Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kempeleen seurakunta
Kempeleen seurakunnalla 1,4 miljoonan investoinnit ensi vuonna – kirkkovaltuusto hyväksyi myös valtuudet miljoonan lisälainalle

Kem­pe­leen seu­ra­kun­nal­la 1,4 mil­joo­nan in­ves­toin­nit ensi vuonna – kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi myös val­tuu­det mil­joo­nan li­sä­lai­nal­le

17.12.2022 06:00
Tilaajille
Sinnikkäällä työllä 31 000 euroa Vanhalle kirkolle – "Tarjositte ihmisille väylän, se on merkittävä asia"

Sin­nik­kääl­lä työllä 31 000 euroa Van­hal­le kir­kol­le – "Tar­jo­sit­te ih­mi­sil­le väylän, se on mer­kit­tä­vä asia"

16.12.2022 11:00
Tilaajille
Lakeuden uudet kirkkovaltuutetut ja ääniharavat haluavat osallistua seurakunnan toimintaan velvollisuudesta ja vaikuttamisen halusta

La­keu­den uudet kirk­ko­val­tuu­te­tut ja ää­ni­ha­ra­vat ha­lua­vat osal­lis­tua seu­ra­kun­nan toi­min­taan vel­vol­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­sen halusta

23.11.2022 15:33
Tilaajille
Mikä tekee tanssista pyhän? – "Ideana on syventyä rauhoittumaan ja jäsentelemään ajatuksia"

Mikä tekee tans­sis­ta pyhän? – "Ideana on sy­ven­tyä rau­hoit­tu­maan ja jä­sen­te­le­mään aja­tuk­sia"

20.11.2022 18:00
Tilaajille
Sururyhmän vertaistuki voi auttaa, jos läheisen menetyksestä koitunut suru pitää liiaksi otteessaan

Su­ru­ryh­män ver­tais­tu­ki voi auttaa, jos lä­hei­sen me­ne­tyk­ses­tä koi­tu­nut suru pitää liiaksi ot­tees­saan

05.11.2022 09:00
Tilaajille
Kempeleen seurakuntapastori Niko: "Pysähtyminen tähän hetkeen auttaa minua näkemään osani ajan virrassa ja luottamaan siihen, että elämä kantaa"
Kolumni

Kem­pe­leen seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Niko: "Py­säh­ty­mi­nen tähän hetkeen auttaa minua nä­ke­mään osani ajan vir­ras­sa ja luot­ta­maan siihen, että elämä kantaa"

01.11.2022 13:50
Tilaajille
Uusi pappila nousee vauhdilla: Varsinkin nuorisotyö odottaa uutta rakennusta innolla

Uusi pappila nousee vauh­dil­la: Var­sin­kin nuo­ri­so­työ odottaa uutta ra­ken­nus­ta innolla

26.10.2022 11:00
Tilaajille
Viisi vuotta kestänyt remontti päätökseen: Kempeleessä piispanmessu täytti kirkonpenkit ja Kokkokankaan seurakuntatalolla juhlittiin vanhaa kirkkoa

Viisi vuotta kes­tä­nyt re­mont­ti pää­tök­seen: Kem­pe­lees­sä piis­pan­mes­su täytti kir­kon­pen­kit ja Kok­ko­kan­kaan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la juh­lit­tiin vanhaa kirkkoa

03.10.2022 07:42
Tilaajille
Viiden vuoden käsityö synnytti upean lopputuloksen – Suomen kaunein tukipilarikirkko avaa ovensa sunnuntaina

Viiden vuoden käsityö syn­nyt­ti upean lop­pu­tu­lok­sen – Suomen kaunein tu­ki­pi­la­ri­kirk­ko avaa ovensa sun­nun­tai­na

27.09.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleen Vanhan kirkon remontin suunnittelussa mukana ollut Jyrki Heinonen kertoo yhden esimerkin, miksi kirkko on todellinen aarre

Kem­pe­leen Vanhan kirkon re­mon­tin suun­nit­te­lus­sa mukana ollut Jyrki Hei­no­nen kertoo yhden esi­mer­kin, miksi kirkko on to­del­li­nen aarre

