Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Tyrnävän Kehitys Oy
Tyrnävällä selvitetään biokaasulaitoksen kannattavuutta – biomassaa on riittävästi, avoimina olevia kysymyksiä selvitetään kiinnostuneiden viljelijöiden kanssa

Tyr­nä­väl­lä sel­vi­te­tään bio­kaa­su­lai­tok­sen kan­nat­ta­vuut­ta – ­bio­mas­saa on riit­tä­väs­ti, avoi­mi­na olevia ky­sy­myk­siä sel­vi­te­tään kiin­nos­tu­nei­den vil­je­li­jöi­den kanssa

19.12.2022 11:00
Tilaajille
"Kuntien tehtävä on mahdollistaa yritystoiminnalle otollinen maaperä muun muassa houkuttelevan kaavoituksen avulla – sen sijaan seiniin sijoittaminen ei ole ainakaan kuntalaisten kannalta se paras tapa"
Pääkirjoitus

"Kun­tien tehtävä on mah­dol­lis­taa yri­tys­toi­min­nal­le otol­li­nen maaperä muun muassa hou­kut­te­le­van kaa­voi­tuk­sen avulla – sen sijaan seiniin si­joit­ta­mi­nen ei ole ai­na­kaan kun­ta­lais­ten kan­nal­ta se paras tapa"

16.02.2022 06:02 1
Tilaajille
Tyrnävän kunnanhallitus ei esitä valtuustolle lainatakausta tehdashallin rakentamiseksi kuituhampputehtaalle – "Tehdashanke ei tähän kaadu", sanoo Hemkan Ville Saarelainen

Tyr­nä­vän kun­nan­hal­li­tus ei esitä val­tuus­tol­le lai­na­ta­kaus­ta teh­das­hal­lin ra­ken­ta­mi­sek­si kui­tu­hamp­pu­teh­taal­le – "­Teh­das­han­ke ei tähän kaadu", sanoo Hemkan Ville Saa­re­lai­nen

15.02.2022 11:47 1
Tilaajille
Kolme tuntia hampputietoutta kiinnosti yli sataa tyrnäväläistä – Hemka Oy esitteli osakkaansa ja potentiaalisen rahoittajansa, perunaihmisiä taas huoletti High Grade -alueen säilyminen, jos pelloille tuodaan työkoneet muualta

Kolme tuntia hamp­pu­tie­tout­ta kiin­nos­ti yli sataa tyr­nä­vä­läis­tä – Hemka Oy esit­te­li osak­kaan­sa ja po­ten­tiaa­li­sen ra­hoit­ta­jan­sa, pe­ru­na­ih­mi­siä taas huo­let­ti High Grade -alueen säi­ly­mi­nen, jos pel­loil­le tuodaan työ­ko­neet muualta

11.02.2022 15:00
Tilaajille
Tyrnävän kunnanhallitukselle esitetään: Kehitysyhtiölle lainatakaus hallin rakentamiseksi kuituhampputehtaalle

Tyr­nä­vän kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään: Ke­hi­tys­yh­tiöl­le lai­na­ta­kaus hallin ra­ken­ta­mi­sek­si kui­tu­hamp­pu­teh­taal­le

10.02.2022 07:50 1
Tilaajille
Lassen mukaan sarkaa on edelleen kynnettävänä, mútta Tyrnävällä henki on yrittämiseen kannustavaa ja tukevaa: "Menestyminen ja kasvu on kaikilla mielessä"
Kolumni

Lassen mukaan sarkaa on edel­leen kyn­net­tä­vä­nä, mútta Tyr­nä­väl­lä henki on yrit­tä­mi­seen kan­nus­ta­vaa ja tu­ke­vaa: "Me­nes­ty­mi­nen ja kasvu on kai­kil­la mie­les­sä"

09.02.2022 06:00
Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Lasse Lyijynen on aloittanut työnsä – "Yrittäjien hyvä laittaa kehitysyhtiön numero puhelimen pikavalintaan heti puolison ja lasten jälkeen"

Ke­hi­tys­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Lasse Lyi­jy­nen on aloit­ta­nut työnsä – "Y­rit­tä­jien hyvä laittaa ke­hi­tys­yh­tiön numero pu­he­li­men pi­ka­va­lin­taan heti puo­li­son ja lasten jäl­keen"

