Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kempeleen kirkonkylän koulu
Koda on koulukoira – Kempeleen Kirkonkylän koululla se lievittää jännitystä, ahdistusta, stressiä ja ilostuttaa monin eri tavoin

Koda on kou­lu­koi­ra – Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län kou­lul­la se lie­vit­tää jän­ni­tys­tä, ah­dis­tus­ta, stres­siä ja ilos­tut­taa monin eri tavoin

21.04.2023 06:00
Tilaajille
Abien penkkarit siirretään lukion auditorioon – jumppasalin katon irtoilevat verkkolevyt aiheuttavat harmia Kempeleen kirkonkylän koululla

Abien penk­ka­rit siir­re­tään lukion au­di­to­rioon – ­jump­pa­sa­lin katon ir­toi­le­vat verk­ko­le­vyt ai­heut­ta­vat harmia Kem­pe­leen kir­kon­ky­län kou­lul­la

08.02.2023 11:00
Tilaajille
"Perunat tulivat kuorimattomina ja lihat isoissa 10 kilon kimpaleissa"– Kempeleen koulun keittiöstä eläkkeelle suuntaava Marja muistelee uransa alkutahteja

"Pe­ru­nat tulivat kuo­ri­mat­to­mi­na ja lihat isoissa 10 kilon kim­pa­leis­sa"– Kem­pe­leen koulun keit­tiös­tä eläk­keel­le suun­taa­va Marja muis­te­lee uransa al­ku­tah­te­ja

18.10.2022 18:00
Tilaajille
Lasten- ja nuorten kasvatus on aikuisten yhteistyötä – väistötiloissa työskentely vaatii välillä huumoria "Olihan meillä Instagramissakin jo kuva, missä opettajan pöydän virkaa toimitti muuttolaatikot"

Lasten- ja nuorten kas­va­tus on ai­kuis­ten yh­teis­työ­tä – väis­tö­ti­lois­sa työs­ken­te­ly vaatii välillä huu­mo­ria "Olihan meillä Ins­ta­gra­mis­sa­kin jo kuva, missä opet­ta­jan pöydän virkaa toi­mit­ti muut­to­laa­ti­kot"

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Katso kuvat: Kirkonkylän monitoimitalon rakennustyömaalla työt etenevät sutjakkaasti – Pikkuihmiset tarkkailevat tulevan opinahjon rakentumista

Katso kuvat: Kir­kon­ky­län mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­nus­työ­maal­la työt ete­ne­vät sut­jak­kaas­ti – Pik­ku­ih­mi­set tark­kai­le­vat tulevan opi­nah­jon ra­ken­tu­mis­ta

27.06.2022 18:00
Tilaajille
Kempeleläisrehtorit Jukka ja Pentti suuntaavat kiitollisina eläkkeelle  –"Ei mekään vielä valmiita mestareita olla, ihan oppipoikia vielä"

Kem­pe­le­läis­reh­to­rit Jukka ja Pentti suun­taa­vat kii­tol­li­si­na eläk­keel­le –"Ei mekään vielä val­mii­ta mes­ta­rei­ta olla, ihan op­pi­poi­kia vielä"

30.05.2022 16:00
Tilaajille
Microsoftin kempeleläiskoululaisille tarjoama sopimus hämmentää – "Tällaisenaan sopimus on laiton ja polkee ihmisoikeuksia", jyrähtää valtuutettu Tuukka Myllymäki

Mic­ro­sof­tin kem­pe­le­läis­kou­lu­lai­sil­le tar­joa­ma sopimus häm­men­tää – "Täl­lai­se­naan sopimus on laiton ja polkee ih­mi­soi­keuk­sia", jy­räh­tää val­tuu­tet­tu Tuukka Myl­ly­mä­ki

23.04.2022 06:00 2
Tilaajille
Alexiina ja Emma sanovat kyllä yrittäjyydelle – Silmu NY valittiin Pohjois-Suomen parhaaksi perusasteen NY-yritykseksi

Ale­xii­na ja Emma sanovat kyllä yrit­tä­jyy­del­le – Silmu NY va­lit­tiin Poh­jois-Suo­men par­haak­si pe­rus­as­teen NY-yri­tyk­sek­si

13.03.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleen valtuusto harmitteli takapakkia – väistötilat voidaan kilpailuttaa pienikokoisempina ja D-taloon hankkia lisää ilmanpuhdistimia

Kem­pe­leen val­tuus­to har­mit­te­li ta­ka­pak­kia – väis­tö­ti­lat voidaan kil­pai­lut­taa pie­ni­ko­koi­sem­pi­na ja D-ta­loon hankkia lisää il­man­puh­dis­ti­mia

07.09.2021 14:01
Tilaajille
Kunnanhallitus keskeytti Kempeleen Kirkonkylän koulun väistötilahankinnan – kuluvan vuoden talousarvioon määrärahaylityksiä yli 2,6 miljoonan euron edestä

Kun­nan­hal­li­tus kes­keyt­ti Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulun väis­tö­ti­la­han­kin­nan – ­ku­lu­van vuoden ta­lous­ar­vioon mää­rä­ra­ha­yli­tyk­siä yli 2,6 mil­joo­nan euron edestä

