Kalastus
Uusi kalastuslaki velvoittaisi vapaa-ajan kalastajat saalisilmoituksiin –  Ilmoitukset "Omakala -järjestelmään", uudistus voimaan ensi vuoden alusta.

Uusi ka­las­tus­la­ki vel­voit­tai­si va­paa-ajan ka­las­ta­jat saa­lis­il­moi­tuk­siin – Il­moi­tuk­set "O­ma­ka­la -jär­jes­tel­mään", uu­dis­tus voimaan ensi vuoden alusta.

23.09.2022 15:00
Tilaajille
Joskus onni voi olla myötä ja tuntemattomilta ihmisiltä saada komean kalan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joskus onni voi olla myötä ja tun­te­mat­to­mil­ta ih­mi­sil­tä saada komean kalan

10.08.2022 16:38
Tilaajille
Savustaminen on kärsivällisen hommaa: "Anna savustua pitkään ja kuivua välillä", neuvovat Rauno ja Mika

Sa­vus­ta­mi­nen on kär­si­väl­li­sen hommaa: "Anna sa­vus­tua pitkään ja kuivua vä­lil­lä", neu­vo­vat Rauno ja Mika

29.05.2022 18:00
Tilaajille
Hailuotolainen Mika Kemppainen on hurahtanut verkkokalastukseen ja kertoo, miksi kannattaa syödä kotimaista kalaa

Hai­luo­to­lai­nen Mika Kemp­pai­nen on hu­rah­ta­nut verk­ko­ka­las­tuk­seen ja kertoo, miksi kan­nat­taa syödä ko­ti­mais­ta kalaa

23.05.2022 18:18
Tilaajille
Katso video: "Jokkaisen  kalan kohalla koen onnistumisen iloa", sanoo Kemppaisen Mika Hailuodosta

Katso video: "Jok­kai­sen kalan kohalla koen on­nis­tu­mi­sen iloa", sanoo Kemp­pai­sen Mika Hai­luo­dos­ta

24.05.2022 15:23
Tilaajille
Katso kuvat liminkalaislasten kalapäivästä – Sepot innostivat kalajutuillaan koululaiset kohti kaislikkoa

Katso kuvat li­min­ka­lais­las­ten ka­la­päi­väs­tä – Sepot in­nos­ti­vat ka­la­ju­tuil­laan kou­lu­lai­set kohti kais­lik­koa

20.05.2022 06:00
Tilaajille
Vegaaniruokavalio ei olekaan ympäristöystävällisin – Kalaa syömällä voit muuttaa ravinnejalanjälkesi jopa negatiiviseksi, mutta Norjan lohella se ei onnistu

Ve­gaa­ni­ruo­ka­va­lio ei olekaan ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sin – Kalaa syö­mäl­lä voit muuttaa ra­vin­ne­ja­lan­jäl­ke­si jopa ne­ga­tii­vi­sek­si, mutta Norjan lohella se ei onnistu

08.05.2022 18:00
Tilaajille
Kalastaja Hannu Kukkohovi kertoo ahvenen perkauksesta

Ka­las­ta­ja Hannu Kuk­ko­ho­vi kertoo ahvenen per­kauk­ses­ta

05.05.2022 13:54
Tilaajille
Tiinan mielestä elämässä pitää olla etikkaa
Kolumni

Tiinan mie­les­tä elä­mäs­sä pitää olla etikkaa

28.04.2022 10:36 1
Tilaajille
Katso video: Soiko Ahti antejaan Jukan ja Saulin pilkkireissulla? Se ainakin selvisi, ettei kalastaja saa olla kärsimätön

Katso video: Soiko Ahti an­te­jaan Jukan ja Saulin pilk­ki­reis­sul­la? Se ainakin sel­vi­si, ettei ka­las­ta­ja saa olla kär­si­mä­tön

14.03.2022 18:30
Tilaajille
Kertomus siitä, kun Heimo lähti sukellusveneellä kissakalan pyyntiin: "Kun veneen perä tömähti rantaan, ryöpsähti vesimassa vastakkaiseen suuntaan – persehän siinä kastui"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ker­to­mus siitä, kun Heimo lähti su­kel­lus­ve­neel­lä kis­sa­ka­lan pyyn­tiin: "Kun veneen perä tömähti ran­taan, ryöp­säh­ti ve­si­mas­sa vas­tak­kai­seen suun­taan – per­se­hän siinä kastui"

30.10.2021 14:38
Tilaajille
Kempeleläisopettaja Jonas Dahlström herää kesäaamuisin kolmelta ehtiäkseen laskemaan verkkonsa Lumijoen ja Hailuodon välisille ahvenapajille –  "Lapsetkin nukahtivat nopeasti päiväunille pauloituskoneen tasaiseen hurinaan."

