Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kempeleen seurakunta
Kuukausi
Kempeleläinen pitäjänneuvos Taavi Jarva paljastaa kirkkoherranvaalin jännitysdraaman ja muistelee retkeä kirkon vihkijäisiin, jossa tankeilla kynnettiin peltoja

Kem­pe­le­läi­nen pi­tä­jän­neu­vos Taavi Jarva pal­jas­taa kirk­ko­her­ran­vaa­lin jän­ni­tys­draa­man ja muis­te­lee retkeä kirkon vih­ki­jäi­siin, jossa tan­keil­la kyn­net­tiin peltoja

19.11.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen seurakunnan kirkkoherra Erja Oikariselle rovastin arvonimi – "Myönnetään erityisen ansioituneelle hiippakunnan papille"

Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Erja Oi­ka­ri­sel­le ro­vas­tin ar­vo­ni­mi – "Myön­ne­tään eri­tyi­sen an­sioi­tu­neel­le hiip­pa­kun­nan pa­pil­le"

21.11.2023 11:09
Tilaajille
Lapsi parkkiin ja asioille? Kempeleen seurakunnassa tarjotaan tilapäistä lastenhoitoa nyt myös tiistaisin

Lapsi park­kiin ja asioil­le? Kem­pe­leen seu­ra­kun­nas­sa tar­jo­taan ti­la­päis­tä las­ten­hoi­toa nyt myös tiis­tai­sin

07.11.2023 15:00
Tilaajille
Seurakunnissa toimii paljon vapaaehtoisia, jotka omalta osaltaan luovat yhteisöllisyyttä
Kolumni

Seu­ra­kun­nis­sa toimii paljon va­paaeh­toi­sia, jotka omalta osal­taan luovat yh­tei­söl­li­syyt­tä

31.10.2023 07:40
Tilaajille
Vanhemmat
Kotikirkkoviikko on Tanjan mielestä kulttuuri- ja perinnekasvatusta parhaimmillaan – "Elämme jännän äärellä"
Kolumni

Ko­ti­kirk­ko­viik­ko on Tanjan mie­les­tä kult­tuu­ri- ja pe­rin­ne­kas­va­tus­ta par­haim­mil­laan – "Elämme jännän ää­rel­lä"

18.10.2023 06:00
Tilaajille
Erja Oikarisen mietteet vaalituloksen selvittyä – "Olen kiitollinen ja hämmentynyt"

Erja Oi­ka­ri­sen miet­teet vaa­li­tu­lok­sen sel­vit­tyä – "Olen kii­tol­li­nen ja häm­men­ty­nyt"

16.10.2023 13:00
Tilaajille
Siunaisitko Israelia ääneen? Vihkisitkö samaa sukupuolta olevat avioliittoon? – Näihin ja moniin muihinkin visaisiin kysymyksiin vastasivat kirkkoherraehdokkaat Erja, Antti ja Jyrki

Siu­nai­sit­ko Is­rae­lia ääneen? Vih­ki­sit­kö samaa su­ku­puol­ta olevat avio­liit­toon? – ­Näi­hin ja moniin mui­hin­kin vi­sai­siin ky­sy­myk­siin vas­ta­si­vat kirk­ko­her­ra­eh­dok­kaat Erja, Antti ja Jyrki

09.10.2023 17:36
Tilaajille
Arto riemuitsee tuhkasta nousseesta Pappilasta – "Kaikki, mikä elämässä onkaan menossa, mahtuu sisään"
Kolumni

Arto rie­muit­see tuh­kas­ta nous­sees­ta Pap­pi­las­ta – "Kaik­ki, mikä elä­mäs­sä onkaan me­nos­sa, mahtuu sisään"

04.09.2023 16:38
Tilaajille
Pappila avasi ovensa nuorille Kempeleessä – "Odotan tältä paikalta paljon", toteaa 16-vuotias Felix

Pappila avasi ovensa nuo­ril­le Kem­pe­lees­sä – "Odotan tältä pai­kal­ta pal­jon", toteaa 16-vuo­tias Felix

01.09.2023 09:00
Tilaajille
Kempeleessä pidetään viimeinen veteraaniyhdistysten järjestämä kirkkopäivä – jatkossa tapahtumaa luotsaa maakunnallinen perinneyhdistys

Kem­pe­lees­sä pi­de­tään vii­mei­nen ve­te­raa­ni­yh­dis­tys­ten jär­jes­tä­mä kirk­ko­päi­vä – jat­kos­sa ta­pah­tu­maa luotsaa maa­kun­nal­li­nen pe­rin­ne­yh­dis­tys

15.08.2023 13:00
127 vuotta sitten kolme miestä oli evästauolla Kempeleen Vanhassa kirkossa – mistä oikein oli kyse?

