Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Keskusta
Kansanedustaja Juha Pylväs kritisoi kovalla kädellä ilmastonmuutostutkimusta: "Jos tieteellinen tutkimus valjastetaan vain suppean ideologisen päämäärän työkaluksi..."
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Juha Pylväs kri­ti­soi kovalla kädellä il­mas­ton­muu­tos­tut­ki­mus­ta: "Jos tie­teel­li­nen tut­ki­mus val­jas­te­taan vain suppean ideo­lo­gi­sen pää­mää­rän työ­ka­luk­si..."

03.01.2023 14:12
Huhtikuun eduskuntavaalien ehdokaslistat alkavat olla viittä vaille valmiita Oulun vaalipiirissä

Huh­ti­kuun edus­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat alkavat olla viittä vaille val­mii­ta Oulun vaa­li­pii­ris­sä

10.12.2022 15:00
Tilaajille
Esa Kojo johtaa Limingan keskustalaisia, Sanna Laine Kempeleen demareita

Esa Kojo johtaa Li­min­gan kes­kus­ta­lai­sia, Sanna Laine Kem­pe­leen de­ma­rei­ta

23.11.2022 12:34
Kempeleläinen Antti Ollikainen valittiin Keskustan kansanedustajaehdokkaaksi – ylimääräinen piirikokous äänesti osasta ehdokaspaikkoja, katso lopullinen listaus

Kem­pe­le­läi­nen Antti Ol­li­kai­nen va­lit­tiin Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaak­si – yli­mää­räi­nen pii­ri­ko­kous äänesti osasta eh­do­kas­paik­ko­ja, katso lo­pul­li­nen listaus

24.09.2022 17:07
Tilaajille
Keskustan piirihallitus esittää kempeleläistä Antti Ollikaista kansanedustajaehdokkaaksi – lopullinen ehdokaslista hyväksytään lauantaina Siikajoella pidettävässä ylimääräisessä piirikokouksessa

Kes­kus­tan pii­ri­hal­li­tus esittää kem­pe­le­läis­tä Antti Ol­li­kais­ta kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaak­si – ­lo­pul­li­nen eh­do­kas­lis­ta hy­väk­sy­tään lauan­tai­na Sii­ka­joel­la pi­det­tä­väs­sä yli­mää­räi­ses­sä pii­ri­ko­kouk­ses­sa

23.09.2022 16:30
Tilaajille
Nyt pitäisi kaikkien puolueiden havahtua todellisuuteen ja vähän ravistella opittua tapaa, kirjoittaa Juha Pylväs: "Leikkauslistoja tarvitaan varmasti"
Mielipidekirjoitus

Nyt pitäisi kaik­kien puo­luei­den ha­vah­tua to­del­li­suu­teen ja vähän ra­vis­tel­la opittua tapaa, kir­joit­taa Juha Pylväs: "Leik­kaus­lis­to­ja tar­vi­taan var­mas­ti"

20.09.2022 14:39 1
Ollikaisen Antin pitkä kokemus kuntapolitiikasta vai Kuotesahon Markuksen nollabudjetti? Kansa tapasi Keskustan jäsenvaaliehdokkaita Tyrnävällä

Ol­li­kai­sen Antin pitkä kokemus kun­ta­po­li­tii­kas­ta vai Kuo­te­sa­hon Mar­kuk­sen nol­la­bud­jet­ti? Kansa tapasi Kes­kus­tan jä­sen­vaa­li­eh­dok­kai­ta Tyr­nä­väl­lä

05.08.2022 18:00
Tilaajille
"Tällainen puhe vain sisuunnuttaa meitä keskustalaisia" – Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko muistutti Kempeleessä, ettei vaalien voittaminen ole itsestään selvää

"Täl­lai­nen puhe vain si­suun­nut­taa meitä kes­kus­ta­lai­sia" – Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­rik­ko muis­tut­ti Kem­pe­lees­sä, ettei vaalien voit­ta­mi­nen ole it­ses­tään selvää

29.11.2021 15:05
Tilaajille
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin uusi puheenjohtaja on Marjut Lehtonen Oulaisista – "Tulevat aluevaalit ovat nyt ykkösasia ja tärkein työsarkamme"

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin uusi pu­heen­joh­ta­ja on Marjut Leh­to­nen Ou­lai­sis­ta – "Tu­le­vat alue­vaa­lit ovat nyt yk­kös­asia ja tärkein työ­sar­kam­me"

18.10.2021 07:52
Tilaajille
"Täytyy muistaa, että ihmiset ovat jo tehneet paljonkin omassa arjessaan tekoja ilmaston ja luonnon hyväksi. Niitäkin pitää arvostaa" – kansanedustaja Juha Pylväs toteaa keppilinjan vain suututtavan ihmisiä
Kolumni