26.09.2022 16:02
Tilaajille
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa järjestetään sunnuntaina hartaushetki pienen lapsen hengen vaatineen onnettomuuden vuoksi

Pyhän Kol­mi­nai­suu­den kir­kos­sa jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na har­taus­het­ki pienen lapsen hengen vaa­ti­neen on­net­to­muu­den vuoksi

26.08.2022 14:13
Taru hoitaa puutarhaa ja tekee pikkuremppoja rennolla otteella hyväksyen epätäydellisyyden säröt
Kolumni

Taru hoitaa puu­tar­haa ja tekee pik­ku­remp­po­ja ren­nol­la ot­teel­la hy­väk­syen epä­täy­del­li­syy­den säröt

07.06.2022 13:12
Tilaajille
Kempeleen Vanhaa pappilaa ryhdytään viimein rakentamaan – rakennustyöt käynnistyvät syksyllä reilut kolme vuotta tulipalon jälkeen

Kem­pe­leen Vanhaa pap­pi­laa ryh­dy­tään viimein ra­ken­ta­maan – ­ra­ken­nus­työt käyn­nis­ty­vät syk­syl­lä reilut kolme vuotta tu­li­pa­lon jälkeen

02.06.2022 10:10
Tilaajille
"Ajattelen, että yksi tärkeimpiä asioita kulttuurien välisessä kohtaamisessa on uteliaisuus", kirjoittaa Minna Sorvala
Kolumni

"A­jat­te­len, että yksi tär­keim­piä asioita kult­tuu­rien vä­li­ses­sä koh­taa­mi­ses­sa on ute­liai­suus", kir­joit­taa Minna Sorvala

18.05.2022 02:17
Tilaajille
Vanhat kiinteistöinvestoinnit vievät Kempeleen seurakunnan tilinpäätöstä roimasti miinukselle:  "Päätettiin tehdä poistot kertarysäyksellä", sanoo talousjohtaja Anneli Salo

Vanhat kiin­teis­tö­in­ves­toin­nit vievät Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan ti­lin­pää­tös­tä roi­mas­ti mii­nuk­sel­le: "Pää­tet­tiin tehdä poistot ker­ta­ry­säyk­sel­lä", sanoo ta­lous­joh­ta­ja Anneli Salo

11.05.2022 06:01
Tilaajille
Näkyvyyttä kirkolle lintujen elinympäristön kustannuksella – Eikö Kempeleen seurakunnalla ole ympäristöohjelmaa, kysyy Satu
Mielipidekirjoitus

Nä­ky­vyyt­tä kir­kol­le lin­tu­jen elin­ym­pä­ris­tön kus­tan­nuk­sel­la – Eikö Kem­pe­leen seu­ra­kun­nal­la ole ym­pä­ris­töoh­jel­maa, kysyy Satu

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Kirkkomaan siivouspäivänä lehdet saivat kyytiä. Paulin vinkkejä noudattamalla on mahdollista säästää luontoa, rahaa ja hermoja

Kirk­ko­maan sii­vous­päi­vä­nä lehdet saivat kyytiä. Paulin vink­ke­jä nou­dat­ta­mal­la on mah­dol­lis­ta säästää luon­toa, rahaa ja hermoja

05.05.2022 18:00
Tilaajille
Outi päätti laittaa nuorille henkilökohtaisia kahvikutsuja ja kokemukset ovat olleet erinomaiset: "Sain mahdollisuuden keskittyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä leireillä tai nuortenilloissa on mahdollista"
Kolumni

Outi päätti laittaa nuo­ril­le hen­ki­lö­koh­tai­sia kah­vi­kut­su­ja ja ko­ke­muk­set ovat olleet eri­no­mai­set: "Sain mah­dol­li­suu­den kes­kit­tyä aivan eri tavalla näihin nuoriin kuin mitä ikinä lei­reil­lä tai nuor­ten­il­lois­sa on mah­dol­lis­ta"

05.04.2022 11:48
Tilaajille
Kuolemaan voi valmistautua – "Edunvalvontavaltuutus on elämää varten"

Kuo­le­maan voi val­mis­tau­tua – "E­dun­val­von­ta­val­tuu­tus on elämää varten"

16.03.2022 18:00
Tilaajille