Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Lakeus
Kuuluuko ananas pitsaan? Kiperämpiäkin asioita Tupoksen yhdeksäsluokkalaiset tenttasivat lakeuden ehdokkailta – katso tallenne!

Kuu­luu­ko ananas pit­saan? Ki­pe­räm­piä­kin asioita Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­set tent­ta­si­vat la­keu­den eh­dok­kail­ta – katso tal­len­ne!

03.03.2023 14:15
Lakeuden omia ehdokkaita on tarjolla liki parikymmentä – lue, mitä he vastaavat Rantalakeuden lähettämiin kysymyksiin

La­keu­den omia eh­dok­kai­ta on tar­jol­la liki pa­ri­kym­men­tä – lue, mitä he vas­taa­vat Ran­ta­la­keu­den lä­het­tä­miin ky­sy­myk­siin

07.03.2023 08:13
Tilaajille
Lakeudella 16 eduskuntavaaliehdokasta – puolueita on tarjolla kymmenen

La­keu­del­la 16 edus­kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­ta – puo­luei­ta on tar­jol­la kym­me­nen

23.02.2023 07:20
Miten hyvin tunnet lakeuden alueen? Tee testi ja katso millainen tietäjä olet!

Miten hyvin tunnet la­keu­den alueen? Tee testi ja katso mil­lai­nen tietäjä olet!

05.02.2023 11:03
Sote- ja pelastuspalvelut siirtyivät kunnilta Pohteelle – Kunnat voivat keskittyä nyt elinvoimaan ja hyvinvoinnin edistämiseen

Sote- ja pe­las­tus­pal­ve­lut siir­tyi­vät kun­nil­ta Poh­teel­le – ­Kun­nat voivat kes­kit­tyä nyt elin­voi­maan ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen

05.01.2023 08:51
Tilaajille
Nuori tyrnäväläinen yrittäjä Emmi Hannus kannustaa miettimään lisää vetovoimatekijöitä lakeuden matkailuun: "Olisihan se helpompi kehittää toimintaa, jos vieressä olisi tunturi tai järvi"

Nuori tyr­nä­vä­läi­nen yrit­tä­jä Emmi Hannus kan­nus­taa miet­ti­mään lisää ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä la­keu­den mat­kai­luun: "O­li­si­han se hel­pom­pi ke­hit­tää toi­min­taa, jos vie­res­sä olisi tunturi tai järvi"

27.11.2022 15:00
Tilaajille
Neuropsykiatrisia piirteitä arvioidaan olevan noin kymmenellä prosentilla väestöstä – Mirva aloitti Lakeuden nepsykoordinaattorina ja haluaa nepsy-piirteisten palvelupolut kuntoon

Neu­ro­psy­kiat­ri­sia piir­tei­tä ar­vioi­daan olevan noin kym­me­nel­lä pro­sen­til­la väes­tös­tä – Mirva aloitti La­keu­den nep­sy­koor­di­naat­to­ri­na ja haluaa nep­sy-piir­teis­ten pal­ve­lu­po­lut kuntoon

07.10.2022 18:00
Tilaajille
Sanna päättelee harjoittelun tällä viikolla ja kertoo asioista, jotka lakeudella kolmen kuukauden aikana sykähdyttivät
Kolumni

Sanna päät­te­lee har­joit­te­lun tällä vii­kol­la ja kertoo asiois­ta, jotka la­keu­del­la kolmen kuu­kau­den aikana sy­käh­dyt­ti­vät

05.10.2022 06:00
Tilaajille
Tehostettu palveluasuminen vähenee Lakeudellakin – järjestämissuunnitelmaluonnoksen mukaan vähennys olisi 30 paikkaa

Te­hos­tet­tu pal­ve­lu­asu­mi­nen vähenee La­keu­del­la­kin – ­jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­ma­luon­nok­sen mukaan vä­hen­nys olisi 30 paikkaa

20.09.2022 09:33
Tilaajille
Kaavoituksella suojellaan lakeutta – Kiinteistöjen omistajilla on velvollisuus pitää rakennukset kunnossa

Kaa­voi­tuk­sel­la suo­jel­laan la­keut­ta – Kiin­teis­tö­jen omis­ta­jil­la on vel­vol­li­suus pitää ra­ken­nuk­set kun­nos­sa

22.08.2022 11:00
Tilaajille
Arkistojuttu: Tämä puku kelpaa vaikka Linnan juhliin! – Rantalakeuden alue sai oman kansallispuvun vuonna 2000, mutta tiesitkö mihin malli perustuu?

Ar­kis­to­jut­tu: Tämä puku kelpaa vaikka Linnan juh­liin! – Ran­ta­la­keu­den alue sai oman kan­sal­lis­pu­vun vuonna 2000, mutta tie­sit­kö mihin malli pe­rus­tuu?

