Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lumijoen seurakunta
Lumijoen vs. kirkkoherra Olli miettii monen vastuunkantajan kokevan tulospaineen alla voimattomuutta – "Aikamme suosii rohkeita, ulospäin suuntautuneita, tavoitehakuisia ihmisiä"
Kolumni

Lu­mi­joen vs. kirk­ko­her­ra Olli miettii monen vas­tuun­kan­ta­jan kokevan tu­los­pai­neen alla voi­mat­to­muut­ta – "Ai­kam­me suosii roh­kei­ta, ulos­päin suun­tau­tu­nei­ta, ta­voi­te­ha­kui­sia ih­mi­siä"

19.09.2023 14:07
Tilaajille
Lähes 200 nuorta laulajaa esiintyi seurakuntien lasten ja nuorten kuorojen Suurkonsertissa Lumijoella

Lähes 200 nuorta lau­la­jaa esiin­tyi seu­ra­kun­tien lasten ja nuorten kuo­ro­jen Suur­kon­ser­tis­sa Lu­mi­joel­la

18.09.2023 18:00
Tilaajille
Lumijoen hautausmaan uurnalehdon kivi halkoo nyt maisemaa – nykyajan hengen mukaisesti seurakunta päätyi uusiokiveen

Lu­mi­joen hau­taus­maan uur­na­leh­don kivi halkoo nyt mai­se­maa – ny­ky­ajan hengen mu­kai­ses­ti seu­ra­kun­ta päätyi uu­sio­ki­veen

04.09.2023 07:07
Tilaajille
Lakeuden katedraalissa kajahtaa syyskuussa yli 200 lapsen ja nuoren ääni – suurkonserttiin on vapaa pääsy

La­keu­den ka­ted­raa­lis­sa ka­jah­taa syys­kuus­sa yli 200 lapsen ja nuoren ääni – suur­kon­sert­tiin on vapaa pääsy

12.08.2023 15:00
Tilaajille
"Aukusti rakensi kesätöikseen hirsialttarin" – Lumijoen uudistetusta kirkkopuistosta toivotaan kuntalaisten olohuonetta

"Au­kus­ti rakensi ke­sä­töik­seen hir­sialt­ta­rin" – Lu­mi­joen uu­dis­te­tus­ta kirk­ko­puis­tos­ta toi­vo­taan kun­ta­lais­ten olo­huo­net­ta

09.07.2023 13:00
Tilaajille
Lumijoen kirkkoneuvosto: Uurnalehto käyttöön jo kesällä, muistomerkki hankitaan uusiokivestä

Lu­mi­joen kirk­ko­neu­vos­to: Uur­na­leh­to käyt­töön jo ke­säl­lä, muis­to­merk­ki han­ki­taan uu­sio­ki­ves­tä

10.06.2023 13:00
Tilaajille
Kaikista omista murheista, huolista, jopa peloista, voimme rukouksessa puhella Jumalalle, muistuttaa Olli
Kolumni

Kai­kis­ta omista mur­heis­ta, huo­lis­ta, jopa pe­lois­ta, voimme ru­kouk­ses­sa puhella Ju­ma­lal­le, muis­tut­taa Olli

16.05.2023 21:00
Tilaajille
Kirkkopuiston kehittämishake etenee Lumijoella, seurakuntamestari osa-aikaistetaan

Kirk­ko­puis­ton ke­hit­tä­mis­ha­ke etenee Lu­mi­joel­la, seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri osa-ai­kais­te­taan

14.04.2023 06:00
Tilaajille
Lumijoen Olli-kirkkoherra: "Vaikka maailmassa on paljon rauhattomuutta ja epätoivoa, kristitty voi kokea sydämessään rauhaa ja iloa"
Kolumni

Lu­mi­joen Ol­li-kirk­ko­her­ra: "Vaikka maail­mas­sa on paljon rau­hat­to­muut­ta ja epä­toi­voa, kris­tit­ty voi kokea sy­dä­mes­sään rauhaa ja iloa"

05.04.2023 02:20
Tilaajille
Panhuilut soivat Lumijoen kirkossa tiistaina – luvassa tuttuja kappaleita raikkailla sovituksilla

Pan­hui­lut soivat Lu­mi­joen kir­kos­sa tiis­tai­na – luvassa tuttuja kap­pa­lei­ta raik­kail­la so­vi­tuk­sil­la

