Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Talousarvio 2021
Kunnanhallitus keskeytti Kempeleen Kirkonkylän koulun väistötilahankinnan – kuluvan vuoden talousarvioon määrärahaylityksiä yli 2,6 miljoonan euron edestä

Kun­nan­hal­li­tus kes­keyt­ti Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulun väis­tö­ti­la­han­kin­nan – ­ku­lu­van vuoden ta­lous­ar­vioon mää­rä­ra­hay­li­tyk­siä yli 2,6 mil­joo­nan euron edestä

31.08.2021 15:28
Tilaajille
Nahkurin rakennukset huonokuntoisia – ideointi-illassa mietitään, millaista käyttöä alueella voisi olla

Nah­ku­rin ra­ken­nuk­set huo­no­kun­toi­sia – ideoin­ti-il­las­sa mie­ti­tään, mil­lais­ta käyttöä alueel­la voisi olla

25.03.2021 15:00
Tilaajille
Esitys lapsiperheiden maksuttoman tilapäisen kotipalvelun kokeiluvuodesta herätti paljon keskustelua Limingan valtuustossa: "Jos meillä ei ole rohkeutta 30 000 euroa kokeiluun, emme ole kuntastrategian mukaisesti kovin rohkeita"

Esitys lap­si­per­hei­den mak­sut­to­man ti­la­päi­sen ko­ti­pal­ve­lun ko­kei­lu­vuo­des­ta herätti paljon kes­kus­te­lua Li­min­gan val­tuus­tos­sa: "Jos meillä ei ole roh­keut­ta 30 000 euroa ko­kei­luun, emme ole kun­tast­ra­te­gian mu­kai­ses­ti kovin roh­kei­ta"

22.12.2020 07:25
Tilaajille
Limingan kunnanhallituksen ensi vuoden talousarvioesitys sisältää noin 4,5 miljoonan euron investointiohjelman –kunnanjohtaja muistuttaa, ettei velaksi eläminen voi olla pysyvä ratkaisu

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tuk­sen ensi vuoden ta­lous­ar­vio­esi­tys si­säl­tää noin 4,5 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti­oh­jel­man –kun­nan­joh­ta­ja muis­tut­taa, ettei velaksi elä­mi­nen voi olla pysyvä rat­kai­su

18.12.2020 07:43
Tilaajille
Lumijoen talous vahvistuu ensi vuonna – Ylijäämä kolminkertaistuu talousarvion mukaan

Lu­mi­joen talous vah­vis­tuu ensi vuonna – Yli­jää­mä kol­min­ker­tais­tuu ta­lou­sar­vion mukaan

11.12.2020 12:32
Tilaajille
Hailuoto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion – omatoimikirjaston valmistelu jatkuu ensi vuonna ja Marjaniemen aallonmurtaja korjataan

Hai­luo­to hy­väk­syi vuoden 2021 ta­lou­sar­vion – oma­toi­mi­kir­jas­ton val­mis­te­lu jatkuu ensi vuonna ja Mar­ja­nie­men aal­lon­mur­ta­ja kor­ja­taan

09.12.2020 08:59
Tilaajille
Kempeleen valtuustossa napakkaa keskustelua sosiaali- ja terveystoimen virkojen täyttämisestä, kun SDP esitti lisäkäsiä – "Nimittäisin näitä vaaliviroiksi", tuumasi eräs keskustavaltuutettu

Kem­pe­leen val­tuus­tos­sa na­pak­kaa kes­kus­te­lua so­siaa­li- ja ter­veys­toi­men vir­ko­jen täyt­tä­mi­ses­tä, kun SDP esitti li­sä­kä­siä – "Ni­mit­täi­sin näitä vaa­li­vi­roik­si", tuumasi eräs kes­kus­ta­val­tuu­tet­tu

07.12.2020 19:42
Tilaajille
Nahkuri ja jopo-luokka puhuttivat valtuutettuja – monilla oli huoli siitä, etteivät sote-menot ensi vuoden talousarviossakaan ole oikeassa mittaluokassa

Nahkuri ja jo­po-luok­ka pu­hut­ti­vat val­tuu­tet­tu­ja – monilla oli huoli siitä, et­tei­vät so­te-me­not ensi vuoden ta­lou­sar­vios­sa­kaan ole oi­keas­sa mit­ta­luo­kas­sa

07.12.2020 22:22
Tilaajille