Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ilkivalta
Murron kirjakaappieteisessä ilkivaltaa – alle 16-vuotiailla oltava vanhempien lupa kirjautumiseen

Murron kir­ja­kaap­pi­etei­ses­sä il­ki­val­taa – alle 16-vuo­tiail­la oltava van­hem­pien lupa kir­jau­tu­mi­seen

08.11.2023 09:00
Tilaajille
Ilkivalta ja nuorten liikennekäyttäytyminen huolettavat Tyrnävällä – "En tiedä, mikä tilanteen on laukaissut, mutta tänä syksynä se näyttää pahentuneen"

Il­ki­val­ta ja nuorten lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­nen huo­let­ta­vat Tyr­nä­väl­lä – "En tiedä, mikä ti­lan­teen on lau­kais­sut, mutta tänä syksynä se näyttää pa­hen­tu­neen"

05.10.2023 15:00
Tilaajille
Ilkivalta on karannut käsistä – Limingan koulujen vartiointia lisättiin

Il­ki­val­ta on ka­ran­nut käsistä – ­Li­min­gan kou­lu­jen var­tioin­tia li­sät­tiin

04.07.2023 11:01 1
Tilaajille
Ilkivaltaa leikkipuistoissa, uimarannoilla ja liikunta-alueilla – "Ilmiöön törmää usein, eikä siitä pääse kokonaan eroon"

Il­ki­val­taa leik­ki­puis­tois­sa, ui­ma­ran­noil­la ja lii­kun­ta-alueil­la – "Il­miöön törmää usein, eikä siitä pääse ko­ko­naan eroon"

26.06.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen Mourunginjärven uimarannan kemialliset vessat oli kaadettu järveen ja rannalle

Kem­pe­leen Mou­run­gin­jär­ven ui­ma­ran­nan ke­mial­li­set vessat oli kaa­det­tu järveen ja ran­nal­le

17.06.2023 14:51 2
Mitä luonnonsuojelualueella saa tehdä ja mitä ei? Liminganlahdella huolestuttiin ilkivallasta

Mitä luon­non­suo­je­lu­alueel­la saa tehdä ja mitä ei? Li­min­gan­lah­del­la huo­les­tut­tiin il­ki­val­las­ta

14.06.2023 06:00
Tilaajille
Vili muistuttaa elinympäristömme olevan meille kaikille yhteinen – jokaisen vastuulla on kerätä roskat sekä kitkeä ilkivaltaa
Kolumni

Vili muis­tut­taa elin­ym­pä­ris­töm­me olevan meille kai­kil­le yh­tei­nen – jo­kai­sen vas­tuul­la on kerätä roskat sekä kitkeä il­ki­val­taa

11.04.2023 19:00
Tilaajille
Tomi Weckman Oulun urheilusukeltajista kuvasi, miltä Ouluntullin kalliomontun pohjalla näyttää

Tomi Weckman Oulun ur­hei­lu­su­kel­ta­jis­ta kuvasi, miltä Ou­lun­tul­lin kal­lio­mon­tun poh­jal­la näyttää

10.01.2023 05:59
Tilaajille
Miksi mummot pyörittelivät Saulille päätään ja mitä Helin kaveri teki mustikoilla rukoushuoneella? Kuuntele Tekstariraati niin tiedät!

Miksi mummot pyö­rit­te­li­vät Sau­lil­le päätään ja mitä Helin kaveri teki mus­ti­koil­la ru­kous­huo­neel­la? Kuun­te­le Teks­ta­ri­raa­ti niin tiedät!

04.11.2022 18:00
Tilaajille
Ilkivalta Kempeleen juna-asemalla jatkuu – Väylävirasto yrittää löytää valvontaan kustannustehokkaan ratkaisun, kamerat yhä suunnittelussa

Il­ki­val­ta Kem­pe­leen ju­na-ase­mal­la jatkuu – Väy­lä­vi­ras­to yrittää löytää val­von­taan kus­tan­nus­te­hok­kaan rat­kai­sun, kamerat yhä suun­nit­te­lus­sa

14.09.2022 06:00
Tilaajille
Julkisten alueiden töhriminen on rikos – "Näin keski-ikäisen näkökulmasta vaarallisinta on, kun kiivetään kiinteistöjen katoille", Lumijoen kunnaninsinööri tuumaa

Jul­kis­ten aluei­den töh­ri­mi­nen on rikos – "Näin kes­ki-ikäi­sen nä­kö­kul­mas­ta vaa­ral­li­sin­ta on, kun kii­ve­tään kiin­teis­tö­jen ka­toil­le", Lu­mi­joen kun­nan­in­si­nöö­ri tuumaa

