vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri Mikko Leh­ti­nen, jonka rakkaus poh­joi­seen toi ta­kai­sin Oulun seu­dul­le

14.04.2021 09:00
Tilaajille
Kolumni

Kun­nan­joh­ta­ja Vesa lupaa teettää Tyr­nä­väl­lä yrit­tä­jyys­ky­se­lyn, jotta saadaan tar­vit­ta­vaa tietoa Tyr­nä­vän Kehitys Oy:n me­nes­ty­mi­sel­le

17.03.2021 08:14