Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Limingan kuntatalous
Limingan talousarviovaltuusto: Kahdeksan äänestystä, runsaasti muutosesityksiä ja usean tunnin verran puhetta

Li­min­gan ta­lou­sar­vio­val­tuus­to: Kah­dek­san ää­nes­tys­tä, run­saas­ti muu­to­se­si­tyk­siä ja usean tunnin verran puhetta

12.12.2023 06:03 1
Tilaajille
Perhepäivähoito on pienten lasten oikeus, muistuttaa liminkalainen Maria ja vetoaa kuntapäättäjiin
Mielipidekirjoitus

Per­he­päi­vä­hoi­to on pienten lasten oikeus, muis­tut­taa li­min­ka­lai­nen Maria ja vetoaa kun­ta­päät­tä­jiin

04.12.2023 07:07
Tilaajille
Tiukkaa kampaa ja säästöjä etsimällä Liminka nitisti alijäämäodotukseen miljoonaan euroon – ensi vuonna kunta vetää henkeä

Tiukkaa kampaa ja sääs­tö­jä et­si­mäl­lä Liminka nitisti ali­jää­mäo­do­tuk­seen mil­joo­naan euroon – ensi vuonna kunta vetää henkeä

28.11.2023 11:00
Tilaajille
Limingan luottamushenkilötyöskentelylle arvosanaksi 7,5: "Poissaolot näyttävät keskittyvän tietyille valtuutetuille"

Li­min­gan luot­ta­mus­hen­ki­lö­työs­ken­te­lyl­le ar­vo­sa­nak­si 7,5: "Pois­sao­lot näyt­tä­vät kes­kit­ty­vän tie­tyil­le val­tuu­te­tuil­le"

17.11.2023 06:00
Tilaajille
Limingan kunnanhallitus esittää: tuloverotus entisellään, mutta kiinteistöveroja korotetaan

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus esit­tää: tu­lo­ve­ro­tus en­ti­sel­lään, mutta kiin­teis­tö­ve­ro­ja ko­ro­te­taan

08.11.2023 11:00
Tilaajille
Limingassa kaavaillaan perhepäivähoidosta luopumista – "Monella on harhakäsitys perhepäivähoidon edullisuudesta"

Li­min­gas­sa kaa­vail­laan per­he­päi­vä­hoi­dos­ta luo­pu­mis­ta – "Mo­nel­la on har­ha­kä­si­tys per­he­päi­vä­hoi­don edul­li­suu­des­ta"

09.11.2023 11:57 2
Tilaajille
Lumistopparialoitteesta äänestys ja kolme eriävää mielipidettä – Limingan valtuusto aloitti syyskauden lyhyehköllä listalla

Lu­mis­top­pa­ria­loit­tees­ta ää­nes­tys ja kolme eriävää mie­li­pi­det­tä – Li­min­gan val­tuus­to aloitti syys­kau­den ly­hyeh­köl­lä lis­tal­la

28.08.2023 19:01
Tilaajille
Liminka tänäkin vuonna hyvän talouden tiellä – tällä hetkellä vuoden tulosnäkymässä reilut miljoona euroa ylijäämää

Liminka tänäkin vuonna hyvän ta­lou­den tiellä – tällä het­kel­lä vuoden tu­los­nä­ky­mäs­sä reilut mil­joo­na euroa yli­jää­mää

21.08.2023 09:00
Tilaajille
Tupoksen liikunta-alueen rakentaminen pöydälle – toteutuksen hintalappu olisi reilut 0,6 miljoonaa euroa kaavailtua kalliimpi

Tu­pok­sen lii­kun­ta-alueen ra­ken­ta­mi­nen pöy­däl­le – to­teu­tuk­sen hin­ta­lap­pu olisi reilut 0,6 mil­joo­naa euroa kaa­vail­tua kal­liim­pi

14.06.2023 14:08
Tilaajille
Limingan lukiolla toive nelisarjaistua tuleviksi vuosiksi – "Nyt kaikki halukkaat liminkalaiset eivät pääse omaan lukioon"

Li­min­gan lu­kiol­la toive ne­li­sar­jais­tua tu­le­vik­si vuo­sik­si – "Nyt kaikki ha­luk­kaat li­min­ka­lai­set eivät pääse omaan lu­kioon"

15.05.2023 19:00
Tilaajille
Limingan kunnanhallitukselle esitetään talouden tasapainottamisohjelman käynnistämistä  – tulevat kaksi vuotta ennusteen mukaan noin 1,5 miljoonaa alijäämäiset