16.11.2021 12:54
"Avainsana on yhteistyö" – Asikkalalainen Lasse Lyijynen valittiin Tyrnävän Kehitys Oy:n johtoon

"A­vain­sa­na on yh­teis­työ" – Asik­ka­la­lai­nen Lasse Lyi­jy­nen va­lit­tiin Tyr­nä­vän Kehitys Oy:n johtoon

15.09.2021 14:17
Tilaajille
Neljä hakijaa soveltuvuustesteihin – Tyrnävän Kehitys Oy:n toimitusjohtajavalinta eteni kolmanteen vaiheeseen

Neljä hakijaa so­vel­tu­vuus­tes­tei­hin – ­Tyr­nä­vän Kehitys Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­va­lin­ta eteni kol­man­teen vai­hee­seen

09.08.2021 10:37
Kunnanvaltuusto kiitteli elinkeinostrategiaa – Tyrnävän yritysmyönteisyyteen toivottiin paljon parannusta

Kun­nan­val­tuus­to kiit­te­li elin­kei­no­stra­te­giaa – Tyr­nä­vän yri­tys­myön­tei­syy­teen toi­vot­tiin paljon pa­ran­nus­ta

25.05.2021 09:55
Tilaajille
Tyrnävän kehitysyhtiön toimitusjohtajaksi haki 15 henkilöä – "Hakemusten keskiarvo vähintään hyvä plus"

Tyr­nä­vän ke­hi­tys­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si haki 15 hen­ki­löä – "Ha­ke­mus­ten kes­ki­ar­vo vä­hin­tään hyvä plus"

17.05.2021 10:42 1
Tilaajille
Isoja askelia eteenpäin – "Kunnan elinvoimaisuudesta huolehtiminen ja sen kehittäminen on iso kokonaisuus, joka vaatii huolellista suunnittelua, tehtävien jakamista ja johtamista"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Isoja askelia eteen­päin – "Kunnan elin­voi­mai­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­nen ja sen ke­hit­tä­mi­nen on iso ko­ko­nai­suus, joka vaatii huo­lel­lis­ta suun­nit­te­lua, teh­tä­vien ja­ka­mis­ta ja joh­ta­mis­ta"

04.05.2021 14:12
Tilaajille
Vaalipostia Tyrnävän Kehitys Oy:stä: "Ihmetystä kuitenkin aiheuttaa yhtiön hallituksen päätös olla hyödyntämättä rekrytoinnissa ulkopuolista tukea rekrytoinnin ammattilaisilta, ainakaan haun alkuvaiheessa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia Tyr­nä­vän Kehitys Oy:stä: "Ih­me­tys­tä kui­ten­kin ai­heut­taa yhtiön hal­li­tuk­sen päätös olla hyö­dyn­tä­mät­tä rek­ry­toin­nis­sa ul­ko­puo­lis­ta tukea rek­ry­toin­nin am­mat­ti­lai­sil­ta, ai­na­kaan haun al­ku­vai­hees­sa"

28.04.2021 06:54
Tilaajille
- Tyrnävällä perusasiat ovat kohdillaan, sanoo kunnan uusi viestintäkoordinaattori Mikko Lehtinen, jonka rakkaus pohjoiseen toi takaisin Oulun seudulle

- Tyr­nä­väl­lä pe­rus­asiat ovat koh­dil­laan, sanoo kunnan uusi vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri Mikko Leh­ti­nen, jonka rakkaus poh­joi­seen toi ta­kai­sin Oulun seu­dul­le

14.04.2021 09:00
Tilaajille
Kunnanjohtaja Vesa lupaa teettää Tyrnävällä yrittäjyyskyselyn, jotta saadaan tarvittavaa tietoa Tyrnävän Kehitys Oy:n menestymiselle
Kolumni

Kun­nan­joh­ta­ja Vesa lupaa teettää Tyr­nä­väl­lä yrit­tä­jyys­ky­se­lyn, jotta saadaan tar­vit­ta­vaa tietoa Tyr­nä­vän Kehitys Oy:n me­nes­ty­mi­sel­le

17.03.2021 08:14