Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vapaaehtoistyö
Veikkauksen Maakunnallinen Jokeri-palkinto osui Leena Kuukasjärven myötä Oulunsalon Vasaman lentopalloverkkoon

Veik­kauk­sen Maa­kun­nal­li­nen Jo­ke­ri-pal­kin­to osui Leena Kuu­kas­jär­ven myötä Ou­lun­sa­lon Vasaman len­to­pal­lo­verk­koon

07.02.2024 06:00
Tilaajille
Liminka etsii vapaaehtoisia nuorisokahvilaan – viime vuonna avattu tila on vajaakäytöllä

Liminka etsii va­paa­eh­toi­sia nuo­ri­so­kah­vi­laan – viime vuonna avattu tila on va­jaa­käy­töl­lä

13.01.2024 13:32
Tilaajille
Kiekko-Laserin U10-junnuja luotsaava Asikainen: "Parissa viikossa voi tehdä pelaajan, joka purkaa kiekkoa pois omista, mutta vie kuitenkin vuosia koulia jääkiekkoilija, joka selviää tilanteista pelaamalla"

Kiek­ko-La­se­rin U10-jun­nu­ja luot­saa­va Asi­kai­nen: "Pa­ris­sa vii­kos­sa voi tehdä pe­laa­jan, joka purkaa kiekkoa pois omista, mutta vie kui­ten­kin vuosia koulia jää­kiek­koi­li­ja, joka selviää ti­lan­teis­ta pe­laa­mal­la"

02.01.2024 06:00
Tilaajille
Taru muistuttaa seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöiden olevan rauhan ja ihmisyyden välikappaleita
Kolumni

Taru muis­tut­taa seu­ra­kun­nan va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jöi­den olevan rauhan ja ih­mi­syy­den vä­li­kap­pa­lei­ta

12.12.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleläinen pitäjänneuvos Taavi Jarva paljastaa kirkkoherranvaalin jännitysdraaman ja muistelee retkeä kirkon vihkijäisiin, jossa tankeilla kynnettiin peltoja

Kem­pe­le­läi­nen pi­tä­jän­neu­vos Taavi Jarva pal­jas­taa kirk­ko­her­ran­vaa­lin jän­ni­tys­draa­man ja muis­te­lee retkeä kirkon vih­ki­jäi­siin, jossa tan­keil­la kyn­net­tiin peltoja

19.11.2023 06:00
Tilaajille
Maija iloitsee seurakunnan vapaaehtoisista ja muistuttaa: Eläkeläisissä on arvokasta viisasta potentiaalia, joka tuo hyvinvointia lähimmäisille
Kolumni

Maija iloit­see seu­ra­kun­nan va­paa­eh­toi­sis­ta ja muis­tut­taa: Elä­ke­läi­sis­sä on ar­vo­kas­ta vii­sas­ta po­ten­tiaa­lia, joka tuo hy­vin­voin­tia lä­him­mäi­sil­le

03.10.2023 12:28
Tilaajille
Limingan Kiekko etsii jääkiekkojaostolle puheenjohtajaa ja innostaa uusia junioreita jäälle – pelaajamäärä on nyt yli puolet pienempi kuin ennen koronaa

Li­min­gan Kiekko etsii jää­kiek­ko­jaos­tol­le pu­heen­joh­ta­jaa ja in­nos­taa uusia ju­nio­rei­ta jäälle – ­pe­laa­ja­mää­rä on nyt yli puolet pie­nem­pi kuin ennen koronaa

10.09.2023 06:00
Tilaajille
Kiinteistöjä, mainostaulu ja rahaa – LC Oulunsalo lopettaa toimintansa ja jakoi merkittävän perinnön kolmelle paikkakunnan toimijalle

Kiin­teis­tö­jä, mai­nos­tau­lu ja rahaa – LC Ou­lun­sa­lo lo­pet­taa toi­min­tan­sa ja jakoi mer­kit­tä­vän pe­rin­nön kol­mel­le paik­ka­kun­nan toi­mi­jal­le

06.06.2023 18:00
Uutta yhdistystoimijaa ei saisi heti lannistaa kaikilla mahdollisilla vastuutehtävillä – Ensin tulee juurruttaa, huomauttaa Sauli
Kolumni

Uutta yh­dis­tys­toi­mi­jaa ei saisi heti lan­nis­taa kai­kil­la mah­dol­li­sil­la vas­tuu­teh­tä­vil­lä – Ensin tulee juur­rut­taa, huo­maut­taa Sauli

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Vapaaehtoistyö on voimavara sekä seurakunnalle että seurakuntalaiselle
Kolumni

Va­paa­eh­tois­työ on voi­ma­va­ra sekä seu­ra­kun­nal­le että seu­ra­kun­ta­lai­sel­le

23.05.2023 21:00
Tilaajille
Lumijokinen Mari muistuttaa, että MLL:n toiminnassa mukana oleminen on avointa kaikille – "Mukana on sellaisiakin, joilla ei ole omia lapsia tai lapset ovat jo aikuisia"

