Kuntavaaliehdokkaat
Soitimme kolmelle ehdokkaalle – näin nykyvaltuutettu, toista kertaa paikkaa havitteleva ja ensimmäistä kertaa ehdolla oleva suhtautuvat jännittävään päivään

Soi­tim­me kol­mel­le eh­dok­kaal­le – näin ny­ky­val­tuu­tet­tu, toista kertaa paikkaa ha­vit­te­le­va ja en­sim­mäis­tä kertaa ehdolla oleva suh­tau­tu­vat jän­nit­tä­vään päivään

13.06.2021 17:21
Tilaajille
Etsitkö sopivaa ehdokasta? Testaa Rantalakeuden vaalikone! Löydät vaalikoneesta ehdokkaita kaikkiin Pohjois-Pohjanmaan kuntiin

Etsitkö sopivaa eh­do­kas­ta? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne! Löydät vaa­li­ko­nees­ta eh­dok­kai­ta kaik­kiin Poh­jois-Poh­jan­maan kuntiin

19.05.2021 06:00
Näin paljon pidennetty ehdokasasettelu toi lakeuden kuntiin lisää valtuustoon haluavia – Hailuodossa Keskustaa edustava kunnanvaltuuston puheenjohtaja on nyt Kokoomuksen listalla sitoutumattomana ehdokkaana

Näin paljon pi­den­net­ty eh­do­kas­aset­te­lu toi la­keu­den kuntiin lisää val­tuus­toon ha­lua­via – Hai­luo­dos­sa Kes­kus­taa edus­ta­va kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja on nyt Ko­koo­muk­sen lis­tal­la si­tou­tu­mat­to­ma­na eh­dok­kaa­na

04.05.2021 16:27
Tilaajille
Katso täältä ketkä ovat ehdolla kuntavaaleissa lakeuden kunnissa – ehdokasasettelu menee vielä keskusvaalilautakuntien käsiteltäväksi

Katso täältä ketkä ovat ehdolla kun­ta­vaa­leis­sa la­keu­den kun­nis­sa – eh­do­kas­aset­te­lu menee vielä kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­tien kä­si­tel­tä­väk­si

08.04.2021 09:03
Tilaajille
Kunta on ihmisten yhteisö, muistuttaa tyrnäväläinen Jussi Ylitalo: "Nuoria on kuultava ja heille on tarjottava vaikuttamisen paikkoja"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunta on ih­mis­ten yh­tei­sö, muis­tut­taa tyr­nä­vä­läi­nen Jussi Yli­ta­lo: "Nuoria on kuul­ta­va ja heille on tar­jot­ta­va vai­kut­ta­mi­sen paik­ko­ja"

02.03.2021 13:57
Tilaajille
Kuntavaaliehdokas Kauko Karhumaa muistelee Kempeleen kehittymisen vuosikymmeniä: "Tonttien tarvitsijat tutustuivat alueeseen suunnilleen juoksujalkaa maastossa, sen jälkeen kiireesti kunnantalolle ja varauksen merkiksi nuppineula kaavakarttaan halutulle tontille"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­vaa­li­eh­do­kas Kauko Kar­hu­maa muis­te­lee Kem­pe­leen ke­hit­ty­mi­sen vuo­si­kym­me­niä: "Tont­tien tar­vit­si­jat tu­tus­tui­vat aluee­seen suun­nil­leen juok­su­jal­kaa maas­tos­sa, sen jälkeen kii­rees­ti kun­nan­ta­lol­le ja va­rauk­sen mer­kik­si nup­pi­neu­la kaa­va­kart­taan ha­lu­tul­le ton­til­le"

23.02.2021 14:57
Tilaajille
Vielä kaksi viikkoa aikaa hankkia ehdokkaita – tällainen on kuntavaalien ehdokashankinnan tilanne lakeudella nyt: Perussuomalaisilla useissa kunnissa huomattavasti enemmän ehdokkaita kuin vuoden 2017 vaaleissa, Keskustan ehdokastilanne vaihtelee

Vielä kaksi viikkoa aikaa hankkia eh­dok­kai­ta – täl­lai­nen on kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­han­kin­nan tilanne la­keu­del­la nyt: Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la useissa kun­nis­sa huo­mat­ta­vas­ti enemmän eh­dok­kai­ta kuin vuoden 2017 vaa­leis­sa, Kes­kus­tan eh­do­kas­ti­lan­ne vaih­te­lee

23.02.2021 13:44
Tilaajille
"Joissakin ammateissa kannattaa miettiä tarkkaan, onko viisasta leimautua puolueisiin" – kempeleläinen Eero Nuolioja kertoo miksi lähti kuntavaaliehdokkaaksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Jois­sa­kin am­ma­teis­sa kan­nat­taa miettiä tark­kaan, onko vii­sas­ta lei­mau­tua puo­luei­siin" – kem­pe­le­läi­nen Eero Nuo­li­oja kertoo miksi lähti kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si

22.02.2021 18:53
Tilaajille
Jouko Etelä: "Minun lapsuuteni Kempele oli vaatimaton, lämmin, toisistaan huolehtiva ja talkoileva paikka"

Jouko Etelä: "Minun lap­suu­te­ni Kempele oli vaa­ti­ma­ton, lämmin, toi­sis­taan huo­leh­ti­va ja tal­koi­le­va paikka"

22.02.2021 15:50
Tilaajille
"Ei ole yhdentekevää kuka päättää meidän lastemme varhaiskasvatuksesta tai harrastuksista, ikäihmisten hoivasta, perheiden tukipalveluista, veroprosentista, kaavoituksesta tai teiden kunnossapidosta", toteavat lumijokiset Jaana ja Heidi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Ei ole yh­den­te­ke­vää kuka päättää meidän las­tem­me var­hais­kas­va­tuk­ses­ta tai har­ras­tuk­sis­ta, ikä­ih­mis­ten hoi­vas­ta, per­hei­den tu­ki­pal­ve­luis­ta, ve­rop­ro­sen­tis­ta, kaa­voi­tuk­ses­ta tai teiden kun­nos­sa­pi­dos­ta", to­tea­vat lu­mi­jo­ki­set Jaana ja Heidi

22.02.2021 10:47
Tilaajille
Rantalakeuden Vihreät ry:n puheenjohtaja Paula Pohjanrinne iloitsee: puolue sai Kempeleeseen ehdokkaita kuntavaaleihin – myös Hailuotoon ja Liminkaan nimetty ehdokkaita

Ran­ta­la­keu­den Vihreät ry:n pu­heen­joh­ta­ja Paula Poh­jan­rin­ne iloit­see: puolue sai Kem­pe­lee­seen eh­dok­kai­ta kun­ta­vaa­lei­hin – myös Hai­luo­toon ja Li­min­kaan nimetty eh­dok­kai­ta

22.02.2021 06:26
Tilaajille
Yrittäjä Jyrki Mutanen sanoo, että Limingan valtuustossa tarvitaan leijonia ja lampaita, muttei susia.
Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jä Jyrki Mutanen sanoo, että Li­min­gan val­tuus­tos­sa tar­vi­taan lei­jo­nia ja lam­pai­ta, muttei susia.

03.02.2021 16:15
Tilaajille