Taide
Liminkalainen 16-vuotias Toni tekee hamahelmistä tauluja – helmiä kuluu teoksen koosta riippuen 3 000–13 000 kappaletta

Li­min­ka­lai­nen 16-vuo­tias Toni tekee ha­ma­hel­mis­tä tauluja – helmiä kuluu teoksen koosta riip­puen 3 000–13 000 kap­pa­let­ta

27.09.2022 18:00
Tilaajille
Hyvä haltijatar Faarastiina esittäytyi hailuotolaisille Hailuodon kotiseutupäivän aikana Kniivilän kotiseutumuseossa. Esityksen tuotti Aelco ry.

Hyvä hal­ti­ja­tar Faa­ras­tii­na esit­täy­tyi hai­luo­to­lai­sil­le Hai­luo­don ko­ti­seu­tu­päi­vän aikana Knii­vi­län ko­ti­seu­tu­mu­seos­sa. Esi­tyk­sen tuotti Aelco ry.

26.09.2022 18:00
Tilaajille
Aelco luo taikapiiriä – Jyväskylässä toimintansa aloittanut yhdistys virittelee nyt esityksiään Hailuodossa

Aelco luo tai­ka­pii­riä – Jy­väs­ky­läs­sä toi­min­tan­sa aloit­ta­nut yh­dis­tys vi­rit­te­lee nyt esi­tyk­siään Hai­luo­dos­sa

26.09.2022 18:00
Tilaajille
Tyrnävän taiteiden yötä vietettiin seitsemättä kertaa – yö päättyi perinteisesti kekripukin polttamiseen

Tyr­nä­vän tai­tei­den yötä vie­tet­tiin seit­se­mät­tä kertaa – yö päättyi pe­rin­tei­ses­ti kek­ri­pu­kin polt­ta­mi­seen

27.08.2022 01:33
Tilaajille
Laakson Veikko sahuroi Karhufestareilta pronssisijan Liminkaan – taiteilijan hyppysissä pölli taipui karhun syliksi

Laakson Veikko sahuroi Kar­hu­fes­ta­reil­ta prons­si­si­jan Li­min­kaan – tai­tei­li­jan hyp­py­sis­sä pölli taipui karhun syliksi

24.08.2022 06:00
Tilaajille
Lähtisitkö oluttuopin äärelle maalaamaan? Oulunsalolaisjuurilleen paluuta miettivä Alexander haluaa madaltaa taiteen tekemisen kynnystä ja innostaa ihmisiä toteuttamaan itseään

Läh­ti­sit­kö olut­tuo­pin äärelle maa­laa­maan? Ou­lun­sa­lo­lais­juu­ril­leen paluuta miet­ti­vä Ale­xan­der haluaa ma­dal­taa taiteen te­ke­mi­sen kyn­nys­tä ja in­nos­taa ihmisiä to­teut­ta­maan itseään

15.08.2022 18:00
Tilaajille
Oulunsalo Soi -kamarimusiikkifestivaali alkaa keskiviikkona – Parempi soitin toisi mahdollisesti lisäkonsertteja Oulunsaloon

Ou­lun­sa­lo Soi -ka­ma­ri­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li alkaa kes­ki­viik­ko­na – ­Pa­rem­pi soitin toisi mah­dol­li­ses­ti li­sä­kon­sert­te­ja Ou­lun­sa­loon

10.08.2022 06:00
Tilaajille
Vilho Lammen Liminganjoesta maalaamat teokset ovat rakkaudenosoitus kotiseudulle – kävimme Matin kanssa kierroksella mestarin maalauspaikoilla

Vilho Lammen Li­min­gan­joes­ta maa­laa­mat teokset ovat rak­kau­den­osoi­tus ko­ti­seu­dul­le – kävimme Matin kanssa kier­rok­sel­la mes­ta­rin maa­laus­pai­koil­la

07.08.2022 18:00
Tilaajille
Arjen helmet näytille – Tyrnävän kunnan omistamaa taidetta esittelevässä kokoelmanäyttelyssä juhlistetaan kuvataiteilija Matti Jaukkuria

Arjen helmet näy­til­le – Tyr­nä­vän kunnan omis­ta­maa tai­det­ta esit­te­le­väs­sä ko­koel­ma­näyt­te­lys­sä juh­lis­te­taan ku­va­tai­tei­li­ja Matti Jauk­ku­ria

25.07.2022 06:12
Tilaajille
Marja-Leena Hailuodossa sijaitseva kesäkoti on täynnä taidetta – "Saari on minulle hirveän tärkeä"

Mar­ja-Lee­na Hai­luo­dos­sa si­jait­se­va ke­sä­ko­ti on täynnä tai­det­ta – "Saari on minulle hirveän tärkeä"

16.07.2022 12:00
Tilaajille
Myös Johnny Depp pukeutuu liminkalaislähtöisen Ninan koruihin – Pienestä aloittaneella korutaiteilijalla on nyt oma studio Kampissa

