Kempeleen seurakunta
Kuukausi
Viisi vuotta kestänyt remontti päätökseen: Kempeleessä piispanmessu täytti kirkonpenkit ja Kokkokankaan seurakuntatalolla juhlittiin vanhaa kirkkoa

Viisi vuotta kes­tä­nyt re­mont­ti pää­tök­seen: Kem­pe­lees­sä piis­pan­mes­su täytti kir­kon­pen­kit ja Kok­ko­kan­kaan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la juh­lit­tiin vanhaa kirkkoa

07:42
Tilaajille
Viiden vuoden käsityö synnytti upean lopputuloksen – Suomen kaunein tukipilarikirkko avaa ovensa sunnuntaina

Viiden vuoden käsityö syn­nyt­ti upean lop­pu­tu­lok­sen – Suomen kaunein tu­ki­pi­la­ri­kirk­ko avaa ovensa sun­nun­tai­na

27.09.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleen Vanhan kirkon remontin suunnittelussa mukana ollut Jyrki Heinonen kertoo yhden esimerkin, miksi kirkko on todellinen aarre

Kem­pe­leen Vanhan kirkon re­mon­tin suun­nit­te­lus­sa mukana ollut Jyrki Hei­no­nen kertoo yhden esi­mer­kin, miksi kirkko on to­del­li­nen aarre

26.09.2022 16:02
Tilaajille
Vanhemmat
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa järjestetään sunnuntaina hartaushetki pienen lapsen hengen vaatineen onnettomuuden vuoksi

Pyhän Kol­mi­nai­suu­den kir­kos­sa jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na har­taus­het­ki pienen lapsen hengen vaa­ti­neen on­net­to­muu­den vuoksi

26.08.2022 14:13
Taru hoitaa puutarhaa ja tekee pikkuremppoja rennolla otteella hyväksyen epätäydellisyyden säröt
Kolumni

Taru hoitaa puu­tar­haa ja tekee pik­ku­remp­po­ja ren­nol­la ot­teel­la hy­väk­syen epä­täy­del­li­syy­den säröt

07.06.2022 13:12
Tilaajille
Kempeleen Vanhaa pappilaa ryhdytään viimein rakentamaan – rakennustyöt käynnistyvät syksyllä reilut kolme vuotta tulipalon jälkeen

Kem­pe­leen Vanhaa pap­pi­laa ryh­dy­tään viimein ra­ken­ta­maan – ­ra­ken­nus­työt käyn­nis­ty­vät syk­syl­lä reilut kolme vuotta tu­li­pa­lon jälkeen

02.06.2022 10:10
Tilaajille
"Ajattelen, että yksi tärkeimpiä asioita kulttuurien välisessä kohtaamisessa on uteliaisuus", kirjoittaa Minna Sorvala
Kolumni

"A­jat­te­len, että yksi tär­keim­piä asioita kult­tuu­rien vä­li­ses­sä koh­taa­mi­ses­sa on ute­liai­suus", kir­joit­taa Minna Sorvala

18.05.2022 02:17
Tilaajille
Vanhat kiinteistöinvestoinnit vievät Kempeleen seurakunnan tilinpäätöstä roimasti miinukselle:  "Päätettiin tehdä poistot kertarysäyksellä", sanoo talousjohtaja Anneli Salo

Vanhat kiin­teis­tö­in­ves­toin­nit vievät Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan ti­lin­pää­tös­tä roi­mas­ti mii­nuk­sel­le: "Pää­tet­tiin tehdä poistot ker­ta­ry­säyk­sel­lä", sanoo ta­lous­joh­ta­ja Anneli Salo

11.05.2022 06:01
Tilaajille
Näkyvyyttä kirkolle lintujen elinympäristön kustannuksella – Eikö Kempeleen seurakunnalla ole ympäristöohjelmaa, kysyy Satu
Mielipidekirjoitus

Nä­ky­vyyt­tä kir­kol­le lin­tu­jen elin­ym­pä­ris­tön kus­tan­nuk­sel­la – Eikö Kem­pe­leen seu­ra­kun­nal­la ole ym­pä­ris­töoh­jel­maa, kysyy Satu

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Kirkkomaan siivouspäivänä lehdet saivat kyytiä. Paulin vinkkejä noudattamalla on mahdollista säästää luontoa, rahaa ja hermoja

