Kalastus
Kempeleläisopettaja Jonas Dahlström herää kesäaamuisin kolmelta ehtiäkseen laskemaan verkkonsa Lumijoen ja Hailuodon välisille ahvenapajille –  "Lapsetkin nukahtivat nopeasti päiväunille pauloituskoneen tasaiseen hurinaan."

Kem­pe­le­läis­opet­ta­ja Jonas Dahl­ström herää ke­sä­aa­mui­sin kol­mel­ta eh­tiäk­seen las­ke­maan verk­kon­sa Lu­mi­joen ja Hai­luo­don vä­li­sil­le ah­ven­apa­jil­le – "Lap­set­kin nu­kah­ti­vat no­peas­ti päi­vä­unil­le pau­loi­tus­ko­neen ta­sai­seen hu­ri­naan."

29.05.2021 19:01
Tilaajille
Olli menee minne tahtoo – 23-vuotias tuposlainen ei halunnut olla riippuvainen kellosta, niinpä luonnossa viihtyvä mies alkoi tehdä etätöitä, muutti asuntoautoon ja reissaa töiden lomassa ympäri Suomea kuvaamassa ja kalastamassa

Olli menee minne tahtoo – 23-vuo­tias tu­pos­lai­nen ei ha­lun­nut olla riip­pu­vai­nen kel­los­ta, niinpä luon­nos­sa viih­ty­vä mies alkoi tehdä etä­töi­tä, muutti asun­to­au­toon ja reissaa töiden lomassa ympäri Suomea ku­vaa­mas­sa ja ka­las­ta­mas­sa

14.05.2021 19:00
Tilaajille
"Tiedän olevani täällä vain väliaikaisesti" – Hailuotolainen Pentti Haapala sanoo oikeussalin olleen hänelle paras elämänkoulu: se opetti suhtautumaan ihmiseen ihmisenä

"Tiedän olevani täällä vain vä­liai­kai­ses­ti" – Hai­luo­to­lai­nen Pentti Haapala sanoo oi­keus­sa­lin olleen hänelle paras elä­män­kou­lu: se opetti suh­tau­tu­maan ih­mi­seen ih­mi­se­nä

09.05.2021 19:00
Tilaajille
Lumijoen kalahallin kalusto uudistui koronatuen avulla – Kalastajat toivovat jalostusasteen nousevan ja houkuttelevan sekä asiakkaita että uusia kalastajia Varjakkaan

Lu­mi­joen ka­la­hal­lin kalusto uu­dis­tui ko­ro­na­tuen avulla – Ka­las­ta­jat toi­vo­vat ja­los­tus­as­teen nou­se­van ja hou­kut­te­le­van sekä asiak­kai­ta että uusia ka­las­ta­jia Var­jak­kaan

26.03.2021 09:01
Tilaajille
Metsähallituksen erävalvontaraportti 2020: Metsästäjät, kalastajat ja retkeilijät entistä lainkuuliaisempia – suurpetopyynnin valvontaa lisätty

Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­val­von­ta­ra­port­ti 2020: Met­säs­tä­jät, ka­las­ta­jat ja ret­kei­li­jät entistä lain­kuu­liai­sem­pia – suur­pe­to­pyyn­nin val­von­taa lisätty

11.03.2021 16:40
Tilaajille
Milloin jäälle uskaltaa mennä? Kysyimme sitä jääasiantuntijalta ja marssimme pilkkipariskunnan perässä Perämeren pinnalle

Milloin jäälle us­kal­taa mennä? Ky­syim­me sitä jää­asian­tun­ti­jal­ta ja mars­sim­me pilk­ki­pa­ris­kun­nan perässä Pe­rä­me­ren pin­nal­le

27.01.2021 19:00
Tilaajille
Kuusi harmaahyljettä rysän vangiksi – Hailuotolaisen Marko Välimäen mukaan verkkopyynti on lähes mahdotonta hylkeiden vuoksi: "Laitoin tunniksi 40 verkkoa koepyyntiin, ja kaksi hallia oli heti paikalla. Saaliiksi sain yhden siian."

Kuusi har­maa­hyl­jet­tä rysän van­gik­si – Hai­luo­to­lai­sen Marko Vä­li­mäen mukaan verk­ko­pyyn­ti on lähes mah­do­ton­ta hyl­kei­den vuoksi: "Lai­toin tun­nik­si 40 verkkoa koe­pyyn­tiin, ja kaksi hallia oli heti pai­kal­la. Saa­liik­si sain yhden siian."

12.10.2020 16:48
Tilaajille