31.08.2021 15:28
Tilaajille
Kempeleen Kirkonkylän koulu siirtyi viikoksi etäopetukseen koronatautiryppään vuoksi – kaikkia kodin ulkopuolisia kontakteja olisi vältettävä

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulu siirtyi vii­kok­si etä­ope­tuk­seen ko­ro­na­tau­ti­ryp­pään vuoksi – kaikkia kodin ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja olisi väl­tet­tä­vä

29.08.2021 17:37
Kempeleen Kirkonkylän koulun lukuvuosi on väistöliikkeitä ja tilarulettia – "Tämä ei ole ideaalitilanne missään nimessä"

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulun lu­ku­vuo­si on väis­tö­liik­kei­tä ja ti­la­ru­let­tia – "Tämä ei ole ideaa­li­ti­lan­ne missään ni­mes­sä"

20.08.2021 06:00
Tilaajille
Oulun Rakennusteho Kirkonkylän monitoimitalon urakoitsijaksi – Koululaiset pääsevät uusiin tiloihin tammikuussa 2024

Oulun Ra­ken­nus­te­ho Kir­kon­ky­län mo­ni­toi­mi­ta­lon ura­koit­si­jak­si – Kou­lu­lai­set pää­se­vät uusiin ti­loi­hin tam­mi­kuus­sa 2024

26.05.2021 16:24
Tilaajille
Katso video: Näin Kempeleen Kirkonkylän koulun viidesluokkalaisten Supertankki 3.0 jyrää – lasten robotit menestyivät valtakunnallisessa ohjelmointikilpailussa

Katso video: Näin Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulun vii­des­luok­ka­lais­ten Su­per­tank­ki 3.0 jyrää – lasten robotit me­nes­tyi­vät val­ta­kun­nal­li­ses­sa oh­jel­moin­ti­kil­pai­lus­sa

25.05.2021 14:02
Tilaajille
Kempeleen Kirkonkylän koulun D-talon oppilaat siirtyvät väistötiloihin ensi vuoden alusta – moni valtuutettu toivoi vuosikustannuksiin säästöjä, mutta Kristillisdemokraattien Leena Askeli muistutti väistötiloissakin noudatettavan opetussuunnitelmaa: "Jonkinlainen kriteeristö on oltava"

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulun D-talon op­pi­laat siir­ty­vät väis­tö­ti­loi­hin ensi vuoden alusta – moni val­tuu­tet­tu toivoi vuo­si­kus­tan­nuk­siin sääs­tö­jä, mutta Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Leena Askeli muis­tut­ti väis­tö­ti­lois­sa­kin nou­da­tet­ta­van ope­tus­suun­ni­tel­maa: "Jon­kin­lai­nen kri­tee­ris­tö on oltava"

03.05.2021 18:49
Tilaajille
Kempeleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että koulun D-talo korvataan väistötiloilla –vuosikustannusarvio noin miljoona euroa

Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le, että koulun D-talo kor­va­taan väis­tö­ti­loil­la –vuo­si­kus­tan­nu­sar­vio noin mil­joo­na euroa

28.04.2021 09:00
Tilaajille
Kirkonkylän koulun purkupäätös tehtiin väärin perustein, kirjoittaa Tapio Juvani
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kir­kon­ky­län koulun pur­ku­pää­tös tehtiin väärin pe­rus­tein, kir­joit­taa Tapio Juvani

20.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Joukkoaltistumisen Kempeleen Kirkonkylän koululla – yhteys viime viikolla tapahtuneeseen Linnakankaan koulun ja harrastustoiminnan altistumiseen

Jouk­ko­al­tis­tu­mi­sen Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län kou­lul­la – yhteys viime vii­kol­la ta­pah­tu­nee­seen Lin­na­kan­kaan koulun ja har­ras­tus­toi­min­nan al­tis­tu­mi­seen

19.01.2021 14:12
Kempeleen kunta kilpailuttaa Kirkonkylän kouluhankkeen uudelleen – rakennusaikataulu voi hieman venyä: "Korjaamme havaitut virheet"

Kem­pe­leen kunta kil­pai­lut­taa Kir­kon­ky­län kou­lu­hank­keen uu­del­leen – ra­ken­nus­ai­ka­tau­lu voi hieman venyä: "Kor­jaam­me ha­vai­tut vir­heet"

18.12.2020 13:21
Tilaajille
Kempele on Suomen tämän vuoden KiVa -kunta! Kunniamaininnalla halutaan nostaa esille kempeleläisissä kouluissa tehtävää työtä turvallisen koulunkäynnin turvaamiseksi: "Kouluissa KiVa on vakiintunut osaksi koulutyötä"

Kempele on Suomen tämän vuoden KiVa -kunta! Kun­nia­mai­nin­nal­la ha­lu­taan nostaa esille kem­pe­le­läi­sis­sä kou­luis­sa teh­tä­vää työtä tur­val­li­sen kou­lun­käyn­nin tur­vaa­mi­sek­si: "Kou­luis­sa KiVa on va­kiin­tu­nut osaksi kou­lu­työ­tä"

18.12.2020 12:00