Limingan kuntatalous
Kauhotaanko Limingassa omassa uimahallissa jo muutaman vuoden kuluttua? Ensi vuonna uimahallista ja maauimalasta tehdään esiselvitys: "Vuoteen 2024 asti meillä ei ole taloudellisia edellytyksiä hallin rakentamiseen"

Kau­ho­taan­ko Li­min­gas­sa omassa ui­ma­hal­lis­sa jo muu­ta­man vuoden ku­lut­tua? Ensi vuonna ui­ma­hal­lis­ta ja maa­ui­ma­las­ta tehdään esi­sel­vi­tys: "Vuo­teen 2024 asti meillä ei ole ta­lou­del­li­sia edel­ly­tyk­siä hallin ra­ken­ta­mi­seen"

30.11.2021 17:00
Tilaajille
Limingan kunnanhallitus esittää verotuksen säilyttämistä ennallaan – ilman verotuksen kiristämistäkin ensi vuodelle arvioidaan kertyvän reilusti lisää verotuloja

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus esittää ve­ro­tuk­sen säi­lyt­tä­mis­tä en­nal­laan – ilman ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mis­tä­kin ensi vuo­del­le ar­vioi­daan ker­ty­vän rei­lus­ti lisää ve­ro­tu­lo­ja

09.11.2021 06:51
Tilaajille
Uusi Limingan Kotirannan alue voi aueta omakotirakentajille jo huhtikuussa – hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyn valituksen

Uusi Li­min­gan Ko­ti­ran­nan alue voi aueta oma­ko­ti­ra­ken­ta­jil­le jo huh­ti­kuus­sa – hal­lin­to-oi­keus hylkäsi kaa­vas­ta tehdyn va­li­tuk­sen

28.10.2021 02:20
Tilaajille
Katso video: Limingan lukioremontin ensimmäinen vaihe paketissa, kun hallintosiipi otettiin taas koulun käyttöön – reilun vuoden päästä valmistuvasta Heikki Sarvela -salista halutaan lajissaan Suomen paras

Katso video: Li­min­gan lu­kio­re­mon­tin en­sim­mäi­nen vaihe pa­ke­tis­sa, kun hal­lin­to­sii­pi otet­tiin taas koulun käyt­töön – reilun vuoden päästä val­mis­tu­vas­ta Heikki Sarvela -sa­lis­ta ha­lu­taan la­jis­saan Suomen paras

22.10.2021 16:23
Tilaajille
6,2 miljoonaa euroa maksavan Limingan lukioremontin ensimmäinen vaihe valmis – ensi vuoden loppuun valmistuu myös uusi Heikki Sarvela -sali, josta halutaan Suomen paras kamarimusiikkisali

6,2 mil­joo­naa euroa mak­sa­van Li­min­gan lu­kio­re­mon­tin en­sim­mäi­nen vaihe valmis – ensi vuoden loppuun val­mis­tuu myös uusi Heikki Sarvela -sali, josta ha­lu­taan Suomen paras ka­ma­ri­mu­siik­ki­sa­li

22.10.2021 16:11
Tilaajille
Limingan musiikkiviikot: "Harvoja Suomen mittakaavassa merkittäviä paikallisia kulttuuritapahtumia ei tulla enää Limingassa näkemään"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­gan mu­siik­ki­vii­kot: "Har­vo­ja Suomen mit­ta­kaa­vas­sa mer­kit­tä­viä pai­kal­li­sia kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia ei tulla enää Li­min­gas­sa nä­ke­mään"

30.04.2021 15:06
Tilaajille
Katso upeat havainnekuvat tulevasta lukiosta: Lukion remontin ja Heikki Sarvela -salin uudisrakennuksen hintalappu 0,6 miljoonaa euroa aiempaa arviota suurempi – "Haluamme onnistua ja välttyä riskeiltä"

Katso upeat ha­vain­ne­ku­vat tu­le­vas­ta lu­kios­ta: Lukion re­mon­tin ja Heikki Sarvela -salin uu­dis­ra­ken­nuk­sen hin­ta­lap­pu 0,6 mil­joo­naa euroa aiempaa arviota suu­rem­pi – "Ha­luam­me on­nis­tua ja välttyä ris­keil­tä"

20.04.2021 16:00
Tilaajille
Sinisen talon tarjoukset käsittelyyn huhtikuussa – taloon on ideoitu muun muassa matkailu- ja yrityskäyttöä

Sinisen talon tar­jouk­set kä­sit­te­lyyn huh­ti­kuus­sa – taloon on ideoitu muun muassa mat­kai­lu- ja yri­tys­käyt­töä

