NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Limingan kuntatalous
Limingan lukiolla toive nelisarjaistua tuleviksi vuosiksi – "Nyt kaikki halukkaat liminkalaiset eivät pääse omaan lukioon"

Li­min­gan lu­kiol­la toive ne­li­sar­jais­tua tu­le­vik­si vuo­sik­si – "Nyt kaikki ha­luk­kaat li­min­ka­lai­set eivät pääse omaan lu­kioon"

15.05.2023 19:00
Tilaajille
Limingan kunnanhallitukselle esitetään talouden tasapainottamisohjelman käynnistämistä  – tulevat kaksi vuotta ennusteen mukaan noin 1,5 miljoonaa alijäämäiset

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­oh­jel­man käyn­nis­tä­mis­tä  – tulevat kaksi vuotta en­nus­teen mukaan noin 1,5 mil­joo­naa ali­jää­mäi­set

05.05.2023 15:00 1
Tilaajille
Limingan valtuusto toivoi talousarvioylityksistä tietoa aikaisemmin – osa kulukasvusta johtuu positiivisista syistä: lapsia riittää ja työllisyys on vahvaa

Li­min­gan val­tuus­to toivoi ta­lous­ar­vio­yli­tyk­sis­tä tietoa ai­kai­sem­min – osa ku­lu­kas­vus­ta johtuu po­si­tii­vi­sis­ta syistä: lapsia riittää ja työl­li­syys on vahvaa

20.03.2023 18:56
Tilaajille
Limingan kaduilla ja teillä riittää korjausvelkaa miljoonien edestä – tälle vuodelle kunnostuksiin käytetään 535 000 euroa

Li­min­gan ka­duil­la ja teillä riittää kor­jaus­vel­kaa mil­joo­nien edestä – tälle vuo­del­le kun­nos­tuk­siin käy­te­tään 535 000 euroa

06.03.2023 18:00
Tilaajille
Erikoissairaanhoitoon iso summa: Limingan viime vuoden palvelutuotannosta liki 2,7 miljoonan euron talousarvioylitykset – silti tilinpäätös päätymässä plussalle

Eri­kois­sai­raan­hoi­toon iso summa: Li­min­gan viime vuoden pal­ve­lu­tuo­tan­nos­ta liki 2,7 mil­joo­nan euron ta­lous­ar­vio­yli­tyk­set – silti ti­lin­pää­tös pää­ty­mäs­sä plus­sal­le

01.03.2023 13:00
Tilaajille
Jutkokylän aluereitin lisämäärärahasta yksimielisyys – neuvottelutauon aikana pienryhmien muutosesitys läpi

Jut­ko­ky­län alue­rei­tin li­sä­mää­rä­ra­has­ta yk­si­mie­li­syys – neu­vot­te­lu­tauon aikana pien­ryh­mien muu­tos­esi­tys läpi

06.02.2023 18:26
Tilaajille
Limingan vasemmistoa huolettaa kunnan maine lapsiystävällisenä kuntana

Li­min­gan va­sem­mis­toa huo­let­taa kunnan maine lap­si­ys­tä­väl­li­se­nä kuntana

12.12.2022 08:50
Tilaajille
Limingan talousarvioesitys: Ruutikankaan kehittämiseurot kolmelle vuodelle, Liminganjärven vesityssuunnitelma listalle

Li­min­gan ta­lou­sar­vioe­si­tys: Ruu­ti­kan­kaan ke­hit­tä­mis­eu­rot kol­mel­le vuo­del­le, Li­min­gan­jär­ven ve­si­tys­suun­ni­tel­ma lis­tal­le

08.12.2022 12:00
Tilaajille
Tänään kunnanhallituksessa: Limingassa kaavaillaan noin viiden miljoonan euron nettoinvestointeja, mutta päiväkoti ei ole niiden joukossa

Tänään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa: Li­min­gas­sa kaa­vail­laan noin viiden mil­joo­nan euron net­toin­ves­toin­te­ja, mutta päi­vä­ko­ti ei ole niiden jou­kos­sa

07.12.2022 14:05
Tilaajille
Limingassa kiinteistöverotus säilyy entisellään, vaikka kunnanhallitus oli korotuksen kannalla – valtuustossa asiasta käytettiin kymmenkunta puheenvuoroa ja äänestettiin

Li­min­gas­sa kiin­teis­tö­ve­ro­tus säilyy en­ti­sel­lään, vaikka kun­nan­hal­li­tus oli ko­ro­tuk­sen kan­nal­la – val­tuus­tos­sa asiasta käy­tet­tiin kym­men­kun­ta pu­heen­vuo­roa ja ää­nes­tet­tiin

14.11.2022 18:10
Tilaajille
Limingan hallintokuntien alustavissa talousarvioesityksissä miljoonan verran tiivistettävää – talousjohtaja toivoo budjetin tekoon nyt malttia

