Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Digitalisaatio
Limingan maanantaina kokoontuvalle kunnanvaltuustolle esitetään siirtymistä pöytäkirjojen sähköiseen allekirjoittamiseen – kunta on ottamassa käyttöön sähköisen allekirjoituspalvelun elokuussa

Li­min­gan maa­nan­tai­na ko­koon­tu­val­le kun­nan­val­tuus­tol­le esi­te­tään siir­ty­mis­tä pöy­tä­kir­jo­jen säh­köi­seen al­le­kir­joit­ta­mi­seen – kunta on ot­ta­mas­sa käyt­töön säh­köi­sen al­le­kir­joi­tus­pal­ve­lun elo­kuus­sa

10.06.2023 15:00
Tilaajille
Palveluiden digitalisoituessa myös tietoturvan merkitys kasvaa, toteaa Tapio
Kolumni

Pal­ve­lui­den di­gi­ta­li­soi­tues­sa myös tie­to­tur­van mer­ki­tys kasvaa, toteaa Tapio

30.05.2023 20:00
Tilaajille
Lauri avaa kuntosalin ovet älykännykällään – mobiilitunnisteen käyttö on lisännyt Limingassa liikuntatilojen käyttöä

Lauri avaa kun­to­sa­lin ovet äly­kän­ny­käl­lään – mo­bii­li­tun­nis­teen käyttö on li­sän­nyt Li­min­gas­sa lii­kun­ta­ti­lo­jen käyttöä

03.05.2023 06:00
Tilaajille
Näin EU tarkkailee tukiaisia saaneita peltoja satelliiteista –  "Tarkastuspyyntö tulee suoraan kännykkään. Ellei viestiin reagoi, viljelijän tulkitaan hyväksyvän satelliittiin näkyvän tiedon"

Näin EU tark­kai­lee tu­kiai­sia saa­nei­ta peltoja sa­tel­lii­teis­ta –  "Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee suoraan kän­nyk­kään. Ellei vies­tiin reagoi, vil­je­li­jän tul­ki­taan hy­väk­sy­vän sa­tel­liit­tiin näkyvän tiedon"

28.04.2023 15:00
Tilaajille
"Yhteiskunta rakentuu nyt niin, että internet-yhteyttä sekä digitaitoja pidetään välttämättömyytenä" – Kuka auttaa netitöntä sähkön kilpailutuksessa?

"Yh­teis­kun­ta ra­ken­tuu nyt niin, että in­ter­net-yh­teyt­tä sekä di­gi­tai­to­ja pi­de­tään vält­tä­mät­tö­myy­te­nä" – Kuka auttaa ne­ti­tön­tä sähkön kil­pai­lu­tuk­ses­sa?

04.03.2023 11:00
Tilaajille
Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa keskellä nykyteknologiaa, hän ei välttämättä osaa käyttää sitä – he tarvitsevat tukea ja mallia oppiakseen, muistuttaa Tuomas
Kolumni

Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa kes­kel­lä ny­ky­tek­no­lo­giaa, hän ei vält­tä­mät­tä osaa käyttää sitä – he tar­vit­se­vat tukea ja mallia op­piak­seen, muis­tut­taa Tuomas

09.08.2022 19:53
Tilaajille
Kun sydänvika vei liminkalaisen Tarja Porkka-Kontturinmahdollisuuden tehdä entisiä töitä, hän opiskeltuaan ja mökkihöperöidyttyään alkoi maailmanlaajuisen pelialan yhdistyksen viestintäjohtajaksi ja ikiliikkujaksi

Kun sy­dän­vi­ka vei li­min­ka­lai­sen Tarja Pork­ka-Kont­tu­rin­mah­dol­li­suu­den tehdä entisiä töitä, hän opis­kel­tuaan ja mök­ki­hö­pe­röi­dyt­tyään alkoi maail­man­laa­jui­sen pe­li­alan yh­dis­tyk­sen vies­tin­tä­joh­ta­jak­si ja iki­liik­ku­jak­si

26.02.2022 15:00
Tilaajille
Tytti tähdentää, että peruspalveluja on saatava ilman nettiä – "Matala kynnys voi tarkoittaa myös avointa ovea ja ihmistä, joka kohtaa kasvokkain"
Kolumni

Tytti täh­den­tää, että pe­rus­pal­ve­lu­ja on saatava ilman nettiä – "Matala kynnys voi tar­koit­taa myös avointa ovea ja ih­mis­tä, joka kohtaa kas­vok­kain"

17.11.2021 06:01 1
"Oman henkilökohtaisen tietokoneen hankkiminen ja ajanmukaisena ylläpitäminen jokaiselle lapselle ei myöskään ole itsestään selvää – se on kallista", toteaa Tyrnävän kunnan tietohallintopäällikkö Kai Skiftesvik
Kolumni

"Oman hen­ki­lö­koh­tai­sen tie­to­ko­neen hank­ki­mi­nen ja ajan­mu­kai­se­na yl­lä­pi­tä­mi­nen jo­kai­sel­le lap­sel­le ei myös­kään ole it­ses­tään selvää – se on kal­lis­ta", toteaa Tyr­nä­vän kunnan tie­to­hal­lin­to­pääl­lik­kö Kai Skif­tes­vik

09.11.2021 15:20
Paperiset palvelut pitää säilyttää, muistuttaa Timo ja huomauttaa, että moni ei edelleenkään pysty hankkimaan digilaitteita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­pe­ri­set pal­ve­lut pitää säi­lyt­tää, muis­tut­taa Timo ja huo­maut­taa, että moni ei edel­leen­kään pysty hank­ki­maan di­gi­lait­tei­ta

13.10.2021 06:58
Tilaajille
Kymmenien tuhansien suomalaisten taloyhtiöiden osakekirjat on muutettava sähköisiksi parissa vuodessa – Mitä tapahtuu, jos paperisesta osakekirjasta ei luovu?

Kym­me­nien tu­han­sien suo­ma­lais­ten ta­lo­yh­tiöi­den osa­ke­kir­jat on muu­tet­ta­va säh­köi­sik­si parissa vuo­des­sa – Mitä ta­pah­tuu, jos pa­pe­ri­ses­ta osa­ke­kir­jas­ta ei luovu?

28.01.2021 13:00
Tilaajille
Mitä jos ei ole ylipäätään luottamusta siihen, että asiat hoituvat digitaalisesti?"Digitalisaatio on ihmisen aikaan saamaa toimintaa, jossa teknologia on apuväline"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä jos ei ole yli­pää­tään luot­ta­mus­ta siihen, että asiat hoi­tu­vat di­gi­taa­li­ses­ti?"­Di­gi­ta­li­saa­tio on ihmisen aikaan saamaa toi­min­taa, jossa tek­no­lo­gia on apu­vä­li­ne"

28.11.2020 14:28
Tilaajille
Rantalakeuden päätoimittaja Sauli toivoo uudelle verkkosivustolle kovaa käyttöä ja kannustaa aktivoimaan digitunnukset

Ran­ta­la­keu­den pää­toi­mit­ta­ja Sauli toivoo uudelle verk­ko­si­vus­tol­le kovaa käyttöä ja kan­nus­taa ak­ti­voi­maan di­gi­tun­nuk­set

07.10.2020 01:46
Tilaajille