Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Temmes
Teatteria koko elämä! "Oulusta tulee kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Miten se näkyisi Tyrnävällä, miten Temmeksellä?"

Teat­te­ria koko elämä! "Ou­lus­ta tulee kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuonna 2026. Miten se näkyisi Tyr­nä­väl­lä, miten Tem­mek­sel­lä?"

27.04.2022 06:00
Tilaajille
Briitta tuntee Temmeksen historiaa – "Kirjoista olen lukenut tietoa, mutta en ole tyytynyt siihen"

Briitta tuntee Tem­mek­sen his­to­riaa – "Kir­jois­ta olen lukenut tietoa, mutta en ole tyy­ty­nyt siihen"

23.04.2022 18:00
Tilaajille
Temmeksen ja Limingan kirkkojen korjauksiin tuntuvat avustukset – kellotapuliin, LVI- ja sähkötöihin kirkkohallitukselta tukea

Tem­mek­sen ja Li­min­gan kirk­ko­jen kor­jauk­siin tun­tu­vat avus­tuk­set – ­kel­lo­ta­pu­liin, LVI- ja säh­kö­töi­hin kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta tukea

21.04.2022 16:13
Puoliperävaunu suistui tiistaina ojaan Temmeksellä: "Menetin auton hallinnan" – Kuljettaja vietti kaksi yötä autossaan ja pääsi jatkamaan matkaa torstaiaamuna, katso video!

Puo­li­pe­rä­vau­nu suistui tiis­tai­na ojaan Tem­mek­sel­lä: "Me­ne­tin auton hal­lin­nan" – Kul­jet­ta­ja vietti kaksi yötä au­tos­saan ja pääsi jat­ka­maan matkaa tors­taiaa­mu­na, katso video!

07.04.2022 15:34
Tilaajille
Helsingistä Ouluun matkalla ollut rekka suistui ojaan Temmeksellä ja virolaiskuski joutui yöpymään nupissa pari yötä. Monet temmesläiset tarjosivat hänelle yösijaa sekä saunomis- ja yöpymismahdollisuutta.

Hel­sin­gis­tä Ouluun mat­kal­la ollut rekka suistui ojaan Tem­mek­sel­lä ja vi­ro­lais­kus­ki joutui yö­py­mään nupissa pari yötä. Monet tem­mes­läi­set tar­jo­si­vat hänelle yösijaa sekä sau­no­mis- ja yö­py­mis­mah­dol­li­suut­ta.

07.04.2022 11:26
Tilaajille
Katso kuvat: Temmeksellä väki kerääntyi juhlistamaan laskiaissuntaita – "Tilattu justiinsa hyvä keli, ei sada vaakatasossa mitään"

Katso kuvat: Tem­mek­sel­lä väki ke­rään­tyi juh­lis­ta­maan las­kiais­sun­tai­ta – "Ti­lat­tu jus­tiin­sa hyvä keli, ei sada vaa­ka­ta­sos­sa mitään"

28.02.2022 10:00 1
Tilaajille
Kirsi avasi ekokampaamon Temmekselle – "Kun irtisanouduin, tuntui että kaikki mahdollisuudet ovat nyt auki"

Kirsi avasi eko­kam­paa­mon Tem­mek­sel­le – "Kun ir­ti­sa­nou­duin, tuntui että kaikki mah­dol­li­suu­det ovat nyt auki"

25.02.2022 06:00
Tilaajille
Temmeksen rakentamiseen halutaan lisää puhtia – Keskustan valtuustoryhmä jätti aloitteen maanomistajien maa-alueiden myyntihalukkuuden selvittämisestä

Tem­mek­sen ra­ken­ta­mi­seen ha­lu­taan lisää puhtia – Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä jätti aloit­teen maan­omis­ta­jien maa-aluei­den myyn­ti­ha­luk­kuu­den sel­vit­tä­mi­ses­tä

21.02.2022 19:57
Tilaajille
MLL:n paikallisyhdistyksissä odotetaan toiminnan vilkastumista koronarajoitusten jälkeen – "Olemme onneksi luoneet aktiviteettia hieman erilaisin keinoin, esimerkiksi somessa"

MLL:n pai­kal­lis­yh­dis­tyk­sis­sä odo­te­taan toi­min­nan vil­kas­tu­mis­ta ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jälkeen – "Olemme onneksi luoneet ak­ti­vi­teet­tia hieman eri­lai­sin kei­noin, esi­mer­kik­si so­mes­sa"

05.02.2022 06:00
Tilaajille
Heli tutki seitsemän evakkolapsen tarinan – "Kunpa mahtimiehet muistaisivat sotasapeleita kalistellessaan, ettei mikään ole sen arvokkaampaa säilytettävää, kuin pienten lasten henki ja usko tulevaisuuteen"
Kolumni

Heli tutki seit­se­män evak­ko­lap­sen tarinan – "­Kun­pa mah­ti­mie­het muis­tai­si­vat so­ta­sa­pe­lei­ta ka­lis­tel­les­saan, ettei mikään ole sen ar­vok­kaam­paa säi­ly­tet­tä­vää, kuin pienten lasten henki ja usko tu­le­vai­suu­teen"

02.02.2022 08:28
Tilaajille
Vaatimattomassa hautakivessä Temmeksen hautausmaalla on seitsemän suomussalmelaislapsen nimet – he menehtyivät evakkomatkallaan sodan aikana jyllänneisiin tauteihin