Li­min­gan hal­lin­to­kun­tien alus­ta­vis­sa ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sis­sä mil­joo­nan verran tii­vis­tet­tä­vää – ta­lous­joh­ta­ja toivoo bud­je­tin tekoon nyt malttia

12.10.2022 11:00 1
Tilaajille
Limingan valtuusto päätti käynnistää liikuntapuiston huoltorakennuksen rakennustyöt – Värminkoskentien turvallisuutta voitaisiin parantaa kylätiemallilla

Li­min­gan val­tuus­to päätti käyn­nis­tää lii­kun­ta­puis­ton huol­to­ra­ken­nuk­sen ra­ken­nus­työt – Vär­min­kos­ken­tien tur­val­li­suut­ta voi­tai­siin pa­ran­taa ky­lä­tie­mal­lil­la

10.10.2022 18:53
Tilaajille
Kotirannan rakennustapaohjeisiin muutos – Limingan valtuusto käsittelee vielä sopivat kattokaltevuudet

Ko­ti­ran­nan ra­ken­nus­ta­pa­oh­jei­siin muutos – Li­min­gan val­tuus­to kä­sit­te­lee vielä sopivat kat­to­kal­te­vuu­det

07.10.2022 06:00
Tilaajille
Limingan kunnanhallitus äänesti Ruutikangas-lausunnosta: "On vaikea laittaa nimeä alle lausuntoon, jonka sisällöstä en kaikkea tiedä"

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus äänesti Ruu­ti­kan­gas-lau­sun­nos­ta: "On vaikea laittaa nimeä alle lau­sun­toon, jonka si­säl­lös­tä en kaikkea tiedä"

05.10.2022 08:12
Tilaajille
Limingan Hannu Krankka -liikuntapuiston huoltorakennus kunnanhallituksen listalla maanantaina – kustannustasossa kova korotus

Li­min­gan Hannu Krankka -lii­kun­ta­puis­ton huol­to­ra­ken­nus kun­nan­hal­li­tuk­sen lis­tal­la maa­nan­tai­na – kus­tan­nus­ta­sos­sa kova korotus

24.09.2022 11:00
Tilaajille
Liminka osallistuu myös Ruutikankaan tieliittymän sähkö- ja kuitukustannuksiin  – eurot jaetaan Limingan, Lumijoen ja Elyn välillä

Liminka osal­lis­tuu myös Ruu­ti­kan­kaan tie­liit­ty­män sähkö- ja kui­tu­kus­tan­nuk­siin – eurot jaetaan Li­min­gan, Lu­mi­joen ja Elyn välillä

23.09.2022 11:00
Tilaajille
Limingan elinkeino-, kaavoitus- ja maankäyttötyöryhmä esittää ensi vuoden investointeihin Ruutikankaan kehittämiseen 400 000 euroa – valtuusto käsittelee ehdotusta erillisessä seminaarissa

Li­min­gan elin­kei­no-, kaa­voi­tus- ja maan­käyt­tö­työ­ryh­mä esittää ensi vuoden in­ves­toin­tei­hin Ruu­ti­kan­kaan ke­hit­tä­mi­seen 400 000 euroa – val­tuus­to kä­sit­te­lee eh­do­tus­ta eril­li­ses­sä se­mi­naa­ris­sa

07.06.2022 09:24
Tilaajille
Lakeuden suurimmissa kunnissa opetustiloihin käytetään iso kasa euroja – Liminka on kouluinvestoinneissaan jo loppusuoralla, Kempeleessä hankkeita on edessä vielä paljon

La­keu­den suu­rim­mis­sa kun­nis­sa ope­tus­ti­loi­hin käy­te­tään iso kasa euroja – Liminka on kou­lu­in­ves­toin­neis­saan jo lop­pu­suo­ral­la, Kem­pe­lees­sä hank­kei­ta on edessä vielä paljon

10.05.2022 15:03
Tilaajille
Liminka on esittämässä hyvinvointialueelle, että sosiaali- ja terveyskeskukseen rakennettaisiin 500 neliötä lisää – tilat ovat käyneet monelta osin ahtaiksi

Liminka on esit­tä­mäs­sä hy­vin­voin­tia­lueel­le, että so­siaa­li- ja ter­veys­kes­kuk­seen ra­ken­net­tai­siin 500 neliötä lisää – tilat ovat käyneet monelta osin ah­taik­si

10.05.2022 09:00
Tilaajille
Limingan lukion peruskorjauksen ja uuden konserttisalin harjannostajaisia vietetään tiistaina – luvassa hernesopan lisäksi taikuutta ja musiikkia

Li­min­gan lukion pe­rus­kor­jauk­sen ja uuden kon­sert­ti­sa­lin har­jan­nos­ta­jai­sia vie­te­tään tiis­tai­na – luvassa her­ne­so­pan lisäksi tai­kuut­ta ja mu­siik­kia

06.05.2022 12:00
Tilaajille