Kempeleen seurakunta
Taru hoitaa puutarhaa ja tekee pikkuremppoja rennolla otteella hyväksyen epätäydellisyyden säröt
Kolumni

Taru hoitaa puu­tar­haa ja tekee pik­ku­remp­po­ja ren­nol­la ot­teel­la hy­väk­syen epä­täy­del­li­syy­den säröt

07.06.2022 13:12
Tilaajille
Kempeleen Vanhaa pappilaa ryhdytään viimein rakentamaan – rakennustyöt käynnistyvät syksyllä reilut kolme vuotta tulipalon jälkeen

Kem­pe­leen Vanhaa pap­pi­laa ryh­dy­tään viimein ra­ken­ta­maan – ­ra­ken­nus­työt käyn­nis­ty­vät syk­syl­lä reilut kolme vuotta tu­li­pa­lon jälkeen

02.06.2022 10:10
Tilaajille
"Ajattelen, että yksi tärkeimpiä asioita kulttuurien välisessä kohtaamisessa on uteliaisuus", kirjoittaa Minna Sorvala
Kolumni

"A­jat­te­len, että yksi tär­keim­piä asioita kult­tuu­rien vä­li­ses­sä koh­taa­mi­ses­sa on ute­liai­suus", kir­joit­taa Minna Sorvala

18.05.2022 02:17
Tilaajille
Vanhat kiinteistöinvestoinnit vievät Kempeleen seurakunnan tilinpäätöstä roimasti miinukselle:  "Päätettiin tehdä poistot kertarysäyksellä", sanoo talousjohtaja Anneli Salo

Vanhat kiin­teis­tö­in­ves­toin­nit vievät Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan ti­lin­pää­tös­tä roi­mas­ti mii­nuk­sel­le: "Pää­tet­tiin tehdä poistot ker­ta­ry­säyk­sel­lä", sanoo ta­lous­joh­ta­ja Anneli Salo

11.05.2022 06:01
Tilaajille
Näkyvyyttä kirkolle lintujen elinympäristön kustannuksella – Eikö Kempeleen seurakunnalla ole ympäristöohjelmaa, kysyy Satu
Mielipidekirjoitus

Nä­ky­vyyt­tä kir­kol­le lin­tu­jen elin­ym­pä­ris­tön kus­tan­nuk­sel­la – Eikö Kem­pe­leen seu­ra­kun­nal­la ole ym­pä­ris­töoh­jel­maa, kysyy Satu

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Kirkkomaan siivouspäivänä lehdet saivat kyytiä. Paulin vinkkejä noudattamalla on mahdollista säästää luontoa, rahaa ja hermoja

Kirk­ko­maan sii­vous­päi­vä­nä lehdet saivat kyytiä. Paulin vink­ke­jä nou­dat­ta­mal­la on mah­dol­lis­ta säästää luon­toa, rahaa ja hermoja

05.05.2022 18:00
Tilaajille
Outi päätti laittaa nuorille henkilökohtaisia kahvikutsuja ja kokemukset ovat olleet erinomaiset: "Sain mahdollisuuden keskittyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä leireillä tai nuortenilloissa on mahdollista"
Kolumni

Outi päätti laittaa nuo­ril­le hen­ki­lö­koh­tai­sia kah­vi­kut­su­ja ja ko­ke­muk­set ovat olleet eri­no­mai­set: "Sain mah­dol­li­suu­den kes­kit­tyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä lei­reil­lä tai nuor­ten­il­lois­sa on mah­dol­lis­ta"

05.04.2022 11:48
Tilaajille
Kuolemaan voi valmistautua – "Edunvalvontavaltuutus on elämää varten"

Kuo­le­maan voi val­mis­tau­tua – "E­dun­val­von­ta­val­tuu­tus on elämää varten"

16.03.2022 18:00
Tilaajille
Erja kysyy Hailuodon piispantarkastuksen jälkimainingeissa: Jääkö ihmiselle tilaa hengittää?
Kolumni

Erja kysyy Hai­luo­don piis­pan­tar­kas­tuk­sen jäl­ki­mai­nin­geis­sa: Jääkö ih­mi­sel­le tilaa hen­git­tää?