08.05.2022 06:00
Tilaajille
Timon Lumijoella sijaitsevalle mökille murtauduttiin jo neljännen kerran – "Käy  mielessä, että pitäisikö siitä luopua"

Timon Lu­mi­joel­la si­jait­se­val­le mökille mur­tau­dut­tiin jo nel­jän­nen kerran – "Käy mie­les­sä, että pi­täi­si­kö siitä luopua"

24.02.2022 07:04
Tilaajille
Kuka rikkoi Linnakankaan hyväntekeväisyyspyramidin? – "Joulumieli laski aika alas"

Kuka rikkoi Lin­na­kan­kaan hy­vän­te­ke­väi­syys­py­ra­mi­din? – "Jou­lu­mie­li laski aika alas"

12.12.2021 15:00
Tilaajille
Väylävirasto miettii Kempeleen asemalle kameravalvontaa ilkivallan lopettamiseksi– kustannukset jo kymmeniä tuhansia, odotuskatoksista voidaan poistaa lasiseinät tai katokset poistetaan kokonaan

Väy­lä­vi­ras­to miettii Kem­pe­leen ase­mal­le ka­me­ra­val­von­taa il­ki­val­lan lo­pet­ta­mi­sek­si– kus­tan­nuk­set jo kym­me­niä tu­han­sia, odo­tus­ka­tok­sis­ta voidaan poistaa la­si­sei­nät tai ka­tok­set pois­te­taan ko­ko­naan

22.11.2021 12:17
Tilaajille
Komia joutui ilkivallan kohteeksi Lumijoella – sonnista tuli härkä

Komia joutui il­ki­val­lan koh­teek­si Lu­mi­joel­la – ­son­nis­ta tuli härkä

20.08.2021 14:47
Tilaajille
Vaalimainoksia on taas revitty ja sotkettu – se ei ole laillinen tapa ottaa kantaa, vaan hyökkäys demokratiaa vastaan, muistuttaa päätoimittaja Sauli
Pääkirjoitus

Vaa­li­mai­nok­sia on taas revitty ja sot­ket­tu – se ei ole lail­li­nen tapa ottaa kantaa, vaan hyök­käys de­mo­kra­tiaa vas­taan, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja Sauli

26.05.2021 04:40
Tilaajille
Linnukkapuistossa  sytytettiin leikkikatos palamaan: Ilkivaltaa on ollut poikkeuksellisen paljon eri puolilla Liminkaa tänä keväänä – vanhempia kehotetaan olemaan valppaina lastensa puuhien suhteen

Lin­nuk­ka­puis­tos­sa sy­ty­tet­tiin leik­ki­ka­tos pa­la­maan: Il­ki­val­taa on ollut poik­keuk­sel­li­sen paljon eri puo­lil­la Li­min­kaa tänä keväänä – van­hem­pia ke­ho­te­taan olemaan valp­pai­na las­ten­sa puuhien suhteen

28.04.2021 16:16
Tilaajille
Lumijoen kuntosali ja liikuntasali suljetaan toistuvan ilkivallan vuoksi kahdeksi viikoksi – lumijokinen saliharrastaja lupaa tekijöiden jäljille johtavasta vinkistä 200 euron palkkion

Lu­mi­joen kun­to­sa­li ja lii­kun­ta­sa­li sul­je­taan tois­tu­van il­ki­val­lan vuoksi kah­dek­si vii­kok­si – lu­mi­jo­ki­nen sa­li­har­ras­ta­ja lupaa te­ki­jöi­den jäl­jil­le joh­ta­vas­ta vin­kis­tä 200 euron palk­kion

09.04.2021 11:22
"Tiedoksi nyt saatettakoon että poliisille on ilmoitettu –onn suunniteltu asukaspartioinnin aloittamista..."
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Tie­dok­si nyt saa­tet­ta­koon että po­lii­sil­le on il­moi­tet­tu –onn suun­ni­tel­tu asu­kas­par­tioin­nin aloit­ta­mis­ta..."

23.01.2021 14:53
Tilaajille
Limingan kunnanjohtaja haluaa kaikki yhteiseen projektiin lasten ja nuorten elämän eväiden rakentamiseen: "Kunnan tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle löytyisi vähintään yksi harrastus, jonka kautta voisi kokea onnistumisen iloa ja osaamisen tuntemuksia"
Kolumni

Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja haluaa kaikki yh­tei­seen pro­jek­tiin lasten ja nuorten elämän eväiden ra­ken­ta­mi­seen: "Kunnan ta­voit­tee­na on, että jo­kai­sel­le nuo­rel­le löy­tyi­si vä­hin­tään yksi har­ras­tus, jonka kautta voisi kokea on­nis­tu­mi­sen iloa ja osaa­mi­sen tun­te­muk­sia"

04.11.2020 02:01