Lu­mi­jo­ki­nen Mari muis­tut­taa, että MLL:n toi­min­nas­sa mukana ole­mi­nen on avointa kai­kil­le – "Mukana on sel­lai­sia­kin, joilla ei ole omia lapsia tai lapset ovat jo ai­kui­sia"

22.04.2023 06:00
Tilaajille
Oletko sinä koskaan kantanut ruumisarkkua? Kempeleen seurakunnassa tarvitaan lisää vapaaehtoisia kantajia

Oletko sinä koskaan kan­ta­nut ruu­mi­sark­kua? Kem­pe­leen seu­ra­kun­nas­sa tar­vi­taan lisää va­paa­eh­toi­sia kan­ta­jia

22.02.2023 15:00
Tilaajille
"Ei ole semmoista herraa, joka ei maajussin kädestä söisi" – Vertaistukena toimiva Jelppi-ryhmä toivoo maatalousyrittäjille sympatiaa syytösten sijasta

"Ei ole sem­mois­ta herraa, joka ei maa­jus­sin kädestä söisi" – ­Ver­tais­tu­ke­na toimiva Jelp­pi-ryh­mä toivoo maa­ta­lous­yrit­tä­jil­le sym­pa­tiaa syy­tös­ten sijasta

23.01.2023 11:00
Tilaajille
Onko Markolla Suomen vanhin moottorikelkka? Tyrnäväläisen kelkkaprojektit keskeytyivät, sillä nyt hän rakentaa Ukrainaan kamiinoita

Onko Mar­kol­la Suomen vanhin moot­to­ri­kelk­ka? Tyr­nä­vä­läi­sen kelk­ka­pro­jek­tit kes­key­tyi­vät, sillä nyt hän ra­ken­taa Uk­rai­naan ka­mii­noi­ta

01.01.2023 18:00
Tilaajille
Heti alkuun Yleisradiolle moitteet ja jumppakerho käyntiin – 50 vuotta sitten perustetun Kempeleen Eläkeläiset ry:n toiminta käynnistyi rivakasti

Heti alkuun Yleis­ra­diol­le moit­teet ja jump­pa­ker­ho käyn­tiin – 50 vuotta sitten pe­rus­te­tun Kem­pe­leen Elä­ke­läi­set ry:n toi­min­ta käyn­nis­tyi ri­va­kas­ti

04.11.2022 11:00
Tilaajille
Jani ja Kari palkittiin pitkäaikaisesta vapaaehtoistyötä, Peetu on Vuoden urheilija – Oulunsalon Pallo huomioi gaalassaan vuoden toimihenkilöt, vanhemmat ja juniorit

Jani ja Kari pal­kit­tiin pit­kä­ai­kai­ses­ta va­paaeh­tois­työ­tä, Peetu on Vuoden ur­hei­li­ja – Ou­lun­sa­lon Pallo huomioi gaa­las­saan vuoden toi­mi­hen­ki­löt, van­hem­mat ja ju­nio­rit

14.10.2022 13:06
Tilaajille
Lauantaina Tyrnävän Perunamarkkinoilla pidetään myös pestuumarkkinat – mistä on kyse?

Lauan­tai­na Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la pi­de­tään myös pes­tuu­mark­ki­nat – mistä on kyse?

19.09.2022 15:19
Tilaajille
Moottoripajan suunnitelmissa ajoharjoittelumopo sekä pimeä- ja talviajoa, lumijokiset vesistöetsijät haaveilevat uudesta veneestä – lakeuden vapaaehtoistyölle yhteensä 19 000 euroa

Moot­to­ri­pa­jan suun­ni­tel­mis­sa ajo­har­joit­te­lu­mo­po sekä pimeä- ja tal­via­joa, lu­mi­jo­ki­set ve­sis­tö­et­si­jät haa­vei­le­vat uudesta ve­nees­tä – la­keu­den va­paa­eh­tois­työl­le yh­teen­sä 19 000 euroa

15.09.2022 18:00
Tilaajille
"Ihminen täytyy kohdata ihmisenä" – Jukka Tuurille myönnettiin Suomen Punaisen Ristin kultainen ansiomerkki

"Ih­mi­nen täytyy kohdata ih­mi­se­nä" – Jukka Tuu­ril­le myön­net­tiin Suomen Pu­nai­sen Ristin kul­tai­nen an­sio­merk­ki

16.08.2022 15:00 1
Tilaajille
Tervetuloa osallistumaan! Salla-kirkkoherra kehuu monitaitoisia työkavereitaan ja aktiivisia vapaaehtoisia
Kolumni

Ter­ve­tu­loa osal­lis­tu­maan! Sal­la-kirk­ko­her­ra kehuu mo­ni­tai­toi­sia työ­ka­ve­rei­taan ja ak­tii­vi­sia va­paa­eh­toi­sia

27.04.2022 06:00
Tilaajille