Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuulammen koulu
Kuulammen koululla tutustuttiin sanoitusten saloihin Peltokurjen johdolla – "Tulin todella korkein odotuksin, ja tämä täytti ne"

Kuu­lam­men kou­lul­la tu­tus­tut­tiin sa­noi­tus­ten sa­loi­hin Pel­to­kur­jen joh­dol­la – "­Tu­lin todella korkein odo­tuk­sin, ja tämä täytti ne"

27.11.2023 08:27
Tilaajille
Vilma, Taika ja Hilda voisivat hyvin työllistyä yrittäjinä – Kuulammen koulun yrittäjyysluokkalaiset ovat vahvasti mukana Perunamarkkinoilla

Vilma, Taika ja Hilda voi­si­vat hyvin työl­lis­tyä yrit­tä­ji­nä – Kuu­lam­men koulun yrit­tä­jyys­luok­ka­lai­set ovat vah­vas­ti mukana Pe­ru­na­mark­ki­noil­la

24.09.2023 06:00
Tilaajille
Kuulammen nuoret pistävät koulunsa soimaan Perunamarkkinoiden bändikonsertissa kello 12– savukonekin löytyy!

Kuu­lam­men nuoret pis­tä­vät kou­lun­sa soimaan Pe­ru­na­mark­ki­noi­den bän­di­kon­ser­tis­sa kello 12– ­sa­vu­ko­ne­kin löytyy!

22.09.2023 11:00
Tilaajille
Peruna taipuu moneksi, tietää 28 vuotta kotitaloutta opettanut Marja-Kaisa – "Kehotan oppilaita olemaan ylpeitä kotiseudustaan ja sen perunaosaamisesta"

Peruna taipuu mo­nek­si, tietää 28 vuotta ko­ti­ta­lout­ta opet­ta­nut Mar­ja-Kai­sa – "­Ke­ho­tan op­pi­lai­ta olemaan ylpeitä ko­ti­seu­dus­taan ja sen pe­ru­nao­saa­mi­ses­ta"

20.09.2023 18:00
Tilaajille
Koulunuorisotyöntekijä on läsnä oppilaiden arjessa – Petri Pakonen kohtaa nuoria Kuulammen koululla ja nuortenilloissa

Kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jä on läsnä op­pi­lai­den arjessa – Petri Pakonen kohtaa nuoria Kuu­lam­men kou­lul­la ja nuor­ten­il­lois­sa

10.09.2023 15:00
Tilaajille
Yrittäjyysluokalle suuntaava tyrnäväläinen Silja on valmis yläkoulun alkamiseen – uudelta koululta hän odottaa eniten yritysopintoja ja uusiin ihmisiin tutustumista

Yrit­tä­jyys­luo­kal­le suun­taa­va tyr­nä­vä­läi­nen Silja on valmis ylä­kou­lun al­ka­mi­see­n – uu­del­ta kou­lul­ta hän odottaa eniten yri­tys­opin­to­ja ja uusiin ih­mi­siin tu­tus­tu­mis­ta

09.08.2023 13:00
Tilaajille
Kyselytutkimus: Suurin osa tyrnäväläisistä nuorista on  onnellisia, mutta he kaipaavat lisää keskusteluapua

Ky­se­ly­tut­ki­mus: Suurin osa tyr­nä­vä­läi­sis­tä nuo­ris­ta on on­nel­li­sia, mutta he kai­paa­vat lisää kes­kus­te­lu­apua

04.06.2023 09:00
Vanhemmat ihmettelevät, miksei viidesluokkalaisten tulevista väistöistä tiedotettu enemmän ja aiemmin – "Kaikkea ei voi kuitata sanomalla, että lapset ovat sopeutuvaisia", erityislapsen äiti sanoo

Van­hem­mat ih­met­te­le­vät, miksei vii­des­luok­ka­lais­ten tu­le­vis­ta väis­töis­tä tie­do­tet­tu enemmän ja aiemmin – "­Kaik­kea ei voi kuitata sa­no­mal­la, että lapset ovat so­peu­tu­vai­sia", eri­tyis­lap­sen äiti sanoo

