Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lumijoen kuntatalous
Lumijoen kunta käynnistää koko henkilöstön yt-menettelyn – talouden tasapainotusryhmä ei ole löytänyt juurikaan konkreettisia säästöjä ensi vuodelle

Lu­mi­joen kunta käyn­nis­tää koko hen­ki­lös­tön yt-me­net­te­lyn – ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus­ryh­mä ei ole löy­tä­nyt juu­ri­kaan konk­reet­ti­sia sääs­tö­jä ensi vuo­del­le

07.11.2023 10:13 2
Tilaajille
Lumijoella esitetään tuloverotuksen kiristämistä ja pohditaan investointeja – kunnanhallitus pui taloutta maanantaina

Lu­mi­joel­la esi­te­tään tu­lo­ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mis­tä ja poh­di­taan in­ves­toin­te­ja – kun­nan­hal­li­tus pui ta­lout­ta maa­nan­tai­na

03.11.2023 15:00
Tilaajille
"Kun lopetatte sote-keskuksen, lopetatte koko kylän!" – Lumijoelta täyslaidallinen Pohteen säästöesityksille

"Kun lo­pe­tat­te so­te-kes­kuk­sen, lo­pe­tat­te koko kylän!" – ­Lu­mi­joel­ta täys­lai­dal­li­nen Pohteen sääs­tö­esi­tyk­sil­le

03.11.2023 09:12 4
Tilaajille
Entistä lumijokista päättäjää sapettaa – Jouni muistuttaa, ettei Lumijoen palvelujen alasajon pitäisi tulla yllätyksenä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Entistä lu­mi­jo­kis­ta päät­tä­jää sa­pet­taa – Jouni muis­tut­taa, ettei Lu­mi­joen pal­ve­lu­jen alas­ajon pitäisi tulla yl­lä­tyk­se­nä

02.11.2023 08:20 2
Tilaajille
Jouni kysyy kotikuntansa talouden suuntaa ja miettii, oliko uusi sotekeskus sittenkin vain uusi virastotalo?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jouni kysyy ko­ti­kun­tan­sa ta­lou­den suuntaa ja miet­tii, oliko uusi so­te­kes­kus sit­ten­kin vain uusi vi­ras­to­ta­lo?

23.08.2023 06:31
Tilaajille
Lumijoella henkilöstömenot melkein talousarviossa, mutta järjestelyerät ovat vielä jakamatta – kaavaillut säästöt eivät välttämättä riitä nollatulokseen

Lu­mi­joel­la hen­ki­lös­tö­me­not melkein ta­lou­sar­vios­sa, mutta jär­jes­te­ly­erät ovat vielä ja­ka­mat­ta – kaa­vail­lut säästöt eivät vält­tä­mät­tä riitä nol­la­tu­lok­seen

15.08.2023 15:00
Tilaajille
Katso kuvat: Lumijoen uusi sosiaali- ja terveyskeskus on kalustamista vaille valmis, mutta käyttöönottopäivää Pohteella ei vielä tiedetä

Katso kuvat: Lu­mi­joen uusi so­siaa­li- ja ter­veys­kes­kus on ka­lus­ta­mis­ta vaille valmis, mutta käyt­töön­ot­to­päi­vää Poh­teel­la ei vielä tiedetä

20.07.2023 06:00
Tilaajille
Lumijoella taloustilanne: Kunnanhallitus ei ryhtynyt lomauttamaan, nollatulos edelleen tavoitteena

Lu­mi­joel­la ta­lous­ti­lan­ne: Kun­nan­hal­li­tus ei ryh­ty­nyt lo­maut­ta­maan, nol­la­tu­los edel­leen ta­voit­tee­na

30.05.2023 16:30
Tilaajille
Taloutta tasapainottamassa, mutta kaikkeen emme voi itse vaikuttaa: "Valtionosuuksien tulevaisuus on vielä arvoitus"
Kolumni

Ta­lout­ta ta­sa­pai­not­ta­mas­sa, mutta kaik­keen emme voi itse vai­kut­taa: "Val­tio­no­suuk­sien tu­le­vai­suus on vielä ar­voi­tus"

02.05.2023 17:34
Tilaajille
Tänä vuonna Lumijoen talous voi pysyä plusmerkkisenä, mutta ensi vuodelle uhkakuvia riittää verotulojen ja valtionosuuksien laskun vuoksi

Tänä vuonna Lu­mi­joen talous voi pysyä plus­merk­ki­se­nä, mutta ensi vuo­del­le uh­ka­ku­via riittää ve­ro­tu­lo­jen ja val­tion­osuuk­sien laskun vuoksi

