Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumni

"Va­paaeh­tois­työs­sä mukana olleena olen saanut kokea sekä nähdä yh­tei­söl­li­syy­den vahvan mer­ki­tyk­sen, on­nis­tu­mi­sen ko­ke­muk­sia, yhdessä te­ke­mi­sen iloa sekä nähdä miten aut­ta­mi­nen ja tuki kan­nat­te­lee eteen­päin"

-
Kuva: Kempeleen kunta
Kuntakuulumisia

Ihmiset ovat auttaneet toisiaan vapaaehtoisuuteen pohjaten läpi historian. Erilainen talkootyö, naapurin apu, toisten auttaminen, ystävä toiminta ovat tuttuja esimerkkejä vapaaehtoistyöstä.

Seuroilla, järjestöillä ja seurakunnilla on pitkät perinteet vapaaehtoistyöstä.  Vapaaehtoistyö ei ole vain yksittäisen henkilön toteuttamaa työtä vaan verkostoitunutta, yhteisöllistä, organisoitunutta ja tänä päivänä myös kansainvälisesti organisoitunutta toimintaa.

Vapaaehtoistyössä on paljon erilaisia vaihtoehtoja ja toimintamalleja. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille ja vapaaehtoistyössä mukana oleville järjestetään vapaaehtoistyöhön liittyviä koulutuksia ja perehdytystä. Tahto ja halu auttaa sekä toisesta välittäminen ovat kuitenkin pysyneet vapaaehtoistyön peruskivenä maailman muuttuessa.

Vapaaehtoistyöstä on tehty useita tutkimuksia. Tutkimusten mukaan vapaaehtoistyö tuo myös tekijälleen hyvinvointia, työtä tehdään itselle merkittävän asian puolesta. Vapaaehtoistyötä on jokaisen mahdollista tehdä oman kiinnostuksen, voimavarojen ja aikataulujen mukaisesti.

Vapaaehtoistyössä yhteisö, jossa toimii vapaaehtoisena, koetaan toimivaksi ja yhteisölliseksi. Vapaaehtoistyön motivaatiotekijöinä on halu auttaa sekä tahto tehdä työtä jonkin asian tai yhteisön hyväksi. Vapaaehtoistyötä kuvataan myös merkityksellisenä tekemisenä ja yhdessäolona.

Vapaaehtoisuus tarjoaa parhaimmillaan mahdollisuuden omien valmiuksien ja osaamisen käyttämiseen toisen avuksi ja hyödyksi.

Vapaaehtoistyöllä on myös yhteiskunnallista merkitystä. Vapaaehtoistyöllä edistetään monin tavoin ihmisten hyvinvointia. Kuntien järjestämien palvelujen näkökulmasta vapaaehtoistyö täydentää julkisia palveluja, muun muassa lisäämällä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, ehkäisemällä syrjäytymistä, auttamalla tuen tarpeessa olevia ja niin edelleen. Liikunnassa ja urheilussa vapaaehtoistyöllä on ollut kautta aikojen merkittävä rooli. Vapaaehtoiset ovat mukana monissa urheilu- ja liikunta seurojen tehtävissä ja tapahtumissa esimerkiksi  kilpailujen järjestämisessä, seurojen hallitustyössä ja niin edelleen.

Nykyisissä poikkeusolosuhteissa vapaaehtoistyön merkitys ja arvo kasvaa entisestään. Poikkeusolojen sanotaan myös aktivoivan auttamishalua. Usein poikkeusolosuhteiden vaikutukset kohdistuva eniten heikossa asemassa oleviin.

Poikkeusoloissa on riski jäädä vaille tarvitsemaansa tukea ja apua ja avun tarve erilaisten asioiden hoitamisessa ja järjestelyissä kasvaa. Myös vapaaehtoistyön yhteistyö eri kulttuurien ja kansallisuuksien välillä näkyy vahvasti erityisesti poikkeusolojen vapaaehtoistyössä.

Vapaaehtoistyössä ihminen kohdataan ihmisenä. Työtä eivät rajaa ammatilliset säännöt, kriteerit, kelpoisuusehdot ja toimintamallit. Vapaaehtoistyötä tehdään ennakkoluulottomasti, eettisyys näkökulmat huomioiden, kulloistenkin tilanteiden mukaisesti. Työ voi kestää vuosia, olla yksittäinen tilanne tai jäädä yhdeksi tapahtumaksi tai kohtaamiseksi.

"Nykyisissä poikkeusolosuhteissa vapaaehtoistyön merkitys ja arvo kasvaa entisestään."

Vapaaehtoistyön rahallista arvoa arvioitaessa on todettu, että vapaaehtoistyön rahallinen arvo on yhteiskunnallisesti merkittävä. On myös vapaaehtoistyötä, jonka rahallista arvoa ei voi mitata tai sen mittaaminen on vaikeaa. Ilman vapaaehtoisten työpanosta monet asiat jäisivät toteutumatta ihmisille ja myös laajemmin yhteiskunnassa. Muuttuva yhteiskunta sekä toiminta ympäristömme on tarjonnut ja tarjoaa edelleen toistuvia mahdollisuuksia vapaaehtoistyölle.

Vapaaehtoistyössä mukana olleena olen saanut kokea sekä nähdä yhteisöllisyyden vahvan merkityksen, onnistumisen kokemuksia, yhdessä tekemisen iloa sekä nähdä miten auttaminen ja tuki kannattelee eteenpäin. Yhteisössä, jossa olen saanut toimia, auttaminen ja yhdessä tekeminen ovat keskiössä. Jokainen on mukana omassa tehtävässään omien mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan. Kun pidät tehtävästäsi, myös apua annetaan motivoituneena ja työ on palkitsevaa.

Yhteisöllä on myös taitoa järjestää toimivia malleja ja verkostoja vapaaehtoistyön toteuttamiseen. Yhdessä tehden on saatu enemmän sekä saavutettu merkittäviä ja arvokkaita asioita.

Hyvä teko, pieninkään, ei koskaan mene hukkaan (Aisopos antiikin kreikkalainen kirjoittaja).

Suuri peukutus vapaaehtoistyölle ja kaikille vapaaehtoistyössä mukava oleville!

Marja-Leena Meriläinen

Kirjoittaja toimii Kempeleen sivistys- ja hyvinvointijohtajana.