Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

nuorisotyö
Katso kuvat: Limingan uusi nuortenkahvila on kuin taidekahvila – Lunan upeat maalaukset säväyttävät

Katso kuvat: Li­min­gan uusi nuor­ten­kah­vi­la on kuin tai­de­kah­vi­la – Lunan upeat maa­lauk­set sä­väyt­tä­vät

18.02.2023 06:00
Tilaajille
Kävele sisään ja puhu: Kuulammen koulussa tarjotaan helmikuun puolivälistä lähtien jutteluseuraa matalalla kynnyksellä

Kävele sisään ja puhu: Kuu­lam­men kou­lus­sa tar­jo­taan hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­tä lähtien jut­te­lu­seu­raa ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

01.02.2023 18:00
Tilaajille
Kirkko tukee monella tapaa nuoria: Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien Yhteisvastuukeräys tuotti nuorten auttamiseen yli 60 tuhatta euroa, muistuttaa Maija
Lukijalta Kolumni

Kirkko tukee monella tapaa nuoria: Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män seu­ra­kun­tien Yh­teis­vas­tuu­ke­räys tuotti nuorten aut­ta­mi­seen yli 60 tuhatta euroa, muis­tut­taa Maija

26.10.2022 06:01
Tilaajille
Etsivä nuorisotyö on tarpeellista ja tehokasta, mutta ensi vuoden valtion budjettiin määrärahoihin kaavaillaan tuntuvaa leikkausta – tapasimme liminkalaisetsivät Marikan ja Vesan

Etsivä nuo­ri­so­työ on tar­peel­lis­ta ja te­ho­kas­ta, mutta ensi vuoden valtion bud­jet­tiin mää­rä­ra­hoi­hin kaa­vail­laan tun­tu­vaa leik­kaus­ta – ta­pa­sim­me li­min­ka­lais­et­si­vät Marikan ja Vesan

11.10.2022 10:57
Nuorten parissa työskentelevät ovat huolissaan – "Nyt pitäisi kaikkien aikuisten herätä"

Nuorten parissa työs­ken­te­le­vät ovat huo­lis­saan – "Nyt pitäisi kaik­kien ai­kuis­ten herätä"

09.09.2022 06:00
Tilaajille
Amishelpperi Niilo huolehtii nuorista – "Oppilaitoksissa ei ole ikinä liikaa helposti lähestyttäviä aikuisia, jotka kyselevät nuorilta mitä kuuluu, miten menee"

Amis­help­pe­ri Niilo huo­leh­tii nuo­ris­ta – "Op­pi­lai­tok­sis­sa ei ole ikinä liikaa hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­viä ai­kui­sia, jotka ky­se­le­vät nuo­ril­ta mitä kuuluu, miten menee"

08.04.2022 06:01
Tilaajille
Outi päätti laittaa nuorille henkilökohtaisia kahvikutsuja ja kokemukset ovat olleet erinomaiset: "Sain mahdollisuuden keskittyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä leireillä tai nuortenilloissa on mahdollista"
Kolumni

Outi päätti laittaa nuo­ril­le hen­ki­lö­koh­tai­sia kah­vi­kut­su­ja ja ko­ke­muk­set ovat olleet eri­no­mai­set: "Sain mah­dol­li­suu­den kes­kit­tyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä lei­reil­lä tai nuor­ten­il­lois­sa on mah­dol­lis­ta"

05.04.2022 11:48
Tilaajille
Markku haastaa liminkalaiset lahjoittamaan tavaraa ja työtä nuorten hyväksi: biljardipöytä on jo luvattu ja sähkömies aikoo talkoilla, tarvelistalla vielä kahvilatarvikkeita, sohvia ja maaleja

Markku haastaa li­min­ka­lai­set lah­joit­ta­maan tavaraa ja työtä nuorten hy­väk­si: bil­jar­di­pöy­tä on jo luvattu ja säh­kö­mies aikoo tal­koil­la, tar­ve­lis­tal­la vielä kah­vi­la­tar­vik­kei­ta, sohvia ja maaleja

20.10.2021 19:00
Toivoa taloon neljä tassullista – mihin tarvitaan koiraa seurakunnan toiminnassa? Kirsi kertoo!
Kolumni

Toivoa taloon neljä tas­sul­lis­ta – mihin tar­vi­taan koiraa seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa? Kirsi kertoo!