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Erasmus toi portugalilaisnuoret Tyrnävälle – Vieraanvaraisuutta ja hyvää organisointia kiiteltiin, mutta yksi asia nuoria ihmetyttí

Erasmus toi por­tu­ga­li­lais­nuo­ret Tyr­nä­väl­le – Vie­raan­va­rai­suut­ta ja hyvää or­ga­ni­soin­tia kii­tel­tiin, mutta yksi asia nuoria ih­me­tyttí

12.05.2023 13:00
Tilaajille
Tyrnävällä ikäihmisiä ulkoilutetaan talkoilla – kun ilma on huono, tehdään jotain muuta

Tyr­nä­väl­lä ikä­ih­mi­siä ul­koi­lu­te­taan tal­koil­la – kun ilma on huono, tehdään jotain muuta

24.03.2023 09:18
Tilaajille
"Nyt voi keskittyä opetukseen" – Tyrnävällä kehitettiin malli, jossa oppiminen tapahtuu oppilaiden tavoitteiden ja tason mukaisesti

"Nyt voi kes­kit­tyä ope­tuk­seen" – Tyr­nä­väl­lä ke­hi­tet­tiin malli, jossa op­pi­mi­nen ta­pah­tuu op­pi­lai­den ta­voit­tei­den ja tason mu­kai­ses­ti

03.03.2023 11:10
Tilaajille
Kävele sisään ja puhu: Kuulammen koulussa tarjotaan helmikuun puolivälistä lähtien jutteluseuraa matalalla kynnyksellä

Kävele sisään ja puhu: Kuu­lam­men kou­lus­sa tar­jo­taan hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­tä lähtien jut­te­lu­seu­raa ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

01.02.2023 18:00
Tilaajille
Sivistyslautakunnalle esitetään: Kirkkomännikön ja Rantaroustin opiskelujärjestelyt jatkuvat myös ensi lukuvuonna Tyrnävällä

Si­vis­tys­lau­ta­kun­nal­le esi­te­tään: Kirk­ko­män­ni­kön ja Ran­ta­rous­tin opis­ke­lu­jär­jes­te­lyt jat­ku­vat myös ensi lu­ku­vuon­na Tyr­nä­väl­lä

14.02.2022 20:35
Tilaajille
Viidesluokkalaiset kevätlukukaudeksi Murron ja Kuulammen kouluihin – vaihtoehdot kartoitetaan kevään aikana

Vii­des­luok­ka­lai­set ke­vät­lu­ku­kau­dek­si Murron ja Kuu­lam­men kou­lui­hin – vaih­to­eh­dot kar­toi­te­taan kevään aikana

22.11.2021 19:21
Tilaajille
Tavoitteena on, ettei luokkia hajotettaisi – jos Kirkkomännikön koulun vanha osa suljetaan, Rantaroustin viitosluokkalaiset väistävät Kuulammen ja Murron kouluihin

Ta­voit­tee­na on, ettei luokkia ha­jo­tet­tai­si – jos Kirk­ko­män­ni­kön koulun vanha osa sul­je­taan, Ran­ta­rous­tin vii­tos­luok­ka­lai­set väis­tä­vät Kuu­lam­men ja Murron kou­lui­hin

09.11.2021 15:05
Tilaajille
Tulipahan kysyttyä: Miten koulujen harrastuskerhot ovat käynnistyneet Tyrnävällä?

Tu­li­pa­han ky­syt­tyä: Miten kou­lu­jen har­ras­tus­ker­hot ovat käyn­nis­ty­neet Tyr­nä­väl­lä?

22.10.2021 08:48
Tilaajille
Koti-koulu-foorumissa on matala kynnys – kun vanhemmat tuntevat toisensa, se vaikuttaa myönteisesti myös koulussa, tietävät Annukka ja Satu

Ko­ti-kou­lu-foo­ru­mis­sa on matala kynnys – kun van­hem­mat tun­te­vat toi­sen­sa, se vai­kut­taa myön­tei­ses­ti myös kou­lus­sa, tie­tä­vät Annukka ja Satu

06.11.2020 09:00
Tilaajille