Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Marjaniemi
Pentti Kartimo tarinoi kirjassaan lapsuudestaan Marjaniemessä: "Kapusimme röysikön korkeimmalle huipulle, jolloin huomasimme kauhuksemme, että jääsaaren ympärillä velloi aivan sula meri"

Pentti Kartimo tarinoi kir­jas­saan lap­suu­des­taan Mar­ja­nie­mes­sä: "Ka­pu­sim­me röy­si­kön kor­keim­mal­le hui­pul­le, jolloin huo­ma­sim­me kau­huk­sem­me, että jää­saa­ren ym­pä­ril­lä velloi aivan sula meri"

25.12.2022 06:00
Tilaajille
Jos Kaj Hahtonen mokaisi, rahtilaiva voisi tukkia kapean Oulun väylän kuin Suezin kanavan – ”Yleensä emme ota vieraita ja se kyllä selviää, miksi”

Jos Kaj Hah­to­nen mo­kai­si, rah­ti­lai­va voisi tukkia kapean Oulun väylän kuin Suezin kanavan – ”Y­leen­sä emme ota vie­rai­ta ja se kyllä sel­viää, miksi”

26.09.2022 11:00
Tilaajille
Hailuotoon viimeinkin leirintäalue? Kunnanhallitus valtuutti kirjoittamaan kaavoitussopimuksen maanomistajien kanssa, jotka suunnittelevat alueelle lomarakentamista

Hai­luo­toon vii­mein­kin lei­rin­täa­lue? Kun­nan­hal­li­tus val­tuut­ti kir­joit­ta­maan kaa­voi­tus­so­pi­muk­sen maan­omis­ta­jien kanssa, jotka suun­nit­te­le­vat alueel­le lo­ma­ra­ken­ta­mis­ta

13.09.2022 14:20
Tilaajille
Majakkaa juhlittiin pitkän kaavan mukaan – juhlassa kuultiin majakan, luotsauksen ja merenkäynnin historian lisäksi äänitaideteos, musiikkia ja luentaa

Ma­jak­kaa juh­lit­tiin pitkän kaavan mukaan – juh­las­sa kuul­tiin ma­ja­kan, luot­sauk­sen ja me­ren­käyn­nin his­to­rian lisäksi ää­ni­tai­de­teos, mu­siik­kia ja luentaa

10.09.2022 14:52
Tilaajille
Hailuodossa vierailevat toivovat lisää majoitus- ja vessatiloja – oikea pullakin nousee toiveissa esiin

Hai­luo­dos­sa vie­rai­le­vat toi­vo­vat lisää ma­joi­tus- ja ves­sa­ti­lo­ja – oikea pul­la­kin nousee toi­veis­sa esiin

13.07.2022 06:00
Tilaajille
Hailuotoon avautui kahvila Helmi, jossa on myös matkailuneuvonta – Onko missään muualla näin vankkaa paikallistuntemusta kuin Visit Hailuodossa?

Hai­luo­toon avautui kahvila Helmi, jossa on myös mat­kai­lu­neu­von­ta – Onko missään muualla näin vankkaa pai­kal­lis­tun­te­mus­ta kuin Visit Hai­luo­dos­sa?

22.06.2022 21:00
Tilaajille
Merenkulun ympäristönsuojelulakiin on tullut muutoksia, jotka aiheuttavat toimia myös Rantalakeuden alueen satamissa – määräykset koskevat nyt vähintään 25-paikkaisia satamia entisen 50 paikan sijaan

Me­ren­ku­lun ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­la­kiin on tullut muu­tok­sia, jotka ai­heut­ta­vat toimia myös Ran­ta­la­keu­den alueen sa­ta­mis­sa – mää­räyk­set kos­ke­vat nyt vä­hin­tään 25-paik­kai­sia satamia entisen 50 paikan sijaan

15.06.2022 06:00
Tilaajille
Marjaniemen konttivessaa vatvotaan yhä – nyt selvitellään juridiikkaa