"Täytyy muis­taa, että ihmiset ovat jo tehneet pal­jon­kin omassa ar­jes­saan tekoja il­mas­ton ja luonnon hy­väk­si. Nii­tä­kin pitää ar­vos­taa" – kan­san­edus­ta­ja Juha Pylväs toteaa kep­pi­lin­jan vain suu­tut­ta­van ihmisiä

15.09.2021 06:54
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin piirihallitus esittää tyrnäväläistä Jussi Ylitaloa maakuntahallituksen johtoon

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin pii­ri­hal­li­tus esittää tyr­nä­vä­läis­tä Jussi Yli­ta­loa maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen johtoon

30.07.2021 13:35
Elinkeinoministeri Mika Lintilä kannustaa lakeuden yrityksiä hakemaan tutkimus- ja kehitysrahoitusta – Pohjois-Pohjanmaan hän näkisi biokaasun valtakunnallisena veturina

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lintilä kan­nus­taa la­keu­den yri­tyk­siä ha­ke­maan tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­ra­hoi­tus­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan hän näkisi bio­kaa­sun val­ta­kun­nal­li­se­na ve­tu­ri­na

08.06.2021 08:31 1
Tilaajille
Kuusivuotias Aliisa keräsi ministerille kimpun voikukkia – Annika Saarikko muistutti Limingassa, ettei ilmastonmuutoksesta saa syyllistää, vaan ongelmaan tulee hakea ratkaisuja suuressa mittakaavassa

Kuu­si­vuo­tias Aliisa keräsi mi­nis­te­ril­le kimpun voi­kuk­kia – Annika Saa­rik­ko muis­tut­ti Li­min­gas­sa, ettei il­mas­ton­muu­tok­ses­ta saa syyl­lis­tää, vaan on­gel­maan tulee hakea rat­kai­su­ja suu­res­sa mit­ta­kaa­vas­sa

31.05.2021 16:15
Tilaajille
Keskustan realistinen vihreys: "Ideologisista syistä lopetetaan kotimaisen turpeen käyttö ja seuraavaksi rekat ajavat haketta Venäjän puolelta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan rea­lis­ti­nen vih­reys: "I­deo­lo­gi­sis­ta syistä lo­pe­te­taan ko­ti­mai­sen turpeen käyttö ja seu­raa­vak­si rekat ajavat haketta Venäjän puo­lel­ta"

10.05.2021 08:53
Tilaajille
Juho Pakaslahti pohtii, lähtisitkö ehdolle kuntavaaleissa? "Positiivinen kierre luodaan arvostamalla, ei arvostelemalla"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Juho Pa­kas­lah­ti pohtii, läh­ti­sit­kö ehdolle kun­ta­vaa­leis­sa? "Po­si­tii­vi­nen kierre luodaan ar­vos­ta­mal­la, ei ar­vos­te­le­mal­la"

24.02.2021 06:00
Tilaajille
Liminka ei ole valmis kiintiöpakolaisiin – puheenjohtajiston mielestä asia on liian laaja päätettäväksi tällä valtuustokaudella

Liminka ei ole valmis kiin­tiö­pa­ko­lai­siin – pu­heen­joh­ta­jis­ton mie­les­tä asia on liian laaja pää­tet­tä­väk­si tällä val­tuus­to­kau­del­la

18.11.2020 12:01
Tilaajille
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri: Susi ei kuulu pihapiiriin –"Keskustan kanta asiaan on selvä, tarvitsemme suden kannanhoidollisen metsästyksen"
Lukijalta

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piiri: Susi ei kuulu pi­ha­pii­riin –"­Kes­kus­tan kanta asiaan on selvä, tar­vit­sem­me suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen"

22.10.2020 13:02
Kansanedustaja Hanna-Leena Mattila toivoo oppositiolta uskottavaa vaihtoehtoa koronakriisin hoitoon –"Olisi kyllä mielenkiintoista kuulla, mitä opposition edustajat olisivat jättäneet tekemättä kritisoidessaan reilusti alijäämäistä budjettia"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mattila toivoo op­po­si­tiol­ta us­kot­ta­vaa vaih­to­eh­toa ko­ro­na­krii­sin hoitoon –"Olisi kyllä mie­len­kiin­tois­ta kuulla, mitä op­po­si­tion edus­ta­jat oli­si­vat jät­tä­neet te­ke­mät­tä kri­ti­soi­des­saan rei­lus­ti ali­jää­mäis­tä bud­jet­tia"

07.10.2020 02:32