Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Metsästys
Tekstiviestit 30.8. Rantalakeudessa – puhetta muun muassa metsästyksestä, Lumijoen kuntataloudesta ja roskaamisesta

Teks­ti­vies­tit 30.8. Ran­ta­la­keu­des­sa – puhetta muun muassa met­säs­tyk­ses­tä, Lu­mi­joen kun­ta­ta­lou­des­ta ja ros­kaa­mi­ses­ta

30.08.2023 06:00
Tilaajille
Vieraslupia on myyty Hailuotoon tänä vuonna aiempaa vähemmän – lintuinfluenssan osalta saaressa odotetaan viranomaisten tiedonantoa

Vie­ras­lu­pia on myyty Hai­luo­toon tänä vuonna aiempaa vä­hem­män – lin­tu­inf­luens­san osalta saa­res­sa odo­te­taan vi­ran­omais­ten tie­don­an­toa

22.08.2023 15:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen Otto käy metsällä jopa ennen koulun alkua – lempiriistaa on yön yli leivinuunissa hautunut teeri

Tyr­nä­vä­läi­nen Otto käy met­säl­lä jopa ennen koulun alkua – ­lem­pi­riis­taa on yön yli lei­vin­uu­nis­sa hau­tu­nut teeri

15.08.2023 06:00
Tilaajille
Metsäkanalintujen kannat vahvoja suuressa osassa Pohjois-Suomea – metsästysaikoja esitetään pitkiksi tälle kaudelle

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen kannat vahvoja suu­res­sa osassa Poh­jois-Suo­mea – met­säs­tys­ai­ko­ja esi­te­tään pit­kik­si tälle kau­del­le

12.08.2023 09:30
Vesilintujen hämärämetsästys kielletään

Ve­si­lin­tu­jen hä­mä­rä­met­säs­tys kiel­le­tään

23.07.2023 09:00
Tilaajille
Ministeriön lausuntokierroksella useita metsästäjiä puhuttavia aiheita – lyijyhaulien käyttökielto laajenee

Mi­nis­te­riön lau­sun­to­kier­rok­sel­la useita met­säs­tä­jiä pu­hut­ta­via aiheita – lyi­jy­hau­lien käyt­tö­kiel­to laa­je­nee

17.07.2023 06:00
Tilaajille
Aatu ja Eemeli halusivat kokeilla ampumista ennen astumista puolustusvoimien palvelukseen – Kempeleen apumaradan avoimet ovet vetivät runsaasti kiinnostuineita

Aatu ja Eemeli ha­lu­si­vat ko­keil­la am­pu­mis­ta ennen as­tu­mis­ta puo­lus­tus­voi­mien pal­ve­luk­seen – Kem­pe­leen apu­ma­ra­dan avoimet ovet vetivät run­saas­ti kiin­nos­tui­nei­ta

02.06.2023 13:00
Tilaajille
Kempeleen Ketolanperän ampumaradalla käy päivittäin vilske – harrastajat toivovat lähiradan säilyvän ja saavan uuden ympäristöluvan

Kem­pe­leen Ke­to­lan­pe­rän am­pu­ma­ra­dal­la käy päi­vit­täin vilske – har­ras­ta­jat toi­vo­vat lä­hi­ra­dan säi­ly­vän ja saavan uuden ym­pä­ris­tö­lu­van

10.05.2023 06:00
Tilaajille
Koirilla suuri rooli metsästyksessä – lumijokiselle Jonakselle laji on elämäntapa

Koi­ril­la suuri rooli met­säs­tyk­ses­sä – lu­mi­jo­ki­sel­le Jo­nak­sel­le laji on elä­män­ta­pa

20.04.2023 18:00
Tilaajille
Katso video: Tyrnäväläisille Katille ja Simolle koirat ovat intohimo ja elämäntapa – "Ollaan just semmoinen perhe, että koirilla on kaikki viimeisen päälle"

Katso video: Tyr­nä­vä­läi­sil­le Katille ja Simolle koirat ovat in­to­hi­mo ja elä­män­ta­pa – "Ollaan just sem­moi­nen perhe, että koi­ril­la on kaikki vii­mei­sen päälle"

20.04.2023 06:00
Tilaajille
Hailuodon ampumarata sai luvan myös haulikkoammuntapaikalle – "Luulen, että haulikkopaikan valmistuminen siirtyy kustannussyistä tuonnemmaksi"

Hai­luo­don am­pu­ma­ra­ta sai luvan myös hau­lik­ko­am­mun­ta­pai­kal­le – "Luu­len, että hau­lik­ko­pai­kan val­mis­tu­mi­nen siirtyy kus­tan­nus­syis­tä tuon­nem­mak­si"