Mar­ja­nie­men kont­ti­ves­saa vat­vo­taan yhä – nyt sel­vi­tel­lään ju­ri­diik­kaa

11.11.2021 20:18
Tilaajille
Viimeiset lohikeitot – Martta, Elsi ja Saila myivät rakennuksen uusille omistajille ja Luovon Puikkari sulki ovensa

Vii­mei­set lo­hi­kei­tot – ­Mart­ta, Elsi ja Saila myivät ra­ken­nuk­sen uusille omis­ta­jil­le ja Luovon Puik­ka­ri sulki ovensa

22.10.2021 18:00
Tilaajille
Palveluita ympäri vuoden – Marjaniemeen voisi sijoittua paalu- ja tyrskymajoja, ekohotelli, retkeilykeskus ja saunamaailma

Pal­ve­lui­ta ympäri vuoden – ­Mar­ja­nie­meen voisi si­joit­tua paalu- ja tyrs­ky­ma­jo­ja, eko­ho­tel­li, ret­kei­ly­kes­kus ja sau­na­maail­ma

21.10.2021 06:00
Tilaajille
Marjaniemeen suunnitellusta konttivessasta oikaisuvaatimus – "Kontille pitäisi olla sijaintipaikka, joka olisi maanomistajan hyväksymä ja jolla olisi asianmukaiset luvat naapurikuulemisineen sekä Museoviraston, pelastustoimen ja ympäristötoimen lausunnot", vaatimuksessa sanotaan

Mar­ja­nie­meen suun­ni­tel­lus­ta kont­ti­ves­sas­ta oi­kai­su­vaa­ti­mus – "Kon­til­le pitäisi olla si­jain­ti­paik­ka, joka olisi maan­omis­ta­jan hy­väk­sy­mä ja jolla olisi asian­mu­kai­set luvat naa­pu­ri­kuu­le­mi­si­neen sekä Mu­seo­vi­ras­ton, pe­las­tus­toi­men ja ym­pä­ris­tö­toi­men lau­sun­not", vaa­ti­muk­ses­sa sa­no­taan

20.10.2021 13:28
Tilaajille
Kanta ei ole muuttunut – vessakontin ensisijainen sijaintipaikka olisi Hailuodon jakokunnan mielestä veneilijöiden huoltorakennuksen päässä

Kanta ei ole muut­tu­nut – ­ves­sa­kon­tin en­si­si­jai­nen si­jain­ti­paik­ka olisi Hai­luo­don ja­ko­kun­nan mie­les­tä ve­nei­li­jöi­den huol­to­ra­ken­nuk­sen päässä

20.10.2021 09:00
Tilaajille
Mainio sää houkutteli Siikamarkkinoille noin 3 000 markkinavierasta lauantaina – sunnuntaina oli vähän hiljaisempaa, mutta Arppa villitsi sateesta huolimatta

Mainio sää hou­kut­te­li Sii­ka­mark­ki­noil­le noin 3 000 mark­ki­na­vie­ras­ta lauan­tai­na – sun­nun­tai­na oli vähän hil­jai­sem­paa, mutta Arppa vil­lit­si sa­tees­ta huo­li­mat­ta

11.10.2021 07:05
Tilaajille
Hailuodon retkeilyreittejä keskitetään ja kohennetaan – hanke alkaa ensi vuoden alusta, jos rahoitus järjestyy

Hai­luo­don ret­kei­ly­reit­te­jä kes­ki­te­tään ja ko­hen­ne­taan – hanke alkaa ensi vuoden alusta, jos ra­hoi­tus jär­jes­tyy

15.09.2021 08:54
Tilaajille
Perämeren Jähti rantautui Marjaniemeen – lisää lähtöjä luvassa ensi kesänä

Pe­rä­me­ren Jähti ran­tau­tui Mar­ja­nie­meen – lisää lähtöjä luvassa ensi kesänä

10.08.2021 18:13
Tilaajille