Myös Johnny Depp pu­keu­tuu li­min­ka­lais­läh­töi­sen Ninan ko­rui­hin – Pie­nes­tä aloit­ta­neel­la ko­ru­tai­tei­li­jal­la on nyt oma studio Kam­pis­sa

11.07.2022 18:00
Tilaajille
Tiitu puhuu taiteen puolesta – "Kulttuurin on oltava kaikkien helposti saatavilla"

Tiitu puhuu taiteen puo­les­ta – "Kult­tuu­rin on oltava kaik­kien hel­pos­ti saa­ta­vil­la"

26.06.2022 12:00
Tilaajille
Limingan taidekoululla seikkailtiin kalligrafian eli korutekstauksen kiehtovassa maailmassa

Li­min­gan tai­de­kou­lul­la seik­kail­tiin kal­li­gra­fian eli ko­ru­teks­tauk­sen kieh­to­vas­sa maail­mas­sa

22.06.2022 21:12
Tilaajille
MeriTuulin jokainen teos on puheenvuoro – "Käsin kirjoittaminen on aivoille hyödyllistä", sanoo kirjansitoja

Me­ri­Tuu­lin jo­kai­nen teos on pu­heen­vuo­ro – "­Kä­sin kir­joit­ta­mi­nen on ai­voil­le hyö­dyl­lis­tä", sanoo kir­jan­si­to­ja

17.06.2022 11:44
Tilaajille
Limingassa valmistellaan parhaillaan Vilho Lammesta, Limingasta ja kauneuden tajusta kertovaa sarjakuvaromaania – teos julkaistaan Oulun Sarjakuvafestivaalilla marraskuussa

Li­min­gas­sa val­mis­tel­laan par­hail­laan Vilho Lam­mes­ta, Li­min­gas­ta ja kau­neu­den tajusta ker­to­vaa sar­ja­ku­va­ro­maa­nia – teos jul­kais­taan Oulun Sar­ja­ku­va­fes­ti­vaa­lil­la mar­ras­kuus­sa

07.06.2022 13:09
Tilaajille
"Jos Lampi tietäisi, että hänen maisemassaan työskentelee suuri määrä  taiteilijoita, hän kääntyisi varmasti haudassaan" – Taidekoululle valmistui suurikokoisia Vilho Lampi -seinämaalauksia

"Jos Lampi tie­täi­si, että hänen mai­se­mas­saan työs­ken­te­lee suuri määrä tai­tei­li­joi­ta, hän kään­tyi­si var­mas­ti hau­das­saan" – Tai­de­kou­lul­le val­mis­tui suu­ri­ko­koi­sia Vilho Lampi -sei­nä­maa­lauk­sia

12.06.2022 20:27
Tilaajille
Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida on avattu peruskorjauksen jälkeen – Siidassa voi ihailla myös hailuotolaistaiteilija Anni Rapinojan ainakin 20 vuotta kestävää taideteosta muinaisesta Ruijanpolusta

Saa­me­lais­mu­seo ja Ylä-La­pin luon­to­kes­kus Siida on avattu pe­rus­kor­jauk­sen jälkeen – ­Sii­das­sa voi ihailla myös hai­luo­to­lais­tai­tei­li­ja Anni Ra­pi­no­jan ainakin 20 vuotta kes­tä­vää tai­de­teos­ta mui­nai­ses­ta Rui­jan­po­lus­ta

05.06.2022 18:00
Tilaajille
Hailuodon kunnantalon pihalla on kasvihuoneellinen taidetta – näkyvyyttä taiteiljoille, hyvinvointia kuntalaisille

Hai­luo­don kun­nan­ta­lon pihalla on kas­vi­huo­neel­li­nen tai­det­ta – nä­ky­vyyt­tä tai­teil­joil­le, hy­vin­voin­tia kun­ta­lai­sil­le

09.06.2022 08:51
Tilaajille
Lohelle lohi – Zytykkeen päivätoiminnassa valmistettiin kunnanjohtajalle Kuningaslohi-taideteos

Lohelle lohi – Zy­tyk­keen päi­vä­toi­min­nas­sa val­mis­tet­tiin kun­nan­joh­ta­jal­le Ku­nin­gas­lo­hi-tai­de­teos

25.05.2022 10:04
Lautapelikerhossa tutkitaan väkivallan eri teemoja, Henry toivoo, että persoonallinen editointityyli kääntyy lopputuloksessa vahvuudeksi ja tuo vakavaan aiheeseen ripauksen huumoria

Lau­ta­pe­li­ker­hos­sa tut­ki­taan vä­ki­val­lan eri tee­mo­ja, Henry toivoo, että per­soo­nal­li­nen edi­toin­ti­tyy­li kääntyy lop­pu­tu­lok­ses­sa vah­vuu­dek­si ja tuo va­ka­vaan ai­hee­seen ri­pauk­sen huu­mo­ria

26.04.2022 15:08
Tilaajille