Kempeleen seurakunta
Viimeisin tunti
Moni seurakuntalainen odottaa uuden pappilan nousevan vanhan palaneen paikalle –töiden aloitusaikataulu on vielä avoin, mutta jotain tontille on jo rakennettu

Moni seu­ra­kun­ta­lai­nen odottaa uuden pap­pi­lan nou­se­van vanhan pa­la­neen pai­kal­le –töiden aloi­tus­ai­ka­tau­lu on vielä avoin, mutta jotain ton­til­le on jo ra­ken­net­tu

15:00
Tilaajille
Kuukausi
Seurakuntamestarit kokevat kohtaamisia kaikissa elämän hetkissä –Edessäpäin on jo valoa
Kolumni Kempeleen seurakuntamestarit

Seu­ra­kun­ta­mes­ta­rit kokevat koh­taa­mi­sia kai­kis­sa elämän het­kis­sä –E­des­sä­päin on jo valoa

24.02.2021 06:00
Tilaajille
Haastekampanja Kempeleen Vanhan kirkon hyväksi jatkuu – virtuaalipaanun voi hankkia vaikka syntymäpäivälahjaksi

Haas­te­kam­pan­ja Kem­pe­leen Vanhan kirkon hyväksi jatkuu – vir­tuaa­li­paa­nun voi hankkia vaikka syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si

14.02.2021 09:00
Kempeleläinen, haluaisitko henkilökohtaisen musiikkitervehdyksen kotikirkostasi? Kanttorit Marjo ja Taru toteuttavat nyt toiveesi – katso videolta mikä oli päätoimittajan toive

Kem­pe­le­läi­nen, ha­luai­sit­ko hen­ki­lö­koh­tai­sen mu­siik­ki­ter­veh­dyk­sen ko­ti­kir­kos­ta­si? Kant­to­rit Marjo ja Taru to­teut­ta­vat nyt toi­vee­si – katso vi­deol­ta mikä oli pää­toi­mit­ta­jan toive

06.02.2021 19:00
Tilaajille
Kempeleen seurakunnan kanttorit toteuttavat musiikkitoiveita – katso videolta mikä oli päätoimittajan toive

Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan kant­to­rit to­teut­ta­vat mu­siik­ki­toi­vei­ta – katso vi­deol­ta mikä oli pää­toi­mit­ta­jan toive

06.02.2021 18:04
Tilaajille
Niilon olet voinut tavatakin, mutta toinen Kempeleen Vanhan kirkon vaivaisukoista päätyi loppuelämäkseen laatikkoon –voisiko siitä syntyä kopio yhteisöllisenä projektina?

Niilon olet voinut ta­va­ta­kin, mutta toinen Kem­pe­leen Vanhan kirkon vai­vais­ukois­ta päätyi lop­pu­elä­mäk­seen laa­tik­koon –voi­si­ko siitä syntyä kopio yh­tei­söl­li­se­nä pro­jek­ti­na?

29.01.2021 09:06
Tilaajille
Vanhemmat
Uuden pappilan rakennustöiden aloittamiselle ei vieläkään tarkkaa aikataulua – Kempeleen seurakunta ja vakuutusyhtiö jatkavat neuvotteluja tulipalon korvaussummasta: "On ollut yllätys, että asia on edennyt näin hitaasti"

Uuden pap­pi­lan ra­ken­nus­töi­den aloit­ta­mi­sel­le ei vie­lä­kään tarkkaa ai­ka­tau­lua – Kem­pe­leen seu­ra­kun­ta ja va­kuu­tus­yh­tiö jat­ka­vat neu­vot­te­lu­ja tu­li­pa­lon kor­vaus­sum­mas­ta: "On ollut yl­lä­tys, että asia on edennyt näin hi­taas­ti"

22.01.2021 17:06
Tilaajille
"Mennyt vuosi osoitti, kuinka tärkeä rooli seurakunnallamme alueen ihmisille on" – viestintäpäällikkö-Tuukka muistuttaa alkaneen vuoden olevan täynnä toivoa
Kolumni Tuukka Myllymäki

"Mennyt vuosi osoit­ti, kuinka tärkeä rooli seu­ra­kun­nal­lam­me alueen ih­mi­sil­le on" – vies­tin­tä­pääl­lik­kö-Tuuk­ka muis­tut­taa al­ka­neen vuoden olevan täynnä toivoa

13.01.2021 06:01
Tilaajille
Korona vesitti pesäpallostadionilla laulamisen, mutta striimattu joululaulutilaisuus keräsi Kempeleessä suuren etäyleisön

