Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Limingan kuntatalous
Limingan Hannu Krankka -liikuntapuiston huoltorakennus kunnanhallituksen listalla maanantaina – kustannustasossa kova korotus

Li­min­gan Hannu Krankka -lii­kun­ta­puis­ton huol­to­ra­ken­nus kun­nan­hal­li­tuk­sen lis­tal­la maa­nan­tai­na – kus­tan­nus­ta­sos­sa kova korotus

24.09.2022 11:00
Tilaajille
Liminka osallistuu myös Ruutikankaan tieliittymän sähkö- ja kuitukustannuksiin  – eurot jaetaan Limingan, Lumijoen ja Elyn välillä

Liminka osal­lis­tuu myös Ruu­ti­kan­kaan tie­liit­ty­män sähkö- ja kui­tu­kus­tan­nuk­siin – eurot jaetaan Li­min­gan, Lu­mi­joen ja Elyn välillä

23.09.2022 11:00
Tilaajille
Limingan elinkeino-, kaavoitus- ja maankäyttötyöryhmä esittää ensi vuoden investointeihin Ruutikankaan kehittämiseen 400 000 euroa – valtuusto käsittelee ehdotusta erillisessä seminaarissa

Li­min­gan elin­kei­no-, kaa­voi­tus- ja maan­käyt­tö­työ­ryh­mä esittää ensi vuoden in­ves­toin­tei­hin Ruu­ti­kan­kaan ke­hit­tä­mi­seen 400 000 euroa – val­tuus­to kä­sit­te­lee eh­do­tus­ta eril­li­ses­sä se­mi­naa­ris­sa

07.06.2022 09:24
Tilaajille
Lakeuden suurimmissa kunnissa opetustiloihin käytetään iso kasa euroja – Liminka on kouluinvestoinneissaan jo loppusuoralla, Kempeleessä hankkeita on edessä vielä paljon

La­keu­den suu­rim­mis­sa kun­nis­sa ope­tus­ti­loi­hin käy­te­tään iso kasa euroja – Liminka on kou­lu­in­ves­toin­neis­saan jo lop­pu­suo­ral­la, Kem­pe­lees­sä hank­kei­ta on edessä vielä paljon

10.05.2022 15:03
Tilaajille
Liminka on esittämässä hyvinvointialueelle, että sosiaali- ja terveyskeskukseen rakennettaisiin 500 neliötä lisää – tilat ovat käyneet monelta osin ahtaiksi

Liminka on esit­tä­mäs­sä hy­vin­voin­tia­lueel­le, että so­siaa­li- ja ter­veys­kes­kuk­seen ra­ken­net­tai­siin 500 neliötä lisää – tilat ovat käyneet monelta osin ah­taik­si

10.05.2022 09:00
Tilaajille
Limingan lukion peruskorjauksen ja uuden konserttisalin harjannostajaisia vietetään tiistaina – luvassa hernesopan lisäksi taikuutta ja musiikkia

Li­min­gan lukion pe­rus­kor­jauk­sen ja uuden kon­sert­ti­sa­lin har­jan­nos­ta­jai­sia vie­te­tään tiis­tai­na – luvassa her­ne­so­pan lisäksi tai­kuut­ta ja mu­siik­kia

06.05.2022 12:00
Tilaajille
Voisiko yhden suuren päiväkodin sijaan rakentaa kaksi? Olisiko se edullisempi vaihtoehto? – "Vasta hankintapäätöstä tehtäessä tiedetään lopullinen hintataso"

Voisiko yhden suuren päi­vä­ko­din sijaan ra­ken­taa kaksi? Olisiko se edul­li­sem­pi vaih­toeh­to? – "Vasta han­kin­ta­pää­tös­tä teh­täes­sä tie­de­tään lo­pul­li­nen hin­ta­ta­so"

03.03.2022 06:00
Tilaajille
Tietoa, keskustelua ja pohdintoja päätöksentekoon! "Päivähoitopaikkojen tarve on akuutti, sitä ei kiellä kukaan ja Limingan Kokoomus ehdottomasti kannattaa uuden päiväkodin rakentamista"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tietoa, kes­kus­te­lua ja poh­din­to­ja pää­tök­sen­te­koon! "Päi­vä­hoi­to­paik­ko­jen tarve on akuut­ti, sitä ei kiellä kukaan ja Li­min­gan Ko­koo­mus eh­dot­to­mas­ti kan­nat­taa uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mis­ta"

23.02.2022 07:06
Tilaajille
Kuntalaiset pääsevät Limingassa keksimään ideoita 20 022 euron määrärahalle – ensi vuoden talousarvio läpi pienin muutoksin

Kun­ta­lai­set pää­se­vät Li­min­gas­sa kek­si­mään ideoita 20 022 euron mää­rä­ra­hal­le – ensi vuoden ta­lous­ar­vio läpi pienin muu­tok­sin

21.12.2021 06:24
Tilaajille
"Limingassa on suuret mahdollisuudet lisätä matkailijamääriä myös kulttuurin avulla", muistuttaa päätoimittaja-Sauli
Pääkirjoitus

