Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hailuodon kunta
Kniivilän alueelle suunniteltua meriteatteria vaaditaan kuopattavaksi tai siirrettäväksi muualle kuntalaisaloite.fi -palvelussa

Knii­vi­län alueel­le suun­ni­tel­tua me­ri­teat­te­ria vaa­di­taan kuo­pat­ta­vak­si tai siir­ret­tä­väk­si muualle kun­ta­lai­sa­loi­te.fi -pal­ve­lus­sa

24.10.2023 08:05
Tilaajille
Tulipahan kysyttyä: Miksi Hailuodon kunnassa väki vaihtuu? – Kunnanhallituksen puheenjohtajan mukaan työsuojeluilmoituksia ei ole vireillä

Tu­li­pa­han ky­syt­tyä: Miksi Hai­luo­don kun­nas­sa väki vaih­tuu? – Kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan mukaan työ­suo­je­lu­il­moi­tuk­sia ei ole vi­reil­lä

12.09.2023 13:00
Tilaajille
Hailuodon valtuusto päätti lakkauttaa sivistysjohtajan ja perustaa rehtorin virat – asiasta jätettiin eriävä mielipide

Hai­luo­don val­tuus­to päätti lak­kaut­taa si­vis­tys­joh­ta­jan ja pe­rus­taa reh­to­rin virat – asiasta jä­tet­tiin eriävä mie­li­pi­de

11.09.2023 08:20 1
Tilaajille
Hailuodon valtuustolle esitetään sivistysjohtajan viran lakkauttamista – hallintosääntöuudistus lakkauttaisi valiokunnat ja palauttaisi lautakunnat

Hai­luo­don val­tuus­tol­le esi­te­tään si­vis­tys­joh­ta­jan viran lak­kaut­ta­mis­ta – hal­lin­to­sään­tö­uu­dis­tus lak­kaut­tai­si va­lio­kun­nat ja pa­laut­tai­si lau­ta­kun­nat

04.09.2023 18:00
Tilaajille
Kilometrin jonot Hailuodon lautalle ovat historiaa – Paikallisen keksinnön ansiosta Bättre Folkin ruuhkat muistuttavat tavallista kesäviikonloppua

Ki­lo­met­rin jonot Hai­luo­don lau­tal­le ovat his­to­riaa – Pai­kal­li­sen kek­sin­nön an­sios­ta Bättre Folkin ruuhkat muis­tut­ta­vat ta­val­lis­ta ke­sä­vii­kon­lop­pua

10.07.2023 18:00
Tilaajille
Hailuodon nuoret Tanskan Ærøssa: "Parasta oli uusien ystävyyssuhteiden luominen"

Hai­luo­don nuoret Tanskan Ærøssa: "Pa­ras­ta oli uusien ys­tä­vyys­suh­tei­den luo­mi­nen"

08.07.2023 13:00
Hailuodon valtuusto pui yli kolme tuntia reilusti plussalla ollutta tilinpäätöstä ja arviointikertomusta – osittaisen vastuuvapauden myöntäminen Sunikarin satamahankkeen takia ei saanut riittävää kannatusta

Hai­luo­don val­tuus­to pui yli kolme tuntia rei­lus­ti plus­sal­la ollutta ti­lin­pää­tös­tä ja ar­vioin­ti­ker­to­mus­ta – o­sit­tai­sen vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­nen Su­ni­ka­rin sa­ta­ma­hank­keen takia ei saanut riit­tä­vää kan­na­tus­ta

21.06.2023 11:20 1
Tilaajille
Hailuodon kunnanvaltuusto käsittelee tiistaina tilinpäätöstä – erityistarkastuksen jälkeen ohjeistuksia päivitetään ja Sunikarin sataman vuokrasopimus neuvotellaan uudelleen

Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­to kä­sit­te­lee tiis­tai­na ti­lin­pää­tös­tä – eri­tyis­tar­kas­tuk­sen jälkeen oh­jeis­tuk­sia päi­vi­te­tään ja Su­ni­ka­rin sataman vuok­ra­so­pi­mus neu­vo­tel­laan uu­del­leen

16.06.2023 09:00
Tilaajille
Luonto, tarinat ja hailuotolainen elämänmuoto ovat esillä pysyväisnäyttelyssä, jota ryhdytään rakentamaan Kniivilän kotiseutumuseoon

Luonto, tarinat ja hai­luo­to­lai­nen elä­män­muo­to ovat esillä py­sy­väis­näyt­te­lys­sä, jota ryh­dy­tään ra­ken­ta­maan Knii­vi­län ko­ti­seu­tu­mu­seoon

26.05.2023 06:00
Tilaajille
Hailuotolainen matkailuyrittäjä: "Meidän pitäisi luottaa kuntaan ja kunnan meihin – nyt tuli tunne, että tässähän pitää olla varpaillaan"

Hai­luo­to­lai­nen mat­kai­luy­rit­tä­jä: "Meidän pitäisi luottaa kuntaan ja kunnan meihin – nyt tuli tunne, että täs­sä­hän pitää olla var­pail­laan"

