Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ikäihmiset
Marjatta Keisu ja Aaro Arvio muistelivat menneitä ja jakoivat neuvoja Vanhustenviikon pääjuhlassa – "Koska kunnalla ei ollut rahaa maksaa työntekijöiden palkkoja, takasin kunnan vekselin, jotta palkat saatiin maksettua"

Mar­jat­ta Keisu ja Aaro Arvio muis­te­li­vat men­nei­tä ja ja­koi­vat neuvoja Van­hus­ten­vii­kon pää­juh­las­sa – "Koska kun­nal­la ei ollut rahaa maksaa työn­te­ki­jöi­den palk­ko­ja, takasin kunnan vek­se­lin, jotta palkat saatiin mak­set­tua"

05.10.2023 20:50
Tilaajille
ODL:n Keikka-apu laajenee Liminkaan ja Tyrnävälle – ikäihmisille palvelu on ilmainen, ensimmäinen keikka jo maanantaina

ODL:n Keik­ka-apu laa­je­nee Li­min­kaan ja Tyr­nä­väl­le – ikä­ih­mi­sil­le palvelu on il­mai­nen, en­sim­mäi­nen keikka jo maa­nan­tai­na

15.09.2023 06:00
Pohteen potilasruletti saanut ikäihmisten omaiset ymmälleen – taustalla uudistettu vuodeosastohoidon strategia

Pohteen po­ti­las­ru­let­ti saanut ikä­ih­mis­ten omaiset ym­mäl­leen – ­taus­tal­la uu­dis­tet­tu vuo­de­osas­to­hoi­don stra­te­gia

06.07.2023 13:00
Tilaajille
Hyvinvointipäivä puuroineen ja tietoiskuineen veti Lakeustalolle väkeä – "Tultiin katsomaan, tuleeko täällä vastaan jotain jänskää"

Hy­vin­voin­ti­päi­vä puu­roi­neen ja tie­to­is­kui­neen veti La­keus­ta­lol­le väkeä – "Tul­tiin kat­so­maan, tuleeko täällä vastaan jotain jäns­kää"

23.05.2023 11:00
Tilaajille
Lauri avaa kuntosalin ovet älykännykällään – mobiilitunnisteen käyttö on lisännyt Limingassa liikuntatilojen käyttöä

Lauri avaa kun­to­sa­lin ovet äly­kän­ny­käl­lään – mo­bii­li­tun­nis­teen käyttö on li­sän­nyt Li­min­gas­sa lii­kun­ta­ti­lo­jen käyttöä

03.05.2023 06:00
Tilaajille
Linnakankaan hoivatontin neuvottelut jatkuvat Makeva Oy:n ja Kotoisin Oy:n kanssa

Lin­na­kan­kaan hoi­va­ton­tin neu­vot­te­lut jat­ku­vat Makeva Oy:n ja Ko­toi­sin Oy:n kanssa

19.04.2023 11:00
Tilaajille
On tärkeää, että tulevaisuuden kunnassa mitään ihmisryhmää ei suljeta pois yhteisöjen toiminnasta, kirjoittaa Kerttu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On tär­keää, että tu­le­vai­suu­den kun­nas­sa mitään ih­mis­ryh­mää ei suljeta pois yh­tei­sö­jen toi­min­nas­ta, kir­joit­taa Kerttu

04.04.2023 13:25
Tilaajille
Nyt ottamaan mallia Tyrnävältä, kehottaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Nyt ot­ta­maan mallia Tyr­nä­väl­tä, ke­hot­taa pää­toi­mit­ta­ja

29.03.2023 01:50
Tilaajille
"Yhteiskunta rakentuu nyt niin, että internet-yhteyttä sekä digitaitoja pidetään välttämättömyytenä" – Kuka auttaa netitöntä sähkön kilpailutuksessa?

"Yh­teis­kun­ta ra­ken­tuu nyt niin, että in­ter­net-yh­teyt­tä sekä di­gi­tai­to­ja pi­de­tään vält­tä­mät­tö­myy­te­nä" – Kuka auttaa ne­ti­tön­tä sähkön kil­pai­lu­tuk­ses­sa?