"Li­min­gas­sa on suuret mah­dol­li­suu­det lisätä mat­kai­li­ja­mää­riä myös kult­tuu­rin avul­la", muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li

08.12.2021 02:29
Tilaajille
Kauhotaanko Limingassa omassa uimahallissa jo muutaman vuoden kuluttua? Ensi vuonna uimahallista ja maauimalasta tehdään esiselvitys: "Vuoteen 2024 asti meillä ei ole taloudellisia edellytyksiä hallin rakentamiseen"

Kau­ho­taan­ko Li­min­gas­sa omassa ui­ma­hal­lis­sa jo muu­ta­man vuoden ku­lut­tua? Ensi vuonna ui­ma­hal­lis­ta ja maa­ui­ma­las­ta tehdään esi­sel­vi­tys: "Vuo­teen 2024 asti meillä ei ole ta­lou­del­li­sia edel­ly­tyk­siä hallin ra­ken­ta­mi­seen"

30.11.2021 17:00
Tilaajille
Limingan kunnanhallitus esittää verotuksen säilyttämistä ennallaan – ilman verotuksen kiristämistäkin ensi vuodelle arvioidaan kertyvän reilusti lisää verotuloja

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus esittää ve­ro­tuk­sen säi­lyt­tä­mis­tä en­nal­laan – ilman ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mis­tä­kin ensi vuo­del­le ar­vioi­daan ker­ty­vän rei­lus­ti lisää ve­ro­tu­lo­ja

09.11.2021 06:51
Tilaajille
Uusi Limingan Kotirannan alue voi aueta omakotirakentajille jo huhtikuussa – hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyn valituksen

Uusi Li­min­gan Ko­ti­ran­nan alue voi aueta oma­ko­ti­ra­ken­ta­jil­le jo huh­ti­kuus­sa – hal­lin­to-oi­keus hylkäsi kaa­vas­ta tehdyn va­li­tuk­sen

28.10.2021 02:20
Tilaajille
Katso video: Limingan lukioremontin ensimmäinen vaihe paketissa, kun hallintosiipi otettiin taas koulun käyttöön – reilun vuoden päästä valmistuvasta Heikki Sarvela -salista halutaan lajissaan Suomen paras

Katso video: Li­min­gan lu­kio­re­mon­tin en­sim­mäi­nen vaihe pa­ke­tis­sa, kun hal­lin­to­sii­pi otet­tiin taas koulun käyt­töön – reilun vuoden päästä val­mis­tu­vas­ta Heikki Sarvela -sa­lis­ta ha­lu­taan la­jis­saan Suomen paras

22.10.2021 16:23
Tilaajille
6,2 miljoonaa euroa maksavan Limingan lukioremontin ensimmäinen vaihe valmis – ensi vuoden loppuun valmistuu myös uusi Heikki Sarvela -sali, josta halutaan Suomen paras kamarimusiikkisali

6,2 mil­joo­naa euroa mak­sa­van Li­min­gan lu­kio­re­mon­tin en­sim­mäi­nen vaihe valmis – ensi vuoden loppuun val­mis­tuu myös uusi Heikki Sarvela -sali, josta ha­lu­taan Suomen paras ka­ma­ri­mu­siik­ki­sa­li

22.10.2021 16:11
Tilaajille
Limingan musiikkiviikot: "Harvoja Suomen mittakaavassa merkittäviä paikallisia kulttuuritapahtumia ei tulla enää Limingassa näkemään"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­gan mu­siik­ki­vii­kot: "Har­vo­ja Suomen mit­ta­kaa­vas­sa mer­kit­tä­viä pai­kal­li­sia kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia ei tulla enää Li­min­gas­sa nä­ke­mään"

30.04.2021 15:06
Tilaajille
Katso upeat havainnekuvat tulevasta lukiosta: Lukion remontin ja Heikki Sarvela -salin uudisrakennuksen hintalappu 0,6 miljoonaa euroa aiempaa arviota suurempi – "Haluamme onnistua ja välttyä riskeiltä"

Katso upeat ha­vain­ne­ku­vat tu­le­vas­ta lu­kios­ta: Lukion re­mon­tin ja Heikki Sarvela -salin uu­dis­ra­ken­nuk­sen hin­ta­lap­pu 0,6 mil­joo­naa euroa aiempaa arviota suu­rem­pi – "Ha­luam­me on­nis­tua ja välttyä ris­keil­tä"

20.04.2021 16:00
Tilaajille
Sinisen talon tarjoukset käsittelyyn huhtikuussa – taloon on ideoitu muun muassa matkailu- ja yrityskäyttöä

Sinisen talon tar­jouk­set kä­sit­te­lyyn huh­ti­kuus­sa – taloon on ideoitu muun muassa mat­kai­lu- ja yri­tys­käyt­töä

30.03.2021 14:00
Tilaajille
Liminka teki hyvän tuloksen viime vuodelta – 8,4 miljoonaa euroa ylijäämää kuluu muun muassa investointivarauksiin

Liminka teki hyvän tu­lok­sen viime vuo­del­ta – 8,4 mil­joo­naa euroa yli­jää­mää kuluu muun muassa in­ves­toin­ti­va­rauk­siin

30.03.2021 12:06
Tilaajille