Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ran­ta­la­keu­den tilaus tästä.

Kempeleen seurakunta
Erja toivoo kaikille iloa ja levollisuutta koronan keskelle
Kolumni

Erja toivoo kai­kil­le iloa ja le­vol­li­suut­ta koronan kes­kel­le

12.01.2022 06:00
Tilaajille
Seurakunnan talousarvio 2022: Kempeleeseen ei tule krematoriota, Vanhan kirkon avajaiset lokakuussa

Seu­ra­kun­nan ta­lous­ar­vio 2022: Kem­pe­lee­seen ei tule kre­ma­to­rio­ta, Vanhan kirkon ava­jai­set lo­ka­kuus­sa

19.12.2021 16:00
Tilaajille
Vesa Äärelälle rovastin arvonimi – uusia arvonimiä Oulun hiippakuntaan kaikkiaan seitsemän

Vesa Ää­re­läl­le ro­vas­tin ar­vo­ni­mi – uusia ar­vo­ni­miä Oulun hiip­pa­kun­taan kaik­kiaan seit­se­män

17.11.2021 14:20
Tilaajille
Sari ilahtui pukinkontiin unohtuneesta lahjapaketista, vaikka se sisälsikin vain karkkipussin – lahjoista parhain on kuitenkin toisenlainen
Kolumni

Sari ilahtui pu­kin­kon­tiin unoh­tu­nees­ta lah­ja­pa­ke­tis­ta, vaikka se si­säl­si­kin vain kark­ki­pus­sin – lah­jois­ta parhain on kui­ten­kin toi­sen­lai­nen

03.11.2021 06:00
Kempeleen seurakunta purkaa keskustan seurakuntakeskuksen lähitulevaisuudessa – voisivatko uudet tilat sijoittua esimerkiksi kunnantalon tontille tulevaan uudisrakennukseen?

Kem­pe­leen seu­ra­kun­ta purkaa kes­kus­tan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa – voi­si­vat­ko uudet tilat si­joit­tua esi­mer­kik­si kun­nan­ta­lon ton­til­le tu­le­vaan uu­dis­ra­ken­nuk­seen?

27.10.2021 01:11
Tilaajille
Kun Kempeleen kirkkokuoro aloitti toimintansa 75 vuotta sitten, täytyi johtajan käydä välillä hermosavuilla – nyt laulu raikaa komeasti, myös sunnuntain juhlakonsertissa

Kun Kem­pe­leen kirk­ko­kuo­ro aloitti toi­min­tan­sa 75 vuotta sitten, täytyi joh­ta­jan käydä välillä her­mo­sa­vuil­la – nyt laulu raikaa ko­meas­ti, myös sun­nun­tain juh­la­kon­ser­tis­sa

22.10.2021 14:00
Tilaajille
Yrittäjäksi virkavapaavuotensa alussa ryhtynyt Kimmo Helomaa ei vielä tiedä palaako hän Kempeleen seurakunnan kirkkoherran virkaan: "Olen päälle viisikymppinen, mutta koko maailma on minulle avoinna"

Yrit­tä­jäk­si vir­ka­va­paa­vuo­ten­sa alussa ryh­ty­nyt Kimmo Helomaa ei vielä tiedä palaako hän Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran vir­kaan: "Olen päälle vii­si­kymp­pi­nen, mutta koko maailma on minulle avoin­na"

12.10.2021 19:19
Tilaajille
Eero jää eläkkeelle ja Teija jatkaa – molemmat ovat nähneet taloushallinnon kehittymisen: "Laskukoneita ei enää työpöydältä löydy ja lankapuhelinkin on jo vaihtunut älykännykkään, jossa jopa työajanseuranta tapahtuu"
Kolumni

Eero jää eläk­keel­le ja Teija jatkaa – mo­lem­mat ovat nähneet ta­lous­hal­lin­non ke­hit­ty­mi­sen: "Las­ku­ko­nei­ta ei enää työ­pöy­däl­tä löydy ja lan­ka­pu­he­lin­kin on jo vaih­tu­nut äly­kän­nyk­kään, jossa jopa työ­ajan­seu­ran­ta ta­pah­tuu"

21.09.2021 15:34
Tilaajille
Tiesitkö, että rippikouluun voi osallistua vaikkei kuuluisikaan kirkkoon – Kempeleen seurakunnan "aikalailla kaikki" ripari-ikäiset jäsenet suorittavat rippikoulun, mutta ovet ovat auki myös muille

Tie­sit­kö, että rip­pi­kou­luun voi osal­lis­tua vaikkei kuu­lui­si­kaan kirk­koon – Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan "ai­ka­lail­la kaikki" ri­pa­ri-ikäi­set jäsenet suo­rit­ta­vat rip­pi­kou­lun, mutta ovet ovat auki myös muille

15.09.2021 19:00
Tilaajille
Riparin kynnyksellä – Saara puntaroi eri vaihtoehtojen välillä, partioripari vähän houkuttelisi

Riparin kyn­nyk­sel­lä – Saara pun­ta­roi eri vaih­to­eh­to­jen vä­lil­lä, par­tio­ri­pa­ri vähän hou­kut­te­li­si