04.03.2023 11:00
Tilaajille
Yli 50 vuotta kestäneen parisuhteen salaisuus on molemminpuolinen jatina, naurahtavat lumijokiset Aino ja Seppo Lainekallio

Yli 50 vuotta kes­tä­neen pa­ri­suh­teen sa­lai­suus on mo­lem­min­puo­li­nen jatina, nau­rah­ta­vat lu­mi­jo­ki­set Aino ja Seppo Lai­ne­kal­lio

26.02.2023 18:00
Tilaajille
Pohde mullisti 90-vuotiaan kempeleläisen Antin päivärytmin – ruokapalvelun asiakkaat saavat nyt lämpimän aterian sijaan ruoat kylmäkuljetuksena kahdesti viikossa

Pohde mul­lis­ti 90-vuo­tiaan kem­pe­le­läi­sen Antin päi­vä­ryt­min – ruo­ka­pal­ve­lun asiak­kaat saavat nyt läm­pi­män aterian sijaan ruoat kyl­mä­kul­je­tuk­se­na kah­des­ti vii­kos­sa

09.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Voisiko Kempeleestä tulla tulevaisuudessa ikäystävällinen kunta, kysyvät eläkeläiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko Kem­pe­lees­tä tulla tu­le­vai­suu­des­sa ikä­ys­tä­väl­li­nen kunta, kysyvät elä­ke­läi­set

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Ikäihmisten kotihoidon tarve kasvaa – Nyt valmistellaan yhtenäisiä kriteerejä kotiin annettaville palveluille

Ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­don tarve kasvaa – Nyt val­mis­tel­laan yh­te­näi­siä kri­tee­re­jä kotiin an­net­ta­vil­le pal­ve­luil­le

07.09.2022 13:40
Tilaajille
”Nyt on taas uutta virtaa” – Limingan vanhusneuvosto välittää ikäihmisistä ja heidän asioistaan

”Nyt on taas uutta virtaa” – ­Li­min­gan van­hus­neu­vos­to vä­lit­tää ikä­ih­mi­sis­tä ja heidän asiois­taan

12.05.2022 18:00
Tilaajille
Ikäihmisetkin tapaavat verkossa: maksutonta ja hyvinvointia edistävää toimintaa yli kuntarajojen – Veikko on vetänyt yhteislaulujakin

Ikä­ih­mi­set­kin ta­paa­vat ver­kos­sa: mak­su­ton­ta ja hy­vin­voin­tia edis­tä­vää toi­min­taa yli kun­ta­ra­jo­jen – ­Veik­ko on vetänyt yh­teis­lau­lu­ja­kin

27.04.2022 06:00
Tilaajille
Suosikkieläimestä valmistuu toivetaulu – lapset lähestyivät hailuotolaisvanhuksia ja tekevät heille taidetta

Suo­sik­ki­eläi­mes­tä val­mis­tuu toi­ve­tau­lu – lapset lä­hes­tyi­vät hai­luo­to­lais­van­huk­sia ja tekevät heille tai­det­ta

23.03.2022 15:00
Tilaajille
"Meitähän kolottaa, kivistää ja jäykistää eri puolilta kehoa. Kuluu särkylääkkeitä, lääkäreiden ja hoitajien aikaa. Tämä tarkoittaa kustannuksia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Mei­tä­hän ko­lot­taa, ki­vis­tää ja jäy­kis­tää eri puo­lil­ta kehoa. Kuluu sär­ky­lääk­kei­tä, lää­kä­rei­den ja hoi­ta­jien aikaa. Tämä tar­koit­taa kus­tan­nuk­sia"

16.02.2022 13:07
Tilaajille
Lakeudella pilotoidaan etänä tehtävää arkikuntoutusta, kokeiluvaiheessa mukana reilut 40 asiakasta: ”Digiaikaa ei pidetä mörkönä”

La­keu­del­la pi­lo­toi­daan etänä teh­tä­vää ar­ki­kun­tou­tus­ta, ko­kei­lu­vai­hees­sa mukana reilut 40 asia­kas­ta: ”Di­giai­kaa ei pidetä mör­kö­nä”

11.11.2021 14:07
Tilaajille
Paperiset palvelut pitää säilyttää, muistuttaa Timo ja huomauttaa, että moni ei edelleenkään pysty hankkimaan digilaitteita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­pe­ri­set pal­ve­lut pitää säi­lyt­tää, muis­tut­taa Timo ja huo­maut­taa, että moni ei edel­leen­kään pysty hank­ki­maan di­gi­lait­tei­ta

13.10.2021 06:58
Tilaajille
"Meidän arvostaa pitkän elämän eläneitä ihmisiä ja näyttää arvostus myös käytännössä siinä, miten heitä kohtelemme. Heillä on paljon elämänkokemusta ja viisautta, mikä ansaitsee kunnioituksemme", kirjoittaa Riitta
Kolumni

"Meidän ar­vos­taa pitkän elämän elä­nei­tä ihmisiä ja näyttää ar­vos­tus myös käy­tän­nös­sä siinä, miten heitä koh­te­lem­me. Heillä on paljon elä­män­ko­ke­mus­ta ja vii­saut­ta, mikä an­sait­see kun­nioi­tuk­sem­me", kir­joit­taa Riitta

06.10.2021 06:00
Tilaajille