Mainos: Syksyn supertarjouksena Rantalakeus Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kuntavaalit 2021
Jussi Ylitalo luotsaa Tyrnävän valtuustoa: ”Kuntapäättäjän on kuunneltava myös maan hiljaisia”

Jussi Ylitalo luotsaa Tyr­nä­vän val­tuus­toa: ”Kun­ta­päät­tä­jän on kuun­nel­ta­va myös maan hil­jai­sia”

03.08.2021 14:39
Tilaajille
Tarmo Turunen nousee Kempeleen valtuustoon – tarkastuslaskennassa löytyi vielä yksi ääni

Tarmo Turunen nousee Kem­pe­leen val­tuus­toon – tar­kas­tus­las­ken­nas­sa löytyi vielä yksi ääni

17.06.2021 06:19
Onni Kuivala valittiin Kempeleen valtuustoon 90 äänellä – hän on nuorin valtuutettu koko lakeuden alueella "Kaikilla ikäryhmillä pitää olla paikkoja, joissa olla ja tavata toisiaan"

Onni Kuivala va­lit­tiin Kem­pe­leen val­tuus­toon 90 äänellä – hän on nuorin val­tuu­tet­tu koko la­keu­den alueel­la "Kai­kil­la ikä­ryh­mil­lä pitää olla paik­ko­ja, joissa olla ja tavata toi­siaan"

17.06.2021 03:01
Tilaajille
Äänikuningatarten vaalit - Neljässä Rantalakeuden alueen kunnassa suurimmat äänimäärät kertyivät naisehdokkaille

Ää­ni­ku­nin­ga­tar­ten vaalit - Nel­jäs­sä Ran­ta­la­keu­den alueen kun­nas­sa suu­rim­mat ää­ni­mää­rät ker­tyi­vät nais­eh­dok­kail­le

16.06.2021 19:00
Tilaajille
Hyvä politiikka herättää nukkuvat, uskoo päätoimittaja Sauli: "Keskusteleva, eri osapuolia kunnioittava ja kuntalaisia osallistava päätöksenteko ei ainakaan äänestysprosenttia tule laskemaan"
Pääkirjoitus

Hyvä po­li­tiik­ka he­rät­tää nuk­ku­vat, uskoo pää­toi­mit­ta­ja Sauli: "Kes­kus­te­le­va, eri osa­puo­lia kun­nioit­ta­va ja kun­ta­lai­sia osal­lis­ta­va pää­tök­sen­te­ko ei ai­na­kaan ää­nes­tys­pro­sent­tia tule las­ke­maan"

16.06.2021 01:19
Tilaajille
Lakeudella Keskustan enemmistövalta suli kahdessa kunnassa – yksinkertainen määräenemmistö puolueella on jatkossa enää Lumijoella ja Tyrnävällä

La­keu­del­la Kes­kus­tan enem­mis­tö­val­ta suli kah­des­sa kun­nas­sa – yk­sin­ker­tai­nen mää­rä­enem­mis­tö puo­lueel­la on jat­kos­sa enää Lu­mi­joel­la ja Tyr­nä­väl­lä

14.06.2021 07:36
Tilaajille
Keskusta suurin kuntapuolue Oulussa, kokoomus sai kaksi uutta paikkaa, perusuomalaiset kolme – katso uuden valtuuston kokoonpano

Kes­kus­ta suurin kun­ta­puo­lue Ou­lus­sa, ko­koo­mus sai kaksi uutta paik­kaa, pe­ru­suo­ma­lai­set kolme – katso uuden val­tuus­ton ko­koon­pa­no

14.06.2021 00:37
Kempeleessä Keskusta menettää kolme paikkaa – Perussuomalaisille ja Kokoomukselle kolme paikkaa lisää

Kem­pe­lees­sä Kes­kus­ta me­net­tää kolme paikkaa – Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le ja Ko­koo­muk­sel­le kolme paikkaa lisää

13.06.2021 22:11
Tilaajille
Perussuomalaisille Limingassa kolme lisäpaikkaa, Vihreät ja Keskusta menettävät kaksi paikkaa – Kokoomus lisää kaksi paikkaa ja Kristillisdemokraatit tippuu valtuustosta

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le Li­min­gas­sa kolme li­sä­paik­kaa, Vihreät ja Kes­kus­ta me­net­tä­vät kaksi paikkaa – Ko­koo­mus lisää kaksi paikkaa ja Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit tippuu val­tuus­tos­ta

13.06.2021 21:57
Tilaajille
Tyrnävällä Keskusta menettää kaksi valtuustopaikkaa – voittajia ovat Kokoomus ja Perussuomalaiset, jotka lisäävät paikkojaan kahdella