03.01.2023 17:05
Tilaajille
Hirvijahdin tahti hiipuu, vain muutama riistanhoitoyhdistys terhakkaana – Katso tuoreet kaatomäärät Rantalakeuden hirvilaskurista

Hir­vi­jah­din tahti hiipuu, vain muutama riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys ter­hak­kaa­na – Katso tuoreet kaa­to­mää­rät Ran­ta­la­keu­den hir­vi­las­ku­ris­ta

16.11.2022 15:00
Tilaajille
Ukkoutuvatko hirviporukat? Rantalakeus kysyi lakeuden metsästäjiltä, kuinka jahti on sujunut ja tarvittaisiinko porukkoihin verestä voimaa

Uk­kou­tu­vat­ko hir­vi­po­ru­kat? Ran­ta­la­keus kysyi la­keu­den met­säs­tä­jil­tä, kuinka jahti on sujunut ja tar­vit­tai­siin­ko po­ruk­koi­hin verestä voimaa

15.11.2022 11:00
Tilaajille
Jopa 20 000 hanhen aamulento Liminganlahdella on vaikuttava elämys – Katso ja kuuntele videolta, miten tuhannet metsähanhet nousevat siivilleen

Jopa 20 000 hanhen aa­mu­len­to Li­min­gan­lah­del­la on vai­kut­ta­va elämys – Katso ja kuun­te­le vi­deol­ta, miten tu­han­net met­sä­han­het nou­se­vat sii­vil­leen

13.10.2022 06:00
Tilaajille
Poliisi muistuttaa metsästäjiä: Jos et ole varma, älä laukaise – erehdykseen ei auta vedota, jos ampuu laittoman saaliin

Poliisi muis­tut­taa met­säs­tä­jiä: Jos et ole varma, älä lau­kai­se – ereh­dyk­seen ei auta vedota, jos ampuu lait­to­man saaliin

19.08.2022 06:00
Metsästyskausi käynnistyy keskiviikkona – ensimmäisenä tähtäimessä on viime vuosina suosituimmaksi saalislajiksi noussut sepelkyyhky

Met­säs­tys­kau­si käyn­nis­tyy kes­ki­viik­ko­na – en­sim­mäi­se­nä täh­täi­mes­sä on viime vuosina suo­si­tuim­mak­si saa­lis­la­jik­si noussut se­pel­kyyh­ky

09.08.2022 13:47
Merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa ensi viikolla – kokonaiskannan pienentämiselle ei riistakeskuksen mukaan ole tarvetta

Me­ri­han­hen ja ka­na­dan­han­hen pel­to­met­säs­tys alkaa ensi vii­kol­la – ko­ko­nais­kan­nan pie­nen­tä­mi­sel­le ei riis­ta­kes­kuk­sen mukaan ole tar­vet­ta

07.08.2022 15:00
Tilaajille
Kesän riistakolmiolaskennassa etsitään metsäkanalintuja, lehtokurppaa, karhua ja jänistä

Kesän riis­ta­kol­mio­las­ken­nas­sa et­si­tään met­sä­ka­na­lin­tu­ja, leh­to­kurp­paa, karhua ja jänistä

15.07.2022 13:06
Tilaajille
Ei vihasta laulujoutsenta kohtaan, vaan rakkaudesta luonnon monimuotoisuuteen, kirjoittaa Ville ja sallisi laulujoutsenen metsästyksen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei vihasta lau­lu­jout­sen­ta koh­taan, vaan rak­kau­des­ta luonnon mo­ni­muo­toi­suu­teen, kir­joit­taa Ville ja sallisi lau­lu­jout­se­nen met­säs­tyk­sen

22.06.2022 21:16
Tilaajille
Hailuotolaismetsästäjät haluavat haulikkoharjoittelun metsistä ampumaradalle – "Ympäristön näkökulmasta olisi järkevintä, jos harjoittelu tapahtuisi yhdessä paikassa ja olisi järjestettyä"

Hai­luo­to­lais­met­säs­tä­jät ha­lua­vat hau­lik­ko­har­joit­te­lun met­sis­tä am­pu­ma­ra­dal­le – "Ym­pä­ris­tön nä­kö­kul­mas­ta olisi jär­ke­vin­tä, jos har­joit­te­lu ta­pah­tui­si yhdessä pai­kas­sa ja olisi jär­jes­tet­tyä"

31.05.2022 06:00
Tilaajille