05.08.2022 10:00
Tilaajille
Hailuotoon viime vuotta enemmän hirvilupia – muualla lakeudella lupien määrä väheni hiukan, Oulun riistakeskuksen alueella kokonaismäärä aiemmalla tasolla

Hai­luo­toon viime vuotta enemmän hir­vi­lu­pia – muualla la­keu­del­la lupien määrä väheni hiukan, Oulun riis­ta­kes­kuk­sen alueel­la ko­ko­nais­mää­rä aiem­mal­la tasolla

15.07.2022 14:21
Tilaajille
Juliuksen työpäivässä tuoksahtaa wunderbaum ja jäte – "Aika nopeasti hajuun tottuu"

Ju­liuk­sen työ­päi­väs­sä tuok­sah­taa wun­der­baum ja jäte – "Aika no­peas­ti hajuun tottuu"

13.07.2022 18:00
Tilaajille
Limingassa valmistellaan parhaillaan Vilho Lammesta, Limingasta ja kauneuden tajusta kertovaa sarjakuvaromaania – teos julkaistaan Oulun Sarjakuvafestivaalilla marraskuussa

Li­min­gas­sa val­mis­tel­laan par­hail­laan Vilho Lam­mes­ta, Li­min­gas­ta ja kau­neu­den tajusta ker­to­vaa sar­ja­ku­va­ro­maa­nia – teos jul­kais­taan Oulun Sar­ja­ku­va­fes­ti­vaa­lil­la mar­ras­kuus­sa

07.06.2022 13:09
Tilaajille
Hyvinvointialueen Lakeuden aluejohtaja, Pia Piispanen kiittelee, että Hailuodossa on harjoiteltu paljon toisella tavalla tekemistä: Erilaista ajattelua tarvitaan, sillä johdettavana on kolme toisistaan poikkeavaa seutua

Hy­vin­voin­ti­alueen La­keu­den alue­joh­ta­ja, Pia Piis­pa­nen kiit­te­lee, että Hai­luo­dos­sa on har­joi­tel­tu paljon toi­sel­la tavalla te­ke­mis­tä: Eri­lais­ta ajat­te­lua tar­vi­taan, sillä joh­det­ta­va­na on kolme toi­sis­taan poik­kea­vaa seutua

19.05.2022 08:11
Tilaajille
Vaalianalyysi: Keskusta jyräsi, muttei jokaisessa kunnassa – Kristallipuoluekin sai kaksi ääntä Lumijoelta

Vaa­lia­na­lyy­si: Kes­kus­ta jyräsi, muttei jo­kai­ses­sa kun­nas­sa – K­ris­tal­li­puo­lue­kin sai kaksi ääntä Lu­mi­joel­ta

25.01.2022 15:00
Tilaajille
Mikä tekee elämästä hyvää lakeudella – kysyimme sitä katuhaastattelussa:  "Luontoympäristöön juurrutaan ja ihmisiä yhteen kokoavat kohtaamispaikat ovat merkityksellisiä arkiympäristöjä", väitöskirjatutkija toteaa

Mikä tekee elä­mäs­tä hyvää la­keu­del­la – ky­syim­me sitä ka­tu­haas­tat­te­lus­sa:  "Luon­toym­pä­ris­töön juur­ru­taan ja ihmisiä yhteen ko­koa­vat koh­taa­mis­pai­kat ovat mer­ki­tyk­sel­li­siä ar­kiym­pä­ris­tö­jä", väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja toteaa

23.07.2021 02:13
Tilaajille
Auktorisoitu matkailuopas tuntee lakeuden ja palvelee useilla kielillä – 11 uutta opasta palvelevat alueelle päätyviä turisteja, mutta miksei myös paikallisia

Auk­to­ri­soi­tu mat­kai­lu­opas tuntee la­keu­den ja pal­ve­lee useilla kie­lil­lä – 11 uutta opasta pal­ve­le­vat alueel­le pää­ty­viä tu­ris­te­ja, mutta miksei myös pai­kal­li­sia

07.06.2021 16:00
Tilaajille
Uusi väestöennuste: vuoteen 2040 mennessä väestö kasvaa lakeudella vain Kempeleessä – kempeleläisiä olisi 19 vuoden kuluttua jo yli 21 000, mutta esimerkiksi lumijokisia parisataa nykyistä vähemmän

Uusi väes­töen­nus­te: vuoteen 2040 men­nes­sä väestö kasvaa la­keu­del­la vain Kem­pe­lees­sä – kem­pe­le­läi­siä olisi 19 vuoden ku­lut­tua jo yli 21 000, mutta esi­mer­kik­si lu­mi­jo­ki­sia pa­ri­sa­taa ny­kyis­tä vä­hem­män

04.06.2021 13:38
Tilaajille
Herää kesäyönä ja löydä liuta ötököitä! Suurin osa hyönteisista on yöeläjiä, joten lakeudenkin kesäyössä riittää vilskettä

Herää ke­sä­yö­nä ja löydä liuta ötö­köi­tä! Suurin osa hyön­tei­sis­ta on yöe­lä­jiä, joten la­keu­den­kin ke­sä­yös­sä riittää vils­ket­tä

30.05.2021 19:00
Tilaajille