01.04.2023 13:00
Mikä on tuhkakeskiviikon tarkoitus? Marjo Lumijoen seurakunnasta selittää päivän tarkoituksen
Kolumni

Mikä on tuh­ka­kes­ki­vii­kon tar­koi­tus? Marjo Lu­mi­joen seu­ra­kun­nas­ta se­lit­tää päivän tar­koi­tuk­sen

21.02.2023 14:09
Tilaajille
Lumijoella valittiin seurakunnan luottamushenkilöitä – Seppo kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi

Lu­mi­joel­la va­lit­tiin seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä – Seppo kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si

25.01.2023 18:00
Tilaajille
Lakeuden uudet kirkkovaltuutetut ja ääniharavat haluavat osallistua seurakunnan toimintaan velvollisuudesta ja vaikuttamisen halusta

La­keu­den uudet kirk­ko­val­tuu­te­tut ja ää­ni­ha­ra­vat ha­lua­vat osal­lis­tua seu­ra­kun­nan toi­min­taan vel­vol­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­sen halusta

23.11.2022 15:33
Tilaajille
Seurakuntavaalit: Lumijoella äänestettiin vilkkaimmin ennakkoon – seurakunnassa valmistaudutaan nyt pitkään varsinaiseen vaalipäivään

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit: Lu­mi­joel­la ää­nes­tet­tiin vilk­kaim­min en­nak­koon – seu­ra­kun­nas­sa val­mis­tau­du­taan nyt pitkään var­si­nai­seen vaa­li­päi­vään

14.11.2022 13:52
Tilaajille
Seurakuntavaalien ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä Lumijoella oli vielä rauhallista – edellisissä vaaleissa paikkakunnalla äänestettiin ahkerimmin lakeuden seurakunnista

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­sim­mäi­se­nä en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä­nä Lu­mi­joel­la oli vielä rau­hal­lis­ta – edel­li­sis­sä vaa­leis­sa paik­ka­kun­nal­la ää­nes­tet­tiin ah­ke­rim­min la­keu­den seu­ra­kun­nis­ta

09.11.2022 07:32
Tilaajille
Kolumni

Mai­nok­sis­sa ja me­dias­sa luodaan ihan­ne­ku­vaa ih­mi­ses­tä, joka on nuori, terve ja tehokas – Olli kysyy, miksi van­huut­ta ali­ar­vos­te­taan ja si­vuu­te­taan

11.10.2022 13:08
Tilaajille
Lumijoen seurakunta sai kirkkoherraksi Olli Lohen, joka pitää ihmisten kohtaamisesta: "Tarvitsemme rakkautta, armollisuutta ja anteeksiantamusta"

Lu­mi­joen seu­ra­kun­ta sai kirk­ko­her­rak­si Olli Lohen, joka pitää ih­mis­ten koh­taa­mi­ses­ta: "Tar­vit­sem­me rak­kaut­ta, ar­mol­li­suut­ta ja an­teek­sian­ta­mus­ta"

27.08.2022 06:01
Tilaajille
Tänään illalla Lakeuden katedraalissa konsertoiva Ida Elina teki urastaan ja elämästään kirjan – suomalaisille oulaistelaislähtöinen taiteilija on tullut tutuksi muun muassa Linnan juhlien jatkoilta

Tänään illalla La­keu­den ka­ted­raa­lis­sa kon­ser­toi­va Ida Elina teki uras­taan ja elä­mäs­tään kirjan – suo­ma­lai­sil­le ou­lais­te­lais­läh­töi­nen tai­tei­li­ja on tullut tutuksi muun muassa Linnan juhlien jat­koil­ta

21.08.2022 15:18
Tilaajille
Kukkien häviäminen haudalta on jokavuotinen ilmiö – ihmisen lisäksi syypää voi olla lintu, orava tai rusakko

Kukkien hä­viä­mi­nen hau­dal­ta on jo­ka­vuo­ti­nen ilmiö – ihmisen lisäksi syypää voi olla lintu, orava tai rusakko

01.08.2022 12:52
Tilaajille
Lumijoen seurakunta plussalle – taloudellinen tilanne on vakaa, mutta tulevaisuus huolestuttaa

Lu­mi­joen seu­ra­kun­ta plus­sal­le – ­ta­lou­del­li­nen tilanne on vakaa, mutta tu­le­vai­suus huo­les­tut­taa

23.06.2022 10:00
Tilaajille