Korona vesitti pe­sä­pal­lo­sta­dio­nil­la lau­la­mi­sen, mutta strii­mat­tu jou­lu­lau­lu­ti­lai­suus keräsi Kem­pe­lees­sä suuren etä­ylei­sön

22.12.2020 15:18
Tilaajille
Äiti-ihmisen stressilukemat lähtevät nousuun juhlapyhien lähestyessä –Merja pohtii mikä tuo kotiin joulun
Kolumni Merja Veikkolainen

Äi­ti-ih­mi­sen stres­si­lu­ke­mat läh­te­vät nousuun juh­la­py­hien lä­hes­tyes­sä –Merja pohtii mikä tuo kotiin joulun

08.12.2020 11:46
Tilaajille
Arkistojen kätköistä: Rantalakeus löysi Kempeleen vanhan kirkon kadonneen alttaritaulun – taulu hävisi vuonna 1939, eikä siitä sen jälkeen tiedetty mitään

Ar­kis­to­jen kät­köis­tä: Ran­ta­la­keus löysi Kem­pe­leen vanhan kirkon ka­don­neen alt­ta­ri­tau­lun – taulu hävisi vuonna 1939, eikä siitä sen jälkeen tie­det­ty mitään

23.11.2020 07:34
Tilaajille
Erään nuoren kysymys rippikoulussa kiteyttää nuorisontyönohjaaja Pia Rättyän sitoutumisen tehtäväänsä –"Tykkään työstäni valtavasti"

Erään nuoren kysymys rip­pi­kou­lus­sa ki­teyt­tää nuo­ri­son­työn­oh­jaa­ja Pia Rättyän si­tou­tu­mi­sen teh­tä­vään­sä –"­Tyk­kään työs­tä­ni val­ta­vas­ti"

20.11.2020 15:00
Tilaajille
Katso videolta miten komeasti Maa on niin kaunis kajahtaa pesäpallostadionilla – Tänä vuonna Kempeleessä järjestetään vain yksi Kauneimmat joululaulut -tilaisuus

Katso vi­deol­ta miten ko­meas­ti Maa on niin kaunis ka­jah­taa pe­sä­pal­lo­sta­dio­nil­la – Tänä vuonna Kem­pe­lees­sä jär­jes­te­tään vain yksi Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut -ti­lai­suus

10.11.2020 18:00
Tilaajille
Kauneimmat joululaulut kaikuvat tänä vuonna Kempeleessä pesäpallostadionilla – koronan vuoksi seurakunta järjestää vain yhden laulutapahtuman

Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut kai­ku­vat tänä vuonna Kem­pe­lees­sä pe­sä­pal­lo­sta­dio­nil­la – koronan vuoksi seu­ra­kun­ta jär­jes­tää vain yhden lau­lu­ta­pah­tu­man

10.11.2020 17:39
Tilaajille
Kempeleen Vanhan kirkon haastekampanja etenee – oletko jo hankkinut oman virtuaalipaanun?

Kem­pe­leen Vanhan kirkon haas­te­kam­pan­ja etenee – oletko jo hank­ki­nut oman vir­tuaa­li­paa­nun?

05.11.2020 12:00
Osaatko nauttia hetkestä, kysyy Elisa: "Lapsi osaa nauttia joka solulla puistossa käymisestä, pyöräilystä ja metsäretkestä – hän ei katso kelloa ja mittareita, tuliko tarpeeksi oltua ulkona.
Kolumni Elisa Iso-Junno

Osaatko nauttia het­kes­tä, kysyy Elisa: "Lapsi osaa nauttia joka solulla puis­tos­sa käy­mi­ses­tä, pyö­räi­lys­tä ja met­sä­ret­kes­tä – hän ei katso kelloa ja mit­ta­rei­ta, tuliko tar­peek­si oltua ulkona.

03.11.2020 15:58
Tilaajille
Kempeleen kirkkovaltuusto hyväksyi Vanhan pappilan uudisrakennuksen suunnitelmat – kirkollisvero pysyy entisellään, jäsenmäärässä uusi ennätys

Kem­pe­leen kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi Vanhan pap­pi­lan uu­dis­ra­ken­nuk­sen suun­ni­tel­mat – kir­kol­lis­ve­ro pysyy en­ti­sel­lään, jä­sen­mää­räs­sä uusi ennätys

14.10.2020 16:03
Tilaajille