Mainos: Tilaa tästä Rantalakeus Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle

Taide
Pohjoisen kulttuuriympäristöstä inspiroitunut taiteilija Enrico Mazzone pitää joulukuussa näyttelyä Limingassa – kilometrin pituiselle teokselle etsitään tilaa vuoden 2026 kulttuuripääkaupungista

Poh­joi­sen kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tös­tä ins­pi­roi­tu­nut tai­tei­li­ja Enrico Mazzone pitää jou­lu­kuus­sa näyt­te­lyä Li­min­gas­sa – ki­lo­met­rin pi­tui­sel­le teok­sel­le et­si­tään tilaa vuoden 2026 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gis­ta

14.12.2022 11:01
Katso 20 kuvaa: Taidekoululla juhlittiin 130 sivistävää vuotta – kenellekään ei jäänyt epäselväksi, miksi opisto on aarre kaltaistensa joukossa

Katso 20 kuvaa: Tai­de­kou­lul­la juh­lit­tiin 130 si­vis­tä­vää vuotta – ke­nel­le­kään ei jäänyt epä­sel­väk­si, miksi opisto on aarre kal­tais­ten­sa jou­kos­sa

24.11.2022 18:00
Tilaajille
Mirja ja Caubi ihastuivat Limingan Taidekoulun ilmapiiriin ja opetukseen – "Täällä on tosi helppo olla"

Mirja ja Caubi ihas­tui­vat Li­min­gan Tai­de­kou­lun il­ma­pii­riin ja ope­tuk­seen – "Täällä on tosi helppo olla"

21.11.2022 18:00
Tilaajille
130-vuotisjuhla torstaina: Kilpailu kansanopistojen kesken on kovaa, mutta Limingassa vahvuutena on esimerkiksi mainetta kerännyt yhteishenki

130-vuo­tis­juh­la tors­tai­na: Kil­pai­lu kan­san­opis­to­jen kesken on kovaa, mutta Li­min­gas­sa vah­vuu­te­na on esi­mer­kik­si mai­net­ta ke­rän­nyt yh­teis­hen­ki

20.11.2022 11:00
Tilaajille
Tarvitaanko kiertoliittymään taidetta? Näin vastaa tutkija ja taitelija, mutta mitä mieltä sinä olet?

Tar­vi­taan­ko kier­to­liit­ty­mään tai­det­ta? Näin vastaa tutkija ja tai­te­li­ja, mutta mitä mieltä sinä olet?

12.11.2022 06:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen Jere Raappana ei vielä työstä puuta ammatikseen, mutta sekin päivä voi koittaa: "Eräskin jo ilmoitti, että vapise Aarikka!"

Tyr­nä­vä­läi­nen Jere Raap­pa­na ei vielä työstä puuta am­ma­tik­seen, mutta sekin päivä voi koit­taa: "E­räs­kin jo il­moit­ti, että vapise Aa­rik­ka!"

07.10.2022 08:55
Tilaajille
Liminkalainen 16-vuotias Toni tekee hamahelmistä tauluja – helmiä kuluu teoksen koosta riippuen 3 000–13 000 kappaletta

Li­min­ka­lai­nen 16-vuo­tias Toni tekee ha­ma­hel­mis­tä tauluja – helmiä kuluu teoksen koosta riip­puen 3 000–13 000 kap­pa­let­ta

27.09.2022 18:00
Tilaajille
Hyvä haltijatar Faarastiina esittäytyi hailuotolaisille Hailuodon kotiseutupäivän aikana Kniivilän kotiseutumuseossa. Esityksen tuotti Aelco ry.

Hyvä hal­ti­ja­tar Faa­ras­tii­na esit­täy­tyi hai­luo­to­lai­sil­le Hai­luo­don ko­ti­seu­tu­päi­vän aikana Knii­vi­län ko­ti­seu­tu­mu­seos­sa. Esi­tyk­sen tuotti Aelco ry.

