Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

nuorisotyö
Pitkäkankaan koululla keskitytään JERRY-hankkeen myötä kouluyhteisön turvallisuuden edistämiseen ja ongelmien kasautumisen ennaltaehkäisemiseen

Pit­kä­kan­kaan kou­lul­la kes­ki­ty­tään JER­RY-hank­keen myötä kou­lu­yh­tei­sön tur­val­li­suu­den edis­tä­mi­seen ja on­gel­mien ka­sau­tu­mi­sen en­nal­ta­eh­käi­se­mi­seen

26.02.2024 16:58
Tilaajille
Pekka on huolissaan lisääntyneistä mielenterveysongelmista ja väkivallasta niin kouluissa kuin vapaa-ajallakin – "Nuorten pahoinvointiin tulee saada apua"
Kolumni

Pekka on huo­lis­saan li­sään­ty­neis­tä mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta ja vä­ki­val­las­ta niin kou­luis­sa kuin va­paa-ajal­la­kin – "Nuor­ten pa­hoin­voin­tiin tulee saada apua"

17.01.2024 13:01
Etsivällä nuorisotyöllä on valtava merkitys nuorten arkeen – "Ilman etsivää nuorisotyötä minulla ei olisi mitään"

Et­si­väl­lä nuo­ri­so­työl­lä on valtava mer­ki­tys nuorten arkeen – "Il­man etsivää nuo­ri­so­työ­tä minulla ei olisi mitään"

03.11.2023 18:00
Tilaajille
Koulunuorisotyöntekijä on läsnä oppilaiden arjessa – Petri Pakonen kohtaa nuoria Kuulammen koululla ja nuortenilloissa

Kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jä on läsnä op­pi­lai­den arjessa – Petri Pakonen kohtaa nuoria Kuu­lam­men kou­lul­la ja nuor­ten­il­lois­sa

10.09.2023 15:00
Tilaajille
Arto riemuitsee tuhkasta nousseesta Pappilasta – "Kaikki, mikä elämässä onkaan menossa, mahtuu sisään"
Kolumni

Arto rie­muit­see tuh­kas­ta nous­sees­ta Pap­pi­las­ta – "Kaik­ki, mikä elä­mäs­sä onkaan me­nos­sa, mahtuu sisään"

04.09.2023 16:38
Tilaajille
Pappila avasi ovensa nuorille Kempeleessä – "Odotan tältä paikalta paljon", toteaa 16-vuotias Felix

Pappila avasi ovensa nuo­ril­le Kem­pe­lees­sä – "Odotan tältä pai­kal­ta pal­jon", toteaa 16-vuo­tias Felix

01.09.2023 09:00
Tilaajille
Mitä kuuluu, Kempeleen nuorisotyö? – syksyn aikana luvassa ainakin yökahviloita, nuorisotilatoimintaa sekä monimuotoista osallistamista

Mitä kuuluu, Kem­pe­leen nuo­ri­so­työ? – ­syk­syn aikana luvassa ainakin yö­kah­vi­loi­ta, nuo­ri­so­ti­la­toi­min­taa sekä mo­ni­muo­tois­ta osal­lis­ta­mis­ta

12.08.2023 06:00
Tilaajille
Radikaaliin ääriajatteluun ja rasismiin on syytä kiinnittää huomiota Limingassakin, pohtii uusi etsivä nuorisotyöntekijä Juha Ljokkoi

Ra­di­kaa­liin ää­ri­ajat­te­luun ja ra­sis­miin on syytä kiin­nit­tää huo­mio­ta Li­min­gas­sa­kin, pohtii uusi etsivä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Juha Ljokkoi

19.05.2023 18:00
Tilaajille
Katso video: Kempeleen uusi pappila avataan syksyllä – ulkoverhouksen väri, rakennuksen sijainti sekä liittymä ovat muuttuneet totutusta

Katso video: Kem­pe­leen uusi pappila avataan syk­syl­lä – ul­ko­ver­houk­sen väri, ra­ken­nuk­sen si­jain­ti sekä liit­ty­mä ovat muut­tu­neet to­tu­tus­ta

07.05.2023 18:00
Tilaajille
Katso kuvat: Limingan uusi nuortenkahvila on kuin taidekahvila – Lunan upeat maalaukset säväyttävät

Katso kuvat: Li­min­gan uusi nuor­ten­kah­vi­la on kuin tai­de­kah­vi­la – Lunan upeat maa­lauk­set sä­väyt­tä­vät

18.02.2023 06:00
Tilaajille
Kävele sisään ja puhu: Kuulammen koulussa tarjotaan helmikuun puolivälistä lähtien jutteluseuraa matalalla kynnyksellä