30.03.2021 14:00
Tilaajille
Liminka teki hyvän tuloksen viime vuodelta – 8,4 miljoonaa euroa ylijäämää kuluu muun muassa investointivarauksiin

Liminka teki hyvän tu­lok­sen viime vuo­del­ta – 8,4 mil­joo­naa euroa yli­jää­mää kuluu muun muassa in­ves­toin­ti­va­rauk­siin

30.03.2021 12:06
Tilaajille
Esitys lapsiperheiden maksuttoman tilapäisen kotipalvelun kokeiluvuodesta herätti paljon keskustelua Limingan valtuustossa: "Jos meillä ei ole rohkeutta 30 000 euroa kokeiluun, emme ole kuntastrategian mukaisesti kovin rohkeita"

Esitys lap­si­per­hei­den mak­sut­to­man ti­la­päi­sen ko­ti­pal­ve­lun ko­kei­lu­vuo­des­ta herätti paljon kes­kus­te­lua Li­min­gan val­tuus­tos­sa: "Jos meillä ei ole roh­keut­ta 30 000 euroa ko­kei­luun, emme ole kun­ta­stra­te­gian mu­kai­ses­ti kovin roh­kei­ta"

22.12.2020 07:25
Tilaajille
Limingan kunnanhallituksen ensi vuoden talousarvioesitys sisältää noin 4,5 miljoonan euron investointiohjelman –kunnanjohtaja muistuttaa, ettei velaksi eläminen voi olla pysyvä ratkaisu

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tuk­sen ensi vuoden ta­lous­ar­vio­esi­tys si­säl­tää noin 4,5 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti­oh­jel­man –kun­nan­joh­ta­ja muis­tut­taa, ettei velaksi elä­mi­nen voi olla pysyvä rat­kai­su

18.12.2020 07:43
Tilaajille
Olisiko sinulla käyttöä Limingan siniselle talolle? –Kunnantaloksi rakennettu ja monessa historian melskeessä osallisena ollut arvorakennus etsii nyt uutta omistajaa

Olisiko sinulla käyttöä Li­min­gan si­ni­sel­le ta­lol­le? –Kun­nan­ta­lok­si ra­ken­net­tu ja monessa his­to­rian mels­kees­sä osal­li­se­na ollut ar­vo­ra­ken­nus etsii nyt uutta omis­ta­jaa

01.12.2020 12:52
Tilaajille
Limingan kunnanvaltuustossa pureuduttiin syyskuun lopun asukastilanteeseen – Viime vuoden loppuun verrattuna asukasmäärä oli miinuksella kuuden asukkaan verran

Li­min­gan kun­nan­val­tuus­tos­sa pu­reu­dut­tiin syys­kuun lopun asu­kas­ti­lan­tee­seen – Viime vuoden loppuun ver­rat­tu­na asu­kas­mää­rä oli mii­nuk­sel­la kuuden asuk­kaan verran

11.11.2020 15:05
Tilaajille
Kunnanvaltuustossa huomautettiin, että The Tötterö voisi olla Liminganlahden vetovoimakohde, mutta kaikki eivät olleet suinkaan samaa mieltä: "Tötterön suunnitelmat voisi myydä Oulun huvipuistolle"

Kun­nan­val­tuus­tos­sa huo­mau­tet­tiin, että The Tötterö voisi olla Li­min­gan­lah­den ve­to­voi­ma­koh­de, mutta kaikki eivät olleet suin­kaan samaa mieltä: "Töt­te­rön suun­ni­tel­mat voisi myydä Oulun hu­vi­puis­tol­le"

10.11.2020 06:49
Tilaajille
Liminka säilyttää nykyisen verotuksen – ensi vuoden verotuloarvio 31 miljoonaa euroa

Liminka säi­lyt­tää ny­kyi­sen ve­ro­tuk­sen – ensi vuoden ve­ro­tu­lo­ar­vio 31 mil­joo­naa euroa

09.11.2020 20:03
Tilaajille
Limingalle muodostumassa mojova tulos, mutta kunnanjohtaja Pekka Rajala ei vielä hypi riemusta: "Ei voi tuudittautua siihen, että loppuvuosi menisi näin hyvin – tämä on ollut menojen ja tulojen osalta erikoinen vuosi"

Li­min­gal­le muo­dos­tu­mas­sa mojova tulos, mutta kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajala ei vielä hypi rie­mus­ta: "Ei voi tuu­dit­tau­tua siihen, että lop­pu­vuo­si menisi näin hyvin – tämä on ollut menojen ja tulojen osalta eri­koi­nen vuosi"

06.10.2020 07:05 1
Tilaajille