Mielipidekirjoitus

Mutta entäs vä­li­vuo­si? "Koska nyt ylä­kou­lun jälkeen on läh­det­tä­vä jat­ko­kou­lut­tau­tu­maan, voi yh­teis­haun lä­hes­tyes­sä joil­le­kin muo­dos­tua pai­nei­ta siitä, mille tielle lähtee"

Nelli-Noora Virpi
Nelli-Noora Virpi

Oppivelvollisuus laajenee ensi syksynä ja toisen asteen koulutus tulee pakolliseksi. Tämä tarkoittaa, että koulutuksesta tulee myös maksutonta. Koulutuksen maksuttomuus on suuri etu opiskelijoille, mutta sen lisäksi se tuo mukanaan myös vastuuta. Peruskoulun jälkeen ei enää ole mahdollista pitää välivuotta opiskelusta, joten opiskelijoiden tulisi olla hyvissä ajoin tietoisia siitä, minne he haluaisivat lähteä opiskelemaan. Nuorille avautuu myös uusia vaihtoehtoja, joita ei välttämättä aikaisemmin ollut pitänyt mahdollisena. On hyvä ottaa selvää useammasta  eri vaihtoehdoista ja tavoitella juuri itselle sopivinta opiskelupaikkaa.

Jos nuori jää peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa, on riskinä syrjäytyminen. Olen kuullut ja lukenut paljon siitä, miten tämä uudistus vähentäisi myös näitä tapauksia. Usein välivuodet ovat pitkittyneet jopa useiksi vuosiksi, jos ei heti peruskoulun jälkeen ole saanut opiskelupaikkaa. Jokainen nuori ei ole edes pyrkinyt mihinkään kouluun peruskoulun jälkeen, ja aikaisempina vuosina tämä on aiheuttanut huolia. On myös todettu, että pelkällä peruskoulun käymisellä ei nykypäivänä pääse hyvin työllistymään.

Uskon, että nuorten motivaatio opiskeluun kasvaa tämän muutoksen myötä. Nyt kouluissa annetaan kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille entistä enemmän tietoa erilaisista koulutusvaihtoehdoista ja kannustetaan nuoria löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa, mikä edistää sopivimman vaihtoehdon löytämistä. Jatko-opintovalmiudet ovat yhä paremmat, ja nuoret saavat enemmän mahdollisuuksia päästä itselleen mieluisimpaan kouluun, jossa opiskelun mielekkyys ja mielenkiintoisuus vaikuttavat hyvään opiskelumotivaatioon suuresti.

Vaikka oppivelvollisuuden laajenemisella on paljon hyviä vaikutuksia ja se tuo mukanaan etuja, sillä on myös kääntöpuolensa. Koska nyt yläkoulun jälkeen on lähdettävä jatkokouluttautumaan, voi yhteishaun lähestyessä joillekin muodostua paineita siitä, mille tielle lähtee. Epätietoisuus saattaa johtaa siihen, että ilmoittaa hakutoiveeksi paikan, joka ei todellisuudessa edes ole se kaikista mieluisin vaihtoehto. Tällöin riskinä on, että opiskeluun ei löydykään toivottua motivaatiota.

Mielestäni uudistus on kuitenkin kokonaisuudessaan hyvä asia, ja olen kiitollinen, että se koskee jo meidänkin ikäluokkaa. Uskon ja toivon, että oppivelvollisuuden laajenemisella on suuremmassa mittakaavassa hyviä vaikutuksia paljon huonoja enemmän.

Nelli-Noora Virpi 

9c, Tupoksen koulu