Tyr­nä­väl­lä Kes­kus­ta me­net­tää kaksi val­tuus­to­paik­kaa – voit­ta­jia ovat Ko­koo­mus ja Pe­rus­suo­ma­lai­set, jotka li­sää­vät paik­ko­jaan kah­del­la

13.06.2021 21:20
Tilaajille
Lumijoella Keskusta säilytti nykyisen vahvuutensa – Vasemmistoliitto menetti yhden paikan, Perussuomalaiset saivat läpi ainoan ehdokkaansa

Lu­mi­joel­la Kes­kus­ta säi­lyt­ti ny­kyi­sen vah­vuu­ten­sa – Va­sem­mis­to­liit­to menetti yhden paikan, Pe­rus­suo­ma­lai­set saivat läpi ainoan eh­dok­kaan­sa

13.06.2021 21:05
Tilaajille
Hailuodon laskenta valmis: Keskusta menetti kaksi paikkaa, Perussuomalaisille ja Kokoomukselle kaksi lisäpaikkaa – Vihreät nousevat ensimmäistä kertaa valtuustoon

Hai­luo­don las­ken­ta valmis: Kes­kus­ta menetti kaksi paik­kaa, Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le ja Ko­koo­muk­sel­le kaksi li­sä­paik­kaa – Vihreät nou­se­vat en­sim­mäis­tä kertaa val­tuus­toon

13.06.2021 20:59
Tilaajille
Hailuodossa taas lakeuden aktiivisimmat äänestäjät –muualla lakeudella äänestysaktiivisuus laski, useamassa kunnassa useita prosentteja

Hai­luo­dos­sa taas la­keu­den ak­tii­vi­sim­mat ää­nes­tä­jät –muual­la la­keu­del­la ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus laski, usea­mas­sa kun­nas­sa useita pro­sent­te­ja

13.06.2021 20:53
Tilaajille
"Menetys on torjuntavoitto" – Tyrnävän Keskustan vaalivalvojaisissa harmittaa kunnan äänestysprosentti

"Me­ne­tys on tor­jun­ta­voit­to" – Tyr­nä­vän Kes­kus­tan vaa­li­val­vo­jai­sis­sa har­mit­taa kunnan ää­nes­tys­pro­sent­ti

13.06.2021 20:49
Tilaajille
Ennakkoäänet: Valtakunnallisesti Kokoomus ykkösenä, Keskustalle 16,9 prosenttia äänistä

En­nak­koää­net: Val­ta­kun­nal­li­ses­ti Ko­koo­mus yk­kö­se­nä, Kes­kus­tal­le 16,9 pro­sent­tia äänistä

13.06.2021 20:03
Tilaajille
Limingan perussuomalaisten vaalivalvojaisissa odottava tunnelma – "Ainakin tuplaten pitää paikkoja saada nykyiseen verrattuna"

Li­min­gan pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­li­val­vo­jai­sis­sa odot­ta­va tun­nel­ma – "Ai­na­kin tup­la­ten pitää paik­ko­ja saada ny­kyi­seen ver­rat­tu­na"

13.06.2021 19:53
Tilaajille
Pohjimmiltaan ikärajan laskeminen olisi luottamuksen ele vanhemmalta sukupolvelta, joka taputtaa olalle ja sanoo: " Minä luotan sinuun, sinusta on jo siihen"
Kolumni

Poh­jim­mil­taan ikä­ra­jan las­ke­mi­nen olisi luot­ta­muk­sen ele van­hem­mal­ta su­ku­pol­vel­ta, joka ta­put­taa olalle ja sanoo: " Minä luotan sinuun, sinusta on jo siihen"

13.06.2021 17:35
Tilaajille
Soitimme kolmelle ehdokkaalle – näin nykyvaltuutettu, toista kertaa paikkaa havitteleva ja ensimmäistä kertaa ehdolla oleva suhtautuvat jännittävään päivään

Soi­tim­me kol­mel­le eh­dok­kaal­le – näin ny­ky­val­tuu­tet­tu, toista kertaa paikkaa ha­vit­te­le­va ja en­sim­mäis­tä kertaa ehdolla oleva suh­tau­tu­vat jän­nit­tä­vään päivään

13.06.2021 17:21
Tilaajille
Vilkas vaalipäivä Kempeleessä – Ylikylän koulun vaalipaikalla odotettiin jopa äänestysprosentin nousua

Vilkas vaa­li­päi­vä Kem­pe­lees­sä – Yli­ky­län koulun vaa­li­pai­kal­la odo­tet­tiin jopa ää­nes­tys­pro­sen­tin nousua

13.06.2021 16:59
Tilaajille
Kuntavaalien tulokset löydät tulospalvelustamme – miten kotikunnassasi äänestettiin?

Kun­ta­vaa­lien tu­lok­set löydät tu­los­pal­ve­lus­tam­me – miten ko­ti­kun­nas­sa­si ää­nes­tet­tiin?

13.06.2021 12:20