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­soh­jel­man käyn­nis­tä­mis­tä  – tulevat kaksi vuotta en­nus­teen mukaan noin 1,5 mil­joo­naa ali­jää­mäi­set

05.05.2023 15:00 1
Tilaajille
Limingan valtuusto toivoi talousarvioylityksistä tietoa aikaisemmin – osa kulukasvusta johtuu positiivisista syistä: lapsia riittää ja työllisyys on vahvaa

Li­min­gan val­tuus­to toivoi ta­lou­sar­vioy­li­tyk­sis­tä tietoa ai­kai­sem­min – osa ku­lu­kas­vus­ta johtuu po­si­tii­vi­sis­ta syistä: lapsia riittää ja työl­li­syys on vahvaa

20.03.2023 18:56
Tilaajille
Limingan kaduilla ja teillä riittää korjausvelkaa miljoonien edestä – tälle vuodelle kunnostuksiin käytetään 535 000 euroa

Li­min­gan ka­duil­la ja teillä riittää kor­jaus­vel­kaa mil­joo­nien edestä – tälle vuo­del­le kun­nos­tuk­siin käy­te­tään 535 000 euroa

06.03.2023 18:00
Tilaajille
Erikoissairaanhoitoon iso summa: Limingan viime vuoden palvelutuotannosta liki 2,7 miljoonan euron talousarvioylitykset – silti tilinpäätös päätymässä plussalle

Eri­kois­sai­raan­hoi­toon iso summa: Li­min­gan viime vuoden pal­ve­lu­tuo­tan­nos­ta liki 2,7 mil­joo­nan euron ta­lou­sar­vioy­li­tyk­set – silti ti­lin­pää­tös pää­ty­mäs­sä plus­sal­le

01.03.2023 13:00
Tilaajille
Jutkokylän aluereitin lisämäärärahasta yksimielisyys – neuvottelutauon aikana pienryhmien muutosesitys läpi

Jut­ko­ky­län alue­rei­tin li­sä­mää­rä­ra­has­ta yk­si­mie­li­syys – neu­vot­te­lu­tauon aikana pien­ryh­mien muu­to­se­si­tys läpi

06.02.2023 18:26
Tilaajille
Limingan vasemmistoa huolettaa kunnan maine lapsiystävällisenä kuntana

Li­min­gan va­sem­mis­toa huo­let­taa kunnan maine lap­siys­tä­väl­li­se­nä kuntana

12.12.2022 08:50
Tilaajille
Limingan talousarvioesitys: Ruutikankaan kehittämiseurot kolmelle vuodelle, Liminganjärven vesityssuunnitelma listalle

Li­min­gan ta­lou­sar­vioe­si­tys: Ruu­ti­kan­kaan ke­hit­tä­mi­seu­rot kol­mel­le vuo­del­le, Li­min­gan­jär­ven ve­si­tys­suun­ni­tel­ma lis­tal­le

08.12.2022 12:00
Tilaajille
Tänään kunnanhallituksessa: Limingassa kaavaillaan noin viiden miljoonan euron nettoinvestointeja, mutta päiväkoti ei ole niiden joukossa

Tänään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa: Li­min­gas­sa kaa­vail­laan noin viiden mil­joo­nan euron net­toin­ves­toin­te­ja, mutta päi­vä­ko­ti ei ole niiden jou­kos­sa

07.12.2022 14:05
Tilaajille
Limingassa kiinteistöverotus säilyy entisellään, vaikka kunnanhallitus oli korotuksen kannalla – valtuustossa asiasta käytettiin kymmenkunta puheenvuoroa ja äänestettiin

Li­min­gas­sa kiin­teis­tö­ve­ro­tus säilyy en­ti­sel­lään, vaikka kun­nan­hal­li­tus oli ko­ro­tuk­sen kan­nal­la – val­tuus­tos­sa asiasta käy­tet­tiin kym­men­kun­ta pu­heen­vuo­roa ja ää­nes­tet­tiin

14.11.2022 18:10
Tilaajille
Limingan hallintokuntien alustavissa talousarvioesityksissä miljoonan verran tiivistettävää – talousjohtaja toivoo budjetin tekoon nyt malttia

Li­min­gan hal­lin­to­kun­tien alus­ta­vis­sa ta­lou­sar­vioe­si­tyk­sis­sä mil­joo­nan verran tii­vis­tet­tä­vää – ta­lous­joh­ta­ja toivoo bud­je­tin tekoon nyt malttia

12.10.2022 11:00 1
Tilaajille