Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulun seudun sähkö

Kiinteä laa­ja­kais­ta myös Juu­rus­suol­le, Ke­to­lan­pe­räl­le ja Ra­ja­kor­peen? Ilman kunnan mak­su­osuut­ta hanke ei toteudu

19.09.2023 13:00
Tilaajille
Limingan Ruotsinoja käy aurinkoenergiapuiston paikaksi nyt myös maakuntamuseolle – Lännentien hanke kaatunee hallinto-oikeuden jonotukseen

Li­min­gan Ruot­sinoja käy au­rin­ko­ener­gia­puis­ton pai­kak­si nyt myös maa­kun­ta­mu­seol­le – Län­nen­tien hanke kaa­tu­nee hal­lin­to-oi­keu­den jo­no­tuk­seen

18.08.2023 06:00
Tilaajille
Oulunsalon valokuituverkon laajennus käynnistyy teiden alituksilla Kouran alueelta – OSS rakentaa tänä kesänä paljon myös kaukolämpöverkkoa ja siirtää sähköverkkoa maahan

Ou­lun­sa­lon va­lo­kui­tu­ver­kon laa­jen­nus käyn­nis­tyy teiden ali­tuk­sil­la Kouran alueel­ta – OSS ra­ken­taa tänä kesänä paljon myös kau­ko­läm­pö­verk­koa ja siirtää säh­kö­verk­koa maahan

06.06.2023 09:00
Tilaajille
Mihin aurinkoenergiapuisto voisi Limingassa rakentua? Lännentiellä hanketta vastustavat asukkaat, Ruotsinojalla Pohjois-Pohjanmaan museo

Mihin au­rin­ko­ener­gia­puis­to voisi Li­min­gas­sa ra­ken­tua? Län­nen­tiel­lä han­ket­ta vas­tus­ta­vat asuk­kaat, Ruot­sinojal­la Poh­jois-Poh­jan­maan museo

19.05.2023 06:00 1
Tilaajille
Oulun Seudun Sähkölle ministeriöltä 2,3 miljoonan euron joululahja – summalla suunnataan Limingan kaukolämpötuotantoa uusiutuviin energialähteisiin

Oulun Seudun Säh­köl­le mi­nis­te­riöl­tä 2,3 mil­joo­nan euron jou­lu­lah­ja – sum­mal­la suun­na­taan Li­min­gan kau­ko­läm­pö­tuo­tan­toa uu­siu­tu­viin ener­gia­läh­tei­siin

19.12.2022 12:43
Tilaajille
Risto vastaa Laurin kirjoitukseen: "Yrityksen liiketoiminnan, myös osuuskunnan, vastuulliseen hoitamiseen liittyy riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Risto vastaa Laurin kir­joi­tuk­seen: "Y­ri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan, myös osuus­kun­nan, vas­tuul­li­seen hoi­ta­mi­seen liittyy riskien tun­nis­ta­mi­nen ja niihin va­rau­tu­mi­nen"

14.12.2022 08:21
Tilaajille
Lauri haluaa sähkön hinnasta perusteluja: "Tällaiset 400 prosentin korotukset pitää perustella numeroilla, eikä ylimalkaisilla toteamuksilla markkinoiden epävarmuudesta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lauri haluaa sähkön hin­nas­ta pe­rus­te­lu­ja: "Täl­lai­set 400 pro­sen­tin ko­ro­tuk­set pitää pe­rus­tel­la nu­me­roil­la, eikä yli­mal­kai­sil­la to­tea­muk­sil­la mark­ki­noi­den epä­var­muu­des­ta"

14.12.2022 08:20
Tilaajille
Oulun Seudun Sähkö tarjoaa halpaa sähköä, mutta vain jäsenilleen – jäsenalennukset onnistuvat oman sähköntuotannon tuloilla

Oulun Seudun Sähkö tarjoaa halpaa sähköä, mutta vain jä­se­nil­leen – jä­sen­alen­nuk­set on­nis­tu­vat oman säh­kön­tuo­tan­non tu­loil­la

01.12.2022 11:00
Tilaajille
Oulun Seudun Sähkön asiakkaat voivat ajastaa vesivaraajansa lämpiämään yömyöhään, jolloin sähkö on edullisinta

Oulun Seudun Sähkön asiak­kaat voivat ajastaa ve­si­va­raa­jan­sa läm­piä­mään yö­myö­hään, jolloin sähkö on edul­li­sin­ta

18.11.2022 12:22
Oulunsalon valokuituverkkoa laajennetaan – OSS rakentaa verkon myös Lentokentäntien pohjoispuolelle

Ou­lun­sa­lon va­lo­kui­tu­verk­koa laa­jen­ne­taan – OSS ra­ken­taa verkon myös Len­to­ken­tän­tien poh­jois­puo­lel­le