Vaa­ti­mat­to­mas­sa hau­ta­ki­ves­sä Tem­mek­sen hau­taus­maal­la on seit­se­män suo­mus­sal­me­lais­lap­sen nimet – he me­neh­tyi­vät evak­ko­mat­kal­laan sodan aikana jyl­län­nei­siin tau­tei­hin

03.02.2022 09:36
Tilaajille
Musiikkia! – Anu halajaa CMX:n keikalle
Kolumni

Mu­siik­kia! – Anu halajaa CMX:n kei­kal­le

26.01.2022 06:00
Tilaajille
Poikki! Saaressa ei kulje Pendolino! – Limingan seurakuntatalo muuttui Korvessa kulkevi -draamasarjassa Pystyrannan seurakuntataloksi, jossa järjestetään murhatun teinipojan muistotilaisuus

Poikki! Saa­res­sa ei kulje Pen­do­li­no! – ­Li­min­gan seu­ra­kun­ta­ta­lo muuttui Kor­ves­sa kulkevi -d­raa­ma­sar­jas­sa Pys­ty­ran­nan seu­ra­kun­ta­ta­lok­si, jossa jär­jes­te­tään mur­ha­tun tei­ni­po­jan muis­to­ti­lai­suus

15.01.2022 13:12
Tilaajille
Arinan hallitus päätti: Sisäilmaongelmien vuoksi suljettua Temmeksen Salea ei remontoida, eikä uutta rakenneta

Arinan hal­li­tus päätti: Si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi sul­jet­tua Tem­mek­sen Salea ei re­mon­toi­da, eikä uutta ra­ken­ne­ta

23.12.2021 18:35
Keskustelu Temmeksen kauppainvestoinnista jatkuu: "Alkuvuodesta tiedämme, kuinka paljon Temmestä kohtaan on kiinnostusta"

Kes­kus­te­lu Tem­mek­sen kaup­pa­in­ves­toin­nis­ta jatkuu: "Al­ku­vuo­des­ta tie­däm­me, kuinka paljon Tem­mes­tä kohtaan on kiin­nos­tus­ta"

21.12.2021 16:01
Tilaajille
Riutunkarissa ja Temmeksellä kuvataan kuusiosaista jännäriä – kuvauspaikkoina muun muassa lauttaranta, Temmeksen kirkko ja Limingan seurakuntatalo

Riu­tun­ka­ris­sa ja Tem­mek­sel­lä ku­va­taan kuu­si­osais­ta jän­nä­riä – ku­vaus­paik­koi­na muun muassa laut­ta­ran­ta, Tem­mek­sen kirkko ja Li­min­gan seu­ra­kun­ta­ta­lo

20.12.2021 13:07
Tilaajille
Lakeuden alueella oli ennen noin 300 tuulimyllyä, mutta jäljellä on enää 11 – Temmeksen ainoan tuulimyllyn varpaiden ja jalustan restaurointityö valmistuu tällä viikolla

La­keu­den alueel­la oli ennen noin 300 tuu­li­myl­lyä, mutta jäl­jel­lä on enää 11 – Tem­mek­sen ainoan tuu­li­myl­lyn var­pai­den ja ja­lus­tan res­tau­roin­ti­työ val­mis­tuu tällä vii­kol­la

14.12.2021 17:00
Tilaajille
Kuusi vuotta musiikin siivillä: Tyrnävän kunnan kulttuuripalkinto myönnettiin Sointupajan väsymättömille Erja Anttilalle ja Anu Kanerva-aholle – myös Murron kylätoimikunta ja Jaakko Hietikko palkittiin

Kuusi vuotta mu­sii­kin sii­vil­lä: ­Tyr­nä­vän kunnan kult­tuu­ri­pal­kin­to myön­net­tiin Soin­tu­pa­jan vä­sy­mät­tö­mil­le Erja Ant­ti­lal­le ja Anu Ka­ner­va-ahol­le – myös Murron ky­lä­toi­mi­kun­ta ja Jaakko Hie­tik­ko pal­kit­tiin

14.12.2021 16:52
Tilaajille
Neuvottelevatko Tyrnävä ja Arina Temmeksen elintarvikekaupan tilanteesta? – Tyrnävän Kehitys Oy käynnistää selvitystyön

Neu­vot­te­le­vat­ko Tyrnävä ja Arina Tem­mek­sen elin­tar­vi­ke­kau­pan ti­lan­tees­ta? – Tyr­nä­vän Kehitys Oy käyn­nis­tää sel­vi­tys­työn

30.11.2021 14:24
Tilaajille
Uusi kauppa Temmekselle osana monitoimihanketta? Kyläillassa nousi ajatus kunnan kehitysyhtiön roolista tilakokonaisuuden toteuttajana – "Voisimme tehdä nopeasti tarjouksen vuokrasta", totesi Arinan tuleva toimitusjohtaja

Uusi kauppa Tem­mek­sel­le osana mo­ni­toi­mi­han­ket­ta? Ky­lä­il­las­sa nousi ajatus kunnan ke­hi­tys­yh­tiön roo­lis­ta ti­la­ko­ko­nai­suu­den to­teut­ta­ja­na – "Voi­sim­me tehdä no­peas­ti tar­jouk­sen vuok­ras­ta", totesi Arinan tuleva toi­mi­tus­joh­ta­ja

18.11.2021 09:00
Tilaajille