20.10.2021 18:08
Tilaajille
Yhteistyössä on voimaa – Sanna toivoo seiskaluokkalaisille turvallista kouluvuotta
Kolumni

Yh­teis­työs­sä on voimaa – Sanna toivoo seis­ka­luok­ka­lai­sil­le tur­val­lis­ta kou­lu­vuot­ta

01.09.2021 06:00
”Tyrnävällä nuoret ovat yhteisiä” – Etsivä nuorisotyötekijä Taina Jaakola-Kuosmonen näkee nuorisotyön haasteet ja vahvuudet.

”Tyr­nä­väl­lä nuoret ovat yh­tei­siä” – Etsivä nuo­ri­so­työ­te­ki­jä Taina Jaa­ko­la-Kuos­mo­nen näkee nuo­ri­so­työn haas­teet ja vah­vuu­det.

05.06.2021 13:02
Tilaajille
Vaalipostia nuorisotyön tarpeellisuudesta ja vaativuudesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia nuo­ri­so­työn tar­peel­li­suu­des­ta ja vaa­ti­vuu­des­ta

29.04.2021 09:00
Tilaajille
Nuortentila Reppu häviää Oulunsalosta, mutta työ jatkuu toimitalolla: "Mitään pelejä tai soittimia emme saa tilaan mahtumaan"
Kolumni

Nuor­ten­ti­la Reppu häviää Ou­lun­sa­los­ta, mutta työ jatkuu toi­mi­ta­lol­la: "Mitään pelejä tai soit­ti­mia emme saa tilaan mah­tu­maan"

28.04.2021 05:44
Tilaajille
Andreas Tolonen on Kempeleen Vuoden nuori – suosittu tubettaja kertoi viime kesänä Rantalakeudella miksei halua kaikkien toimijoiden kanssa kaupalliseen yhteistyöhön

Andreas Tolonen on Kem­pe­leen Vuoden nuori – suo­sit­tu tu­bet­ta­ja kertoi viime kesänä Ran­ta­la­keu­del­la miksei halua kaik­kien toi­mi­joi­den kanssa kau­pal­li­seen yh­teis­työ­hön

18.01.2021 07:25
Tilaajille
Koronan vuoksi nuokkarit on kiinni, mutta vaihtoehtoisia toimintamuotoja on olemassa – "Ei nuorisotyö tarvitse välttämättä seiniä", sanoo Katariina

Koronan vuoksi nuok­ka­rit on kiinni, mutta vaih­to­eh­toi­sia toi­min­ta­muo­to­ja on ole­mas­sa – "Ei nuo­ri­so­työ tar­vit­se vält­tä­mät­tä sei­niä", sanoo Ka­ta­rii­na

11.12.2020 15:00
Tilaajille
Erään nuoren kysymys rippikoulussa kiteyttää nuorisontyönohjaaja Pia Rättyän sitoutumisen tehtäväänsä –"Tykkään työstäni valtavasti"

Erään nuoren kysymys rip­pi­kou­lus­sa ki­teyt­tää nuo­ri­son­työn­oh­jaa­ja Pia Rättyän si­tou­tu­mi­sen teh­tä­vään­sä –"­Tyk­kään työs­tä­ni val­ta­vas­ti"

20.11.2020 15:00
Tilaajille
Limingan kunnanjohtaja haluaa kaikki yhteiseen projektiin lasten ja nuorten elämän eväiden rakentamiseen: "Kunnan tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle löytyisi vähintään yksi harrastus, jonka kautta voisi kokea onnistumisen iloa ja osaamisen tuntemuksia"
Kolumni

Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja haluaa kaikki yh­tei­seen pro­jek­tiin lasten ja nuorten elämän eväiden ra­ken­ta­mi­seen: "Kunnan ta­voit­tee­na on, että jo­kai­sel­le nuo­rel­le löy­tyi­si vä­hin­tään yksi har­ras­tus, jonka kautta voisi kokea on­nis­tu­mi­sen iloa ja osaa­mi­sen tun­te­muk­sia"

04.11.2020 02:01