Kirk­ko­maan sii­vous­päi­vä­nä lehdet saivat kyytiä. Paulin vink­ke­jä nou­dat­ta­mal­la on mah­dol­lis­ta säästää luon­toa, rahaa ja hermoja

05.05.2022 18:00
Tilaajille
Outi päätti laittaa nuorille henkilökohtaisia kahvikutsuja ja kokemukset ovat olleet erinomaiset: "Sain mahdollisuuden keskittyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä leireillä tai nuortenilloissa on mahdollista"
Kolumni

Outi päätti laittaa nuo­ril­le hen­ki­lö­koh­tai­sia kah­vi­kut­su­ja ja ko­ke­muk­set ovat olleet eri­no­mai­set: "Sain mah­dol­li­suu­den kes­kit­tyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä lei­reil­lä tai nuor­ten­il­lois­sa on mah­dol­lis­ta"

05.04.2022 11:48
Tilaajille
Kuolemaan voi valmistautua – "Edunvalvontavaltuutus on elämää varten"

Kuo­le­maan voi val­mis­tau­tua – "E­dun­val­von­ta­val­tuu­tus on elämää varten"

16.03.2022 18:00
Tilaajille
Erja kysyy Hailuodon piispantarkastuksen jälkimainingeissa: Jääkö ihmiselle tilaa hengittää?
Kolumni

Erja kysyy Hai­luo­don piis­pan­tar­kas­tuk­sen jäl­ki­mai­nin­geis­sa: Jääkö ih­mi­sel­le tilaa hen­git­tää?

16.03.2022 06:01
Myrskyluodon Maija johdatti Paulan ja Topin alttarille – Kakkosia vilisevällä päivämäärällä Kempeleen seurakunnan hääillassa lupauksensa antoi kolme paria

Myrs­ky­luo­don Maija joh­dat­ti Paulan ja Topin alt­ta­ril­le – Kak­ko­sia vi­li­se­väl­lä päi­vä­mää­räl­lä Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan hää­il­las­sa lu­pauk­sen­sa antoi kolme paria

23.02.2022 11:01
Tilaajille
Suurin niistä on rakkaus, sanotaan Raamatussa – Kempeleen seurakunnan viestintäpäällikkö Tuukka Myllymäki kertoo hääillan taustasta ja tulevaisuudesta

Suurin niistä on rak­kaus, sa­no­taan Raa­ma­tus­sa – ­Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan vies­tin­tä­pääl­lik­kö Tuukka Myl­ly­mä­ki kertoo hää­il­lan taus­tas­ta ja tu­le­vai­suu­des­ta

23.02.2022 10:56
Tilaajille
Nuoret ovat unohtuneet koronakriisin hoidossa, harmittelee tenori Petrus Schroderus – lauantaina hän konsertoi Pyhän Kolminaisuuden kirkossa Yhteisvastuukeräykselle, jonka tuotto ohjataan Suomessa koronasta kärsiville nuorille

Nuoret ovat unoh­tu­neet ko­ro­na­krii­sin hoi­dos­sa, har­mit­te­lee tenori Petrus Schro­de­rus – lauan­tai­na hän kon­ser­toi Pyhän Kol­mi­nai­suu­den kir­kos­sa Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sel­le, jonka tuotto oh­ja­taan Suo­mes­sa ko­ro­nas­ta kär­si­vil­le nuo­ril­le

22.02.2022 18:00
Tilaajille
Kempeleen seurakunnan lastenohjaajat ovat ihan pihalla – "Tämä on ruohonjuuritason auttamista"

Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan las­ten­oh­jaa­jat ovat ihan pihalla – "Tämä on ruo­hon­juu­ri­ta­son aut­ta­mis­ta"

30.01.2022 15:00
Tilaajille
Erja toivoo kaikille iloa ja levollisuutta koronan keskelle
Kolumni

Erja toivoo kai­kil­le iloa ja le­vol­li­suut­ta koronan kes­kel­le

12.01.2022 06:00
Tilaajille
Seurakunnan talousarvio 2022: Kempeleeseen ei tule krematoriota, Vanhan kirkon avajaiset lokakuussa

Seu­ra­kun­nan ta­lous­ar­vio 2022: Kem­pe­lee­seen ei tule kre­ma­to­rio­ta, Vanhan kirkon ava­jai­set lo­ka­kuus­sa

19.12.2021 16:00
Tilaajille