29.08.2021 06:34
Tilaajille
Outi kertoo tunnelmistaan rippileirillä: "Vaikka leirillä joutuu välillä niin sanotusti sammuttelemaan tulipaloja milloin mistäkin syystä ja väsymys voi nousta työntekijällä kovastikin, en vaihtaisi tätä leirielämää nuorten kanssa mihinkään"
Kolumni

Outi kertoo tun­nel­mis­taan rip­pi­lei­ril­lä: "Vaikka lei­ril­lä joutuu välillä niin sa­no­tus­ti sam­mut­te­le­maan tu­li­pa­lo­ja milloin mis­tä­kin syystä ja väsymys voi nousta työn­te­ki­jäl­lä ko­vas­ti­kin, en vaih­tai­si tätä lei­ri­elä­mää nuorten kanssa mi­hin­kään"

11.08.2021 06:00
Tilaajille
”Olen läsnä ja kuuntelen” – Inarilainen Anitta Kuusinen on toista kesää Kempeleen seurakunnassa kesäpappina.

”Olen läsnä ja kuun­te­len” – I­na­ri­lai­nen Anitta Kuu­si­nen on toista kesää Kem­pe­leen seu­ra­kun­nas­sa ke­sä­pap­pi­na.

08.07.2021 18:02
Tilaajille
”Ihmiset kaunistavat kirkkosalin” – Yhteisön voima on tullut näkyväksi Minna Sorvalalle korona-aikana
Kolumni

”Ih­mi­set kau­nis­ta­vat kirk­ko­sa­lin” – Yh­tei­sön voima on tullut nä­ky­väk­si Minna Sor­va­lal­le ko­ro­na-ai­ka­na

30.06.2021 06:00
Tilaajille
Diakonissa kuuntelee ja kulkee rinnalla – Kempeleessä korona-aika on lisännyt monen taloudellista ahdinkoa

Dia­ko­nis­sa kuun­te­lee ja kulkee rin­nal­la – Kem­pe­lees­sä ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt monen ta­lou­del­lis­ta ah­din­koa

18.06.2021 06:00
Tilaajille
Lumijoen kirkkoherra Erja Oikarinen siirtyy Kempeleen seurakuntaan vuodeksi vs. kirkkoherraksi – pesti päättyy ensi vuoden elokuussa

Lu­mi­joen kirk­ko­her­ra Erja Oi­ka­ri­nen siirtyy Kem­pe­leen seu­ra­kun­taan vuo­dek­si vs. kirk­ko­her­rak­si – pesti päättyy ensi vuoden elo­kuus­sa

01.06.2021 11:17
Keittiöllä kokeillaan uusia palveluita ja tuotteita - Kempeleen seurakunnan juhlapalvelun toiminta muuttui koronan seurauksena, mutta erilaiseen aikaan sopeuduttiin yhdessä.

Keit­tiöl­lä ko­keil­laan uusia pal­ve­lui­ta ja tuot­tei­ta - Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan juh­la­pal­ve­lun toi­min­ta muuttui koronan seu­rauk­se­na, mutta eri­lai­seen aikaan so­peu­dut­tiin yh­des­sä.

30.04.2021 13:09
Tilaajille
Riitta Helevän vuonna 1988 Kempeleen kunnanviraston laajennukseen suunnittelemaan Taivaanmiekkaa seurakunta ei pysty sijoittamaan, mutta sankarivainajien taulu sijoitetaan Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon

Riitta Helevän vuonna 1988 Kem­pe­leen kun­nan­vi­ras­ton laa­jen­nuk­seen suun­nit­te­le­maan Tai­vaan­miek­kaa seu­ra­kun­ta ei pysty si­joit­ta­maan, mutta san­ka­ri­vai­na­jien taulu si­joi­te­taan Pyhän Kol­mi­nai­suu­den kirk­koon

08.04.2021 15:00
Tilaajille
Seurakuntapastori Niko värittäisi kevään myötätunnolla: "Me jokainen voimme teoillamme, valinnoillamme ja sanoillamme osoittaa myötätuntoa toisille"
Kolumni

Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Niko vä­rit­täi­si kevään myö­tä­tun­nol­la: "Me jo­kai­nen voimme teoil­lam­me, va­lin­noil­lam­me ja sa­noil­lam­me osoit­taa myö­tä­tun­toa toi­sil­le"

07.04.2021 05:29
Tilaajille
Minnan mukaan ulkoilemaan? – Kempeleen seurakunnan työntekijät laittavat lenkkitöppöset jalkaan ja lähtevät halukkaiden kanssa lenkille

Minnan mukaan ul­koi­le­maan? – Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät lait­ta­vat lenk­ki­töp­pö­set jalkaan ja läh­te­vät ha­luk­kai­den kanssa len­kil­le

02.04.2021 09:00
Tilaajille
Tänään perjantaina sytyttämään kynttilä koulukiusaamisen uhrille? Valtakunnallinen tempaus näkyy myös lakeudella

Tänään per­jan­tai­na sy­tyt­tä­mään kynt­ti­lä kou­lu­kiu­saa­mi­sen uh­ril­le? Val­ta­kun­nal­li­nen tempaus näkyy myös la­keu­del­la

05.03.2021 13:00
Tilaajille