Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Rakennussuojelu
Temmeksen meijerin kuntotutkimus valmistui: Tarkempia tutkimuksia olisi syytä tehdä esimerkiksi perustuksissa, ulkoseinissä sekä ylä- ja välipohjassa

Tem­mek­sen mei­je­rin kun­to­tut­ki­mus val­mis­tui: Tar­kem­pia tut­ki­muk­sia olisi syytä tehdä esi­mer­kik­si pe­rus­tuk­sis­sa, ul­ko­sei­nis­sä sekä ylä- ja vä­li­poh­jas­sa

12.10.2021 15:50
Tilaajille
Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa kirjoittaa Helsingin Sanomienkin juttukuvitukseen päätyneestä Tyrnävän meijerialueesta ja paljastaa mitä kuuluu juhlasillalle: "Historiallisesti arvokkaita rakennuksia ja alueita on vaikea arvottaa rahassa tai vertailla muihin investointi- tai korjaustarpeisiin."
Kolumni

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja Vesa kir­joit­taa Hel­sin­gin Sa­no­mien­kin jut­tu­ku­vi­tuk­seen pää­ty­nees­tä Tyr­nä­vän mei­je­ri­aluees­ta ja pal­jas­taa mitä kuuluu juh­la­sil­lal­le: "His­to­rial­li­ses­ti ar­vok­kai­ta ra­ken­nuk­sia ja alueita on vaikea ar­vot­taa rahassa tai ver­tail­la muihin in­ves­toin­ti- tai kor­jaus­tar­pei­siin."

28.04.2021 04:00
Keskustelu Nahkurin alueesta ja kulttuuriarvoista sai Heidi Arffmanin pohtimaan suojelun arvoisia paikkoja– Purkutuomion saanut Tyrnävän entinen neuvola edustaa tyypin TT2 terveystaloa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­te­lu Nah­ku­rin aluees­ta ja kult­tuu­ri­ar­vois­ta sai Heidi Arff­ma­nin poh­ti­maan suo­je­lun ar­voi­sia paik­ko­ja– Pur­ku­tuo­mion saanut Tyr­nä­vän entinen neuvola edustaa tyypin TT2 ter­veys­ta­loa

14.04.2021 06:04
Tilaajille
Mitä tehdä Nahkurille? Sauli pohtii, miten Suomessa vanha on osattu hävittää
Kolumni

Mitä tehdä Nah­ku­ril­le? Sauli pohtii, miten Suo­mes­sa vanha on osattu hä­vit­tää

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Nahkuria ideoitiin: Aikuisten hengailupaikka, perunaruokaravintola, Tyrnävän puoti, näyttelytila...

Nah­ku­ria ideoi­tiin: Ai­kuis­ten hen­gai­lu­paik­ka, pe­ru­na­ruo­ka­ra­vin­to­la, Tyr­nä­vän puoti, näyt­te­ly­ti­la...

30.03.2021 23:07
Tilaajille
Pirilän alueen asemakaavamuutos on aluillaan, mutta kaavoittajakin myöntää, ettei hanke ole helppo – mihin käyttöön Pirilän vanhat rakennukset voisivat tulla?

Pirilän alueen ase­ma­kaa­va­muu­tos on aluil­laan, mutta kaa­voit­ta­ja­kin myön­tää, ettei hanke ole helppo – mihin käyt­töön Pirilän vanhat ra­ken­nuk­set voi­si­vat tulla?

11.02.2021 19:00
Tilaajille
Päätoimittaja-Sauli toivoo Limingan historialliselle siniselle talolle järkevää jatkokäyttöä – "Olennaista on, että arvokas rakennus säilyy tuleville sukupolville"
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li toivoo Li­min­gan his­to­rial­li­sel­le si­ni­sel­le talolle jär­ke­vää jat­ko­käyt­töä – "O­len­nais­ta on, että arvokas ra­ken­nus säilyy tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le"

09.12.2020 06:11 1
Tilaajille