Kävele sisään ja puhu: Kuu­lam­men kou­lus­sa tar­jo­taan hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­tä lähtien jut­te­lu­seu­raa ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

01.02.2023 18:00
Tilaajille
Kirkko tukee monella tapaa nuoria: Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien Yhteisvastuukeräys tuotti nuorten auttamiseen yli 60 tuhatta euroa, muistuttaa Maija
Lukijalta Kolumni

Kirkko tukee monella tapaa nuoria: Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män seu­ra­kun­tien Yh­teis­vas­tuu­ke­räys tuotti nuorten aut­ta­mi­seen yli 60 tuhatta euroa, muis­tut­taa Maija

26.10.2022 06:01
Tilaajille
Etsivä nuorisotyö on tarpeellista ja tehokasta, mutta ensi vuoden valtion budjettiin määrärahoihin kaavaillaan tuntuvaa leikkausta – tapasimme liminkalaisetsivät Marikan ja Vesan

Etsivä nuo­ri­so­työ on tar­peel­lis­ta ja te­ho­kas­ta, mutta ensi vuoden valtion bud­jet­tiin mää­rä­ra­hoi­hin kaa­vail­laan tun­tu­vaa leik­kaus­ta – ta­pa­sim­me li­min­ka­lais­et­si­vät Marikan ja Vesan

11.10.2022 10:57
Nuorten parissa työskentelevät ovat huolissaan – "Nyt pitäisi kaikkien aikuisten herätä"

Nuorten parissa työs­ken­te­le­vät ovat huo­lis­saan – "Nyt pitäisi kaik­kien ai­kuis­ten herätä"

09.09.2022 06:00
Tilaajille
Amishelpperi Niilo huolehtii nuorista – "Oppilaitoksissa ei ole ikinä liikaa helposti lähestyttäviä aikuisia, jotka kyselevät nuorilta mitä kuuluu, miten menee"

Amis­help­pe­ri Niilo huo­leh­tii nuo­ris­ta – "Op­pi­lai­tok­sis­sa ei ole ikinä liikaa hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­viä ai­kui­sia, jotka ky­se­le­vät nuo­ril­ta mitä kuuluu, miten menee"

08.04.2022 06:01
Tilaajille
Outi päätti laittaa nuorille henkilökohtaisia kahvikutsuja ja kokemukset ovat olleet erinomaiset: "Sain mahdollisuuden keskittyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä leireillä tai nuortenilloissa on mahdollista"
Kolumni

Outi päätti laittaa nuo­ril­le hen­ki­lö­koh­tai­sia kah­vi­kut­su­ja ja ko­ke­muk­set ovat olleet eri­no­mai­set: "Sain mah­dol­li­suu­den kes­kit­tyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä lei­reil­lä tai nuor­ten­il­lois­sa on mah­dol­lis­ta"

05.04.2022 11:48
Tilaajille
Markku haastaa liminkalaiset lahjoittamaan tavaraa ja työtä nuorten hyväksi: biljardipöytä on jo luvattu ja sähkömies aikoo talkoilla, tarvelistalla vielä kahvilatarvikkeita, sohvia ja maaleja

Markku haastaa li­min­ka­lai­set lah­joit­ta­maan tavaraa ja työtä nuorten hy­väk­si: bil­jar­di­pöy­tä on jo luvattu ja säh­kö­mies aikoo tal­koil­la, tar­ve­lis­tal­la vielä kah­vi­la­tar­vik­kei­ta, sohvia ja maaleja

20.10.2021 19:00
Toivoa taloon neljä tassullista – mihin tarvitaan koiraa seurakunnan toiminnassa? Kirsi kertoo!
Kolumni

Toivoa taloon neljä tas­sul­lis­ta – mihin tar­vi­taan koiraa seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa? Kirsi kertoo!

20.10.2021 18:08
Tilaajille
Yhteistyössä on voimaa – Sanna toivoo seiskaluokkalaisille turvallista kouluvuotta
Kolumni

Yh­teis­työs­sä on voimaa – Sanna toivoo seis­ka­luok­ka­lai­sil­le tur­val­lis­ta kou­lu­vuot­ta

01.09.2021 06:00
”Tyrnävällä nuoret ovat yhteisiä” – Etsivä nuorisotyötekijä Taina Jaakola-Kuosmonen näkee nuorisotyön haasteet ja vahvuudet.

”Tyr­nä­väl­lä nuoret ovat yh­tei­siä” – Etsivä nuo­ri­so­työ­te­ki­jä Taina Jaa­ko­la-Kuos­mo­nen näkee nuo­ri­so­työn haas­teet ja vah­vuu­det.

05.06.2021 13:02
Tilaajille