02.05.2023 13:01
Tilaajille
Heidi kysyy lumijokisilta mistä he säästäisivät? "Edustuksellisen demokratian oheen tarvittaisiin yhä enemmän kuntalaisosallisuutta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heidi kysyy lu­mi­jo­kisil­ta mistä he sääs­täi­si­vät? "E­dus­tuk­sel­li­sen de­mo­kra­tian oheen tar­vit­tai­siin yhä enemmän kun­ta­lai­so­sal­li­suut­ta"

02.05.2023 11:39 1
Tilaajille
Lumijoella oli tarjolla 5 000 euroa hyvinvointitapahtumiin, mutta hakemuksia tuli ajoissa vain  kolmella tonnilla

Lu­mi­joel­la oli tar­jol­la 5 000 euroa hy­vin­voin­ti­ta­pah­tu­miin, mutta ha­ke­muk­sia tuli ajoissa vain kol­mel­la ton­nil­la

19.03.2023 06:00
Tilaajille
Talouden tasapainotustyöryhmä aloittaa Lumijoella työnsä maaliskuun lopulla – "Paniikkia ei ole"

Ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus­työ­ryh­mä aloit­taa Lu­mi­joel­la työnsä maa­lis­kuun lopulla – "Pa­niik­kia ei ole"

04.03.2023 06:00
Tilaajille
Lumijoki päätti lisäeuroista Ruutikankaalle, mutta ehdollisena – valtuusto äänesti asian tiimoilta kahdesti

Lu­mi­jo­ki päätti li­sä­eu­rois­ta Ruu­ti­kan­kaal­le, mutta eh­dol­li­se­na – val­tuus­to äänesti asian tii­moil­ta kah­des­ti

13.12.2022 11:54
Tilaajille
Talousarvioesitys: Lumijoki käyttäisi investointeihin ensi vuonna yli 2,5 miljoonaa euroa

Ta­lou­sar­vioe­si­tys: Lu­mi­jo­ki käyt­täi­si in­ves­toin­tei­hin ensi vuonna yli 2,5 mil­joo­naa euroa

05.12.2022 06:00
Tilaajille
Lumijoen terveysaseman ja päiväkodin rakentaminen käynnistynee elokuun alussa – Aikatauluun vaikuttavat hirsi- ja kattoristikkotoimitukset

Lu­mi­joen ter­veys­ase­man ja päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­ty­nee elokuun alussa – Ai­ka­tau­luun vai­kut­ta­vat hirsi- ja kat­to­ris­tik­ko­toi­mi­tuk­set

02.06.2022 12:00
Tilaajille
Lumijoen valtuusto kokousti ja nautti kakkukahvit päälle: Ruutikankaan liittymän lisäkustannuksiin rahaa, tilipäätökselle hyväksyntä

Lu­mi­joen val­tuus­to ko­kous­ti ja nautti kak­ku­kah­vit päälle: Ruu­ti­kan­kaan liit­ty­män li­sä­kus­tan­nuk­siin rahaa, ti­li­pää­tök­sel­le hy­väk­syn­tä

30.05.2022 19:46
Tilaajille
Lumijoella käynnistetään ensi vuonna sekä hyvinvointikeskuksen että päiväkodin rakentaminen – kunnanvaltuustoa puhutti myös Ruutikangas ja sen kehittämiseen sijoitettavat eurot

Lu­mi­joel­la käyn­nis­te­tään ensi vuonna sekä hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen että päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen – kun­nan­val­tuus­toa puhutti myös Ruu­ti­kan­gas ja sen ke­hit­tä­mi­seen si­joi­tet­ta­vat eurot

30.12.2021 19:35
Tilaajille
Lumijoen kunnanhallitus esittää niin päiväkodin kuin hyvinvointikeskuksen rakentamisen käynnistämistä ensi vuonna – kunnanvaltuusto päättää budjetista torstai-iltana

Lu­mi­joen kun­nan­hal­li­tus esittää niin päi­vä­ko­din kuin hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­sen käyn­nis­tä­mis­tä ensi vuonna – kun­nan­val­tuus­to päättää bud­je­tis­ta tors­tai-il­ta­na

29.12.2021 13:02
Tilaajille
Lumijoen valtuusto jätti talousarvion pöydälle – kunnanhallitus valmistelee uuden esityksen päiväkodin ja hyvinvointikeskuksen rakentamisesta

Lu­mi­joen val­tuus­to jätti ta­lous­ar­vion pöy­däl­le – kun­nan­hal­li­tus val­mis­te­lee uuden esi­tyk­sen päi­vä­ko­din ja hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­ses­ta

13.12.2021 21:48
Tilaajille