127 vuotta sitten kolme miestä oli eväs­tauol­la Kem­pe­leen Van­has­sa kir­kos­sa – mistä oikein oli kyse?

11.08.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleen kirkkoherranvaali: Millainen on hyvä esihenkilö? Voisiko seurakunnan päätöksenteko olla avoimempaa? Erja, Antti ja Jyrki pohtivat myös samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä

Kem­pe­leen kirk­ko­her­ran­vaa­li: Mil­lai­nen on hyvä esi­hen­ki­lö? Voisiko seu­ra­kun­nan pää­tök­sen­te­ko olla avoi­mem­paa? Erja, Antti ja Jyrki poh­ti­vat myös samaa su­ku­puol­ta olevien parien vih­ki­mis­tä

09.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Kempeleen Vanha kirkko vetää matkailijoita ympäri maailmaa – "Oppailla on iso rooli"
Kolumni

Kem­pe­leen Vanha kirkko vetää mat­kai­li­joi­ta ympäri maail­maa – "Op­pail­la on iso rooli"

26.07.2023 06:11
Tilaajille
Kempeleen vaalisijoille asetetut kirkkoherraehdokkaat esittäytyivät seurakuntalaisille

Kem­pe­leen vaa­li­si­joil­le ase­te­tut kirk­ko­her­ra­eh­dok­kaat esit­täy­tyi­vät seu­ra­kun­ta­lai­sil­le

18.06.2023 18:00
Tilaajille
Sunnuntaina pääsee Kempeleessä tenttaamaan kirkkoherraehdokkaita – vaalit käydään lokakuussa

Sun­nun­tai­na pääsee Kem­pe­lees­sä tent­taa­maan kirk­ko­her­ra­eh­dok­kai­ta – vaalit käydään lo­ka­kuus­sa

17.06.2023 09:00
Tilaajille
Tuomiokapituli asetti kolme ehdokasta Kempeleen seurakunnan kirkkoherran vaalisijoille

Tuo­mioka­pi­tu­li asetti kolme eh­do­kas­ta Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran vaa­li­si­joil­le

16.06.2023 09:55
Tilaajille
"Hinta on alle kirjan omakustannushinnan" – Kempeleen seurakunnan vs. kirkkoherra Erja Oikarinen vastaa Rantalakeuden tekstiviestipalstan ihmettelyyn
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Hinta on alle kirjan oma­kus­tan­nus­hin­nan" – Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan vs. kirk­ko­her­ra Erja Oi­ka­ri­nen vastaa Ran­ta­la­keu­den teks­ti­vies­ti­pals­tan ih­met­te­lyyn

31.05.2023 17:42
Tilaajille
Ritan käsissä syntyi 314-sivuinen kartta kymmeniin Kempeleen Vanhaan kirkkoon linkittyviin tarinoihin ja kohtaloihin

Ritan käsissä syntyi 314-si­vui­nen kartta kym­me­niin Kem­pe­leen Vanhaan kirk­koon lin­kit­ty­viin ta­ri­noi­hin ja koh­ta­loi­hin

10.05.2023 11:00
Tilaajille
Elämä on itsessään ihme, ei itsestäänselvyys, muistuttaa Kempeleen seurakunnan Vesa-kappalainen
Kolumni

Elämä on it­ses­sään ihme, ei it­ses­tään­sel­vyys, muis­tut­taa Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan Ve­sa-kap­pa­lai­nen

02.05.2023 18:28
Tilaajille
Kempeleen seurakunta pyytää omaisia harkitsemaan nyt arkkuhautauksia, sillä Oulun krematorion käyttökatkon vuoksi vainajat jouduttaisiin kuljettamaan kauas tuhkattavaksi

Kem­pe­leen seu­ra­kun­ta pyytää omaisia har­kit­se­maan nyt ark­ku­hau­tauk­sia, sillä Oulun kre­ma­to­rion käyt­tö­kat­kon vuoksi vai­na­jat jou­dut­tai­siin kul­jet­ta­maan kauas tuh­kat­ta­vak­si

02.05.2023 13:11