26.09.2022 18:00
Tilaajille
Aelco luo taikapiiriä – Jyväskylässä toimintansa aloittanut yhdistys virittelee nyt esityksiään Hailuodossa

Aelco luo tai­ka­pii­riä – Jy­väs­ky­läs­sä toi­min­tan­sa aloit­ta­nut yh­dis­tys vi­rit­te­lee nyt esi­tyk­siään Hai­luo­dos­sa

26.09.2022 18:00
Tilaajille
Tyrnävän taiteiden yötä vietettiin seitsemättä kertaa – yö päättyi perinteisesti kekripukin polttamiseen

Tyr­nä­vän tai­tei­den yötä vie­tet­tiin seit­se­mät­tä kertaa – yö päättyi pe­rin­tei­ses­ti kek­ri­pu­kin polt­ta­mi­seen

27.08.2022 01:33
Tilaajille
Laakson Veikko sahuroi Karhufestareilta pronssisijan Liminkaan – taiteilijan hyppysissä pölli taipui karhun syliksi

Laakson Veikko sahuroi Kar­hu­fes­ta­reil­ta prons­si­si­jan Li­min­kaan – tai­tei­li­jan hyp­py­sis­sä pölli taipui karhun syliksi

24.08.2022 06:00
Tilaajille
Lähtisitkö oluttuopin äärelle maalaamaan? Oulunsalolaisjuurilleen paluuta miettivä Alexander haluaa madaltaa taiteen tekemisen kynnystä ja innostaa ihmisiä toteuttamaan itseään

Läh­ti­sit­kö olut­tuo­pin äärelle maa­laa­maan? Ou­lun­sa­lo­lais­juu­ril­leen paluuta miet­ti­vä Ale­xan­der haluaa ma­dal­taa taiteen te­ke­mi­sen kyn­nys­tä ja in­nos­taa ihmisiä to­teut­ta­maan itseään

15.08.2022 18:00
Tilaajille
Oulunsalo Soi -kamarimusiikkifestivaali alkaa keskiviikkona – Parempi soitin toisi mahdollisesti lisäkonsertteja Oulunsaloon

Ou­lun­sa­lo Soi -ka­ma­ri­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li alkaa kes­ki­viik­ko­na – ­Pa­rem­pi soitin toisi mah­dol­li­ses­ti li­sä­kon­sert­te­ja Ou­lun­sa­loon

10.08.2022 06:00
Tilaajille
Vilho Lammen Liminganjoesta maalaamat teokset ovat rakkaudenosoitus kotiseudulle – kävimme Matin kanssa kierroksella mestarin maalauspaikoilla

Vilho Lammen Li­min­gan­joes­ta maa­laa­mat teokset ovat rak­kau­den­osoi­tus ko­ti­seu­dul­le – kävimme Matin kanssa kier­rok­sel­la mes­ta­rin maa­laus­pai­koil­la

07.08.2022 18:00
Tilaajille
Arjen helmet näytille – Tyrnävän kunnan omistamaa taidetta esittelevässä kokoelmanäyttelyssä juhlistetaan kuvataiteilija Matti Jaukkuria

Arjen helmet näy­til­le – Tyr­nä­vän kunnan omis­ta­maa tai­det­ta esit­te­le­väs­sä ko­koel­ma­näyt­te­lys­sä juh­lis­te­taan ku­va­tai­tei­li­ja Matti Jauk­ku­ria

25.07.2022 06:12
Tilaajille
Marja-Leena Hailuodossa sijaitseva kesäkoti on täynnä taidetta – "Saari on minulle hirveän tärkeä"

Mar­ja-Lee­na Hai­luo­dos­sa si­jait­se­va ke­sä­ko­ti on täynnä tai­det­ta – "Saari on minulle hirveän tärkeä"

16.07.2022 12:00
Tilaajille
Myös Johnny Depp pukeutuu liminkalaislähtöisen Ninan koruihin – Pienestä aloittaneella korutaiteilijalla on nyt oma studio Kampissa

Myös Johnny Depp pu­keu­tuu li­min­ka­lais­läh­töi­sen Ninan ko­rui­hin – Pie­nes­tä aloit­ta­neel­la ko­ru­tai­tei­li­jal­la on nyt oma studio Kam­pis­sa

11.07.2022 18:00
Tilaajille
Tiitu puhuu taiteen puolesta – "Kulttuurin on oltava kaikkien helposti saatavilla"

Tiitu puhuu taiteen puo­les­ta – "Kult­tuu­rin on oltava kaik­kien hel­pos­ti saa­ta­vil­la"

26.06.2022 12:00
Tilaajille
Limingan taidekoululla seikkailtiin kalligrafian eli korutekstauksen kiehtovassa maailmassa

Li­min­gan tai­de­kou­lul­la seik­kail­tiin kal­li­gra­fian eli ko­ru­teks­tauk­sen kieh­to­vas­sa maail­mas­sa

22.06.2022 21:12
Tilaajille