Kem­pe­le­läis­opet­ta­ja Jonas Dahl­ström herää ke­sä­aa­mui­sin kol­mel­ta eh­tiäk­seen las­ke­maan verk­kon­sa Lu­mi­joen ja Hai­luo­don vä­li­sil­le ah­ven­apa­jil­le – "Lap­set­kin nu­kah­ti­vat no­peas­ti päi­vä­unil­le pau­loi­tus­ko­neen ta­sai­seen hu­ri­naan."

29.05.2021 19:01
Tilaajille
Olli menee minne tahtoo – 23-vuotias tuposlainen ei halunnut olla riippuvainen kellosta, niinpä luonnossa viihtyvä mies alkoi tehdä etätöitä, muutti asuntoautoon ja reissaa töiden lomassa ympäri Suomea kuvaamassa ja kalastamassa

Olli menee minne tahtoo – 23-vuo­tias tu­pos­lai­nen ei ha­lun­nut olla riip­pu­vai­nen kel­los­ta, niinpä luon­nos­sa viih­ty­vä mies alkoi tehdä etä­töi­tä, muutti asun­to­au­toon ja reissaa töiden lomassa ympäri Suomea ku­vaa­mas­sa ja ka­las­ta­mas­sa

14.05.2021 19:00
Tilaajille
"Tiedän olevani täällä vain väliaikaisesti" – Hailuotolainen Pentti Haapala sanoo oikeussalin olleen hänelle paras elämänkoulu: se opetti suhtautumaan ihmiseen ihmisenä

"Tiedän olevani täällä vain vä­liai­kai­ses­ti" – Hai­luo­to­lai­nen Pentti Haapala sanoo oi­keus­sa­lin olleen hänelle paras elä­män­kou­lu: se opetti suh­tau­tu­maan ih­mi­seen ih­mi­se­nä

09.05.2021 19:00
Tilaajille
Lumijoen kalahallin kalusto uudistui koronatuen avulla – Kalastajat toivovat jalostusasteen nousevan ja houkuttelevan sekä asiakkaita että uusia kalastajia Varjakkaan

Lu­mi­joen ka­la­hal­lin kalusto uu­dis­tui ko­ro­na­tuen avulla – Ka­las­ta­jat toi­vo­vat ja­los­tus­as­teen nou­se­van ja hou­kut­te­le­van sekä asiak­kai­ta että uusia ka­las­ta­jia Var­jak­kaan

26.03.2021 09:01
Tilaajille
Metsähallituksen erävalvontaraportti 2020: Metsästäjät, kalastajat ja retkeilijät entistä lainkuuliaisempia – suurpetopyynnin valvontaa lisätty

Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­val­von­ta­ra­port­ti 2020: Met­säs­tä­jät, ka­las­ta­jat ja ret­kei­li­jät entistä lain­kuu­liai­sem­pia – suur­pe­to­pyyn­nin val­von­taa lisätty

11.03.2021 16:40
Tilaajille
Milloin jäälle uskaltaa mennä? Kysyimme sitä jääasiantuntijalta ja marssimme pilkkipariskunnan perässä Perämeren pinnalle

Milloin jäälle us­kal­taa mennä? Ky­syim­me sitä jää­asian­tun­ti­jal­ta ja mars­sim­me pilk­ki­pa­ris­kun­nan perässä Pe­rä­me­ren pin­nal­le

27.01.2021 19:00
Tilaajille
Kuusi harmaahyljettä rysän vangiksi – Hailuotolaisen Marko Välimäen mukaan verkkopyynti on lähes mahdotonta hylkeiden vuoksi: "Laitoin tunniksi 40 verkkoa koepyyntiin, ja kaksi hallia oli heti paikalla. Saaliiksi sain yhden siian."

Kuusi har­maa­hyl­jet­tä rysän van­gik­si – Hai­luo­to­lai­sen Marko Vä­li­mäen mukaan verk­ko­pyyn­ti on lähes mah­do­ton­ta hyl­kei­den vuoksi: "Lai­toin tun­nik­si 40 verkkoa koe­pyyn­tiin, ja kaksi hallia oli heti pai­kal­la. Saa­liik­si sain yhden siian."

12.10.2020 16:48
Tilaajille