NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Historia
Kuukausi
Limingan Rantatiellä on mittaamattoman suuri merkitys ainutlaatuisena kulttuurimiljöönä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­gan Ran­ta­tiel­lä on mit­taa­mat­to­man suuri mer­ki­tys ai­nut­laa­tui­se­na kult­tuu­ri­mil­jöö­nä

31.05.2023 18:00
Tilaajille
Villa Hannalalle varattiin vuokrausoikeus Varjakansaareen noin 20 600 neliön alueelle vuoden 2024 loppuun asti

Villa Han­na­lal­le va­rat­tiin vuok­raus­oi­keus Var­ja­kan­saa­reen noin 20 600 neliön alueel­le vuoden 2024 loppuun asti

31.05.2023 16:00
Tilaajille
Luonto, tarinat ja hailuotolainen elämänmuoto ovat esillä pysyväisnäyttelyssä, jota ryhdytään rakentamaan Kniivilän kotiseutumuseoon

Luonto, tarinat ja hai­luo­to­lai­nen elä­män­muo­to ovat esillä py­sy­väis­näyt­te­lys­sä, jota ryh­dy­tään ra­ken­ta­maan Knii­vi­län ko­ti­seu­tu­mu­seoon

26.05.2023 06:00
Tilaajille
Arkistosta: Isä ei palannut  koskaan kotiin – hailuotolainen Arvi Laurila jäi sotaorvoksi kymmenvuotiaana

Ar­kis­tos­ta: Isä ei pa­lan­nut koskaan kotiin – hai­luo­to­lai­nen Arvi Laurila jäi so­ta­or­vok­si kym­men­vuo­tiaa­na

21.05.2023 15:00
Tilaajille
"Sankarihaudat kiinnostavat sekä nuorempaa että vanhempaa väkeä" – Lumijoen sankarihautausmaalla lepää 62 sankarivainajaa, joiden hautojen hoidosta vastaa seurakunta

"San­ka­ri­hau­dat kiin­nos­ta­vat sekä nuo­rem­paa että van­hem­paa väkeä" – Lu­mi­joen san­ka­ri­hau­taus­maal­la lepää 62 san­ka­ri­vai­na­jaa, joiden hau­to­jen hoi­dos­ta vastaa seu­ra­kun­ta

21.05.2023 06:00
Tilaajille
Tyrnävän kirkolla on 114 arvokasta kulttuuriympäristöä, ja nyt ne otetaan syyniin – mutta miksi?

Tyr­nä­vän kir­kol­la on 114 ar­vo­kas­ta kult­tuu­riym­pä­ris­töä, ja nyt ne otetaan syyniin – mutta miksi?

19.05.2023 13:00
Tilaajille
Tiina aloitti junttiuden brändilähettiläänä tajutessaan ulkomailla kuinka hieno maa Suomi on
Kolumni

Tiina aloitti junt­tiu­den brän­di­lä­het­ti­lää­nä ta­ju­tes­saan ul­ko­mail­la kuinka hieno maa Suomi on

10.05.2023 06:00
Tilaajille
"Museoalue on oikea helmi" – Tuuli Kerätär haaveilee vievänsä Kempeleen kotiseutuperinnettä kouluille

"Mu­seoa­lue on oikea helmi" – Tuuli Kerätär haa­vei­lee vie­vän­sä Kem­pe­leen ko­ti­seu­tu­pe­rin­net­tä kou­luil­le

08.05.2023 18:00
Tilaajille
Varjakansaaren rakennusten kaupat etenevät – tavoitteena on edelleen, että kaikkien kohteiden kaupat on solmittu kesän aikana

Var­ja­kan­saa­ren ra­ken­nus­ten kaupat ete­ne­vät – ta­voit­tee­na on edel­leen, että kaik­kien koh­tei­den kaupat on sol­mit­tu kesän aikana

07.05.2023 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Temmeslähtöinen Johan Similä oli ritari ja marsalkan arkunkantaja – tänään vietetään kansallista veteraanipäivää

Tem­mes­läh­töi­nen Johan Similä oli ritari ja mar­sal­kan ar­kun­kan­ta­ja – tänään vie­te­tään kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää

27.04.2023 11:00
Tilaajille
Lakeuden kuntien yhteinen veteraanijuhla herätettiin henkiin Tyrnävällä - Kempele haluaa muistaa omia veteraanejaan myös Kempeleessä järjestettävällä juhlalla

