nuorisotyö

”Tyr­nä­väl­lä nuoret ovat yh­tei­siä” – Etsivä nuo­ri­so­työ­te­ki­jä Taina Jaa­ko­la-Kuos­mo­nen näkee nuo­ri­so­työn haas­teet ja vah­vuu­det.

05.06.2021 13:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia nuo­ri­so­työn tar­peel­li­suu­des­ta ja vaa­ti­vuu­des­ta

29.04.2021 09:00
Tilaajille
Kolumni

Nuor­ten­ti­la Reppu häviää Ou­lun­sa­los­ta, mutta työ jatkuu toi­mi­ta­lol­la: "Mitään pelejä tai soit­ti­mia emme saa tilaan mah­tu­maan"

28.04.2021 05:44
Tilaajille

Andreas Tolonen on Kem­pe­leen Vuoden nuori – suo­sit­tu tu­bet­ta­ja kertoi viime kesänä Ran­ta­la­keu­del­la miksei halua kaik­kien toi­mi­joi­den kanssa kau­pal­li­seen yh­teis­työ­hön

18.01.2021 07:25
Tilaajille

Koronan vuoksi nuok­ka­rit on kiinni, mutta vaih­to­eh­toi­sia toi­min­ta­muo­to­ja on ole­mas­sa – "Ei nuo­ri­so­työ tar­vit­se vält­tä­mät­tä sei­niä", sanoo Ka­ta­rii­na

11.12.2020 15:00
Tilaajille

Erään nuoren kysymys rip­pi­kou­lus­sa ki­teyt­tää nuo­ri­son­työn­oh­jaa­ja Pia Rättyän si­tou­tu­mi­sen teh­tä­vään­sä –"­Tyk­kään työs­tä­ni val­ta­vas­ti"

20.11.2020 15:00
Tilaajille
Kolumni

Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja haluaa kaikki yh­tei­seen pro­jek­tiin lasten ja nuorten elämän eväiden ra­ken­ta­mi­seen: "Kunnan ta­voit­tee­na on, että jo­kai­sel­le nuo­rel­le löy­tyi­si vä­hin­tään yksi har­ras­tus, jonka kautta voisi kokea on­nis­tu­mi­sen iloa ja osaa­mi­sen tun­te­muk­sia"

04.11.2020 02:01