08.11.2022 09:52
Oulun Seudun Sähkö varautuu kiertäviin sähkökatkoksiin – kotitaloudet olisivat sähköttä pisimmillään kaksi tuntia

Oulun Seudun Sähkö va­rau­tuu kier­tä­viin säh­kö­kat­kok­siin – ­ko­ti­ta­lou­det oli­si­vat säh­köt­tä pi­sim­mil­lään kaksi tuntia

05.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Oulun Seudun Sähkö ja Oomi julkistivat mittavan yhteistyösopimuksen: Oulun seudulle tulossa lähivuosina sadan megawatin edestä aurinkosähköpuistoja

Oulun Seudun Sähkö ja Oomi jul­kis­ti­vat mit­ta­van yh­teis­työ­so­pi­muk­sen: Oulun seu­dul­le tulossa lä­hi­vuo­si­na sadan me­ga­wa­tin edestä au­rin­ko­säh­kö­puis­to­ja

10.10.2022 09:00
Tilaajille
Edessä vilkas kaukolämpöremonttien kesä – parhaillaan kaukolämpöverkkoa rakennetaan Kempeleen Sarkkirannan ja Honkasen alueilla

Edessä vilkas kau­ko­läm­pö­re­mont­tien kesä – par­hail­laan kau­ko­läm­pö­verk­koa ra­ken­ne­taan Kem­pe­leen Sark­ki­ran­nan ja Hon­ka­sen alueil­la

02.07.2022 12:00
Tilaajille
Oulun Seudun Sähkön toimitusjohtaja Risto Kantolalle myönnettiin energianeuvoksen arvonimi

Oulun Seudun Sähkön toi­mi­tus­joh­ta­ja Risto Kan­to­lal­le myön­net­tiin ener­gia­neu­vok­sen ar­vo­ni­mi

30.06.2022 15:00
Tilaajille
Suurin osa kaukolämmöstä pian auringosta? Oulun Seudun Sähkö aikoo investoida aurinkosähköpuistoihin useita kymmeniä miljoonia euroja lähivuosien aikana

Suurin osa kau­ko­läm­mös­tä pian au­rin­gos­ta? Oulun Seudun Sähkö aikoo in­ves­toi­da au­rin­ko­säh­kö­puis­toi­hin useita kym­me­niä mil­joo­nia euroja lä­hi­vuo­sien aikana

22.04.2022 12:00 1
Tilaajille
Moni öljylämmittäjä mielii kaukolämmön käyttäjäksi – Kempeleen Sarkkirannassa vaihtajia oli kerralla 14 omakotitalon verran

Moni öl­jy­läm­mit­tä­jä mielii kau­ko­läm­mön käyt­tä­jäk­si – Kem­pe­leen Sark­ki­ran­nas­sa vaih­ta­jia oli ker­ral­la 14 oma­ko­ti­ta­lon verran

27.10.2021 12:13
Tilaajille
Aleksi ja Suvi saivat kasvomaalaukset, kun Lumijoella juhlittiin paikallista sähköä

Aleksi ja Suvi saivat kas­vo­maa­lauk­set, kun Lu­mi­joel­la juh­lit­tiin pai­kal­lis­ta sähköä

25.08.2021 10:38
Tilaajille
Sataa toimintavuottaan juhliva Oulun Seudun Sähkö toteuttaa toimialueelleen 100 hyvää tekoa – kohteita etsitään nyt alueen asukkailta

Sataa toi­min­ta­vuot­taan juhliva Oulun Seudun Sähkö to­teut­taa toi­mi­alueel­leen 100 hyvää tekoa – koh­tei­ta et­si­tään nyt alueen asuk­kail­ta

30.01.2021 13:00
100 vuotta sitten ei osattu aavistaa, että liiketoimintana voisi olla muutakin kuin sähkön siirtoa asiakkaille – juhlavuottaan viettävä Oulun Seudun Sähkö on asettanut itselleen uusia piikkipaikkatavoitteita

100 vuotta sitten ei osattu aa­vis­taa, että lii­ke­toi­min­ta­na voisi olla muu­ta­kin kuin sähkön siirtoa asiak­kail­le – juh­la­vuot­taan viet­tä­vä Oulun Seudun Sähkö on aset­ta­nut it­sel­leen uusia piik­ki­paik­ka­ta­voit­tei­ta

15.01.2021 09:00
Tilaajille
Oulun Seudun Sähkö nostaa valokuitunopeutta ja laskee hintaa – samalla kaksi kuitubrändiä yhdistetään

Oulun Seudun Sähkö nostaa va­lo­kui­tu­no­peut­ta ja laskee hintaa – samalla kaksi kui­tu­brän­diä yh­dis­te­tään

14.12.2020 07:48