16.03.2022 06:01
Myrskyluodon Maija johdatti Paulan ja Topin alttarille – Kakkosia vilisevällä päivämäärällä Kempeleen seurakunnan hääillassa lupauksensa antoi kolme paria

Myrs­ky­luo­don Maija joh­dat­ti Paulan ja Topin alt­ta­ril­le – Kak­ko­sia vi­li­se­väl­lä päi­vä­mää­räl­lä Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan hää­il­las­sa lu­pauk­sen­sa antoi kolme paria

23.02.2022 11:01
Tilaajille
Suurin niistä on rakkaus, sanotaan Raamatussa – Kempeleen seurakunnan viestintäpäällikkö Tuukka Myllymäki kertoo hääillan taustasta ja tulevaisuudesta

Suurin niistä on rak­kaus, sa­no­taan Raa­ma­tus­sa – ­Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan vies­tin­tä­pääl­lik­kö Tuukka Myl­ly­mä­ki kertoo hää­il­lan taus­tas­ta ja tu­le­vai­suu­des­ta

23.02.2022 10:56
Tilaajille
Nuoret ovat unohtuneet koronakriisin hoidossa, harmittelee tenori Petrus Schroderus – lauantaina hän konsertoi Pyhän Kolminaisuuden kirkossa Yhteisvastuukeräykselle, jonka tuotto ohjataan Suomessa koronasta kärsiville nuorille

Nuoret ovat unoh­tu­neet ko­ro­na­krii­sin hoi­dos­sa, har­mit­te­lee tenori Petrus Schro­de­rus – lauan­tai­na hän kon­ser­toi Pyhän Kol­mi­nai­suu­den kir­kos­sa Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sel­le, jonka tuotto oh­ja­taan Suo­mes­sa ko­ro­nas­ta kär­si­vil­le nuo­ril­le

22.02.2022 18:00
Tilaajille
Kempeleen seurakunnan lastenohjaajat ovat ihan pihalla – "Tämä on ruohonjuuritason auttamista"

Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan las­ten­oh­jaa­jat ovat ihan pihalla – "Tämä on ruo­hon­juu­ri­ta­son aut­ta­mis­ta"

30.01.2022 15:00
Tilaajille
Erja toivoo kaikille iloa ja levollisuutta koronan keskelle
Kolumni

Erja toivoo kai­kil­le iloa ja le­vol­li­suut­ta koronan kes­kel­le

12.01.2022 06:00
Tilaajille
Seurakunnan talousarvio 2022: Kempeleeseen ei tule krematoriota, Vanhan kirkon avajaiset lokakuussa

Seu­ra­kun­nan ta­lous­ar­vio 2022: Kem­pe­lee­seen ei tule kre­ma­to­rio­ta, Vanhan kirkon ava­jai­set lo­ka­kuus­sa

19.12.2021 16:00
Tilaajille
Vesa Äärelälle rovastin arvonimi – uusia arvonimiä Oulun hiippakuntaan kaikkiaan seitsemän

Vesa Ää­re­läl­le ro­vas­tin ar­vo­ni­mi – uusia ar­vo­ni­miä Oulun hiip­pa­kun­taan kaik­kiaan seit­se­män

17.11.2021 14:20
Tilaajille
Sari ilahtui pukinkontiin unohtuneesta lahjapaketista, vaikka se sisälsikin vain karkkipussin – lahjoista parhain on kuitenkin toisenlainen
Kolumni

Sari ilahtui pu­kin­kon­tiin unoh­tu­nees­ta lah­ja­pa­ke­tis­ta, vaikka se si­säl­si­kin vain kark­ki­pus­sin – lah­jois­ta parhain on kui­ten­kin toi­sen­lai­nen

03.11.2021 06:00
Kempeleen seurakunta purkaa keskustan seurakuntakeskuksen lähitulevaisuudessa – voisivatko uudet tilat sijoittua esimerkiksi kunnantalon tontille tulevaan uudisrakennukseen?

Kem­pe­leen seu­ra­kun­ta purkaa kes­kus­tan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa – voi­si­vat­ko uudet tilat si­joit­tua esi­mer­kik­si kun­nan­ta­lon ton­til­le tu­le­vaan uu­dis­ra­ken­nuk­seen?

27.10.2021 01:11
Tilaajille
Kun Kempeleen kirkkokuoro aloitti toimintansa 75 vuotta sitten, täytyi johtajan käydä välillä hermosavuilla – nyt laulu raikaa komeasti, myös sunnuntain juhlakonsertissa

Kun Kem­pe­leen kirk­ko­kuo­ro aloitti toi­min­tan­sa 75 vuotta sitten, täytyi joh­ta­jan käydä välillä her­mo­sa­vuil­la – nyt laulu raikaa ko­meas­ti, myös sun­nun­tain juh­la­kon­ser­tis­sa

22.10.2021 14:00
Tilaajille
Yrittäjäksi virkavapaavuotensa alussa ryhtynyt Kimmo Helomaa ei vielä tiedä palaako hän Kempeleen seurakunnan kirkkoherran virkaan: "Olen päälle viisikymppinen, mutta koko maailma on minulle avoinna"

Yrit­tä­jäk­si vir­ka­va­paa­vuo­ten­sa alussa ryh­ty­nyt Kimmo Helomaa ei vielä tiedä palaako hän Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran vir­kaan: "Olen päälle vii­si­kymp­pi­nen, mutta koko maailma on minulle avoin­na"

12.10.2021 19:19
Tilaajille