Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Kuntavaalit

Juho Pa­kas­lah­ti kun­nan­hal­li­tuk­sen nok­ka­mie­hek­si, kä­rä­jä­oi­keu­den lau­ta­mie­his­tä ää­nes­tet­tiin

25.08.2021 08:39
Tilaajille

En­nak­ko­tie­to: Liisa Kyl­mä­nen Li­min­gan kun­nan­val­tuus­ton joh­toon, Juho Pa­kas­lah­ti luot­saa­maan kun­nan­hal­li­tus­ta

13.08.2021 15:06
Tilaajille

Kem­pe­leen pu­heen­joh­ta­jis­toon en­nak­ko­tie­to­jen pe­rus­teel­la tuttu kol­mik­ko – Antti Ol­li­kai­ses­ta tulossa kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja, val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­juus kak­si­vuo­tis­kau­siin

04.08.2021 06:00
Tilaajille

Kes­kus­ta suurin kun­ta­puo­lue Ou­lus­sa, ko­koo­mus sai kaksi uutta paik­kaa, pe­ru­suo­ma­lai­set kolme – katso uuden val­tuus­ton ko­koon­pa­no

14.06.2021 00:37
Kolumni

Sun­nun­tai­na on vii­mei­nen hetki vai­kut­taa vaa­li­tu­lok­seen –Tiina on huo­man­nut, että vaa­li­vä­sy­myk­ses­tä ei ole vielä tie­toa­kaan: "Näissä kun­ta­vaa­leis­sa voi to­del­la­kin kokea oman äänensä mer­ki­tyk­sen"

09.06.2021 04:07
Tilaajille

Ze­nii­til­lä vankka kan­na­tus Kem­pe­leen kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den kes­kuu­des­sa, toiset puo­lus­ta­vat kunnan ta­sa­puo­lis­ta ke­hit­tä­mis­tä

06.06.2021 15:09
Tilaajille

Li­min­gan kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat nih­kei­tä pak­ko­lu­nas­tuk­sil­le: "Teol­li­suus­tont­te­ja löytyy va­paa­eh­toi­sin kau­poin"

05.06.2021 10:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työs­tä Oulun seudun kil­pai­lu­valt­ti –laa­di­taan kattava listaus seu­dul­li­ses­ti tär­keis­tä elin­voi­ma­in­ves­toin­neis­ta ja tuetaan niitä.

12.04.2021 06:47
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­vaa­li­eh­do­kas Arja Porkka: ”Elämä oli köyhää, joten tiedän mil­lais­ta on, kun rahat eivät tahdo riittää edes ruo­kaan.”

13.03.2021 09:04
Tilaajille
Pääkirjoitus

Sau­lil­la on ym­mär­rys­tä kun­ta­vaa­lien siir­toon – Pitkä kam­pan­ja-ai­ka laittaa kui­ten­kin puo­lueet miet­ti­mään uusia ideoita ää­nes­tys­in­non yl­lä­pi­tä­mi­sek­si

10.03.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Marita Suo­me­la: "Kult­tuu­ril­li­ses­ti Nah­ku­rin talo voisi olla mo­nen­lai­nen koh­taa­mis­paik­ka, eri­lai­sia tai­de­kurs­se­ja esi­mer­kik­si kan­sa­lais­opis­ton­kin kanssa yh­teis­työs­sä"

30.03.2021 15:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunta on ih­mis­ten yh­tei­sö, muis­tut­taa tyr­nä­vä­läi­nen Jussi Yli­ta­lo: "Nuoria on kuul­ta­va ja heille on tar­jot­ta­va vai­kut­ta­mi­sen paik­ko­ja"

02.03.2021 13:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­ka­lai­nen, sinä olet tähti! – Pasi In­ke­röi­nen miettii kun­ta­vaa­lien mer­ki­tys­tä ja ehdolle aset­tau­tu­mi­sen tär­keyt­tä

27.02.2021 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kem­pe­le­läi­nen Saija Kivelä muis­tut­taa, että ko­ti­kun­nas­sa on hyvä har­ras­taa: "Kunnan avus­tus­toi­min­nas­sa tulee olla lä­pi­nä­ky­vät ja avoimet pe­riaat­teet, joilla avus­tuk­sia jae­taan, jotta ne oli­si­vat ta­sa­puo­li­sia kai­kil­le jär­jes­töil­le"

26.02.2021 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Juho Pa­kas­lah­ti pohtii, läh­ti­sit­kö ehdolle kun­ta­vaa­leis­sa? "Po­si­tii­vi­nen kierre luodaan ar­vos­ta­mal­la, ei ar­vos­te­le­mal­la"

24.02.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa: Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­aset­te­lus­sa on edessä kahden viikon lop­pu­ru­tis­tus

24.02.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Heli muis­te­lee vuo­si­kym­men­ten ta­kais­ta aikaa: En ää­nes­tä­nyt itseäni

24.02.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­vaa­li­eh­do­kas Kauko Kar­hu­maa muis­te­lee Kem­pe­leen ke­hit­ty­mi­sen vuo­si­kym­me­niä: "Tont­tien tar­vit­si­jat tu­tus­tui­vat aluee­seen suun­nil­leen juok­su­jal­kaa maas­tos­sa, sen jälkeen kii­rees­ti kun­nan­ta­lol­le ja va­rauk­sen mer­kik­si nup­pi­neu­la kaa­va­kart­taan ha­lu­tul­le ton­til­le"

23.02.2021 14:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Jois­sa­kin am­ma­teis­sa kan­nat­taa miettiä tark­kaan, onko vii­sas­ta lei­mau­tua puo­luei­siin" – kem­pe­le­läi­nen Eero Nuo­li­oja kertoo miksi lähti kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si

22.02.2021 18:53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Ei ole yh­den­te­ke­vää kuka päättää meidän las­tem­me var­hais­kas­va­tuk­ses­ta tai har­ras­tuk­sis­ta, ikä­ih­mis­ten hoi­vas­ta, per­hei­den tu­ki­pal­ve­luis­ta, ve­rop­ro­sen­tis­ta, kaa­voi­tuk­ses­ta tai teiden kun­nos­sa­pi­dos­ta", to­tea­vat lu­mi­jo­ki­set Jaana ja Heidi

22.02.2021 10:47
Tilaajille