27.05.2023 09:46
Tilaajille
Eristyneisyys ja pieni yhteisö kiehtoivat Hailuotoon saapunutta, madridilaista Mateoa – "Koen olevani samankaltainen pohjoismaalaisten kanssa, rento"

Eris­ty­nei­syys ja pieni yhteisö kieh­toi­vat Hai­luo­toon saa­pu­nut­ta, mad­ri­di­lais­ta Mateoa – "Koen olevani sa­man­kal­tai­nen poh­jois­maa­lais­ten kanssa, rento"

23.05.2023 18:00
Tilaajille
Sunikarin venesataman kunnostushanke poiki erityistarkastuksen Hailuotoon, asia jäi vielä pöydälle – "Ei ole täysin noudatettu soveltuvia määräyksiä ja menettelytavoissa ollut puutteellisuuksia"

Su­ni­ka­rin ve­ne­sa­ta­man kun­nos­tus­han­ke poiki eri­tyis­tar­kas­tuk­sen Hai­luo­toon, asia jäi vielä pöy­däl­le – "Ei ole täysin nou­da­tet­tu so­vel­tu­via mää­räyk­siä ja me­net­te­ly­ta­vois­sa ollut puut­teel­li­suuk­sia"

17.05.2023 14:38
Tilaajille
Kiipeilyseinä, lisää kirjoja ja lautapelejä, yhteinen kohtaamispaikka, minigolfrata – hailuotolaiset voivat äänestää kymmenestä ideasta mieluisinta toteutettavaksi

Kii­pei­ly­sei­nä, lisää kirjoja ja lau­ta­pe­le­jä, yh­tei­nen koh­taa­mis­paik­ka, mi­ni­golf­ra­ta – ­hai­luo­to­lai­set voivat ää­nes­tää kym­me­nes­tä ideasta mie­lui­sin­ta to­teu­tet­ta­vak­si

04.05.2023 17:29 1
Tilaajille
Hailuoto sai 7 000 euron avustuksen saaren kulttuurihistoriasta ja perinteestä kertovan näyttelyn rakentamiseen – näyttelyä on kaavailtu Kniivilän kotiseutumuseon navettaan

Hai­luo­to sai 7 000 euron avus­tuk­sen saaren kult­tuu­ri­his­to­rias­ta ja pe­rin­tees­tä ker­to­van näyt­te­lyn ra­ken­ta­mi­seen – näyt­te­lyä on kaa­vail­tu Knii­vi­län ko­ti­seu­tu­mu­seon na­vet­taan

13.04.2023 12:26
Tilaajille
Hailuodossa on entistäkin ohuempi virkakoneisto – Joidenkin mielestä se jo näkyy asioiden etenemisessä, toisten mielestä ei

Hai­luo­dos­sa on en­tis­tä­kin ohuempi vir­ka­ko­neis­to – ­Joi­den­kin mie­les­tä se jo näkyy asioi­den ete­ne­mi­ses­sä, toisten mie­les­tä ei

21.03.2023 12:09
Tilaajille
Nyt saa päättää kunnan rahoista – Hailuoto varasi osallistuvaan budjetointiin 10 000 euroa

Nyt saa päättää kunnan ra­hois­ta – ­Hai­luo­to varasi osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin 10 000 euroa

05.03.2023 15:00
Tilaajille
Hailuodon Meriteatteri ry päätettiin perustaa – Kniivilän kotiseutumuseon tuntumaan suunnitellaan 500 henkeä vetävää teatteri- ja tapahtuma-aluetta

Hai­luo­don Me­ri­teat­te­ri ry pää­tet­tiin pe­rus­taa – K­nii­vi­län ko­ti­seu­tu­mu­seon tun­tu­maan suun­ni­tel­laan 500 henkeä vetävää teat­te­ri- ja ta­pah­tu­ma-aluet­ta

01.03.2023 15:00
Tilaajille
Hailuodon kunnan rakennukset on nyt salkutettu – moni on hyvässä hapessa, mutta listalla on myös useita huonon ja välttävän kuntoarvion saaneita kohteita

Hai­luo­don kunnan ra­ken­nuk­set on nyt sal­ku­tet­tu – moni on hyvässä ha­pes­sa, mutta lis­tal­la on myös useita huonon ja vält­tä­vän kun­to­ar­vion saa­nei­ta koh­tei­ta

21.02.2023 20:11
Tilaajille
Hailuodon kunta ei myöntänyt Viinikanlahden tiekunnalle takausta Kirkkosalmen sillan uusimiseksi

Hai­luo­don kunta ei myön­tä­nyt Vii­ni­kan­lah­den tie­kun­nal­le ta­kaus­ta Kirk­ko­sal­men sillan uu­si­mi­sek­si

16.02.2023 16:01
Tilaajille
Meri Oulu jatkaa yhteistyötä Hailuodon kanssa – ensi kesän teatteriesitykset eivät kuitenkaan toteudu

Meri Oulu jatkaa yh­teis­työ­tä Hai­luo­don kanssa – ensi kesän teat­te­ri­esi­tyk­set eivät kui­ten­kaan toteudu

15.02.2023 08:28
Tilaajille