La­keu­den kuntien yh­tei­nen ve­te­raa­ni­juh­la he­rä­tet­tiin henkiin Tyr­nä­väl­lä - Kempele haluaa muistaa omia ve­te­raa­ne­jaan myös Kem­pe­lees­sä jär­jes­tet­tä­väl­lä juh­lal­la

27.04.2023 06:00
Tilaajille
Kotroa, Putroa ja Zero Nineä, Ari jakaa bändimuisteloitaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kotroa, Putroa ja Zero Nineä, Ari jakaa bän­di­muis­te­loi­taan

18.04.2023 14:03
Tilaajille
Hailuoto sai 7 000 euron avustuksen saaren kulttuurihistoriasta ja perinteestä kertovan näyttelyn rakentamiseen – näyttelyä on kaavailtu Kniivilän kotiseutumuseon navettaan

Hai­luo­to sai 7 000 euron avus­tuk­sen saaren kult­tuu­ri­his­to­rias­ta ja pe­rin­tees­tä ker­to­van näyt­te­lyn ra­ken­ta­mi­seen – näyt­te­lyä on kaa­vail­tu Knii­vi­län ko­ti­seu­tu­mu­seon na­vet­taan

13.04.2023 12:26
Tilaajille
Lakeudella elettiin vuosisatoja pelon ja vihan kierteessä – Limingan kirkonkin vainolaiset polttivat useaan otteeseen

La­keu­del­la elet­tiin vuo­si­sa­to­ja pelon ja vihan kier­tees­sä – Li­min­gan kir­kon­kin vai­no­lai­set polt­ti­vat useaan ot­tee­seen

12.04.2023 15:00
Tilaajille
Pyhät puut ja haltijatarinat kiinnostivat Bettinaa – nyt hän on päättänyt asettua Hailuotoon asumaan

Pyhät puut ja hal­ti­ja­ta­ri­nat kiin­nos­ti­vat Bet­ti­naa – nyt hän on päät­tä­nyt asettua Hai­luo­toon asumaan

09.04.2023 18:00
Tilaajille
Muistot säilyvät puhdetöissä ja arkiesineissä – ”Ei tule kirjeitä Eskolta, emme tiedä, onko hän elossa”

Muistot säi­ly­vät puh­de­töis­sä ja ar­ki­esi­neis­sä – ”Ei tule kir­jei­tä Es­kol­ta, emme tiedä, onko hän elossa”

05.04.2023 14:00
Tilaajille
Patinoituneet esineet kertovat tarinaa, johon jokainen voi lisätä omansa

Pa­ti­noi­tu­neet esineet ker­to­vat ta­ri­naa, johon jo­kai­nen voi lisätä omansa

02.04.2023 16:55
Tilaajille
Hailuodossa lapset ja nuoret ideoivat uusia tikkuröijytuotteita – pysyvä tikkuröijynäyttely avaa ovensa Galleria Luodossa kesäkuussa

Hai­luo­dos­sa lapset ja nuoret ideoi­vat uusia tik­ku­röi­jy­tuot­tei­ta – pysyvä tik­ku­röi­jy­näyt­te­ly avaa ovensa Gal­le­ria Luo­dos­sa ke­sä­kuus­sa

29.03.2023 11:00
Tilaajille
Markku ihmettelee, miksei yhteistä sopimista enää tunneta tai saada aikaan, vaikka kysymyksessä olisi monelle hyödyksi oleva asia
Kolumni

Markku ih­met­te­lee, miksei yh­teis­tä so­pi­mis­ta enää tunneta tai saada aikaan, vaikka ky­sy­myk­ses­sä olisi monelle hyö­dyk­si oleva asia

29.03.2023 06:00
Tilaajille
Puhdetöitä ja valokuvia sota- ja kotirintamalta - tervetuloa tutustumaan Tyrnävän Myllykirjastoon huhtikuun ajan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puh­de­töi­tä ja va­lo­ku­via sota- ja ko­ti­rin­ta­mal­ta - ter­ve­tu­loa tu­tus­tu­maan Tyr­nä­vän Myl­ly­kir­jas­toon huh­ti­kuun ajan

28.03.2023 13:24
Tilaajille