Päiväkodit
Hirsinen toimitalo kestää aikaa – hirsirakentamisessa etu on myös aikataulussa, sillä yksinkertainen rakenne nousee nopeasti

Hir­si­nen toi­mi­ta­lo kestää aikaa – hir­si­ra­ken­ta­mi­ses­sa etu on myös ai­ka­tau­lus­sa, sillä yk­sin­ker­tai­nen rakenne nousee no­peas­ti

01.03.2022 06:09
Tilaajille
Tietoa, keskustelua ja pohdintoja päätöksentekoon! "Päivähoitopaikkojen tarve on akuutti, sitä ei kiellä kukaan ja Limingan Kokoomus ehdottomasti kannattaa uuden päiväkodin rakentamista"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tietoa, kes­kus­te­lua ja poh­din­to­ja pää­tök­sen­te­koon! "Päi­vä­hoi­to­paik­ko­jen tarve on akuut­ti, sitä ei kiellä kukaan ja Li­min­gan Ko­koo­mus eh­dot­to­mas­ti kan­nat­taa uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mis­ta"

23.02.2022 07:06
Tilaajille
"Aika farssiksi on mennyt kunnanvaltuusto", totesi valtuutettu ja puheenjohtajakin mietti, menikö kokous kaikkien pykälien mukaan

"Aika fars­sik­si on mennyt kun­nan­val­tuus­to", totesi val­tuu­tet­tu ja pu­heen­joh­ta­ja­kin mietti, menikö kokous kaik­kien py­kä­lien mukaan

21.02.2022 23:10 1
Tilaajille
Limingan varhaiskasvatuksen positiivinen ongelma jatkuu – tilannetta pyritään korjaamaan uudella päiväkodilla keskusta-alueelle, lisäksi Tupokseen on tulossa yksityinen päiväkotitoimija

Li­min­gan var­hais­kas­va­tuk­sen po­si­tii­vi­nen ongelma jatkuu – ti­lan­net­ta py­ri­tään kor­jaa­maan uudella päi­vä­ko­dil­la kes­kus­ta-alueel­le, lisäksi Tu­pok­seen on tulossa yk­si­tyi­nen päi­vä­ko­ti­toi­mi­ja

19.01.2022 09:00
Tilaajille
Oulunsalon uudesta päiväkodista Mäntypellon päiväkoti – uusissa tiloissa leikitään ensi vuoden syyskuussa

Ou­lun­sa­lon uudesta päi­vä­ko­dis­ta Män­ty­pel­lon päi­vä­ko­ti – uusissa ti­lois­sa lei­ki­tään ensi vuoden syys­kuus­sa

07.12.2021 18:01
Tilaajille
Vihiluotolaisvanhemmat ja kunta toivovat Touhula-päiväkodille jatkajaa – myös kyläyhdistys on kartoittanut kiinnostuneita yrittäjiä: "On suuret edellytykset, että päiväkotiin saataisiin lyhyelläkin aikavälillä lisää lapsia"

Vi­hi­luo­to­lais­van­hem­mat ja kunta toi­vo­vat Tou­hu­la-päi­vä­ko­dil­le jat­ka­jaa – myös ky­läyh­dis­tys on kar­toit­ta­nut kiin­nos­tu­nei­ta yrit­tä­jiä: "On suuret edel­ly­tyk­set, että päi­vä­ko­tiin saa­tai­siin ly­hyel­lä­kin ai­ka­vä­lil­lä lisää lapsia"

21.10.2021 09:05
Tilaajille